Зміст: Вступ загальна характеристика ринку медичних послуг Ціни на нові медичні послуги Ціни на вже наявні на ринку медичні послуги Загальна характеристика методик ціноутворення Договірні ціни на медичні послуги Платні медичні послуги І ціни на них

Лпу надані самі собі, І далеко не усім вдається вижити. Безліч поліклінік, стаціонарів, медико-санітарних частин не змогли адаптуватися до ринкових стосунків І закриваються
Зміст: Вступ загальна характеристика ринку медичних послуг Ціни на нові медичні послуги Ціни на вже наявні на ринку медичні послуги Загальна характеристика методик ціноутворення Договірні ціни на медичні послуги Платні медичні послуги І ціни на них

Скачати 259.22 Kb.

Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 259.22 Kb.

Зміст:

Вступ ………………………………………………………………………..3

 1. Загальна характеристика ринку медичних послуг………………….5
 2. Ціни на нові медичні послуги………………………………………..7
 3. Ціни на вже наявні на ринку медичні послуги………………………8
 4. Загальна характеристика методик ціноутворення………………….10
 5. Договірні ціни на медичні послуги………………………………….13
 6. Платні медичні послуги і ціни на них………………………………16

Висновок ……………………………………………………………………20

Література ………………………………………………………………….21

Вступ.

Нині відбувається реформування стосунків в охороні здоров’я. Лікувальним установам доводиться вести свою діяльність в умовах ринку медичних послуг. Скорочуються об’єми фінансування за рахунок засобів державного бюджету, не оплачується надання медичної допомоги в умовах обов’язкового медичного страхування у зв’язку з браком коштів в територіальних фондах ОМС. Усе це позначається на економічному стані лікувальних установ не з кращого боку. В більшості випадків лікувально-профілактичні установи (ЛПУ) надані самі собі, і далеко не усім вдається вижити. Безліч поліклінік, стаціонарів, медико-санітарних частин не змогли адаптуватися до ринкових стосунків і закриваються. Тому в нових ринкових умовах для забезпечення виживаності ЛПУ переходжуватимуть до нового механізму господарювання.

Новий механізм господарювання, окрім усього іншого, включає застосування ринкових механізмів управління ЛПУ і охорона здоров’я в цілому і забезпечення рентабельності діяльності ЛПУ. Одним з нових напрямів діяльності медичних установ є маркетинг.

Нині маркетинг в охороні здоров’я знаходиться у стадії становлення. Це — складний шлях еволюційного розвитку, подолання численних труднощів і протиріч, накопичення досвіду. І чим швидше позитивний досвід стане надбанням лікарів, керівників установ охорони здоров’я, тим успішніше будуть здолані труднощі і серйозні недоліки, що стосуються найголовнішої цінності суспільства — здоров’я людей.

Застосування маркетингу в охороні здоров’я сприяє оптимізації діяльності медичних установ в тому сенсі, що це допомагає установам охорони здоров’я найраціональніше планувати свою діяльність. Маркетинг дає можливість прогнозувати товарообіг, вивчати потреби ринку медичних послуг, застосування маркетингових досліджень дає можливість визначити, які послуги знайдуть попит у споживача, скільки споживач готів за це заплатити і чи готів він платити взагалі або ні.

Основні напрями маркетингової діяльності включають вивчення маркетингового середовища, вивчення споживчих ринків, сегментацію ринку, встановлення цін на товари, просування товарів до споживача (наприклад, реклама). Усе це допоможе ЛПУ з більшою точністю розібратися в нинішній ринковій ситуації і побудувати свою діяльність в умовах ринку.

Одним з напрямів маркетингу, як вже говорилося вище, є ціноутворення. Питання про ціну медичних послуг досить нове для медичних установ, адже в період планової економіки питання про ціни медичних послуг частенько просто не існувало. ЛПУ надавали допомогу населенню, а державний бюджет виділяв кошти для їх фінансування.

Проте з приходом ринку питання про ціни постало гостро. Лікувальним установам доводилося випробувати на собі різні методики ціноутворення, включаючи і такі, де ціни, наприклад, не були прив’язані до витрат на надання медичних послуг (бюджетні оцінки). Тому нині необхідно серйозно підходити до проблем ціноутворення в медицині, оскільки це може істотно вплинути на стан охорони здоров’я.

Обгрунтована методика встановлення цін, розумна цінова політика і послідовна її реалізація є необхідними умовами ефективного функціонування медичної установи в тяжких умовах ринкової економіки. Правильне встановлення цін визначає «обличчя» медичної установи в тій же мірі, як якість його послуг, платоспроможність і надійність при виконанні узятих на себе зобов’язань. В умовах ринку ціноутворення є дуже складним процесом, схильним до дії цілого ряду чинників. Через ціну реалізуються основні результати діяльності медичної установи і, отже, саме ціна визначає ефективність цієї діяльності.

Ціна є одним з головних елементів маркетинговою політика медичної установи на ринку. Тому медичній установі, що працює в ринкових умовах, передусім, необхідно виробити стратегію і принципи визначення цін, керуючись якими, воно може ефективно вирішувати завдання, що стоять перед ним.

Тому розглянуті в роботі питання є актуальними нині і цікавими для кожної медичної установи, що працює в сучасних ринкових умовах.

Метою цієї роботи є проведення аналізу виконання порядку ціноутворення на медичні послуги в умовах ринкових стосунків, розгляд основних проблем, які виникають в охороні здоров’я у зв’язку з використанням різних методик ціноутворення, пошук можливостей рішення проблем ціноутворення.

Виходячи з цілей, основними завданнями роботи будуть розгляд основних методів і прийомів сучасного ціноутворення, вживані в практиці медичних установ, проведення дослідження по виявленню чинників, що впливають на ціну медичної послуги.

Охорона здоров’я взагалі і кожному ЛПУ зокрема не можна обходити стороною такі питання, як маркетинг і ціноутворення. Вирішення питань, пов’язаних із застосуванням маркетингу, можливо розробкою своїх, оптимальніших методів ціноутворення допоможе медичним установам перебудуватися і ефективно функціонувати в ринкових умовах.

Загальна характеристика українського ринку медичних послуг.

Перехід до ринкових стосунків в Україні поставив питання про ціноутворення в усіх областях народного господарства на одне з перших місць. Говорячи про ціну на товар в системі охорони здоров’я, ми маємо на увазі ціну на медичну послугу, яка повною мірою наділена товарними властивостями.

За допомогою ринкового механізму продавці і покупці взаємодіють, щоб визначити ціну і кількість вироблюваних благ. Отже, попит, пропозиція і ціна є головними елементами економічних стосунків на ринку.

Ключовим поняттям, що виражає суть ринкових стосунків, являється конкуренція. Політика ціноутворення складається відповідно до структури ринку. Залежно від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють наступні види конкурентних структур :

 • ринок досконалої конкуренції;
 • олігополія;
 • монополія;
 • монополістична конкуренція;

Ринок медичних послуг має наступні характеристики:

 • число продавців обмежене, існує обмеження входу на ринок;
 • неоднорідність медичної послуги, її індивідуальність, унікальність;
 • недосконала інформованість покупців про ринок послуг;
 • неможливість або скрутність зіставлення ціни і якості;
 • наявність великого числа державних або приватних неприбуткових організацій;
 • для реалізації товару в більшості випадків потрібно компетентного посередника, який і оплачує значну частину медичної послуги.

Таким чином, ринок медичних послуг в більшій частині можна віднести по структурі до ринку монополістичної конкуренції і монополії.

Бюджетна охорона здоров’я є прикладом монопсонії на ринку медичних послуг, коли рівень цін, по яких отримуються медичні послуги, визначається не реальними витратами виробників послуг, які ніхто не рахує, а платоспроможністю держави і його уявленнями про цінність такого блага, як здоров’я громадян.

Таким чином, можна переконатися, що особливістю російського ринку медичних послуг є те, що він є міцним сплавом монополії і монопсонії, коли практично усі медичні працівники і лікувально-профілактичні установи підвідомчі Міністерству охорони здоров’я. При цьому держава, будучи монополістом, диктує ще і явно невигідні умови фінансування підлеглих йому структур, не забезпечуючи навіть покриття їх реальних витрат.

Пацієнт в такій системі самотній і абсолютно безправний. Тому метою реформи охорони здоров’я є демонополізація і демонопсонизация системи надання медичних послуг, поступове перетворення російського ринку медичних послуг спочатку на «ринок продавця», коли більшу ринкову владу мають продавці (диктують покупцеві свої умови, нав’язують товари(послуги) і ціни на них), а потім в «ринок покупця», коли центральною фігурою, що визначає положення медичних послуг і їх ціну, стане споживач-пацієнт.

На шляху до цього одним з першочергових завдань є визначення юридичного і економічного статусу медичних установ і забезпечення їх фінансування, виходячи, як мінімум, з реальних витрат на виробництво медичних послуг, що робляться населенню. Фінансування на рівні реальних витрат забезпечить фінансову стійкість медичних установ країни, дозволить їм перейти від рішення проблем виживаності до проблем підвищення якості надання медичних послуг.

При розгляді ринку медичних послуг необхідно звернути увагу на чинники, що визначають попит і пропозицію медичних послуг, головною з яких є ціна. При цьому ціни можна розділити на наступні три групи:

1 група — високі ціни (перша ціна) на послугу відбивають її унікальність, технологічну патентну захищеність, відсутність на початковому етапі попиту (ринку попиту);

 1. група — низькі ціни (ціна прориву або проникнення) на послугу, відбиває простоту технічного і технологічного рішення, низькі витрати, високий і стабільний попит, міцне фінансове положення фірми;
 2. група — експериментальні ціни (коли подібного товару немає на ринку), відбивають новизну функціонального призначення, відсутність даних про виникнення ринку збуту і ціни.

Також важлива взаємодія ринку медичних послуг з ринком трудових і матеріальних ресурсів. З одного боку, попит на ринку ресурсів є похідною від попиту на медичні послуги, з іншої — рівень цін, і в цілому кон’юнктура на ринку ресурсів визначає потенційні можливості і межі розвитку медичних установ.

Ціни на нові медичні послуги.

Зняття «вершків» на ринку, тобто встановлення з самого початку просування нової послуги з високою ціною, з розрахунку на пацієнтів, готових сплатити цю послугу. Цей варіант ціни зазвичай застосовують, коли йдеться про впровадження послуги відбувається на такому сегменті ринку, де попит не залежить від динаміки цін. Такий підхід виправданий, якщо є упевненість в тому, що найближчим часом не з’явиться аналогічна послуга. Крім того, це можливо, коли розробка послуги має під собою потужну фінансову основу, новітнє устаткування і дорогі НИОКР. В цьому випадку для конкурентів витрачання для освоєння аналогічної послуги виявляються занадто високими. Суть цієї політики — максимізувати прибуток.

Ціна впровадження і проникнення на ринок медичних послуг припускає, що медична установа встановлює на нову послугу занижену ціну, щоб притягнути як можна більша увага пацієнтів і завоювати велику частку ринку. Встановленню низької ціни сприяють наступні умови: пацієнтів притягають низькі ціни, що веде до розширення об’єму послуг, і навпроти, подібні низькі ціни часто скрутні для існуючих і потенційних конкурентів. Якщо вибраний такий шлях, то треба бути твердо упевненим в тому, що конкуренти не зможуть швидко прореагувати на зменшення цін і істотно понизити ціни на свої послуги.

Ціна лідера на ринку медичних послуг — цей варіант вимагає враховувати політику цін лідера в галузі. Ціна на нову послугу може відхилятися від ціни медичної установи — лідера, але тільки в певних межах, які обумовлюються новими унікальними характеристиками передбачуваної вами послуги в порівнянні з існуючими послугами лідера.

Чим менше відмінностей вашої нової послуги від більшості пропонованих послуг на конкретному ринку, тим ближче рівень цін на нові послуги до галузевих «стандартів». Є ще одна обставина, що зумовлює необхідність використання цього підходу. Якщо медична установа порівняно невелика, то краще встановлювати ціни по аналогії з цінами лідерів.

«Психологічна» ціна — ціна, яка встановлюється нижче за круглу цифру. Багато маркетологів вважають, що ціна повинна виражатися непарним числом. Цей підхід дуже популярний з кількох причин, зокрема, споживачам подобається отримувати здачу, ним здається, що це зниження ціни, що установа йде на зустріч своїм пацієнтам.

Престижна ціна — такого роду ціни встановлюються, як правило, на «модні» медичні послуги (пластичні операції особи і тому подібне). Щоб встановити такі ціни, треба бути упевненим у високій репутації медичної установи і в тому, що в даний момент наявні на ринку подібного роду послуги не мають тих особливих властивостей, які ви пропонуєте. Практика показує, що в таких випадках пацієнт готовий платити вищу ціну і придбавати послугу тільки з ціни не нижче певного рівня.

Ціни на вже наявні на ринку медичні послуги.

У сучасних умовах ціни на медичні послуги, які вже давно пропонуються на ринку, не можуть встановлюватися у відриві т постійного вдосконалення якості послуг. Природно, усі ці зміни повинні вироблятися з урахуванням вимог маркетингу, відповідно до запитів і переваг конкретних груп пацієнтів. Якісне вдосконалення послуг, що робляться, у відриві від потреб і бажань конкретних пацієнтів сьогодні річ безглузда.

У вирішенні цього питання значне місце відводитися маркетингу. Найголовніше для медичної установи — правильне вироблення методу ціноутворення. Від того, який підхід вибраний, залежать рівень прибутковості установи, можливість конкурувати з іншими, а також постійно притягати до себе пацієнтів.

Перерахуємо основні види цін, які можна встановлювати на медичні послуги.

Ковзаюча ціна, що падає, на медичні послуги.

Визначальним чинником при виборі такого підходу є співвідношення попиту і пропозиції. У міру насичення ринку медичними послугами відбувається поступове зниження цін. При визначенні перспективи в цьому напрямі керівникові медичної установи необхідно проаналізувати темпи зростання медичних послуг, що робляться, зіставити з динамікою місткості ринку (передусім — по темпах зміни прибутків потенційних пацієнтів) і потім визначити на скільки відсотків належить понизити ціни в майбутній період, щоб забезпечити стійкий об’єм реалізації послуг. Цей варіант ціни розрахований на масовий попит, на велику групу пацієнтів. Умови ринкової конкуренції тут характеризується високою чутливістю (еластичністю) споживчого попиту до зміни цін. Тому деяке пониження цін — один із способів залучення пацієнтів.

Але цей підхід вимагає постійного зниження витрат на одну послугу як за рахунок придбання нової апаратури, устаткування, так і за рахунок збільшення об’єму медичних послуг, що робляться. Цей варіант називають «економією на масштабі».

Ціна сегменту ринку. Безумовно, різні групи пацієнтів можуть платити за одну і ту ж послугу різну ціну. Пацієнти з високим рівнем грошового доходу можуть дозволити собі заплатити за послугу високу ціну, оскільки на них сильно діють такі, наприклад, факти, що в цій медичній установі лікувалися відомі артисти, політики і інші представники «еліти»; вони пред’являють підвищені вимоги до інтер’єру приміщення і тому подібне

Люди ж середнього достатку, природно, поводитимуться по- іншому . Тому, враховуючи ці чинники, можна міняти ціни на послуги залежно від того, кому ці послуги призначені. Отже, необхідно вибрати чітко певний круг пацієнтів, з якими працюватиме медична установа і які готові платити за отримувані послуги.

Гнучка ціна. Встановлюється залежно від конъюктури ринку медичних послуг на даний момент часу. Використання такого підходу виправдане, якщо можливі сильні коливання попиту і пропозиції у відносно короткі проміжки часу (наприклад, слід протистояти новим конкурентам, що впроваджуються на ринок, застосовуючи спеціальну занижену ціну, унікальне медичне устаткування). Гнучка ціна розглядається як один із складових елементів системи маркетингу і просування послуги на ринок.

Переважна ціна. Цей вид дозволить зберегти позиції і переваги по відношенню до вже наявних і нових конкурентів. У рамках цього підходу головна мета керівництва установи — утруднити впровадження на ринок нових конкурентів, змусити їх платити занадто високу ціну за право впровадження і, таким чином, зберегти за собою значну частку ринку в майбутньому.

Розглянуті види цін, безперечно слід використовувати для підвищення конкурентоспроможності медичної установи. Роль маркетингу в цьому питанні полягає у вибір оптимального підходу до встановлення цін на послуги, що робляться, що забезпечує перспективи їх реалізації, а також отримання прибутку. Важливо одночасно з вибором одного з підходів до ціноутворення зробити і інші заходи по просуванню медичних послуг на ринок для того, щоб був забезпечений зворотний зв’язок, що дозволяє керівництву установи вносити зміни в цінову стратегію.

Загальна характеристика методик ціноутворення.

У економічній теорії в підході до проблем ціноутворення до сьогоднішнього дня чітко позначилися наступні основні напрями: теорія попиту і пропозиції, теорія корисності, теорія трудової вартості, теорія витрат виробництва та ін.

Ученими і практиками економіки, організації і управління охороною здоров’я в питаннях ціноутворення медичних послуг використовуються в тій або іншій мірі три з п’яти напрямів, що склалися, : теорія попиту і пропозиції, теорія трудової вартості, теорія витрат виробництва. Теорія корисності і її сучасний варіант, теорія граничної корисності медициною відкидається.

Вивчаючи процеси ціноутворення кожен стикається з тим, що ціна товарів знаходиться залежно від попиту і пропозиції. Ціна товару прямо пропорційна попиту на нього і назад пропорційна його кількості.

На малюнку 1 показано дві криві: крива попиту (а) і крива пропозиції (б)

ціна

а б

з
об’єм продажів
З цього малюнка видно, що чим більше ціна товару, тим менше попит на нього і, навпаки, чим ціна товару менша, тим пропозиція менша. Крива попиту і крива пропозиції перетинаються в точці С. В цій точці попит на товари відповідає пропозиції, а ціна усіх влаштовує. Ця точка З називається точкою рівноважної ціни. Саме за цією ціною і продаватимуться товари на ринку відповідно до теорії попиту і пропозиції.

Наскільки ж методика ціноутворення на основі попиту і пропозиції застосована до охорони здоров’я. Відповідно до логіки теорії попиту і пропозиції чим вище захворюваність, тим більше високою мала б бути ціна медичної послуги. Особливо великий зліт цін повинен був би спостерігатися при епідеміях, коли попит на медичні послуги значно перевищує пропозицію. Якщо в медичному ціноутворення застосовувати закон попиту і пропозиції, то рівень прибутків лікарів залежатиме від захворюваності і потреби на медичні послуги. Якщо дохід лікарів знижуватиметься із скороченням попиту на медичні послуги, то у них може виникнути бажання підтримувати попит на досить високому рівні, оскільки від цього залежатиме їх фінансове положення. Далі, за законами маркетингу для соціально-економічного самозахисту своїх інтересів медики повинні були б вживати заходи: Працювати на випередження можливої несприятливої для них ринкової ситуації і заздалегідь моделювати бажану їм ринкову кон’юнктуру. А це означає, що вони повинні були б вітати появу і зростання захворюваності, оскільки це дозволило б стабільно заповнювати приймальні пацієнтами. Але таке збудження економічного інтересу у виробників медичних послуг суперечить професійному призначенню лікаря і тому несумісно з медициною. Але суспільство зі свого боку не повинне підштовхувати медиків, змушувати їх до насильства над своєю професійною совістю. Суспільство в цілях обгороджування лікарів від диктату закону попиту і пропозиції повинне вивести медичну діяльність з орбіти ринкової залежності, створити лікарям умови для нормальної праці і відтворення медичної діяльності, а також нормального життєвого облаштування лікарів і їх сімей.

Недостатня можливість пояснити формування цін на основі попиту і пропозиції спонукало економістів почати пошук об’єктивної основи цін, тобто центру, до якого вони тяжіють, безпосередньо у властивостях самого товару. Товари, з одного боку, є корисними речами, корисними послугами, а з іншої — продуктами виробництва, виготовлення яких вимагає певної кількості праці, що витрачається на їх виробництво. Розвиток першої точки зору привів до теорії корисності, другої, — до теорії трудової вартості.

Прибічники першої теорії вважають, що чим корисно продукт для людини, тим вище має бути його вартість і ціна. Згідно із складеною ними шкалою потреб, найвищу вартість повинні були б мати харчові продукти, а низьку — предмети розкоші. Насправді усе абсолютно інакше. З причини цієї невідповідності теорії корисності загальновідомим фактом, багато економістів дійшли висновку, що корисність не може бути тією загальною, що робить товари сумірними і визначає закон руху цін. На цій підставі теорія корисності була визнана неспроможною. Абсурдність цієї теорії найяскравіше видно в медицині. Не можна пояснити вищу ціну за операцію на шлунку тим, що вона корисно, ніж лікування зуба. До того ж медичні послуги якісно різнорідні, несумірні і не взаємозамінні. Те, що корисно для одного пацієнта, може бути небезпечне для іншого.

Таким чином, пояснити ціноутворення в медицині на основі теорії корисності неможливо.

Звернемося до теорії трудової вартості. Зупинимося на деяких її положеннях, що мають безпосереднє відношення до методичних підходів дослідження вартості і ціни медичної послуги. Теорія трудової вартості використовує наступні основні економічні категорії, взаємозв’язані один з одним, : суспільно необхідні витрати, ціна, витрати виробництва, ринкова вартість, ринкова ціна і так далі. Згідно цієї теорії, вартість товару визначається кількістю праці, витраченої на його виробництво. Ціна є грошовим вираженням вартості. Чим більше праці потрібно для виготовлення того або іншого товару, тим вище його вартість і навпаки. Обмін товарів повинен здійснюватися відповідно до кількості суспільно необхідної праці, витраченої на їх виробництво. Закон вартості вимагає, по-перше, щоб на виробництво товару витрачалося не більше суспільно необхідного часу; по-друге, еквівалентного обміну товарів в середньому; по-третє, щоб сума цін, що є грошовим вираженням вартості, дорівнювала сумі вартостей.

При аналізі використання цієї теорії в медицині необхідно звернути увагу на неординарність такого товару як медична послуга. Витрати праці, як і скрізь, мають бути суспільно необхідними, такими, що суспільно визнаються. Це громадська признаваемость повинна виражатися в згоді суспільства забезпечити в обмін на ті, що надаються суспільству в цілому і особи окремо медичної послуги можливість нормального виробництва і відтворення на суспільно нормальному рівні. Ринок не може бути мірилом потреби суспільства в медичній допомозі і регулювати функціонування медичного виробництва. Одне з пояснень цьому полягає в тому, що ринок має справу тільки з платоспроможними покупцями. Неплатоспроможних він просто виштовхує з ринкового споживання. Тому ринковий попит не відбиває повного, істинного попиту суспільства на ті або інші товари або послуги.

При цьому виникає питання — на який попит повинна орієнтуватися медицина: на платоспроможний або істинний. Скидання з медичного виробництва неплатоспроможного покупця медичних послуг багато наслідками небезпечними медико-соціальними наслідками також і для платоспроможних покупців. Платоспроможні вимушені зважати на неплатоспроможних і заради своєї власної безпеки. Наприклад, якщо який або інфекційний хворий виявиться неплатоспроможним, то, якщо він не зможе лікуватися, він завдасть шкоди здоров’ю і платоспроможним покупцям.

Таким чином і теорія трудової вартості не підходить для охорони здоров’я.

Для охорони здоров’я теорією, що найбільш віддається перевага, є теорія витрат виробництва або витратний метод ціноутворення, але на нім ми зупинимося пізніше.

Договірні ціни на медичні послуги.

Одній з груп цін, вживаних в практиці медичних і медико-соціальних послуг, стали договірні ціни на додаткові види і об’єми робіт. Традиційно ці ціни затверджуються прямими договорами установи-виконавця медичних робіт і юридичною особою (підприємством, організацією, фірмою і так далі) — замовником робіт.

Ці ціни найбільш вільні по формуванню, їм властива тенденція руху до цін рівноваги, вони найточніше своєчасно здатні перебудовуватися під попит на ринку медичних послуг, ними значною мірою враховується інформація про ціни конкурентів.

Договірні ціни повинні виконувати стимулюючу функцію для тих, хто може і хоче працювати на додаткових об’ємах. Специфіка договірних цін в нашій країні така, що медики шукають в договірних послугах не для пошуку нових можливостей професійної самореалізації, а від явної недостатності особистих прибутків при бюджетній заробітній платі і від необхідності заповнити недостатнє бюджетне фінансування по багатьох статтях.

З точки зору виробника робіт, договірні ціни включають повні витрати на медичні і супутні роботи, а також прибуток в розмірі, відповідному інтересам сторін в договорі.

Говорячи про витрати на договірні роботи, слід мати на увазі доцільність і можливість включення до їх складу необмеженого, як в бюджетних і державних цінах, розгорнутого набору витрат, супутні медичні сервісні послуги, що у тому числі забезпечують, послуги посередників, представницькі витрати і тому подібне. При цьому договірні ціни не повинні обов’язково відповідати прейскурантним цінам, бо тоді порушується основне правило ув’язнення договірних угод.

Практика застосування договірних цін вимагає відповіді на декілька питань.

По-перше, яким може бути порядок і рівень оплати персоналу. З одного боку можна покласти в основу бюджетні розцінки оплати праці персоналу. Проте, такі розцінки не мають стимулюючої функції і зв’язують оплату праці з тривалістю трудової функції працівника. Та і сама суть укладення договорів на надання медичних послуг має одній зі своїх цілей відійти від бюджетної оплати праці медичних працівників. До того ж, при визначенні оплати праці медичних працівників відбувається зловживання тимчасовим чинником. Оплата гарантована тільки за процес праці, а не за його зміст, складність, ризик, новизну і інші чинники робіт.

У договірних розцінках має сенс використовувати при оплаті праці окрім тимчасових такі чинники оплати праці, як оплата медичних ризиків, складність робіт, впровадження дозволених ефективних методик, терміновість обслуговування, психоемоційні навантаження виконавців і інше. При цьому в умовах коли виконавці договірних робіт одночасно є штатними співробітниками установи, важливо відмічати їх функції по основних і додаткових об’ємах робіт.

Другим важливим питанням договірної діяльності став порядок розподілу договірного доходу. Свого часу Міністерство охорони здоров’я розробило такі рекомендації: 55% від виручки на заробітну плату, до 25% — на виробничий розвиток, до 20% — на відшкодування матеріальних витрат на соціальний розвиток. Проте ці рекомендації не слід сприймати як закон. Якщо на заробітну плату відпустити 55% від суми виручки, на виплати до позабюджетних фондів піде ще 38,5% (28% — до пенсійного фонду; 5,4% — до фонду соціального страхування; 3,6% — до фонду медичного страхування; 1,5% — до фонду зайнятості населення). У загальній сумі це складе 93,5%. А якщо в договірних роботах використовувалися дорогі матеріали, інвентар, устаткування і інші ресурси, витрати на які мають бути враховані і відшкодовані через ціну продажу, то ставиться під сумнів самоокуповування установських ресурсів і доцільність проведення договірних послуг. Якщо ціна не просто призначена, а розрахована з урахуванням усіх її складових витрат, то таким чином в ціну закладаються правила і пропорції розподілу засобів, які будуть отримані від надання медичних послуг з договорів.

Оскільки різні роботи мають ціни, що відрізняються по рівню і складу, то, відповідно, дохід отриманий від їх продажів теж може розподілятися неоднаково.

Третьою проблемою є порядок організації договірних робіт. Їх поява разом з основними обов’язками медичними працівниками породила багато проблем. Офіційна вимога організувати договірні роботи за межами основного робочого часу поставила медичні установи в скрутне становище. У стаціонарах, наприклад, практично неможливе дотримання цієї умови, якщо йдеться про госпіталізацію додаткового контингенту хворих. Зміщення у рамках одного часу і простору і бюджетних і договірних пацієнтів вимагає ухвалення відповідальних рішень з приводу введення або відмови від різних вимог до персоналу, різної оплати його праці, організація різних умов його перебування і тому подібне. Одним з напрямів розвитку договірної діяльності лікарень стало впровадження комплексу сервісних, часто не медичних послуг.

Договірна практика для багатьох медичних установ стала перевіркою на виживаність в нових умовах, на компетентність персоналу, єдність колективу і тому подібне. Умови роботи одночасно по державних і договірних замовленнях стали найбільш відповідною схемою формування і розподілу коштів на оплату праці.

Кошти на оплату праці акумулюють до одного фонду, яким розпоряджається керівник установи. Така схема дозволяє згладити різницю в оплаті робіт, порівнянних по складності результатам і іншим умовам, але фінансованих з різних джерел. При такому порядку розподілу засобів можна легко усунути зацікавленість роботи тільки з договірними пацієнтами, здолати недоліки оплати праці бюджетних працівників, планувати на розсуд керівника використання широкого спектру заохочень і санкцій до персоналу.

Підводячи разом вищесказаному, можна сказати, що бюджетне фінансування медичних установ не припускало здійснення обліку витрати ресурсів при наданні ними медичній допомозі.

При наданні договірних медичних послуг необхідно заздалегідь розраховувати витрати ресурсів для обгрунтування ціни на медичні послуги і наступного розподілу прибутку від надання договірних послуг. Договірні ціни на медичні послуги є прообразом «рівноважних цін» на ринку медичних послуг. Майбутня сфера їх використання — комерційна медицина і добровільне страхування. Саме у цій сфері і сфері платних медичних послуг найбільш застосуємо маркетинг.

Платні медичні послуги і ціни на них.

В середині 90-х років з метою виходу з кризи була зроблена ставка на розширення платних медичних послуг, послуг, що робляться, робляться населенню. Для цієї мети були розроблені державна ціна на платні медичні послуги населенню, що оформляються територіальними, рідше установськими прейскурантами. Ці ціни, на відміну від бюджетних оцінок, включали типові фактичні витрати на медичні роботи з урахуванням праці і матеріальних норм і нормативів, а також прибули у розмірі галузевого або територіального коефіцієнта.

При наданні платних медичних послуг можуть виникати деякі помилки. Першою помилкою може стати невірна позиція у виборі послуг, пропонованих на продаж. Частенько вибір падає на дорожчі роботи, оскільки вони представляються порівняно прибутковими і вигідними. Проте, вигідність ціни може визначатися тільки порівнянням прейскурантної ціни з розрахунковою ціною аналогічної роботи, що виконується в цій установі. З іншого боку вибір пацієнта в немало міри залежить від дешевизни пропонованих послуг. Це може направити потік споживачів медичних послуг із слабкою платоспроможністю у бік недорогих, за їх уявленням, послуг. В цьому випадку виграють ті, хто працює з послугами відносно дешевими. Дешеві роботи в цьому випадку будуть більше виграшними із-за більшого попиту на них.

В цьому випадку медичній установі необхідно визначитися, на якому з ринків медичних послуг воно хоче працювати. Чи будуть це елітні дорогі послуги для досить багатих споживачів, або установа робитиме недорогі послуги для середнього споживача. Необхідно заздалегідь прорахувати економічні показники, які допоможуть зрозуміти, : надання яких послуг і на якому ринку виявиться найбільш вигідним.

Другою помилкою установ, що працюють по офіційних прейскурантах, є те, що традиційно прейскуранти дають класифікацію послуг і підсумкову ціну на кожну з них. Їли установу продає послугу з такої ціни, то виникає питання, як розподілятиметься виручка від продажу. Вона може бути розподілена тільки на очко, оскільки медична установа не знає як була розрахована ціна на цю послугу. При цьому багато хто починає самі виділяти усередині прейскурантної ціни значущі для обліку і звіту складові. Таким чином, починається робота за розрахунками власних витрат установи.

Тому найбільш доцільною є практика роботи за цінами, які розробляються і затверджуються самою установою.

Одним з питань, що виникає при такій постановці справ, є можливість застосування уніфікованих цін на аналогічні послуги на одній території для різних виконавців. Важливо визначити, чим викликана різниця в цінах між різними установами однієї території. Якщо ці ціни отримані при застосуванні різних методик розрахунку, то такі ціни не можна порівнювати, бо вони вже стають самі по собі незрівняними один з одним.

Проте, застосування єдиної методики ціноутворення не гарантує отримання близьких за величиною цін на однакові медичні послуги, що виконуються в різних установах. Це може бути викликано тим, що однакові по найменуванню роботи можуть мати різний зміст (різні методики виконання робіт).

Комерціалізація сфери охорони здоров’я привела до необхідності зміни системи ціноутворення на ринку платних медичних послуг. Якщо виходити з визначення ціни як ринкового параметра, що характеризує економічні стосунки між продавцем і покупцем по купівлі-продажу послуг, то основні види цін на медичні послуги цінами такими на сьогодні не є.

Проблему ціноутворення на медичні послуги можна віднести до складних і багатогранних. Тим паче, що єдиної для усіх установ охорони здоров’я методики ціноутворення не існує.

Платні медичні послуги грають порівняно невелику, але зростаючу роль у формуванні ресурсів охорони здоров’я. У 1996 році населення витратило на платні послуги охорони здоров’я 5,5 трильйонів рублів. В порівнянні з 1995 роком, доля цього джерела виросла з 4,8 % усіх витрат галузі до 6,8 %. Проте, з розрахунку на душу населення ці засоби склали в 1996 році всього 37 тис. рублів, або 10 % прожиткового мінімуму при коливанні цього показника в регіонах від 6 тис. рублів (Республіка Тува) до 85 тис. рублів (м. Москва).

Це говорить про те, що платні послуги охорони здоров’я ще не зайняли того місця, яке вони об’єктивно покликані займати в ринково економіки. У зв’язку з такою оцінкою проведено макроекономічне дослідження стану і перспектив платної медичної допомоги населенню.

За даними вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств, витрати на оплату медичної послуги і оздоровчих послуг складає близько 1 % усієї споживчої витрати. Дані ж державної статистики говорять, що в структурі платних послуг ці витрати складають 6,3 %.

У процентному відношенні платні послуги охорони здоров’я складають 6,3 % усього об’єму платних послуг, у тому числі медичні послуги — 2,6 %; послуги фізкультури і спорту — 0,3%, Послуги санаторно-курортних установ — 3,4 %.

Платні послуги у сфері охорони здоров’я раніше отримували негативну оцінку у населення. Нині відношення до них міняється. Низька заробітна плата лікарів привела до виникнення нелегального ринку послуг з розцінками, що складаються на основі ринкової кон’юнктури. В цьому випадку держава покликана створювати такі умови, щоб лікарям було вигідно працювати на легальному ринку послуг. До того ж це сприяє розвитку їх професійної самосвідомості.

Методи ціноутворення залежать від поставлених конкретною організацією охорони здоров’я цілей, до яких можуть відноситься, :

 • забезпечення виживаності установи охорони здоров’я;
 • максималізація поточного прибутку;
 • завоювання частки ринку;
 • дослідження додаткових коштів на розвиток;
 • стимулювання праці;
 • перехід на самофінансування;
 • забезпечення доступності медичної допомоги для більшості населення регіону.

Виходячи з поставлених цілей, ціна може формуватися як:

 • середні витрати + прибуток;
 • беззбитковість + нульовий прибуток;
 • встановлення ціни, виходячи з цінності послуги, що відчувається;
 • встановлення цін на рівні цін інших установ;
 • встановлення ціни на договірній основі.

При визначенні ціни медичної послуги враховують такі чинники, як:

 • собівартість послуги;
 • ціни на аналогічні послуги в інших ЛПУ;
 • рівень попиту на цей вид послуги;
 • стимулюючий розмір оплати праці працівників.

Головний чинник — собівартість послуги, яка визначає мінімально можливий рівень ціни пропозиції. Тому собівартість лікарні повинна розраховуватися особливо ретельно, можливо, за спеціально створеною комп’ютерною технологією. При цьому враховуються наступні витрати:

 • зарплата основного медичного персоналу по безтарифній системі, з урахуванням чинників часу і нормативів витрат праці;
 • зарплата персоналу, що забезпечує, у складі накладних витрат, визначуваних по внутрішньому нормативу;
 • прямі витрати на медикаменти, живлення хворих, перев’язувальні матеріали, інші витратні засоби, відновлювані по факту;
 • амортизаційні відрахування на відновлення будівель, механізмів, медичного і іншого устаткування, апаратури, м’якого і жорсткого інвентаря;
 • загальнолікарняні витрати на оплату комунальних послуг і тому подібне

Після того, як враховані усі нюанси, пов’язані з визначенням складу витрат, що входять в собівартість медичної послуги, можна приступити до калькуляції цих витрат.

Департамент охорони здоров’я вводить граничні обмеження на преміальний фонд і розмір рентабельності при включенні їх в ціну на платні медичні послуги. Це обумовлено низьким рівнем платоспроможності населення.

Основний перелік платних медичних послуг :

 • у стаціонарах — койко-день;
 • у амбулаторно-поліклінічних установах — відвідування;
 • у стоматологічних установах — умовна одиниця трудомісткості (УЕТ);
 • у лікувально-допоміжних установах — умовна одиниця.

Вартість однієї послуги складається з:

 1. витрат на оплату праці;
 2. нарахувань на заробітну плату;
 3. прямих матеріальних витрат;
 4. накладних витрат.

Детальніше розрахунок собівартості медичних послуг буде приведений в розділі 2.8 «Розрахунок ціни медичної послуги на основі собівартості».

Таким чином, ціна платної медичної послуги як правило складається з двох основних показників: собівартості і прибутку. Прибуток зазвичай накладається в ціну як відсоток до собівартості. Вона може залежати, наприклад, від якості і комфортності обслуговування пацієнтів, від застосування нових, сучасних методик, від застосування яких-небудь особливих препаратів і так далі

Висновок.

У Українській практиці реформа економіки привела до зростання ролі маркетингу у сфері виробництва товарів і послуг. Маркетинг стає невід’ємною частиною управління охорони здоров’я.

Охорона здоров’я, яка раніше було практично вимкнено з сфери товарно-грошових стосунків, тепер входить в неї.

При цьому ціноутворення стає однією з найважливіших проблем охорони здоров’я.

Ціна — найважливіший елемент ринкових стосунків. В умовах ринкового механізму ціна визначається як рівноважна між попитом і пропозицією. Важливу роль грає вивчення попиту, оскільки саме від нього залежатиме подальша діяльність підприємства. На підставі обробки і аналізу отриманих результатів планується ціна послуги. Проте в охороні здоров’я економічні стосунки не можуть бути чисто ринковими. Рівень цін на медичні послуги повинен, з одного боку, не створювати понад прибуток для медичних установ і не обмежувати доступ громадян до основних медичних послуг, а з іншого боку не призводити до різкого і необгрунтованого збільшення об’єму попиту на послуги і нерентабельної діяльності медичних установ. При розробці цін слід враховувати, що орієнтація цін на фактичні витрати конкретного ЛПУ веде до витратного і неефективного розвитку економіки охорони здоров’я, встановлення ж усереднених цін позбавляє можливості багато ЛПУ створювати економічні фонди, необхідні для розширеного відтворення.

Розвиток ринкових стосунків в охороні здоров’я привела установа до пошуку інформації про зовнішнє середовище: конкурентах, споживачах, партнерах. У справжніх умовах тільки ретельне вивчення ринку і прогнозування діяльності сприяє розвитку організації.

Інформацію, необхідну для розробки стратегії розвитку отримують за допомогою маркетингових досліджень.

Література:

 1. Кокотов Д.В. «Поняття про суть лікувально-профілактичної установи в сучасних умовах» — журнал «Економіка Охорони Здоров’я » № 4, 1997.
 2. Шамшурина Н.Г. «Ціноутворення і прибуток» — журнал «Охорона» №здоров’я 1, 1998.
 3. Герасименко В. В. Ефективне ціноутворення: ринкові орієнтири. — М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1997.
 4. Чубаков Г. Н. Стратегія ціноутворення в маркетинговій практиці підприємства. — М.:ИНФА-м, 1996.
 5. Малахова Н.Г. Маркетинг медичних послуг. — М.: Книжковий світ, 1998.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий