Зошит для поглибленого вивчення біології в 9 класі

Укладач: С. С. Ващук – вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії Стецьківської зош І – ІІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області
Зошит для поглибленого вивчення біології в 9 класі

Скачати 1.3 Mb.

Сторінка 1/6 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 1.3 Mb.

  1   2   3   4   5   6

Відділ освіти Старокостянтинівської районної державної адміністрації

Хмельницької області

Зошит

для поглибленого вивчення біології

в 9 класі

(частина ІІ )

Укладач:

Ващук Сергій Степанович,

вчитель біології Стецьківської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

Старокостянтинівської районної ради

Хмельницької області

2012

Укладач: С.С. Ващук – вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії Стецьківської ЗОШ І – ІІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області

Рецензент: Н.М. Нестечук – методист РМК відділу освіти

Старокостянтинівської райдержадміністрації

Друкується згідно рішення ради районного методичного кабінету відділу освіти Старокостянтинівської райдержадміністрації

Ващук С.С. « Зошит для поглибленого вивчення біології в 9 класі»;

Методичний посібник, 2012. – 118 с.

Навчальний посібник може бути використаний вчителями загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології в 9 класі.

Матеріал розроблено відповідно до Програми для 8-9 класів з поглибленим вивченням біології.

Календарно – тематичне планування

К-ть год. Зміст теми Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 8 Тема 9. Гуморальна регуляція функцій організму людини

Принципи роботи ендокринної системи. Гормони, їх кла­сифікація. Залози внутрішньої та змішаної секреції. Гормональна регуляція фізіологічних функцій організму людини. Учень (учениця):

 • називає:

залози внутрішньої та змішаної секреції; місця розташування залоз внутрішньої секреції в організмі людини; гормони;

 • характеризує:

гуморальну регуляцію фізіологічних функцій ор­ганізму;

принцип дії гормонів;

вплив гормонів на процеси обміну в організмізначення гіпофіза в регуляції роботи ендокрин­ної системи;

роль ендокринної регуляції процесів життєдіяль­ності людини;

 • пояснює:

гормональну активність тканин внутрішніх ор­ганів;

роль нервової системи в регуляції функцій ендо­кринних залоз;

порушення гормональної регуляції в організмі; значення ендокринної системи в розвитку стресових реакцій;

 • порівнює:

функції гормонів прямої й непрямої дії; наслідки гіпо- та гіперфункції ендокринних залоз;

 • обґрунтовує:

значення ендокринної системи в підтриманні го­меостазу і адаптації організму; роль ендокринної регуляції репродуктивних функ­цій;

 • робить висновок

щодо важливості ендокринної активності вну­трішніх органів у регуляції їх роботи. [Тема портфоліо: «Гормональна регуляція росту і розвитку людини».] 10 Тема 10. Нервова регуляція функцій організму людини.

Значення нервової регуляції функцій. Еволюційні аспек­ти нервової системи. Передача нервового імпульсу. Бу­дова нервової системи. Центральна і периферична нер­вові системи людини. Спинний мозок. Головний мозок, його відділи Підкоркові ядра. Черепно-мозкові нерви. Особливості нервової регуляції посмугованої та гладень­кої мускулатури, внутрішніх органів. Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції.

Узагальнення.

Узгоджене функціонування регуляторних систем орга­нізму. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Учень (учениця):

 • називає:

компоненти центральної й периферичної нерво­вої системи, відділи головного мозку;

 • характеризує:

механізм передачі нервового імпульсу; сіру і білу речовини мозку; функції спинного мозку; відділи головного мозку;

функції відділів головного мозку, підкоркових ядер, черепно-мозкових нервів; соматичну та вегетативну нервові системи; симпатичну та парасимпатичну нервові системи; фактори, які порушують роботу нервової системи;

 • пояснює:

нервову регуляцію рухової активності людини; значення кори головного мозку в регуляції до­вільних рухів людини;

нервову регуляцію роботи внутрішніх органів лю­дини;

зв’язок ендокринної, нервової й імунної систем у регуляції функцій організму людини.

 • описує:

будову головного мозку людини; будову спинного мозку людини;

 • порівнює:

особливості будови та функції відділів головного мозку;

функції вегетативної й соматичної нервових сис­тем;

функції симпатичної і парасимпатичної нерво­вих систем;

будову нервової системи людини і тварин; будову головного мозку людини і хребетних тва­рин;

 • застосовує знання

будови нервової системи людини з метою об­ґрунтування узгоджених дій її організму під час адаптації до змін умов довкілля;

 • робить висновок

щодо узгодженості регуляції функцій в організмі Лабораторна робота:

8. Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями і пластинчастими препаратами).

[Тема портфоліо: «Можливості людського мозку: реалії та перспективи».]

8 Тема 11. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи.

Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи та їх будова. Органи сприйняття (відчуття) людини (зору, слуху, смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю). Еволюційні аспекти сенсорних систем.

Учень (учениця):

 • називає:

основні сенсорні системи;

органи зору, слуху, смаку, нюху, рівноваги;

 • характеризує:

особливості будови і функції органів зорової, слухової, нюхової, смакової сенсорних систем; сприйняття рівноваги, руху, дотику, температу­ри, болю;

процеси сприйняття світла, кольору, звуку, запа­ху, смаку;

 • пояснює:

утворення сенсорних відбитків та відчуттів; наявність сенсорних центрів у корі півкуль голов­ного мозку;

значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму та взаємо­зв’язку організму і середовища;

 • обґрунтовує:

взаємозв’язок будови і функцій сенсорних систем; розташування органів чуттів у людини;

 • порівнює:

функціональні можливості сенсорних систем лю­дини і тварин;

значення різних сенсорних систем у процесі отри­мання інформації від навколишнього середовища;

 • застосовує знання

будови сенсорних систем з метою попередження захворювань органів зору та слуху;

 • робить висновок

щодо значення сенсорних систем у житті людини. Демонстрування: розбірних моделей ока і вуха. Лабораторні роботи:

№ 9. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло. № 10. Виявлення сліпої плями на сітківці ока. №11. Вимірювання порогу слухової чутливості.

[Теми портфоліо: «Можливості сенсорних систем людини»; «Сенсори в природі та техніці (протезування, комп’ютерні технології)».]

РОЗДІЛ II. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ І ПСИХІКИ ЛЮДИНИ. ПОХОДЖЕННЯ людини 12 Тема 1. Формування поведінки і психіки людини

Поведінка людини (інстинктивна та набута), її еволю­ційні аспекти. Роль рефлексів у формуванні поведінки людини.

Сприйняття інформації мозком. Ретикулярна формація. Психічні процеси як основа пізнання людиною на­вколишнього світу. Навчання та його види. Відчуття і сприйняття — етапи пізнання. Навички та звички. Увага та її види. Пам’ять та її механізми. Короткочасна і довготривала пам’ять. Види довготривалої пам’яті: про­цедурна та декларативна. Види пам’яті: моторна, емоцій­на, образна, словесно-логічна (змістова). Розвиток усіх видів пам’яті.

Біоритми — фізіологічна основа чергування сну та актив­ності. Сон — умова дотримання режиму праці та відпо­чинку.

Узагальнення.

Поведінка людини як результат навчання та виховання.

Учень (учениця):
 • називає:

шляхи сприйняття інформації мозком; види пам’яті, види сну;

 • наводить приклади:

інстинктивної й набутої поведінки;

видів пам’яті;

навичок, звичок,

виявів різних видів біоритмів;

 • характеризує:

роль ретикулярної формації мозку у сприйнятті інформації;

сон як функціональний стан організму; біоритми людини, види біоритмів; інстинктивну поведінку людини; набуту поведінку людини; види навчання;

короткочасну і довготривалу пам’ять; моторну, емоційну, образну та словесно-логічну пам’ять;

 • пояснює:

пристосувальну роль поведінки людини; біологічне значення сну; інстинктивну поведінку людини; механізми пам’яті;

причини індивідуальних особливостей поведінки людини;

психічні процеси, що перебувають у основі пі­знання людиною навколишнього світу (увага, відчуття, сприйняття, пам’ять, воля, емоції);

 • порівнює: етапи пізнання; види пам’яті; типи біоритмів;

особливості поведінки людини і тварин;

 • застосовує знання:

з метою дотримання режиму праці й відпочинку, правил розумової діяльності; з метою використання і розвитку всіх видів пам’яті;

щоб забезпечити повноцінний сон;

 • робить висновок

щодо формування поведінки людини у результа­ті навчання та виховання.

Лабораторна робота-.

№ 12. Безумовні та умовні рефлекси людини.

Практична робота:

№ 8. Дослідження різних видів пам’яті.

[Тема портфоліо: «Сон і гіпноз».]

8 Тема 2. Мислення і свідомість

Мислення і свідомість — функції кори головного мозку. Лімбічна система та її значення у вищій нервовій діяльнос­ті. Гіпоталамус та його значення у формуванні мотивації. Функціональна асиметрія мозку. Друга сигнальна система та її значення у сприйнятті світу.

Мова. Функціональна спеціалізація кори півкуль вели­кого мозку та її значення у розвитку людини.

Здібності людини. Обдарованість. Індивідуальні особливості поведінки людини. Характер людини. Особистість та її формування: виховання та самовиховання Учень (учениця):

 • називає:

функціональну спеціалізацію ділянок кори пів­куль великого мозку; компоненти мислення; види мотивації;

 • характеризує:

значення кори головного мозку у мисленні; значення гіпоталамусу у формуваннімотивації;

фізіологічні основи мовлення; значення лімбічної системи у вищій нервовій ді­яльності;

функціональну спеціалізацію півкуль головного мозку;

значення другої сигнальної системи у сприйнятті навколишнього середовища; можливості особистості: обдарованість і здібності; компоненти особистості, характер;

 • пояснює:

зв’язок мотивації й емоцій;

особливості функціональної асиметрії мозку у

різних індивідів;

 • обґрунтовує:

значення самовиховання у формуванні особис­тості;

вплив соціальних факторів на формування осо­бистості;

 • застосовує знання:

у самоспостереженнях за розвитком власної ува­ги, пам’яті;

з метою самовиховання особистісних якостей та профільного самовизначення;

 • робить висновок

щодо біосоціальної природи людини.

Практичні роботи:

№ 9. Визначення типу темпераменту. № 10. Виявлення професійних схильностей.

[Тема портфоліо: «Свідомість і підсвідЬмість у формуванні поведінки людини».]

8 Тема 3. Розмноження та індивідуальний розвиток людини

Будова чоловічих і жіночих статевих органів. Розвиток статевих клітин. Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі. Менструальний цикл. Запліднення. Онтогенез людини. Ембріональний розвиток. Провізорні органи. Постембріональний розвиток людини. Соціальні аспекти та сучасні проблеми репродукції людини.

Узагальнення.

Біологічна єдність розмноження та розвитку тварин і людини.

Учень (учениця):
 • називає:

первинні статеві ознаки людини; вторинні статеві ознаки людини; періоди онтогенезу людини; провізорні органи;

 • характеризує:

реалізацію в людини функції продовження роду;

будову статевих залоз людини;

функції статевих залоз людини;

будову статевих клітин;

процес запліднення;

розвиток зародку і плоду;

вплив факторів середовища на розвиток плоду;

вагітність і пологи;

розвиток дитини після народження;

особливості підліткового віку;

статеве дозрівання хлопчиків;

статеве дозрівання дівчаток;

біологічні основи старіння і смерті;

 • пояснює:

штучне запліднення у людини; значення ендокринної системи в регуляції гаме­тогенезу, овуляції, вагітності, постембріонально­го розвитку людини; функції провізорних органів; послідовність періодів онтогенезу; закономірність старіння і смерті;

 • порівнює:

етапи ембріонального розвитку; особливості різних вікових періодів онтогенезу; особливості репродукції людини і тварин;

 • обґрунтовує

соціальне значення репродуктивних функцій лю­дини;

 • застосовує знання:

з метою запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом, та попередження ВІЛ-інфіку­вання;

 • робить висновок

щодо біологічної єдності розмноження та розвит­ку тварин і людини. Демонстрування: зображень етапів розвитку людського плода.

[Тема портфоліо:«Перспективи продовження життя людини».] 2 Тема 4. Походження людини.

Сучасні наукові погляди на проблему походження людини. Людські раси. Учень (учениця):

 • називає людські раси;
 • характеризує:

особливості еволюції виду Ното заріепз; гіпотези походження виду Ното заріепя; раси людей;

 • пояснює

значення викопних решток давніх людей у вста­новленні походження людини;

 • робить висновок:

щодо єдності людини і живої природи; щодо расової єдності людства. [Тема портфоліо: «Погляди на проблему походження людини».]

Гуморальна регуляція функцій організму людини.

Вивчивши тему, ви повинні:

Знати:

 • назви залоз внутрішньої та змішаної секреції;
 • місця розташування залоз внутрішньої секреції в організмі людини;
 • характеристику гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму;
 • принципи дії гормонів;
 • роль ендокринної системи в регуляції функцій ендокринних залоз;
 • значення гіпофіза в регуляції роботи ендокринної системи;
 • роль ендокринної регуляції репродуктивних функцій;

Вміти:

 • пояснювати гормональну активність тканин внутрішніх органів;
 • порівнювати функції гормонів прямої і непрямої дії;
 • робити висновок, щодо важливості ендокринної активності внутрішніх органів у регуляції їх роботи.

Принципи роботи ендокринної системи

Дайте визначення:

Ендокринні залози –………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Гуморальна регуляція –……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Користуючись підручником заповніть схему:

Дайте відповідь:
У чому полягає особливість будови систем ендокринної регуляції?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Які гормони впливають на розвиток організму дитини?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Гормони, їх класифікація

Дайте визначення:
Гормон – …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Користуючись підручником заповніть схему:
Користуючись підручником заповніть таблицю:

Механізми, що регулюють секрецію гормонів

Назва Характеристика

Поміркуйте:

Які гормони впливають на розвиток організму дитини, підтримують гомеостаз?………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

У чому полягає біологічний сенс існування в організмі гормонів-антагоністів?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Залози внутрішньої секреції
Дайте визначення:

Залози внутрішньої секреції — …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Гіпофіз — ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Користуючись підручником заповніть таблицю:
Залози внутрішньої секреції

Залоза,

гормони Дія на організм

Норма

Гіперфункція

Гіпофункція

Дайте відповідь:

Гормони яких залоз впливають на зріст?…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Яку залозу називають «диригентом оркестру ендокринних залоз»? Чому?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поміркуйте:

У практиці тваринництва часто в їжу домашніх тварин, яких вирощують

на м’ясо, додають порошок, виготовлений із сушених гіпофізів тварин. З якою метою це роблять?…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Користуючись підручником заповніть схему:

Користуючись підручником, зробіть відповідні позначення:

1. ……………………..

2. ……………………..

3. ……………………..

4. ……………………..

5. ……………………..

6. ……………………..

7. ……………………..

8. ……………………..

9. ……………………..

Дайте відповідь:

Якими є ефекти паратгормону і кальцитоніну?……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Залози змішаної секреції

Дайте визначення:

Залози змішаної секреції – ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Зробіть відповідні позначення до малюнка:

1…………………………

2…………………………

3…………………………

4…………………………

5…………………………

6…………………………

7…………………………

Дайте відповідь:

Чому підшлункову залозу відносять до залоз змішаної секреції?…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Чому статеві залози відносять зо залоз змішаної секреції?………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Про які гормональні порушення свідчить поява вусів у жінок?………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Гормональна регуляція функцій

організму людини

Дайте визначення:

Гіпоталамо-гіпофізарна система — …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Зробіть відповідні позначення до малюнка:

Вплив гормонів гіпоталамо-гіпофізарної системи на органи мішені

1………………………………………

2………………………………………

3………………………………………

4………………………………………

5………………………………………

6………………………………………

7………………………………………

8………………………………………

9………………………………………

10……………………………………… 11………………………………………

12……………………………………… 13………………………………………

14……………………………………… 15………………………………………

16……………………………………… 17………………………………………

18……………………………………… 19………………………………………

Дайте відповідь:

Гіпоталамус і гіпофіз розміщуються поряд один із одним. Яким є біологічний сенс такого розташування?……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проаналізуйте схему, зробіть її коротку характеристику:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дайте визначення:

Стрес – ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Стрес-фактор – ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Дайте відповідь:

До яких стрес-факторів адаптується людина, яка займається спортом? Відповідь обґрунтуйте……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проаналізуйте схему, зробіть її коротку характеристику:
Зв’язок нервової і гуморальної регуляції рівня глюкози в крові.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дайте відповідь:

Чому регуляція рівня глюкози в крові не обмежується впливами нервової системи?…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Контроль знань з теми:Гуморальна регуляція функцій організму людини

Початковий рівень навчальних досягнень учнів

А 1. Опрацюйте схему 1 «Залози організму людини». Наведіть приклади залоз зо­внішньої секреції.

Б 1. Опрацюйте схему 1 «Залози організму людини». Наведіть приклади залоз вну­трішньої секреції.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

А 2. Опрацювавши схему 1 «Залози організму людини», дайте відповідь на запитання.

— Куди виділяють свої секрети (гормони) залози внутрішньої секреції?

Б 2. Опрацювавши схему 1 «Залози організму людини» (с. 44), дайте відповідь на запитання.

— Куди виділяють свої продукти (секрети) залози зовнішньої секреції?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Середній рівень навчальних досягнень учнів

А 1. Опрацюйте малюнок 1 «Залози внутрішньої та змішаної секреції». Назвіть цифру, якою на малюнку позначено щитоподібну залозу:

А 1; Б 2; В 4; Г 5.

Б 1. Опрацюйте малюнок 1 «Залози внутрішньої та змішаної секреції». Назвіть цифру, якою на малюнку позначено гіпофіз:

А 1; Б 2; В 4; Г 5.

А 2. Опрацюйте схему 2 «Властивості гормонів». Прокоментуйте таку властивість гормонів, як висока біологічна активність.

Б 2. Опрацюйте схему 2 «Властивості гормонів». Прокоментуйте таку властивість гормонів, як утворення в спеціалізованих залозах або клітинах.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Достатній рівень навчальних досягнень учнів

А 1. Опрацюйте малюнок 1 «Залози внутрішньої і змішаної секреції». Запишіть номери і назви залоз внутрішньої секреції.

Б 1. Опрацюйте малюнок 1 «Залози внутрішньої і змішаної секреції». Запишіть номери і назви залоз змішаної секреції.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Високий рівень навчальних досягнень учнів
А 1. Опрацюйте схему 4 «Гіпоталамо-гіпофізарна система». Дайте відповідь на за­питання.

— Яка роль гіпоталамо-гіпофізарної системи в гуморальній регуляції функцій організму?

Б 1. Опрацюйте схему 5 «Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції». Дайте відповідь на запитання.

— Як пов’язані між собою нервова і гуморальна регуляції функцій організму?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

А 2. Доповніть таблицю «Гуморальна регуляція»

Б 2. Доповніть таблицю «Імунна регуляція»

Регуляція

Сутність

Як справляє вплив

Гуморальна регуляція ……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Імунна регуляція ……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Нервова регуляція функцій

організму людини

Вивчивши цю тему ви повинні:

Знати:

 • компоненти центральної й периферичної нервової системи, відділи головного мозку;
 • механізм передачі нервового імпульсу;
 • характеристику сірої та білої речовини мозку;
 • функції спинного мозку;
 • відділи головного мозку та їх функції;
 • фактори, що порушують роботу нервової системи

Вміти:

 • пояснювати нервову регуляцію рухової активності людини;
 • описувати будову головного та спинного мозку;
 • порівнювати особливості будови та функції відділів головного мозку;
 • застосовувати знання будови нервової системи людини з метою обґрунтування узгоджених дій її організму під час адаптації до змін умов довкілля
 • робити висновки щодо узгодженості регуляції функцій в організмі

Нервова регуляція функцій

Дайте визначення:

Нервова система — ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Нейрон — …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ознайомтесь з таблицею, зробіть висновок:

Нервова регуляція Гуморальна регуляція
 1. Здійснює свій вплив швидко, за част­ки секунди.

 1. Розпочинається вплив повільніше — поки речовини накопичаться у крові.

 1. Нетривалий вплив (поки діє подраз­ник).

 1. Тривалий вплив — протягом хвилин і навіть години (поки речовини не розщепляться).

 1. Справляє вплив на окремі органи або групи м’язів.

 1. Викликає широкі реакції, які можуть охоплювати весь організм.

 1. Фізична природа. Нервовий імпульс — електричний сигнал.

 1. Хімічна природа. Дія хімічних речовин, першу чергу гормонів.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Користуючись підручником, заповніть схему:

Користуючись підручником, зробіть певні позначення:

Будова нейрона

1…………………………………

2…………………………………

3…………………………………

4…………………………………

5…………………………………

6…………………………………

7…………………………………

8…………………………………

9…………………………………

10………………………………..

Дайте відповідь:

Які особливості має будова нейрона?………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Як пов’язані особливості будови нейрона з їх функцією?………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Передача нервового імпульсу
Охарактеризуйте малюнок:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Дайте відповідь:
У який спосіб нейрон генерує нервовий імпульс?………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Як електричний імпульс розповсюджується по аксону?……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Охарактеризуйте малюнок, зробіть відповідні позначення:

Передача інформації нейроном через синапс (а)

Зміна заряду на мембрані нейрона-адресата (б)

 1. …………………………………
 2. …………………………………
 3. …………………………………
 4. …………………………………
 5. …………………………………
 6. …………………………………
 7. …………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дайте визначення:

Синапс………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Нерви………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рефлекс…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Рефлекторна дуга…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Дайте відповідь:

Поясність у чому відмінність між збудженням і гальмуванням нейрона.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Опишіть схему рефлекторної дуги колінного рефлексу.

1…………………………

2…………………………

3…………………………

4…………………………

……………………………………………..

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Користуючись підручником дайте визначення:

Дайте відповідь:

Назвіть декілька рефлексів, дуга яких містить інтернейрони……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Будова нервової системи

Дайте визначення

Ганглії — ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Мотонейрони — ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Периферична нервова система — ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Користуючись підручником, зробіть відповідні позначення:

1………………………………..

2………………………………..

3………………………………..

4………………………………..

5………………………………..

6………………………………..

7………………………………..

8………………………………..

9………………………………..

10………………………………

11………………………………

12………………………………

13………………………………

14………………………………

Користуючись підручником, заповніть схему:

Структура нервової системи

Користуючись підручником, зробіть відповідні позначення:

Схема нервів верхньої кінцівки

1………………………… 2…………………………

3………………………… 4…………………………

5………………………… 6…………………………

7………………………… 8………………………… 9………………………… 10………………………. 11………………………. 12……………………….

13………………………. 14………………………… 15…………………………

Користуючись підручником, встановіть відповідність:

 • клубово-паховий нерв;
 • клубово-підчеревний нерв;
 • запірний нерв;
 • сідничний нерв;
 • латеральний шкірний нерв стегна;
 • стегновий нерв;
 • статево-стегновий нерв;
 • медіальний шкірний нерв литки;
 • задній шкірний нерв стегна;
 • великогомілковий нерв;
 • загальний малогомілковий нерв;
 • глибокий малогомілковий нерв;
 • поверхневий малогомілковий нерв;
 • підшкірний нерв;
 • литковий нерв;
 • латеральний шкірний нерв литки;
 • медіальна і латеральна підошовні гілки.

Дайте відповідь:

Чи відбувається передача сигналу в синапсі, якщо відомо, що синаптична щілина нездоланна для нервового імпульсу?…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Доведіть, що всі нерви, які відходять від спинного мозку, є змішаними…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Охарактеризуйте будову нервової системи………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

У яких випадках при подразненні рецепторів рефлекс не відбувається?.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Спинний мозок

Дайте визначення:

Спинний мозок — …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Користуючись підручником, заповніть таблицю:

Функції спинного мозку

Функція Характеристика

Рефлекторна

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Провідникова

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Опишіть малюнок, зробивши певні позначення:

Проекція нервових сплетінь на хребетний стовп

1………………………….

2………………………….

3………………………….

4………………………….

5………………………….

……..………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Проаналізуйте малюнок, зробіть певні позначення:

Сегмент спинного мозку

1……………………………..

2……………………………..

3……………………………..

4……………………………..

5……………………………..

6……………………………..

7……………………………..

8……………………………..

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
Дайте відповідь:

Які рухові функції організму можуть бути порушені внаслідок ушкодження поперекового і крижового сегментів спинного мозку? Чому?………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

У яких тварин в процесі еволюції вперше сформувався спинний мозок?…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поміркуйте:

Чим можна пояснити, що спинний мозок людини порівняно зі спинним мозком інших ссавців має значне шийне потовщення……..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Головний мозок

Дайте визначення:

Головний мозок — …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Користуючись підручником заповніть таблицю:

Відділи головного мозку

Назва відділу Будова Функції

Дайте відповідь:

У якому відділі головного мозку міститься найбільше води? Чому?………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Чому мозочок називають головним координатором рухів?…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проаналізуйте малюнок, зробіть певні позначення.

Подовжній переріз головного мозку.

1…………………….

2…………………….

3…………………….

4…………………….

5…………………….

6…………………….

7…………………….

8…………………….

Користуючись підручником зробіть певні позначення:

Функції основних зон півкуль великого мозку

1………………………..

2………………………..

3………………………..

4………………………..

5………………………..

6………………………..

7………………………..

8………………………..

Дайте відповідь:

Скільки є шлуночків мозку і де вони розміщені? Яке їх значення?……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Де обробляється інформація, яку ви щойно отримали, вивчаючи параграф?………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Лабораторна робота № 8

  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий