Звіт професора Бойчука Тараса Миколайовича про роботу на посаді ректора Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»

Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти
Звіт професора Бойчука Тараса Миколайовича про роботу на посаді ректора Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»

Скачати 1.43 Mb.

Сторінка 1/8 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 1.43 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство охорони здоров’я України

Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»

ЗВІТ

професора Бойчука Тараса Миколайовича
про роботу на посаді ректора

Вищого державного навчального закладу України
«Буковинський державний медичний університет»

у 2015 році

(контракт № 840 від 01 грудня 2015 року)

Чернівці – 2015

ЗМІСТ

ВСТУП 4 6.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти 7 6.2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників вищого навчального закладу 15 6.3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань вищого навчального закладу 15 6.4. Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 20 6.5. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність вищого навчального закладу, в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво. 34 6.6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів 58 6.7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету 63 6.8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів з вищою освітою 65 6.9. Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти 66 6.10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами 67 6.11. Стабільне фінансово-економічне становище вищого навчального закладу та ефективне використання майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому), дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна 67 6.12. Подання засновникові щоквартальної звітності про використання майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому), зокрема майна, наданого у користування іншим особам 69 6.13. Дотримання умов колективного договору, статуту вищого навчального закладу 69 6.14. Захист інформації відповідно до законодавства 70 6.15. Дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її територіальних органів 71 6.16. Виконання вищим навчальним закладом вимог органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог засновника 73 6.17. Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим навчальним закладом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни 73 6.18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма підрозділами вищого навчального закладу штатно-фінансової дисципліни, організацію та здійснення контролю за навчальною діяльністю 74 6.19. Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю 75 6.20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами 77 6.21. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету 78 6.22. Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним закладом зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними фондами; 80 6.23. Виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги 81 6.24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у вищому навчальному закладі 82 6.25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу 82 6.26. Подання засновникові щороку, а також на його вимогу звіту про результати виконання умов контракту та дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, стандартів вищої освіти 84 6.27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу про результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору 84 6.28. Розвиток студентського спорту 84

ВСТУП
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» – сучасний багатопрофільний вищий медичний навчальний заклад з ідеологією випереджувального інноваційного розвитку на основі гармонійних і партнерських взаємовідносин між працівниками, студентами та суспільством.

Університет включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, є членом Міжнародної Асоціації Університетів, Асоціації Університетів Карпатського Регіону та Європейської Асоціації Університетів «Велика Хартія». 

Основними установчими документами є:

Статут Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», прийнятий конференцією трудового колективу 10 березня 2015 р. (протокол № 1) та затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 20 березня 2015 року за № 165.

Довідка АА № 333548 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, згідно з яким визначено ідентифікаційний код 02010971, що зареєстровано виконавчим комітетом Чернівецької міської ради (довідка видана Головним управлінням статистики в Чернівецькій області 20.10.2010 р.).

Ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №527251 від 09.09.2014 р.) на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

Діяльність колективу університету базується на ґрунтовних традиціях і спрямована на здобуття найвищих результатів в освітній, науковій, лікувальній, міжнародній та громадській діяльності, а також формування у випускників високопрофесійних компетенцій, здатності до стратегічного мислення, усвідомлення необхідності в професійному самовдосконаленні, уміння працювати в команді та міжкультурному середовищі з метою досягнення особистого й колективного успіху.

Результативність діяльності колективу університету підтверджена визнанням на національному та міжнародному рівнях. Зокрема, у 2015 році університет нагороджений Золотою медаллю та дипломом у номінації «Розробка та впровадження в навчально-виховний процес сучасних систем моніторингу якості освіти» на Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2015”, дипломами у номінаціях «Інновації у створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» та «Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» на міжнародних освітянських форумах «Освіта та кар’єра – 2015» та «Інноватика в сучасній освіті – 2015». Крім того, у 2015 році університету присвоєно почесне звання «Лідер вищої освіти України».

У 2015 році 9 студентів університету стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади.

За показниками абсолютної успішності за результатами складання ліцензійних іспитів «Крок» у 2015 році БДМУ посідає лідируючі позиції серед вищих медичних навчальних закладів України.

Університетом здійснюється цілеспрямована підготовка науково-педагогічних кадрів, зокрема у 2015 році захищені 6 докторських та 23 кандидатських дисертацій, затверджені 5 докторських та 37 кандидатських дисертаційних робіт.

Упродовж звітного періоду університет продемонстрував прозорість своєї діяльності перед громадськістю: у рейтингу відкритості веб-сайтів вищих навчальних закладів, сформованого експертами ГО «Інститут розвитку регіональної преси», БДМУ посів 1-ше місце серед вищих медичних навчальних закладів та увійшов до ТОП-5 ВНЗ України.

У 2015 році Буковинський державний медичний університет увійшов до п’ятірки найкращих вищих медичних навчальних закладів України за результатами «Консолідованого рейтингу ВНЗ України», складеного інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua». 

У рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» за результатами 2015 року університет посів 67 місце, «Вебометрикс» – 2 місце серед ВМ(Ф)НЗ України, «Scopus» – 9 серед ВМ(Ф)НЗ України.

У 2015 році колектив університету працював над імплементацією Закону України «Про вищу освіту». Розроблено «План заходів з імплементації положень Закону України «Про вищу освіту» у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет», який введений в дію наказом від 04.06.2015 № 190-Адм.

Керуючись законами України, наказами та розпорядженнями Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, нормативно-розпорядчими документами у галузі освіти, Статутом університету та Колективним договором, ректор у межах наданих йому повноважень організовував діяльність університету щодо:

  • провадження освітньої діяльності відповідно до державних стандартів вищої освіти;
  • виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
  • провадження наукової діяльності шляхом здійснення наукових досліджень та забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових-педагогічних кадрів;
  • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
  • формування особистості майбутніх фахівців;
  • налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної діяльності в галузі освіти та науки;
  • вивчення попиту на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників тощо.

6.1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти

У Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється у відповідності до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про мови», «Положення про організацію освітнього процесу у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет», «Положення про державний вищий навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1074 від 05.09.1996 р., інших нормативних документів, у відповідності до державних стандартів освіти.

Упродовж звітного періоду університет здійснював освітню діяльність з підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та освітньо- кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «молодщий спеціаліст»; підготовки іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями); підготовки в інтернатурі, підготовки в клінічній ординатурі, підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовки та спеціалізації лікарів і провізорів, підвищення кваліфікації та спеціалізації бакалаврів і молодших спеціалістів, підготовки до вступу до вищих навчальних закладів громадян України та  іноземних громадян.

Провадження університетом освітньої діяльності регламентується ліцензією Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 527251, виданої 09.09.2014 р. та сертифікатами про акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей (табл.1).

Таблиця 1

з/п Шифр Галузь знань Шифр Спеціальність/напрям 1. 1201  Медицина 7.12010001 Лікувальна справа 8.12010001 Лікувальна справа 8.12010006 Сестринська справа 7.12010002 Педіатрія 8.12010002 Педіатрія 7.12010005 Стоматологія 8.12010005 Стоматологія 7.12010004 Медична психологія 6.120102 Лабораторна діагностика 6.120101 Сестринська справа 5.12010102 Сестринська справа 2. 1202 Фармація 7.12020101 Фармація 7.12020102 Клінічна фармація 8.12020102 Клінічна фармація 6.120201 Фармація 5.12020101 Фармація

  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий