Зміст Вступ

Виховний захід «І встають у пам’яті дороги, ті, що довелося нам пройти»
Зміст Вступ

Скачати 0.59 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 0.59 Mb.

  1   2   3   4

Зміст

Вступ …………………………………………………………….……….. 3 Опис досвіду …………………………..…………………….……………. 6 Основна частина ……………………………………………….……….. 17 1. Виховний захід «І встають у пам’яті дороги, ті, що довелося нам пройти» ………………………………………………………………

17

2. Виховний захід «Діти і Велика Вітчизняна війна» ………………. 38 3. Виховний захід «Листи патріотів» ………………………………… 49 Висновок ………………………………………………………………… 63 Список використаних джерел ………………………………………… 64 Додатки 65

1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки ………………… 65

2. Інформаційне обслуговування вчителів ………………………… 66

3. Інформаційне обслуговування учнів ….………………………… 67

4. Довідково-бібліографічний апарат ………………………………. 68

5. Творчі зв’язки бібліотеки ДНЗ «Звенигородський ЦППРК» ….. 69

6. Форми роботи бібліотеки ДНЗ «Звенигородський ЦППРК» ….. 70

Вступ

Кожна людина є індивідуальністю. Для цього їй потрібно стати особистістю. Це відбувається в процесі розвитку особистості: становлення та формування її під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, серед яких провідну роль відіграють цілеспрямоване навчання та виховання.

Виховання є одним з провідних завдань формування особис­тості, в підготовці людини, передусім підростаючого покоління, до життя. Зрозуміло, що виховання органічно пов’язане з осві­тою, навчанням, бо тільки через засвоєння молодою особисто сус­пільного, історичного досвіду, утверджених багатьма поколін­нями норм, правил співжиття можна забезпечити успіх у високо­якісній професійній підготовці до праці, а отже, і щасливому житті людини.

Таким чином, у системі роботи навчально-виховних закладів, зокрема профтехучилищ, чільне місце має посідати виховна робота з учнями, побудована на засадах гуманізму та де­мократизації суспільних відносин.

Становлення і розвиток молодої особистості є одним з голов­них загальнодержавних завдань, спрямованих на формування по­вноцінної сучасної людини, якості якої мають гармонійно поєдну­ватись з усталеними в суспільстві нормами, правилами співжиття і, нарешті, підготовкою людини розумово і творчо високорозвиненої, працівника високої кваліфікації в будь-якій обраній нею формі діяльності, з організаторськими здібностями і уміннями ефективно управляти тими чи іншими процесами.

Ці завдання виховання доповнюються ще й таким важли­вим аспектом, як забезпечення в процесі виховання молоді її соціального становлення, утвердження і розвитку в нових умовах суспільного життя в Україні, її розвитку як незалежної демокра­тичної держави, що базується на засадах нового розуміння свобо­ди і права людини, економіки ринкових відносин, права на при­ватну власність і, водночас, відповідальності за свої дії в межах державних законів.

Освіта, як відомо, була і є у більшості країн світу однією з провідних ланок життя людей. Вона – пріоритетна сфера дер­жавної діяльності в Україні, особливо зараз, на сучасному етапі розвитку цивілізації, коли невпинно зростає соціальна роль осо­бистості, йде процес гуманізації та демократизації суспільства.

«Освіта, – як підкреслюється в державній національній про­грамі «Відродження освіти», – має стати основою розбудови не­залежної України». Виходячи з цих основоположних позицій, ціла низка соціальних наук: педагогіка, психологія, гуманітарні, мистецт­вознавчі науки – протягом століть приділяли особливу увагу лю­дині, її формуванню як соціальної, громадської особистості, як високоцивілізованому індивіду, що забезпечуватиме поступ.

В Законі України «Про освіту» вадливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Бібліотека учбового заходу є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.

Загальною метою виховання учнівської молоді є всебічний і гармонійний розвиток людини. Зміст мети виховання має враховувати перспективи розвитку особистості. Кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до виконання необхідних для суспільного життя ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша.

Всебічний розвиток людини, що є головною метою виховання, охоплює розумове, моральне, трудове, естетичне й фізичне виховання в з нерозривному зв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості.

Вершинним досягненням юнацького віку є соціальна зрілість, як готовність до особистісного і професійного само визнання. Згідно з концепцією В.Н. Максимової, вона передбачає: системність знань про світ, їхню відповідальність стандарту освіти; стійкий професійний інтерес і високу мотивацію досягнення життєвого успіху, здатність до саморегуляції, адаптації та самореалізації у соціумі; готовність до збереження свого здоров’я і сімейного життя; стійкість соціально-моральних орієнтацій, громадянської позиції.

Участь бібліотекаря навчального закладу у виховному процесі засновано на координації роботи, взаємодії і тісному співробітництві всього колективу: адміністрації, викладачів, класних керівників, майстрів виробничого навчання.

Реалізація цих умов дозволяє активніше сприяти гармонійному розвитку особистості, збільшити роль бібліотеки у вихованні підростаючого покоління.

Опис досвіду

«…допомогти людям бути особистостями значно важливіше, ніж допомогти їм стати математиками чи знавцями французької мови або ще чогось»

К.Роджерс

Своїм головним завданням як бібліотекаря учбового закладу в роботі на допомогу всебічному розвитку особистості вважаю виховання учнівської молоді формування національної свідомості, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної культури, виховання та розвиток читацьких інтересів, культури читання а також надання необхідної інформації користувачам бібліотеки.

Одну з основних функцій усебічному розвитку особистості учнівської молоді відіграє масова робота бібліотеки. Масова робота бібліотеки-це складова система виховної роботи, метод масового керівництва читанням. Технології масової роботи з читачами вимагають від бібліотекаря знань, врахування вікових і психологічних особливостей учнів.

Нові різноманітні в тому числі і активні форми роботи, які пропонують сучасні технології передбачають різноманітність джерел інформації, що опрацьовують користувачі: дискусія, диспут, бліц-турнір, віртуальна мандрівка, інтерактивна година, вікторина, прес-калейдоскоп, літературна гра, мозковий штурм, бенефіс читача, суд над (від)…, літературний вернісаж, літературно-туристична гра.

Тому важливим елементом технології роботи бібліотеки є використання комп’ютера, користування інтернетом.

Для повного сприйняття теми та зацікавлення використовуються різні методи привернення уваги учнів під час проведення міроприємств: залучення більшої кількості учнів до масового заходу; оформлення приміщень відповідно тематики проведення, використання мультимедійної дошки, музичний супровід, використання театральних елементів; змагання, шаради. Це сприяє формуванню вмінь, навичок, цінностей, створення атмосфери співробітництва, взаємодії, а в кінцевому результаті розширює кругозір учнів, дає додаткові знання, що позитивно впливає на всебічний розвиток особистості учня.

Нові, особливо активні форми роботи які проводились бібліотекою розвивають творчі здібності учнів, розвивають особистісні якості, стимулюють до більш глибокого пізнання теми. Вони є ефективними методами колективного обговорення, пошуку рішень, що спонукає учасників виявляти уяву і творчість. Це дає змогу учням вільно висловлювати свої думки і знаходити кілька рішень проблеми.

Педагогічна ефективність нових, ігрових форм масової роботи з читачами вимірюється підвищенням пізнавальної і емоційної активності користувачів, їх попит на літературу: художню, науково-популярну, довідкову, і посилюють сприйняття та глибоке їх засвоєння, формують художні та естетичні смаки, поглиблюють навички самостійної роботи з книгою, розвивають логічне мислення.

Вся робота бібліотеки ведеться за слідуючими напрямами, які сприяють гармонійному розвитку особистості:

  • Залучення учнів до світової національної культури.
  • Формування моральних устоїв учнів.
  • Соціальна адаптація.
  • Сприяння підвищення загальноосвітнього рівня.
  • Естетичне виховання.
  • Пропаганда художньої літератури.

В Україні історично склалася система виховання, що ґрунтується на національних рисах і самобутності українського народу.

Національна культура формує націю, звеличує її і творить її неповторне духовне обличчя у своєрідно груповому просторі світової цивілізації.

Скарбниця культурних цінностей українського народу слугує невичерпним джерелом формування національної свідомості. Такими цінностями є звичаї і традиції нашого народу. Проведені бібліотекою міроприємства відображають скарбницю духовних і культурних цінностей: прес-калейдоскоп «Зима іде свята веде»;виховна година «Хата моя, біла хата»; урок народознавства «Народні звичаї і традиції», до яких на сучасному етапі приділяється велика увага, щодо їх відновлення та виховання в учнів бережливого ставлення до надбань українського народу.

У пробудженні учнів любові до свого краю, отчої домівки, до рідної мови і культури найдієвіших знарядь суспільного оновлення-значна роль належить українській мові, як невичерпному джерелу, скарбниці народного духу. В проведених міроприємствах: усний журнал «Українська культура й українська державність»; година спілкування «У твоєму слові твоя душа»; інформаційно-тематичній годині «З глибини тисячоліть»; поетичній п’ятихвилинці «Ти , рідна мово, чиста як роса»; тематичній годині «Від рукопису до друкованого слова» розкрито сутність, повнота і значення слова, української мови для нинішнього і майбутнього поколінь, бережливого ставлення до неї, вплив писемності на історію народу, його культуру, світогляд, наукові знання, літературу і мистецтво, становлення культури та народження державності .

Таке необхідне виховання у молоді духовної культури можливе при проведення міроприємств: години духовності «Великодні дзвони»; тематичної години «Пересопницьке Євангеліє-скарбниця світової духовної спадщини», «Христове воскресіння», які знайомлять учнів з історією виникнення Святого Письма, символічним значенням релігійних свят, перемоги Добра над злом.

Розширення знань про країни Європейського Союзу, знайомство з культурою, звичаями, традиціями, політичним і економічним розвитком, традиціями національних кухонь, формують нове покоління українців-європейців. Цьому сприяють міроприємства: віртуальна мандрівка «Знайомство з країнами Євросоюзу»; година цікавої інформації «Як відпочивають європейці»; інформаційний калейдоскоп «Як навчатись у Європі?»; літературно-туристична година «Європа туристична»; тематична година «Субкультура в молодіжному середовищі». Проведені бібліотекою міроприємства виховують молодь у дусі толерантного ставлення молоді до історії, специфіки світосприйняття народів європейських країн.

Проведення бібліотекою масових заходів по залученні учнів до світової національної культури впливає на молодь різнобічно, забезпечуючи її культурний розвиток і духовне зростання, виховує почуття національної гідності.

В системі виховного процесу щодо все стороннього розвитку особистості молоді велике значення має правове і моральне виховання, яке включає в себе формування моральної свідомості, загальновстановлених норм поведінки, знання і виконання Основного Закону нашої держави та інших нормативно-правових актів.

Сьогодні дуже важливо знати кожному учню хоча б ази правової абетки для захисту своїх прав та основні моральні норми поведінки, адже «Не знання закону не позбавляє людину від відповідальності». Всі міроприємства, які проводяться бібліотекою, направлені на засвоєння правових знань, профілактику скоєння злочинів, розширення правового світогляду, виховання правової культури, нетерпиме ставлення до проявів девіантної поведінки та аморальних вчинків сповідання здорового способу життя: суд над шкідливими звичками (паління, наркоманія, алкоголь); бліц-турнір «Суспільне законодавство»; тематична година «Осінь, як і у природі прийде до всіх»; дискусія «Кого можна вважати культурною людиною?», «Право на життя»; мозковий штурм «Що ти знаєш про ВІЛ інфекцією?»; інтерактивна година «Рівність чоловіків і жінок»; усний журнал «Закон і право»; інформаційна година «Молоді та шлюб та сім’ю»; година спілкування «Як захиститися від знущань».

Під час проведення масових заходів учні засвоюють погляди на правила і норми поведінки, які згодом стають звичкою в їх поведінці.

У центрі всього виховного процесу учбового закладу знаходиться особистість учня і його всебічний розвиток.

Ринок праці вимагає підготовку в закладах ПТО не тільки технічно-­­­ грамотних, кваліфікованих, фахівців своєї справи, але й культурних, толерантних, взаємошанобливих, вихованих молодих людей.

Американські вчені дослідили, що головним чинником успішності кар’єри і життєвого благополуччя виступає так зване «комунікативне ядро» особистості. Саме тому комунікативні якості особистості є суттєвою складовою успішного професійного спілкування. За змістом спілкування охоплює усі сфери людського буття і діяльності їх суб’єктивної і об’єктивної прояви. Здатність до спілкування вважається «найважливішою соціальною здатністю». Проведені міроприємства: година спілкування «Є цінності, які за все дорожче», «У твоєму слові твоя душа»; бесіда «Культура спілкування» допоможуть учням навчитись спілкуванню. Проблема взаємовідносин серед молоді є актуальною в суспільстві. Адаптуватись в новому колективі, уміння співіснувати з іншими індивідами – важке і відповідальне завдання. Усвідомлення цієї проблеми, успішного її вирішення прямо залежить доля молодих людей, які вступають в самостійне життя.

Вирішальна роль в подальшій долі, самому виживанні людства належить толерантності в стосунках між людьми. Досягти взаєморозуміння в діловому і дружньому спілкуванні, зрозуміти поступки оточуючих і бути зрозумілим для інших, популяризація ідей толерантності серед молоді, виховання культури поведінки, поваги до оточуючих є важливим у вихованні гармонійної особистості. Цій меті відповідають проведені бібліотекою міроприємства: дискусія «Конфлікти та їх вирішення», «В чому щастя людини?»; інформаційний калейдоскоп «15 правил по самовихованню»; диспут «Сенс життя і моє місце в ньому»; бесіда «Бар’єри взаєморозуміння»; година спілкування «Поговоримо про толерантність».

Учні в підлітковому віці цікавляться взаємовідносинами між людьми: дружби, товаришування, кохання, ревнощів, лідерства, збереження власної гідності. У них з’являється бажання заявити про себе, як про особистість. Завдання бібліотекаря через проведенні міроприємства надати допомогу учню знайти себе, утвердитися як особистість: тематична година «Світ людських почуттів»; година спілкування «Між нами, дівчатами»; філософський стіл «Бути особистістю».

Виховання всебічно розвиненої особистості молоді не можливе без підвищення їх загальноосвітнього рівня. Український народ пережив не одну сторінку героїчного і трагічного минулого. Ще з давніх часів воля, свобода були для українців головним в житті. Про героїчні сторінки боротьби українського народу за свободу і незалежність оформлялись книжкові виставки: «Україна – козацька держава», проводилися міроприємства: виховна година «Тії слави козацької повік не забудем»; усний журнал «Шляхами козацької слави».

Важливим в роботі бібліотеки щодо виховання всебічно розвиненої особистості є підготовка молоді до захисту Вітчизни, яка полягає у вихованні морально-вольових якостей, українського патріотизму. Цій меті відповідають проведені бібліотекою міроприємства: перегляди і огляди літератури, книжкові виставки «Часові Батьківщини», «Вітчизни захисник», «На сторожі держави»; тематичний вечір «Батьківщину-мати умій захищати»; святкова літературно-музична виховна година до Дня Збройних Сил України «Героїв стежина – від батька до сина».

Добре, що є такі поняття, «Пам’ять», «Історія», які зберігають все те, що відбулося в минулому, без якого немає сьогодення і майбутнього. Такі події, як Чорнобиль, Афганістан, Голодомор, Бабин Яр і відповідно проведені міроприємства позитивно впливають на почуття, викликають співпереживання, виховують і гартують молоду людину: книжкові виставки, перегляди «Чорнобиль – наш вічний біль і вічна наша пам’ять», «Голодомор і репресії в Україні», «Дорогами війни і болю»; історичний нарис «Слідами злочинів»; тематична година «У пам’ять про скорботний 33-й»; година скорботи «Їх тисячі лягли у Бабин Яр широкий»; урок мужності «Ми будем довго пам’ятати і вам забути не дамо»; усний журнал «Попіл Чорнобиля стукає в серце».

Нині в часи становлення незалежної України, національно-патріотичне виховання учнівської молоді займає провідне місце у виховному процесі навчального закладу і зокрема бібліотеки.

Виховання патріотичних відчуттів, любові до рідної землі, формування почуття гордості за свій народ, державу Україна допомогли проведені міроприємства: тематична година «Видатні жінки в історії України», «Україною ми жили – за Україну полягли»; усний журнал «На шляху до державності»; історична година «В битві за щастя і волю».

Актуальною в державі постає проблема розвитку системи військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Тому проведені міроприємства: святковий вечір-зустріч з ветераном ВВ війни «В грізні дні війни за нас життя своє вони без жалю віддали»; виховна година «Останні листи патріотів»; історико-патріотична година «Друга Світова війна очима ветерана», книжкові виставки й перегляди літератури: «Так починалась війна», «Безсмертний подвиг народу».

Використані форми проведених масових заходів дозволяють збагатити і поглибити в учнів знання подій минулої війни, виховувати учнівську молодь на прикладах героїзму, відваги і мужності колишніх захисників Вітчизни. Спілкування з учасниками, живими свідками ВВ війни позитивно впливає на формування в учнів моральних якостей та всесторонній розвиток особистості.

Краєзнавство – складова частина виховного процесу. Вона займає провідне місце в роботі бібліотеки на допомогу всесторонньому розвитку особистості. Актуальність цього напрямку роботи випливає з проблеми соціалізації учнівської молоді. З огляду на це, зростає роль краєзнавства, зокрема його літературно-мистецьких і літературних напрямків. Саме бібліотека формує особистість на ґрунті краєзнавства. Використання краєзнавчого матеріалу у проведенні міроприємств: зустріч з старшим науковим співробітником музею ім.. Т.Г. Шевченка С.С Лячинським, поетами Л. Солончук і В. Стрижиусом; година пам’яті «Життя віддане Батьківщині»; Вечір пам’яті до 75-ти річчя від дня народження В. Чорновола «Я б обрав життя, яке прожив»; історичний нарис «Партизанський рух на Черкащині»; година цікавого повідомлення «Черкащина і козацтво»; бесіда-розповідь «Визволення Звенигородщини» допомагає вихованню патріотичних почуттів, любові до рідного краю, землі на якій ми живемо, збагаченню духовного Світу людини. Адже такі поняття, як «Батківщина», «Україна» починаються з любові до рідного міста чи села, отчого дому, вулиці на якій живеш. Саме ці фактори формують поняття «Малої Батьківщини», розкривають зв’язок рідного краю з великою Батьківщиною.

Важливою, неоціненною формою краєзнавчої роботи є тематичні екскурсії до краєзнавчого музею. Експонати музею допомагають усвідомити значення себе, свого коріння, виховати учнів на прикладах історії свого краю добропорядними людьми, сповненими патріотизмом. Краєзнавча інформація є джерелом формування національної свідомості та самосвідомості учнівської молоді.

Формування особистості майбутнього робітника невіддільне від естетичного виховання. Сьогодні естетичне виховання підростаючого покоління проходить в складних умовах соціально-економічного суспільного життя. Особливе занепокоєння викликає дефіцит духовного і естетичного. Естетична культура, яка є складовою духовної культури, вчить відрізняти хороше від поганого в усіх його проявах людського існування:в праці,побуті, поведінці людини, її ставленні до навколишнього середовища. «Через красиве – до людяного» – така закономірність виховання сказав В. Сухомлинський. Почуття прекрасного необхідно вміло і наполегливо виховувати вплив естетичного на формування особи значне і різностороннє. Насамперед розвивається образне творче мислення, уява, фантазія, поглиблюється творче відношення до життя, формується художній смак, здатність бачити і відчувати красу і гармонію, естетично її оцінювати і співпереживати. Вихованню різнобічних естетичних потреб допомагають міроприємства: диспут «Від краси до людяності»; цикл бесід «Світ прекрасного», «Прекрасне поруч з нами»; день інформації «Українське національне мистецтво»; бесіда «Естетична культура людини»; година спілкування «Стиль і імідж». Саме тому проведення міроприємств впливає на молодь, забезпечуючи її культурний розвиток, духовне зростання.

Один з древніх філософів сказав, що все велике в молодому і все мале в великому. Пізнаючи Всесвіт, його особливості, ми починаємо розуміти себе, тому виховання краси починається з найпростішого: цінувати і розуміти природу, явище живої дійсності, тому проведення виховної години «Ми-люди, поки є природа», огляд книжкової виставки «Жива природа – жива душа» виховують такі почуття.

Важливе місце в формуванні естетичних поглядів і смаків посідає естетичне оформлення приміщень при проведенні міроприємств: підбір кращих пісенних, музичних і поетичних творів. Все це впливає на усвідомлення учнями значення краси, створює і поглиблює в них почуття прекрасного – невід’ємної складової у всебічному розвитку особистості.

Ніяке джерело інформації не може замінити спілкування людини з книгою. З дитинства приходить у духовний світ людини художня книга. Кращі твори в українських і зарубіжних письменників стають джерелом виховання. Тільки читання книг дає умови самостійно наближатися до духовних цінностей всього людства «Художня література — це долі людей, це складність людських взаємовідносин це дійсність з її протиріччями, це тонкість і глибина психології персонажів, яка в свою чергу потребує творчості читача» писав Левідов.

Художня література це і джерело знань, і життєвий досвід. Вона розвиває в молодій людині інтелігентність, дає мудрість, вона є провідником історії цивілізації. Пропаганда художньої літератури залишається в центрі уваги роботи бібліотеки на допомогу всебічному розвитку особистості. Дуже важливо зацікавити учнів книгою, навчити читати багато і вдумливо. Для пропаганди книги, художнього слова бібліотекою використовуються різні форми і методи роботи: зустрічі з поетами; презентація книги Л.Солончук «На спокутницькій тверді»; Інформаційна година «Художнє слово кувало перемогу»; огляд літератури «Між життям і смертю»; літературна гра «Поле чудес»; літературна година «Розквіт творчого генія»; літературно-поетичний вечір «Слово Кобзаря лунає крізь віки»; літературно-поетична година «Незгасна зоря Симоненкової поезії»; літературний вернісаж «Портрети українських класиків»; бенефіс читача за творами Нечуя Левицького. Життя і творчість письменників-ювілярів висвітлюється на тематичних поличках, переглядах, книжкових виставках.

Не зменшуючи ролі засобів масової інформації книга завжди була є і буде однією з важливих і універсальних засобів пізнання дійсності глибокого осмислення світу людиною, виховання всебічно-розвиненої особистості.

У роботі бібліотеки на допомогу гармонійному розвитку особистості першочергове завдання відводиться виховному впливу книги на користувачів, як художньої, так і пізнавальної і наукової. Цьому сприяє інформаційна, довідково-бібліографічна та індивідуальна робота бібліотеки.

Завдання інформаційної роботи полягає в тому, щоб довести користувача ту інформацію, якою володіє бібліотека. Щоб бібліотека стала орієнтиром у світі знань, а читачі змогли отримати кваліфіковану допомогу в інформаційній роботі бібліотекар використовує масові, групові та індивідуальні форми роботи, зокрема: інформаційні списки літератури, тематичні полиці, презентації книги, інформаційні години, дні інформації, книжкові виставки, перегляди, огляди літератури.

Виховання основ бібліотечно-бібліографічної грамотності починається із знайомства з бібліотечним фондом як під час відвідування користувачами бібліотеки так і на бібліотечно-бібліографічних бесідах за циклом «Книга і бібліотека». Система бібліотечно-бібліографічних бесід підпорядкована формуванню в учнів свідомого зацікавленого ставлення до книги, стимулює інтерес до довідкової та науково-популярної літератури, дає навички користування нею.

У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовуються різні технології роботи бібліотеки: бесіди, лекції, практичні заняття, доповіді, повідомлення, усні журнали, уроки, подорожі.

З метою вивчення читацьких інтересів у бібліотеці проводиться індивідуальна робота: індивідуальні бесіди (рекомендаційні, інформаційні, пізнавальні); поглиблена індивідуальна робота з новими читачами та учнями схильними до правопорушень. Анкетування, яке допомагає бібліотекарю виявити, в якому напрямку роботи слід активізувати свою увагу.

Знання читачами довідково-інформаційних можливостей бібліотеки, уміння самостійно вести пошук інформації дає можливість підвищити освітній рівень користувачів, які можуть самостійно орієнтуватись в бібліотечному фонді, використовуючи ДБА бібліотеки.

Результативність опису

Головним в діяльності бібліотеки є:

  • співвідношення та ефективність використання різних форм і методів роботи, які направлені на здобуття учнями певного освітнього рівня, що відповідає їх здібностям і потребам;
  • формування творчої особистості засобами бібліотеки і книги;
  • залучення учнів до участі в масових заходах, що спонукає їх до пробудження любові до книги;

Департамент освіти і науки

Черкаської обласної державної адміністрації
Державний навчальний заклад «Звенигородський

центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»

Методична розробка

виховного заходу на тему:

Підготувала:

бібліотекар

Захарченко Ніна Миколаївна
Розглянуто і затверджено методичною комісією загальноосвітнього напрямку (протокол № ___ від «___» ________ 20__ року)

Звенигородка – 2014

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий