Звіт за результатами наукової проблеми «Здоров’язбережувальне освітнє середовище як умова якісної організації навчально-виховного процесу знз»

Поліщук Н. А., наукового співробітника науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності рмк (ммк)
Звіт за результатами наукової проблеми «Здоров’язбережувальне освітнє середовище як умова якісної організації навчально-виховного процесу знз»

Скачати 155.24 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 155.24 Kb. Звіт

за результатами наукової проблеми

«Здоров’язбережувальне освітнє середовище як умова якісної організації навчально-виховного процесу ЗНЗ»

Поліщук Н.А., наукового співробітника науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК)

Актуальність вивчення окресленої проблеми мотивувалася необхідністю подолання існуючих у сучасній освіті суперечностей між потребою здоровʼязбереження школярів і недостатньою розробкою освітніх стратегій вирішення цієї проблеми; актуалізацією необхідності формування фізично, психічно, соціально й духовно здорової особистості й відсутністю ефективних засобів забезпечення здоров’язбереження молодого покоління; необхідністю цілеспрямованої підготовки вчителя до створення здоров’яорієнтованого шкільного середовища та відсутністю науково-методичного забезпечення цього процесу у навчальному закладі.

При обґрунтуванні проблеми було враховано, що загальноосвітній навчальний заклад є ідеальним середовищем для впровадження інноваційних педагогічних технологій та профілактичних програм, що дає змогу вплинути на свідомість і поведінку учнів, мотивувати їх до здорового і продуктивного способу життя на основі розвитку життєвих компетентностей.

Звернення до наукової літератури засвідчило, що проблема виявлення шляхів оптимізації діяльності загальноосвітньої школи щодо забезпечення збереження і зміцнення здоров’я школярів тісно пов’язується із створенням здоров’язбережувального середовища.

До визначення основних характеристик здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього закладу, окреслення педагогічних умов його створення зверталися М. Безруких, Н. Бібік, Д. Журавльов, Г. Зайцев, О. Іонова, Ю. Науменко, Л. Омельченко, О. Омельченко, Г. Ткаченко, О. Савченко, Н. Самолова, Н. Смірнов, аналіз праць яких дав змогу визначити основні напрями, що потребують урахування під час розробки педагогічних умов створення та реалізації здоров’язбережувального середовища залежно від особливостей того чи іншого загальноосвітнього закладу.

Аналіз сучасного категоріально-понятійного апарату дозволив уточнити поняття здоров’язбережувального освітнього середовища, яке трактується нами як сукупність певних умов (гігієнічних, медичних, психологічних, педагогічних); застосування активних форм і методів навчання, спрямованих на збереження й зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу; наявність позитивної психологічної атмосфери під час навчальних занять; обізнаність педагогів і учнів зі способами збереження здоров’я і дотримання ними здоров’язбережувальної поведінки; вироблення в педагогів ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я школярів.

Процес створення здоров’язбережувального середовища ми визначаємо як комплекс змін традиційної системи, спрямованих на підвищення ефективності діяльності щодо збереження і зміцнення життєздатності учнів і педагогів у взаємозв’язку з корекцією їхньої внутрішньої картини здоров’я.

Основні наукові результати. У процесі роботи досліджено чинники освітнього середовища, які сприяють зміцненню здоров’я учнів: оптимізація режиму навчання і відпочинку, нормалізація рухової активності; ефективна корекційна й реабілітаційна робота за медичними показниками дітей «групи ризику»; використання у навчально-виховному процесі здоров’язбережувальних технологій, створення позитивного психологічного клімату в школі; психолого-педагогічні і організаційно-педагогічні умови, які забезпечують комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу; санітарно-гігієнічні умови; організація харчування учнів; медичний супровід освіти.

Визначено основні напрями формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього закладу:

– забезпечення організаційно-гігієнічних умов здійснення навчально- виховного процесу;

– утвердження пріоритету грамотного піклування про здоров’я учнів;

– підбір та навчання педагогічних працівників здоров’язбережувальним технологіям;

– реалізація принципів здоров’язбережувальної педагогіки на практиці;

– навчання здоров’ю та виховання культури здоров’я учнів;

– моніторинг стану фізичного та психічного здоров’я школярів, вплив здоров’язбережувальних факторів та результативності діяльності школи щодо охорони здоров’я учнів;

– оптимізація діяльності медичної та психологічної служб школи;

– попередження «шкільних хвороб», «шкільних стресів»;

– залучення батьків учнів до участі у програмі «Здоров’я»;

Визначено принципи формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього закладу:

1. Принцип не завдання шкоди.

2. Принцип пріоритету дієвої турботи про здоров’я учнів і педагогів (тобто що усе відбувається в освітній установі – від розробки планів до перевірки їх виконання, включаючи проведення уроків, організацію позаурочної діяльності учнів, підготовку педагогічних кадрів, роботу з батьками та ін. оцінюється з позиції впливу на психофізіологічний стан і здоров’я учнів і учителів. Проводиться моніторинг здоров’я учнів фізичного, психологічного, духовно-морального).

3. Принцип триєдиного уявлення про здоров’я (єдність фізичного, психічного і духовно-морального здоров’я).

4. Принцип безперервності і наступності (здоров’язбережувальна робота проводиться в школі щодня і на кожному уроці з обов’язковим обліком того, що вже було зроблене раніше у рамках організаційних заходів і безпосередньо в навчально-виховній роботі).

5. Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями (питання здоров’я включені в зміст навчальних програм, забезпечений здоров’язбережувальний характер (результат) проведення процесу навчання). Педагоги забезпечують здоров’язбережувальні умови освітнього процесу і сам школяр допомагає їм в вирішенні цієї загальної задачі.

6. Принцип відповідності свідомості і організації навчання віковим особливостям учнів. Відповідність об’єму навчального навантаження і рівня складності матеріалу, що вивчається, індивідуальним можливостям учнів. У школі впроваджується комплексний міждисциплінарний підхід як основа ефективної роботи з охороні здоров’я людини. Між педагогами, психологом, медичними працівниками узгоджена взаємодія. Пріоритет позитивних дій (підкріплень) над негативними (заборонами). Пріоритет активних методів навчання.

Розроблено модель здоров’язбережувального середовища, яка охоплює мету, закономірності, принципи, дидактичні умови і дидактичні чинники їх реалізації, діагностичний інструментарій та результативну складову, функціонально-структурні складові здоров’язбережувального навчального середовища: екологічну, емоційно-поведінкову, культурологічну, предметну, змістовно-методичну. Було враховано позицію науковців про те, що основою для розробки складових здоров’язбережувального середовища доцільно вважати:

1) зміст освіти (стандарт освіти, навчальний план, технологія навчання, методи та форми організації навчання, система знань учнів про збереження свого здоров’я, свого роду, народу, довкілля, тощо);

2) матеріально-технічну забезпеченість здоров’язбережувального середовища (розташування приміщень, наявність санітарно-технічного, медичного, фізкультурного обладнання та оснащення, комплектування груп); відповідність організації системи харчування чинним санітарним правилам і нормам;

3) навчально-методичне забезпечення здоров’язбережувального середовища;

4) міжособистісні взаємини між суб’єктами педагогічного процесу; стан фізичного та психічного здоров’я дітей і педагогів (індекс здоров’я, зниження захворюваності, підвищення емоційного тонусу); показники рухової підготовленості дітей, рівень професійної компетентності педагогів, цілісність оздоровлювальних впливів та стабільність результатів.

Виокремлено дидактичні умови формування здоров’язбережувального навчального середовища:

  1. Спрямованість змісту навчання та навчально-методичного забезпечення на формування здоров’язбережувальної компетентності учня початкової школи.
  2. Зміцнення здоров’я учнів засобами дидактично адаптованої матеріально-технічної бази початкової школи.
  3. Застосування у навчально-виховному процесі сучасних здоров’язбережувальних технологій, моделей, методик, методів та прийомів.
  4. Проведення моніторингу впливу здоров’язбережувального навчального середовища на рівень володіння здоров’язбережувальною компетентністю, стан фізичного, психічного, соціального, духовно-морального здоров’я учнів.

Узагальнення наукової літератури дозволило виокремити такі головні підходи до тлумачення дефініції «здоров’язбережувальні технології»: 1) індикатор якості освітніх технологій; 2) оптимальне поєднання традиційних технологій навчання з принципами, методами і прийомами, спрямованими на збереження й підтримку здоров’я дітей; 3) технології навчання здоров’я, здорового способу життя, формування картини світу здорової нації; 4) навчально-методичний комплекс оздоровчо-фізкультурних і лікувально-профілактичних заходів; 5) створення сприятливого для здоров’я освітнього середовища; 6) забезпечення навчання і виховання з урахуванням індивідуальних, вікових і психофізіологічних особливостей учнів.

У ході роботи над проблемою було виявлено, що у практиці роботи навчальних закладів педагогами активно впроваджуються такі здоров’язбережувальні освітні технології: пальчикова гімнастика, горіхотерапія, пальчиковий театр, дихальна гімнастика, казкотерапія, природотерапія, методика зорово-координаційних вправ, корекційні подушечки, вправи для формування постави, гімнастика для очей, пальмінг, фізкультурно-оздоровчі заходи, традиційні дні здоров’я,

У початковій школі впроваджуються елементи методики зорово-координаційних вправ з використанням схеми-тренажера та розширення горизонтів В. Базарного, практикується робота з наочними матеріалами, які максимально віддалені від очей учнів.

Запроваджено екологічні здоров’язбережувальних технології (методи екологічного виховання особистості (шляхом впровадження курсу «Дорога в дивосвіт»), що сприяє створенню екологічно оптимальних умов життя і діяльності школярів, формуванню гармонійних взаємин з природою.

Навчання учнів організовується у спеціально обладнаних класних кімнатах (навчальні маячки, сенсорні хрести, парти-конторки, сюжетні панно, масажні килимки тощо) та поза стінами школи (уроки в зеленому класі, дні в довкіллі, уроки серед природи тощо). Приміщення навчальних закладів та шкільні подвір’я облаштовано куточками живої природи, місцями для відпочинку та рухливих ігор, фізкультурно-оздоровчої діяльності, екскурсійної роботи на екологічних стежках.

Встановлено, оскільки в школі основною формою організації навчального процесу є урок, його необхідно будувати на засадах здоров’язбережувальної та здоров’яформуючої педагогіки, технологічною основою якої є здоров’язбережувальні освітні технології. Розроблено і апробовано модель здоров’язбережувального уроку, запропоновано критерії здоров’язбережувальної оцінки уроку, які передбачають спостереження за напрямами: організаційно-навчальний, оцінка санітарно-гігієнічних умов, хронометраж уроку, валеологічний, психологічний та методичний супровід, моніторинг групи ризику шкільної втомлюваності. Учителями школи широко використовується валеологічний потенціал навчальних дисциплін.

Роботі над проблемою сприяло проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради» за темою «Створення освітнього середовища для формування здоров’язбережувальної компетентності учнів» та реалізація інноваційного проекту на базі навчально – виховного комплексу «Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія» Ківерцівської районної ради Волинської області «Створення освітнього середовища для формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи».

Педагогічними колективами налагоджено співпрацю з дитячими лікувальними установами, санепідемслужбою, позашкільними установами, відділом соціального захисту Ківерцівської районної державної адміністрації та міста Луцька. У навчальних закладах створено валеологічні школи для батьків та педагогів, введено до варіативної складової навчального плану предметів, що сприяють формуванню здоров’язбережної компетентності учнів.

В межах роботи над проблемою здійснювалося координування превентивних проектів за підтримки Глобального Фонду та Європейського Союзу. Реалізація проектів була спрямована на підвищення рівня толерантності серед педагогів, рівня обізнаності підлітків 15-17 років з питань ВІЛ/Сніду, збільшення кількості навчальних закладів, які мають підготовлених педагогів з питань інтеграції ВІЛ-інфікованих дітей до шкільного середовища. Проект за підтримки Європейського Союзу передбачав запровадження на базі навчальних закладів європейських стандартів якісної превентивної освіти, запобігання стигмі і дискримінації, інтеграції ВІЛ-інфікованих дітей до шкільного середовища, розбудову партнерства з батьками, учнями, державними установами і громадськими організаціями. Експериментальною базою було визначено 15 навчальних закладів Любешівського району. У навчальних закладах було розроблено моделі превентивної освіти, які реалізовувалися через низку програм, таких як «Парта під кожного учня» (5-11 класи), парти, створені згідно методичних рекомендацій О.Я. Савченко (початкові класи) (Залізницький НВК Любешівського району), «Твоє життя – твій вибір на 2011-2015 рр.», соціально-педагогічні проекти «Громадянське виховання», «Виховання здорового способу життя учнів у школі і сім’ї» (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Люб’язь Любешівського району), «НВК за здоровий спосіб життя» (Любешівський НВК), курс за вибором «Захисти себе від ВІЛ», інтерактивну навчальну виставку з питань репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ/СНІДУ та ІПСШ серед молоді «Маршрут безпеки». Всього на Волині проектними заходами було охоплено 108 навчальних закладів, 4500 учнів 9-11 класів.

Окрім того, даний Проект передбачав підготовку фахівців післядипломної освіти та навчання педагогів навчальних закладів. Було проведено 10 рефреш-семінарів та 7 семінарів-тренінгів для педагогів-тренерів за програмою тренінгового курсу Т.В.Воронцової і В.С.Пономаренка «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу» («Захисти себе від ВІЛ»/«Школа проти СНІДу»). Для вчителів базових загальноосвітніх навчальних закладів, у рамках проектів Європейського Союзу і Глобального Фонду, було організовано навчання педагогів області з предмета «Основи здоров’я» для 1 – 9 класів, та «Маршруту безпеки».

Здійснювалося координування проекту «Fair Play – Чесна Гра» (за підтримки GIZ, Німецького товариства міжнародного співробітництва). Мета проекту «Fair Play – Чесна Гра»: розвиток життєвих навичок молоді та запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу за допомогою рухливих ігор з елементами футболу. Привабливість та популярність футболу робить його одним із найефективніших інструментів виховання дітей та молоді, що надає можливість закріпити позитивні соціальні цінності та розвинути навички здорового способу життя, спортивної поведінки, самоповаги, відповідальності тощо. Виховна програма «Fair Play – Чесна Гра» передбачала роботу з учнями шляхом поєднання рухливих ігор з обговоренням питань, що стосуються здоров’я, життєвих навичок, корисних та шкідливих звичок, соціально небезпечних захворювань та їхнього впливу на життя людини. Учасниками проекту були 1041 учень ЗОШ міста Луцька, 987 учнів із ЗОШ Любешівського району, 246 учнів Камінь-Каширського та 200 учнів Старовижівського районів Волинської області. У рамках проекту проведено 16 тренінгів, підготовлено 148 тренерів.

Про напрацювання навчальних закладів у напрямі здоров’язбереження, результати впровадження цілого ряду проектів, технологій, методик, перспективи діяльності йшлося на конференції «Актуальні питання формування здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок дітей і підлітків: підсумки реалізації проектів за підтримки Глобального фонду та Європейського Союзу» (10 червня 2014 року).

18 — 19 вересня 2014 року  під час проведення Всеукраїнської конференції «Європейські стандарти превентивної освіти: досвід і перспективи» (підведення підсумків виконання проекту «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу» в контексті розвитку якісної превентивної освіти в Україні) Залізницький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»  Любешівського району був нагороджений Дипломом переможця Всеукраїнського розгляду  моделей превентивної освіти у навчальних закладах Волинської області  та тренінговим класом.

Практична значущість дослідження полягає у впровадженні в навчально-виховний процес навчальних закладів області методики організації здоров’язбережувального навчального середовища та її навчально-методичного забезпечення, що включає методичні рекомендації для вчителів, сценарії здоров’язбережувальних заходів та комплекс завдань для перевірки рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності школярів.

У процесі дослідження доведено, що для формування здоров’язбережувального навчального середовища необхідно проводити педагогічні ради, методичні об’єднання, батьківські конференції, збори, бесіди, під час яких мають розглядатися питання підвищення кваліфікації педагогів із проблем збереження та зміцнення здоров’я учнів, ознайомлення з методикою формування здоров’язбережувального навчального середовища, впровадження необхідних здоров’язбережувальних технологій, обладнання навчальних класів, шкільних рекреацій, поповнення спортивної бази навчальних закладів і облаштування територій шкіл.

Укладено каталог науково-методичної літератури з проблеми.

Розроблено методичні рекомендації щодо моделювання здоров’язбережувального середовища навчального закладу.

Результати роботи представлено на вченій раді ВІППО, всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Моделювання шляхів змін в закладах освіти регіону», «Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі», «Сучасні проблеми гуманітарної освіти», «Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти», «Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку педагогів у системі неперервної освіти», «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського у діалозі із сучасністю», «Європейські стандарти превентивної освіти: досвід і перспективи», обласних педагогічних читаннях, круглих столах, проблемних семінарах, семінарах-практикумах, тренінгах, обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині».

Матеріали дослідження покладено в основу програм спецкурсів для педагогів та керівників навчальних закладів заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, керівників гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів різних профілів, директорів, методистів позашкільних навчальних закладів, класних керівників, вихователів шкіл-інтернатів, вчителів основ здоров’я та Захисту Вітчизни «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти» та «Впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок».

Кількісні результати виконання теми (публікації, апробація): Основні результати дослідження відображено у 2 методичних розробках, методичних рекомендаціях, у 4 публікаціях у періодичних виданнях, у 6 публікаціях у збірках матеріалів конференцій, круглих столів, семінарів.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Актуальність проблеми створення здоров’язбережувального освітнього середовища є підґрунтям для вивчення даного питання в Інституті, реалізацію якого вбачаємо у наступному:

  • забезпеченні науково-методичного супроводу процесу створення здоров’язбережувального освітнього середовища у навчальних закладах області;
  • вивченні і узагальненні досвіду діяльності Шкіл сприяння здоров’ю;
  • організації та участі у науково-методичних заходах з проблеми;
  • видавництві методичних матеріалів щодо проблеми;
  • питання створення здоров’язбережувального освітнього середовища висвітлювати у фахових виданнях.

Список праць за результатами дослідження

у періодичних виданнях

Поліщук Н. А. Здоров’язбережне освітнє середовище як умова фізичного, психічного і соціального здоров’я учасників навчально-виховного процесу / Н. А. Поліщук // Педагогічний пошук. – 2012. – № 3. – С. 25–30

Поліщук Н. А. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків / Н. А. Поліщук // Інформаційно-методичний вісник «Педагогічний калейдоскоп». – 2013. – № 11. – С. 68-74.

Поліщук Н.А. Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку /Н.А. Поліщук //Педагогічний пошук. – 2013. – № 4(80).

Поліщук Н.А. Особливості формування превентивного середовища навчального закладу /Н. Поліщук// Педагогічний пошук. – 2015. – № 2 (86). – С. 43-46

Методичні рекомендації

Поліщук Н. А. Школа – територія здоров’я. Методичні рекомендації щодо моделювання здоров’язбережувального середовища навчального закладу / укладач Поліщук Н. А. – Луцьк, 2014. – 215 с.

Методичні розробки

Створення освітнього середовища для формування здоров’язберігаючої компетентності учнів: матеріали І етапу дослідно-експериментальної роботи / упоряд. Н. А. Поліщук, Н. В. Чорна, Г. І. Дахнюк, Г. І. Шалайко. – Луцьк, 2012. – 200 с.

Впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій в практику роботи сучасного навчального закладу / Укладач Поліщук Н. А. – Луцьк : «Вежа». – 2015. – 52 с.

Матеріали конференцій, круглих столів, семінарів

Поліщук Н. А. Створення освітнього середовища для формування здоров’язберігаючої компетентності учнів / Н. А. Поліщук // Моделювання шляхів змін в закладах освіти регіону: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / упоряд. В. Вітюк. – Луцьк : ВІППО, 2011. – С. 94–103

Поліщук Н. А. Здоров’язбережна організація навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу /Н. А. Поліщук //Сучасні проблеми гуманітарної освіти /збірник доповідей науково-практичної інтернет-конференції. / кол.авт. / Вінниця: Вінницький інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, червень 2012 р. – С. 70–79

Поліщук Н. А. Формування здоров’язбережувальної компетентності школярів / Н. А. Поліщук //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі», м. Київ, 28-29 березня 2013 р. – C. 508 – 515

Поліщук Н.А. Підготовка вчителя до формування здоров’язбережувальної компетентності учня/ Н.А. Поліщук //Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти : матеріали Всеукр. Науково-практичної конф., 14 – 15 травня 2014 року. – Ч. 2. /уклад. Н.А. Поліщук, В.В. Камінська

Поліщук Н.А. Модель формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкових класів / Н.А. Поліщук //Збірник науково-методичних праць викладачів Луцького педагогічного коледжу (Випуск 7). – Луцький педагогічний коледж, 2014. – С. 80 – 88

Поліщук Н. А. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів початкових класів / Н. А. Поліщук // Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку педагогів у системі неперервної освіти : матеріали обласної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 29 листопада 2015 р., / уклад. А. М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО – С. 57– 65. – 106 с.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий