Зміст Загальні відомості про вчителя

Павла Тичини, де отримала чудову гуманітарну спеціальність – вчитель української мови та літератури. Характер — творчо–неспокійний, емоційний, натура мрійлива. Життєві принципи: “Не важливо до чого ми дійдемо вкінці
Зміст Загальні відомості про вчителя

Скачати 447.19 Kb.

Сторінка 1/2 Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 447.19 Kb.

  1   2

ПОРТФОЛІО

Вчителя української мови та літератури

Поліщук Наталії Володимирівни

Зміст

1. Загальні відомості про вчителя

2. мета порт фоліо

3.Задачі

4. Життєве кредо

5. Педагогічне кредо

6. Методична проблема, над якою працюю

6.1 Культура мови і культура мовлення

6.2 комунікативні вправи як засіб формування професійної, мовленнєвої компетенції

6.3 Конспект уроку

7. Педагогічне есе

8. Чого я прагну, як викладач…

9. Пять основних заповідей, якими я керуюсь

10. Проект уроку з української мови з використанням методів ейдетики

11. План самоосвіти

Полішук Наталія Володимірівна

Я народилася 20.05.1982р. у мальовничому селі Чистопілля Вільшанського району Кіровоградської області. Після закінчення школи в 1999р. навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, де отримала чудову гуманітарну спеціальність – вчитель української мови та літератури. Характер — творчо–неспокійний, емоційний, натура мрійлива. Життєві принципи: “Не важливо до чого ми дійдемо вкінці, основне — що ми зустрінемо по дорозі”; “Якщо хочеш бути щасливою — будь нею!”

Наш колектив

 
Мій клас

Педагогічна візитка

Моя педагогічна філософія

Не поряд, не над, а разом.

Дітей немає – є люди, але з іншим масштабом понять, іншим джерелом

досвіду, іншими прагненнями, іншою гамою почуттів.

І велике щастя, що ми не взмозі підкорити їх нашим педагогічним

впливом та дидактичним замахом та їхній здоровий розум, здорову людську

волю, бо

— якщо дитину постійно критикувати, вона вчиться ненавидіти;

— якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності;

— якщо дитину висміюють, вона стає замкненою;

— якщо дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини;

— якщо дитина росте в терпимості, вона вчиться сприймати інших;

— якщо дитину підбадьорюють, вона вчиться вірити в себе;

— якщо дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою;

— якщо дитина живе в безпеці, вона вчиться вірити в себе;

— якщо дитину підтримують, вона вчиться цінити себе;

— якщо дитина живе в розумінні та дружелюбності, вона вчиться знаходити

любов до усього світу.

МЕТА ПОРТФОЛІО

  • презентувати результати навчально-виховної роботи для оцінки своєї професійної компетентності;
  •    здійснити аналіз, узагальнення та систематизацію педагогічного досвіду;
  •    систематизувати навчальні матеріали і напрацювання для демонстрації адміністрації закладу та атестації;
  •    фіксувати зміни й зростання за певний час;
  •    сформувати план подальшого професійного зростання.

ЗАДАЧІ

Своє завдання вбачаю у використанні інтерактивних методів навчання, у вихованні творчої особистості, розвитку творчих задатків учнів. Вважаю, що учні мають навчатися робити хоч невеликі, але свої відкриття.

ЖИТТЄВЕ КРЕДО

«Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити — покажи, як ти робиш»

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО

Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться.

Методична

проблема

«Формування культури мовлення та спілкування учнів»


Культура мови і культура мовлення

Мова і культура перебувають в одній поняттєвій площині і як духовні вартості органічно пов’язані між собою. Слово культура (від лат. cultura — догляд, освіта, розвиток) означає сукупність матеріальних і духовних цінностей, які створило людство протягом своєї історії. Мова — це прояв культури. «Мова утримує в одному духовному полі національної культури усіх представників певного народу і на його території, і за її межами. Вона цементує всі явища культури, є їх концентрованим виявом»7. Плекаючи мову, дбаючи про її розвиток, оберігаючи її самобутність, ми зберігаємо національну культуру.

Культура мови — галузь мовознавства, що займається утвердженням (кодифікацією) норм на всіх мовних рівнях. Використовуючи відомості історії української літературної мови, граматики, лексикології, словотвору, стилістики, культура мови виробляє наукові критерії в оцінюванні мовних явищ, виявляє тенденції розвитку мовної системи, проводить цілеспрямовану мовну політику, сприяє втіленню норм у мовну практику. Культура мови має регулювальну функцію, адже пропагує нормативність, забезпечує стабільність, рівновагу мови, хоча водночас живить її, оновлює. Вона діє між літературною мовою і діалектами, народнорозмовною, між усною і писемною формами.

Культура мови невіддільна від практичної стилістики, яка досліджує і визначає оптимальність вибору тих чи інших мовних одиниць залежно від мети і ситуації мовлення.

Культура мовлення — передбачає дотримання мовних норм вимови, наголосу, слововживання і побудови висловів, точність, ясність, чистоту, логічну стрункість, багатство і доречність мовлення, а також дотримання правил мовленнєвого етикету.

Виділяють такі основні аспекти вияву культури мовлення:

— нормативність (дотримання усіх правил усного і писемного мовлення);

— адекватність (точність висловлювань, ясність і зрозумілість мовлення);

— естетичність (використання експресивно-стилістичних засобів мови, які роблять мовлення багатим і виразним);

— поліфункціональність (забезпечення застосування мови у різних сферах життєдіяльності).

Висока культура мовлення означає досконале володіння літературною мовою у процесі спілкування та мовленнєву майстерність. Основними якісними комунікативними ознаками, їх ще називають критеріями, культури мовлення є правильність, точність, логічність, змістовність, доречність, багатство, виразність, чистота.

Правильність — одна з визначальних ознак культури мовлення. Мова має свої закони розвитку, які відображаються у мовних нормах. Вільно володіти мовою означає засвоїти літературні норми, які діють у мовній системі. До них належать правильна вимова звуків і звукових комплексів, правила наголошування слів, лексико-фразеологічна, граматична, стилістична нормативність, написання відповідно до правописних і пунктуаційних норм.

Про деяких людей кажуть, що вони мають чуття мови. «Чуття мови» означає наявність природних, вроджених здібностей до мови, вміння відчувати правильність чи неправильність слова, вислову, граматичної форми. Це чуття можна виховати в собі тільки одним шляхом — вдосконалюючи власне мовлення.

Точність пов’язується з ясністю мислення, а також зі знанням предмета мовлення і значення слова. Уміння оформляти і виражати думки адекватно предметові або явищу дійсності зумовлюється знанням об’єктивної дійсності, постійним прагненням пізнавати реальний світ, а також знанням мови. Мовлення буде точним, якщо вжиті слова повністю відповідатимуть усталеним у цей період розвитку мови їхнім лексичним значенням. Розуміння предметно-понятійної віднесеності слова, його емоційно-експресивного забарвлення, місця в стилістичній палітрі, сполучуваності з іншими словами — усе це в комплексі дає нам знання слова, вміння виокремити його з мовної системи. Точність досягається не лише на лексико-семантичному рівні, вона тісно пов’язана з граматичним (особливо синтаксичним) рівнем. Правильний словолад -це «душа ясности мови» (І. Огієнко). Треба так побудувати речення, щоб воно було зрозумілим без напруження думки. Отже, точність — це уважне ставлення до мови, правильний вибір слова, добре знання відтінків значень слів-синонімів, правильне вживання фразеологізмів, крилатих висловів, чіткість синтаксично-смислових зв’язків між членами речення.

Точність мовлення залежить від інтелектуального рівня мовця, багатства його активного словникового запасу, ерудиції, володіння логікою думки, законами її мовного вираження. Точність визначається і етикою мовця. Саме повага до співрозмовника не дозволить погано знати предмет розмови.

Точність у різних стилях мови виявляється по-різному. У науковому — це одна з найперших вимог до тексту, до вживання термінів. Недаремно деякі науки називають точними. Точність у науці — пряма, емоційно-нейтральна. Точність в офіційно-діловому стилі реалізується передусім на лексичному рівні, тобто виявляється на рівні слововживання і пов’язана з урахуванням таких мовних явищ, як багатозначність, синонімія, омонімія, паронімія. Художня точність відображає хуцожньо-образне сприйняття світу, підпорядкована певній пізнавальній та естетичній меті. Неточність у розмовному мовленні компенсує ситуація спілкування, міміка, жести.

Логічність. Дотримання цієї ознаки культури мовлення означає логічно правильне мовлення, розумне, послідовне, у якому є внутрішня закономірність, яке відповідає законам логіки і ґрунтується на знаннях об’єктивної реальної дійсності.

Логіка (від грец. — проза, наука про умовивід) — прийоми, методи мислення, з допомогою яких формується істина. Логічність виявляється на рівні мислення, залежить від ступеня володіння прийомами розумової діяльності. Пригадаймо безліч народних прислів’їв, які підтверджують цей органічний зв’язок: Яка головонька, така й розмовонька; Який розум, така й балачка; Хто ясно думає, той ясно говорить. Логічність пов’язана з точністю мовлення на всіх мовних рівнях, тобто знанням мови. Правильні, конструктивні думки і добре знання мови породжують логічно правильне мовлення.

Розрізняють предметну логічність, що полягає у відповідності смислових зв’язків і відношень одиниць мови у мовленні зв’язкам і відношенням, що існують між предметами і явищами об’єктивної дійсності, і понятійну логічність, яка є відображенням структури логічної думки і логічного її розвитку в семантичних зв’язках елементів мови у мовленні. Якщо в казкових і фантастичних текстах можна обійтися без предметної логічності, то понятійна логічність є завжди.

Логічність — поняття загальномовне. Це ознака кожного функціонального стилю. У науковому стилі суворо дотримуються логіки викладу, вона «відкрита», адже ми простежуємо хід пізнавальної діяльності мовця і процес пошуку істини. В офіційно-діловому-це несупе-речливість, логічно правильна будова тексту, послідовність, смислова погодженість частин тощо. У розмовному стилі нелогічність компенсує ситуація мовлення.

Логічні помилки виявляють увесь спектр мисленнєво-смислових порушень. Так звані алогізми виникають внаслідок:

— поєднання логічно несумісних слів, напр.: жахливо добрий, страшно гарний;

— вживання семантично порожніх (зайвих) слів, тавтологія, напр.: місяць травень, моя особиста справа, особисто я звільнити із займаної посади, о 20 годині вечора, захисний імунітет;

— порушення порядку слів у реченні, напр.: Успіх породжує старання;

— зіставлення незіставних понять, напр.: Структура фірми відрізняється від інших фірм;

— порушення хронологічної точності, напр.: У ХУІІ ст. у Львівській області;

— підміна понять, напр.: У всіх кінотеатрах міста демонструють ту саму назву фільму; Ревматичний діагноз не дає можливості мені ходити;

— розширення чи звуження поняття, напр.: письменники і поети;

— нечітке розмежування конкретного й абстрактного поняття, напр.: Нам розповіли про видатного письменника і прочитали уривки з його творчості;

— невідповідність причини і наслідку, напр.: Збільшення кількості порушень залежить від того, наскільки активно ведуть з ними боротьбу.

Багато логічних помилок можуть виникати внаслідок відступу від синтаксичних норм, наприклад, неправильної побудови ряду однорідних членів речення, вибору сполучних засобів у складному реченні, порушень смислового зв’язку між окремим висловлюваннями у тексті та ін.

Змістовність мовлення передбачає глибоке осмислення теми й головної думки висловлювання, докладне ознайомлення з різнобічною інформацією з цієї теми, вміння добирати потрібний матеріал та підпорядковувати його обраній темі, а також повноту розкриття теми без пустослів’я чи багатослів’я.

Доречність. Це такий добір мовних засобів, що відповідає змістові, характерові, експресії, меті повідомлення. Доречність мовлення-це врахування ситуації мовлення, комунікативних завдань, складу слухачів (читачів), їхнього стану, настрою, зацікавлень. По-іншому цю вимогу можна назвати комунікативною доцільністю. Передусім це використання належних мовних засобів, досягнення стильової відповідності. Наприклад, стандартні типові вислови-кліше доречні у діловому мовленні, але зовсім не доречні в розмовному. У наукових текстах недоречною буде експресивна, емоційно-образна лексика, адже там панують терміни, мова формул, графіків, схем і т. ін. Доречність — це і вміння вибрати форму спілкування (монолог, діалог, полілог), тон, інтонацію спілкування, намагання бути тактовним. Мовознавець Н. Бабич пропонує розкривати поняття доречність з усвідомлення значення часто вживаної сполуки «до речі»: «Кожний історичний і кожний конкретний сучасний момент, кожен предмет мовлення і кожен співрозмовник вимагають нетотожних мовних засобів для свого вираження. Тому мовлення має бути гнучким, динамічним, функціонально мобільним»8. Стильова, контекстуальна, ситуаційна доречність свідчитиме про правильну мовленнєву поведінку.

Багатство, Показник багатства мовлення — великий обсяг активного словника, різноманітність уживаних морфологічних форм, синтаксичних конструкцій. Звичайна людина використовує близько 3 тис. слів, добре освічена — 6-9 тис. слів, хоча розуміє в десять разів більше. Порівняймо: словник мови Т. Шевченка — понад 20 тис. слів. Багате мовлення

— це естетично привабливе мовлення, що відображає вміння застосувати тропи, образно-емоційну лексику, стійкі вислови, урізноманітнити мову синонімами, знання синтаксичних виражальних засобів. Мати «дар слова» означає вміти так організувати своє мовлення, щоб воно вплинуло на людину не лише змістом, а й своєю формою, чуттєвим моментом, щоб принести задоволення тим, на кого це мовлення спрямоване.

Виразність. Ця невід’ємна частина культури мовлення означає використання невичерпних ресурсів виражальних засобів української мови і лежить в основі мистецтва володіння словом. Виразність мовлення забезпечується виразністю дикції і чіткістю вимови. Великою мірою -це вміння застосовувати виражальні засоби звукового мовлення

— логічний наголос, видозміни голосу, паузи, емоційну тональність, що передає настрій, оцінку, викликає потрібне сприйняття. Технічні чинники виразності — дихання, інтонація, темп, жест, міміка. Виразність мовлення — це «душа» мовлення, засіб самовираження.

Чистота. Мова тоді буде чистою, коли буде правильно звучати, коли вживатимуться тільки літературно-нормативні слова і словосполучення, будуть правильні граматичні форми. Що «каламутить» і засмічує українську мову? Зайві слова, слова-паразити, які заповнюють паузи у мовленні, коли людині важко чітко висловити думку. Найчастотніші з них: ну, от, значить, там, як це, чуєш, знаєш, так сказать, типу, розумієш та ін. їх можна легко позбутися, уважно стежачи за своїм мовленням.

Недоречним є вживання діалектизмів, надмірне захоплення просторічною лексикою, канцеляризмами, запозиченнями. Вживання цих слів може бути доречним у відповідному стилі чи ситуації, а вжиті без потреби, вони роблять мову незрозумілою і важкою для сприйняття.

Не варто «пускати» у свою мову вислови жаргонні, особливо лайливі, треба поставити їм стійку перепону, основану на глибокому переконанні, що вони мають руйнівний вплив на нашу мораль і духовність. І не тільки цуратися недобрих слів самому, а не дозволяти їх вживати у твоїй присутності, адже втратиш повагу до себе. Грубі слова, що звучать в мові людини, можуть засвідчити лише одне: ти повівся не з тим.

Чистота мовлення — це відсутність суржику

Суржик означає штучно змішану, нечисту мову, гібрид української і російської мов, що, безперечно, є загрозою для існування рідної мови, соціальним злом. Назва сучасного терміна метафорична, адже первісне значення слова суржик — суміш зерна різних злаків і борошно з такої суміші, яке було невисоким за якістю і вживалося у важкі голодні роки. Примітно, що аналогічне мовне явище (суміш білоруської і російської мов) є в Білорусі. Воно має назву трасянка, так називали неякісний корм для худоби, в який до сіна додають («натрушують») солому. Спільне одне — ці змішані субмови є низьковартісними.

На жаль, суржик — давнє явище. Ще наприкінці ХІХ-ХХ ст. звучало застереження інтелігенції щодо поширення цієї скаліченої мови Україною як «збитку і згуби слов’янського добра». Характеристики суржику — лише негативні: «мішана й ламана мова», «мовний покруч», «здеградована під тиском русифікації форма українського мовлення», «мовний безлад», «низька мова», «напівмовність», «кровозмісне дитя двомовності», «бур’ян». Причинами такого всеохопного впливу однієї мови на іншу науковці вважають цілеспрямовану мовно-культурну політику, тобто мовний тиск однієї мови на іншу, а також велику зовнішню подібність і тісну спорідненість лексичного складу й граматичної системи української і російської мов9. Наприкінці XX ст. українські мовознавці, відчувши загрозу тотального розмивання норм української літературної мови, розпочали рішучу боротьбу проти наступу суржику. Б. Антоненко-Давидович, Є. Чак, О. Сербенська, С. Караванський, О . Пономарів, М. Лесюк у своїх працях подали практичні поради щодо правильного слововживання, розподіляючи їх за мовними рівнями та сферами функціонування, створили реєстри ненормативних слів і словосполучень і їх правильних відповідників. Промовиста назва одного з посібників «Антисуржик» за загальною редакцією О. Сербенської свідчила про активне протистояння зросійщенню, занечищенню рідної мови.

Суржик охоплює всі мовні рівні. Особливо потерпає від нього усне українське мовлення, а отже, вимова слів. Мовознавець Л. Масенко зазначає, що 90 % лексики цієї змішаної мови становлять російські слова, які, однак, вимовляють по-українськи. М. Лесюк зауважує, що така цифра більше стосується мовлення східних українців, у Галичині ступінь ураження може становити лише 30-40 % ,0. На фонетичному рівні ці «непрохані гості» відрізняються від автентичних українських своїм звучанням (ноль,регістратура, двойка.хожу, сижу замість нуль, реєстратура, двійка, ходжу, сиджу), запозиченим наголосом (одинадцять, чотирнадцять, новий, восємдесят замість одинадцять, чотирнадцять, новий, вісімдесят), порушують словотворчі закони (ан-глічанка, лікарство, зварщик, осінню, весною замість англійка, ліки, зварювальник, восени, навесні), мають російські граматичні форми (у продажі, два студента, по дорозі замість у продажу, два студенти, дорогою). Надзвичайно багато лексичних кальок, напр.: не дивлячись на, фамілія, учбовий, рахую, на рахунок, любий замість незважаючи на, прізвище, навчальний, вважаю, щодо, будь-який. Інколи мовець і не підозрює про своє ураження суржиком, хоч і послуговується ним тривалий час (всьо, здача, тоже, все рівно, куда, сюда, туда замість все, решта, теж, все одно, куди, сюди, туди). Але частіше — це ознака байдужості, адже той, хто промовляє слова вроді, вообще, mina, ладно, ужас, кашмар, прівєтік, добре знає, що це неправильно. «То як маємо трактувати наш суржик? — наголошує О. Сербенська. — Не як нашу вину, а як нашу органічну слабість, хворобу, яку треба лікувати. Нашою виною, моральною хибою є хіба загальне лінивство, крутійство та лизунство (1. Франко) і, як неодноразово підкреслював 1. Огієнко,

небажання пильно й ненастанно вчитися рідної мови, невизнання того, що існує складна наука рідної мови»».

Потрібно усвідомити, що розмовляти суржиком — це ознака мов-леннєво-мисленнєвого примітивізму, неосвіченості, провінційності, байдужості до своєї мовної поведінки, а отже, неповаги до української мови, свідчення неможливості професійного зростання.

До виділених комунікативних ознак можна додати й інші, що свідчать про високий рівень культури, бездоганність і зразковість мовлення, уміння використовувати дар слова з усією повнотою: достатність, стислість, чіткість, нестандартність, емоційність, різноманітність, внутрішня істинність, вагомість, щирість та ін.

Ставлення до мови, потреба розвивати культуру мовлення формується передусім в сім’ї. Батьки закладають найпевніші основи поваги й любові до рідного слова. Школа додає теоретичних знань і практики, а далі у рамках суспільних впливів, культурного оточення, навчання, засобів масової інформації приходить досвід користування словом, збагачується лексика, поліпшується чистота мовлення. Але за однієї умови — подолання лінощів і бажання наполегливо працювати над своєю особистістю.

Мовна характеристика — невід’ємна частина індивідуальної характеристики людини, віддзеркалення її загальної культури. Рівень мовної культури людини свідчить про її духовність чи бездуховність, інтелект чи невігластво, повно-чи меншовартість. Володіння культурою мовлення — важлива умова успіху у навчанні, праці, складова психології бізнесу. Високу культуру мовлення можна вважати найбільш надійною опорою та рекомендацією для фахового зростання.

Усі шляхи підвищення особистої культури мовлення передбачають тільки наполегливу і самовіддану працю. їх можна визначити як тверді принципи і як звичайні практичні поради:

o свідомо і відповідально ставитися до слова;

o стежити за своїм мовленням, аналізувати його, контролювати слововживання, у разі потреби перевіряти за відповідним словником. Навчитися чути себе, таким чином виробляти чуття правильного мовлення;

o створити настанову на оволодіння нормами української літературної мови, на удосконалення знань. Для цього звертатися до правопису, посібників, довідників, учитися самостійно, стежити за змінами норм;

o читати художню літературу — джерело збагачення мовлення, записувати цікаві думки майстрів слова, вчити напам’ять афоризми, вірші. Таким чином можна збагатити лексичний запас, пізнати красу і силу слова, його змістові тонкощі, набути досвіду образно-стилістичного слововживання. Так проникають у скарби мови, шліфують стиль, підвищують словесно-естетичний рівень;

» оволодівати жанрами функціональних стилів. Потрібно однаково добре вміти написати вітальну листівку, заяву, доручення, лист для електронної пошти, підготувати науковий реферат чи публічний виступ та ін.;

© активно пізнавати світ, культуру, розвивати здібності до наук -це підвищує інтелектуальний рівень особистості і віддзеркалюється у мовленні;

o удосконалювати фахове мовлення. Для цього читати фахову літературу (наукові статті, фахові газети і журнали), постійно користуватися спеціальними енциклопедичними і термінологічними словниками, набувати практики публічних виступів із фахової тематики (використовувати нагоду виступити з рефератом чи з доповіддю на студентській науковій конференції*);

o прислухатися до живого слова високих авторитетів на сцені, на трибуні, за кафедрою, у храмі та в інших сферах і наслідувати найкращі зразки;

o не піддаватися впливам «модних» тенденцій, аби прикрасити мовлення екзотичним чужомовним словом, «демократизувати» жаргонізмом; уникати мовної агресії;

o намагатися не впадати в крайнощі — не бути ні сором’язливим маломовним мовчуном, ні велемовним самовпевненим балакуном, а говорити тільки тоді, коли є що сказати.

Праця над своїм мовленням викликає повагу і, без сумніву, дає результати. Шляхів вдосконалення є безліч, а процес триває усе життя.

Комунікативні вправи як засіб формування

професійної мовленнєвої компетенції

Ситуативні завдання можуть носити підготовчий характер до створення висловлювань (аналіз готового тексту, обробка поданого мовного матеріалу), бути частиною завдання для створення висловлювання (переказів, творів, відповідей на уроках української мови та інших предметів, відгуків про висловлювання товариша, замітки в газету, складання ділових паперів). Особливим видом таких завдань є проблемно-ситуативні завдання з розвитку мовлення, які вимагають спеціальної підготовки до їх виконання.

Ситуативні завдання доцільно використовувати в певній послідовності з урахуванням теми уроку, його змісту, етапу, підготовленості групи; допоміжними засобами можуть виступати лексичні опори, таблиці, ілюстрації, якими можуть скористатися учні з недостатньо сформованими мовленнєвими вміннями.

Наведу приклади ситуативних завдань, що передбачають формування культури спілкування учнів, і пропонуються до використання на уроках

української мови в професійно-технічних навчальних закладах.

Формуючи вміння стилістично правильно користуватися синтаксичними конструкціями, пропонуємо учням мовленнєву ситуацію, максимально наближену до природної:

Кожному із вас доводилося бувати на деревообробному підприємстві (фабриці лозових виробів, будівельному майданчику). Уявіть ситуацію, що вам треба поділитися враженнями від побаченого зі своїми друзями. Намагайтеся зробити розповідь цікавою, логічною, грамотною. Складіть правила поводження на виробництві і запишіть.

Уявіть ситуацію, що ви повернулися з виставки сучасного обладнання і маєте бажання поділитися власними враженнями з друзями, учителями. Запишіть можливий варіант своєї розповіді. Чи відрізнятимуться ваші розповіді і чим? Яких правил спілкування слід дотримуватися, ураховуючи адресата?

На вдосконалення вмінь створювати висловлювання, працювати над корекцією власного мовлення спрямовані такі ситуативні завдання:

  • Ви прийшли у новий колектив. Представтеся, будь ласка.
  • Ви — староста групи. Попросіть учнів зробити генеральне прибирання в майстерні.
  • Учора був ваш перший день у ліцеї. Ви познайомилися з одним із одногрупників, але сьогодні не можете пригадати його імені. Він же звертається до вас по імені.

Використовуючи вербальні і невербальні засоби спілкування, складіть і відтворіть діалоги, що могли б відбутися між:

— бібліотекарем і учнем, якому потрібно написати реферат на тему «Мовний етикет українців»;

— директором ліцею та учнем, який порушує правила внутрішнього розпорядку школи;

— учнями, які зустрілися після канікул у коридорі ліцею.

Дайте відповідь на запитання: Чи змінюється добір мовних засобів із зміною соціальних ролей учасників діалогу? Чи може бути мовлення цілком спонтанним, чи для оформлення думки необхідні правильне використання мовних засобів, урахування соціальних ролей партнерів?

Можна запропонувати учням скласти діалоги відповідно до тональності, яка задана першою реплікою. Схарактеризувати ситуацію спілкування, визначити: а) офіційність /неофіційність ситуації спілкування (ділова сфера спілкування, дружнє чи сімейне спілкування); б) рівність за віком, соціальним положенням учасників спілкування; в) тональність спілкування (нейтральна, дружня, підкреслено поважна тональність, зухвальна).

З метою розширення словникового запасу учнів у сфері мовленнєвого етикету й розвитку усвідомлення важливості вмінь використовувати

різноманітні формули мовленнєвого етикету, пропоную мовленнєві ситуації, коли учні слухають живе розмовне мовлення, аналізують, чи відповідає створений мовленнєвий жанр певній мовленнєвій формулі.

Двоє учнів розігрують телефонну розмову.

Перший. Хто це? З ким я говорю?

Другий. Здрастє. А хто вам треба?

Перший. Що? Куди я потрапив?

Другий. Здрастуйте, товаришу! А ви куди хотіли потрапити?

Перший кидає трубку. Звучать гудки.

Які етичні й етикетні норми поведінки і культури спілкування порушено в цьому діалозі?

Розіграйте діалог телефонної розмови відповідно до такої ситуації:

Ваш одногрупник захворів. Ви телефонуєте йому, щоб дізнатися, як він себе почуває, але до телефону підходить його мама. Як ви звернетесь до неї? З чого почнете розмову? Чи можна, вітаючись зі старшою за віком людиною, використовувати слово «привіт»? Як краще висловити своє прохання?

Працюючи над удосконаленням уміння вести телефонну розмову, дотримуючись етичних та етикетних норм поведінки й культури спілкування, пропоную учням побудувати діалоги телефонної розмови відповідно до таких ситуацій:

а) трубку підняв не той, кому телефонують;

б) ви не впевнені, що правильно набрали номер, уточніть;

в) ви телефонуєте в навчальний заклад із проханням когось покликати;

г) особи, якій ви телефонуєте, немає на місці, ви просите передати інформацію.

Задля вдосконалення вмінь учнів сприймати тексти на слух, знаходити помилки, виправляти їх і відтворювати тексти, слідкуючи за власним (чужим) мовленням, пропоную такі ситуації:

Прослухайте текст, записаний на диску, знайдіть помилки, з’ясуйте причини їх виникнення. Відредагуйте текст і відтворіть його від імені оповідача.

Ми з Серьожою завжди приймаємо активну участь у позакласних заходах. Проводимо конкурси, спортивні змагання, випускаємо стінну газету. Щоп’ятниці вирішуємо, чим займатимемося слідуючого тижня. Більша половина одногрупників з радістю відгукуються на наші пропозиції. Улітку ми навіть усією групою їздили на рибалку. Але дехто й сам нічого не робить, й іншим мішає. Та згодом вони змінюють своє мнєніє і розуміють, що робили невірно. Але група у нас дружна і активна.

З метою підвищення інтересу до виучуваної лексики, активності учнів у здобутті знань, вироблення стійких умінь і навичок використовуємо такі ситуативні завдання:

Ви прийшли до приймальної комісії, щоб дізнатися про умови вступу до обраного вами навчального закладу. Яку форму вітання оберете?

Ви хочете влаштуватися на роботу під час літніх канікул, прийшли на прийоми до директора фірми. Вас запрошено до кабінету. Зайдіть, привітайтеся, відрекомендуйтеся. Якщо потрібно — підтримайте бесіду.

Ситуативно-рольові ігри «Майбутня професія», «Розмова із замовником меблів», «Поздоровлення й побажання», «Новини», «Розмова з майстром виробничого навчання» сприятимуть удосконаленню вмінь правильно використовувати форми імен по батькові у кличному відмінку, паралельні закінчення іменників чоловічого роду у давальному відмінку, що викликає в учнів певні труднощі. Пропоную поділити групу на 2 підгрупи — на виконавців та експертів. Це дає змогу спостерігати за діями учнів, проявом їхніх умінь будувати висловлювання, виступати з певною оцінкою, аналізом, аргументацією рівня якостей мовлення «виконавців».

Готуватиме до ефективного мовного спілкування, сприятиме розвиткові уміння вдумуватися в мовну ситуацію, співвідносити своє висловлювання з адресатом завдання такого характеру:

Конкурс на кращу розповідь екскурсовода. Хто краще впорається з цим завданням?

Ви екскурсовод, проводите екскурсію для дев’ятикласників з метою ознайомлення їх з ліцеєм. Намагайтеся описати картину яскраво, образно і доступно. Поясніть, що і чому вам особливо подобається, чим ви можете зацікавити школярів. Якою повинна бути ваша інтонація, рухи, погляд?

З метою вдосконалення вмінь уживати вербальні і невербальні засоби спілкування пропоную учням розіграти і проаналізувати дві ситуації знайомства. Важливо нагадати їм, що знайомство — це висловлення бажання встановити дружні стосунки з кимось, формула знайомства складається з привітання, бажання познайомитися, представлення (в офіційній обстановці вказуються не лише ім’я, а й прізвище, посада, місце роботи чи навчання), висловлення задоволення з приводу знайомства:

— познайомте молодших за віком зі старшими;

— представте учня вашої групи директору фірми, де ви проходите виробничу практику..

З метою вдосконалення вмінь додержувати правил мовного етикету пропоную завдання, які передбачають аналіз готових висловлювань, що мають формули ввічливості, вибір, заміну засобів вираження ввічливості, розігрування мовних ситуацій. Наприклад:

Уявіть ситуацію: ви їдете в громадському транспорті. Пасажири звертаються до вас з такими проханнями: Посуньтеся! От би посунувся! Допомогли б! Як ви відреагуєте на такі прохання? Яких норм мовного етикету не дотримано в цих ситуаціях? Від чого залежить вибір форми для вираження прохання?

Далі для виконання практичних завдань ділимо клас на 2 групи — перша група — упорядники ситуативних завдань, друга — виконавці цих завдань. Упорядники можуть запропонувати до виконання такі завдання:

— попросіть перехожого пояснити вам, як пройти до найближчої фірми, де виготовляють меблі ;

— попросіть батька купити вам інструмент для виробничого навчання;

— що ви напишете в тексті оголошення про конкурс фахової майстерності?

Учні, що пропонували завдання, аналізують відповіді, і навпаки, учні-виконавці висловлюють свої побажання з приводу запропонованих ситуативних завдань.

Таким чином, одним із способів підвищення рівня культури спілкування учнів є використання на уроках української мови ситуативних завдань, вони сприяють формуванню вмінь культурної комунікації учнів, забезпечують засвоєння максимального обсягу мовленнєвих моделей, які згодом зможуть легко відтворюватися в етикетних ситуаціях.

Ситуативні завдання відіграють важливу роль у процесі формування комунікативних вмінь, навичок культурного спілкування, оскільки є проміжним етапом між теоретичними знаннями школярів і практичним використанням у щоденних життєвих ситуаціях.

Конспект уроку

  1   2
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий