«Здоров’язбережувальний простір як багаторівневе соціально організоване виховне середовище»

Здоров’я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, а й високий рівень захисних сил організму, гармонійне поєднання фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я як результат самодисципліни, самопізнання
«Здоров’язбережувальний простір як багаторівневе соціально організоване виховне середовище»

Скачати 94.49 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 94.49 Kb. Тема: «Здоров’язбережувальний простір як багаторівневе соціально організоване виховне середовище»

Провідна педагогічна ідея досвіду

Здоров’я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, а й високий рівень захисних сил організму, гармонійне поєднання фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я як результат самодисципліни, самопізнання, самореалізації на основі стійкої потреби бути здоровим.

Більшу частину доби дитина проводить у школі. Тож основним завданням процесу навчання є не тільки навчити, сформувати певні вміння та навички, розвинути творчий потенціал, а й максимально зберегти здоров’я учнів. Організація навчально-виховного процесу як багаторівневого соціально організованого середовища на основі здоров’язбережувальних технологій сприяє формуванню розвиненої й творчо мислячої особистості, що володіє міцними базовими знаннями з навчальних предметів за умови збереження й зміцнення фізичного, психічного та морально-психологічного здоров’я учнів як найвищої загальнолюдської цінності.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Результати медичних та соціологічних досліджень останніх років засвідчують стійку тенденцію до погіршення стану здоров’я дітей. Серед причин, що зумовлюють таку ситуацію, є несприятливі соціально-економічні, побутові умови; відсутність належних умов для активної рухової діяльності учня як у сім’ї, так і в навчальному закладі; незбалансоване харчування, формалізований підхід до загартування; порушення норм фізичної та розумової працездатності; недотримання санітарно-гігієнічного, повітряного, світлового режимів організації життя дитини. Здоров’я як основа життєдіяльності людини становить складний та багаторівневий феномен, що охоплює фізіологічний, психологічний, соціальний та педагогічний компоненти. Останній розуміємо як формування здорового способу життя особистості. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є створення багаторівневого соціально організованого здоров’язбере-жувального простору в навчальному закладі.

Науково-теоретична база досвіду

Теоретичною основою досвіду є ряд нормативних документів: «Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті», Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Багатопрофільний ліцей № 99 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про проведення дослідно-експериментальної діяльності на базі Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 791), Конвенцією про права дитини та іншими міжнародними актами, Наказом Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України №1243 від 31.10.2011 «Про Основні орієнтири виховання  учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я, основними вимогами та власним Статутом.

Стисла анотація досвіду

Основною місією Ліцею-99 є формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху й продовження освіти.

Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, на чому наголошує Концепція навчального закладу та Статут ліцею. Пріоритетним завданням для Ліцею-99 є створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Упровадження школою здоров’язбережувальних технологій, моніторинг рівня здоров’я школярів та його аналіз дозволили спрямувати коригувальні заходи на збереження та зміцнення їх здоров’я

З метою реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи в Запорізькому багатопрофільному ліцеї №99 були створені творчі групи вчителів «Духовність», «Ортобіотика», «Акмеологія», «Інформатизація», «Соціальний та ігровий простір».

Основні напрямки творчої групи «Ортобіотика»:

1. Організація здоров’язбережувального освітнього процесу.

2. Інструктивно-методична робота з учнями та їх батьками.

3. Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес.

4. Здоров’язбережувальні техніки в позакласній роботі.

5. Оздоровчо-профілактична робота в школі.

Цілі творчої групи «Ортобіотика»:

 • збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді;
 • позитивна мотивація підлітків до здорового способу життя;
 • залучення широкого кола державних установ, організацій, батьківської громадськості до розв’язання завдань збереження здоров’я нації;
 • виховання культури здоров’я учнів;
 • запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі;
 • розвиток життєстійкості особистості.

Основні поняття

Здоров’я – єдність фізичного, психічного, духовного, соціального, інтелектуального та творчого аспектів життєдіяльності особистості, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад.

Психічне здоров’я утворюють позитивні емоції і почуття, воля, самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стреси, психотравми, резерви психологічних можливостей людини, запобігання шкідливим звичкам, формування гігієнічних навичок і позитивних звичок.

Духовне здоров’я – це здоров’я в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності.

Соціальне здоров’я –   соціальні потреби та інтереси, етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, формування потреби вести здоровий спосіб життя.

Інтелектуальне здоров’я – це можливість відкрити нашу свідомість, розум для нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в покращенні особистої, групової та суспільної взаємодії.

Одним із складових здоров’я є творчість. Адже саме творчий підхід до вирішення будь-яких життєвих проблем, завдань робить людину здоровою.

Впровадження здоров’язбережувальних технологій

у навчальний процес

Учитель-предметник, володіючи сучасними педагогічними знаннями, у постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками, 
шкільним психологом, класним керівником, повинен планувати та організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. Впровадження здоров’язбережувальних технологій потребує від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та психолого-фізіологічні особливості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня. Намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми.

Застосування здоров’язбережувальних  технологій у виховній роботі

Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, на чому наголошує Концепція діяльності та розвитку нашого навчального закладу. Тому пріоритетним завданням для нас є створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховногопроцесу. Упровадження школою здоров’язбере-жувальних технологій, відстеження рівня здоров’я школярів та його аналізу дозволили спрямувати коригувальні заходи на збереження та зміцнення їх здоров’я. 

Класні керівники виховують психологічно, фізично й соціально здорового громадянина України, який зберігає й шанує традиції рідного краю, береже його минуле через втілення ідей педагогіки життєтворчості, вивчення історичного минулого українського народу; впроваджують здоров´язбережувальні технології шляхом створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного, естетичного, фізичного розвитку учнів .

Технології забезпечення безпеки життєдіяльності

Робота щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності проводиться в ліцеї як на уроках, так і в позаурочний час в рамках програми «Здоров’я» і включає в себе: лекції, класні години, свята, ігри, вікторини, бесіди, тренувальні евакуації які проводять класні керівники, фахівці цивільної оборони, пожежної частини, інспектор ДАІ. Вони сприяють профілактиці дитячого травматизму.

У школі розроблена й реалізується програма за правилами дорожнього руху і правилами пожежної безпеки для учнів 1-11 класів з урахуванням вікових особливостей дітей. Протягом навчального року класні керівники проводять 17 занять з ПДР та ППБ для учнів 1-8 класів і 10 занять для учнів 9-11 класів.

Екологічні здоров’язбережувальні технології

Екологічне виховання являє собою цілеспрямований вплив на духовний розвиток підростаючого покоління, формування в нього певних ціннісних установок щодо морального ставлення до навколишнього середовища. Формування екологічної культури школярів здійснюється як у навчальному процесі, так у позаурочній діяльності і в позакласній роботі з предмета.

 Метою екологічної освіти в нашому ліцеї є формування відповідального ставлення до навколишнього середовища, усвідомлення причетності людини до погіршення стану природи, а значить, і виховання активної діяльності з вивчення та охорони природи, починаючи з рідного краю.

Фізкультурно-оздоровчий напрям

Проблему здоров’язбережувальної діяльності в школі неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями. Оптимізація рухового режиму учнів – один із чинників, що дозволяє наблизити шкільний простір до природного середовища дитини.

Про системну роботу спортивно-оздоровчого напряму свідчить план спортивно-масової роботи школи, який пропонує широкий спектр різних заходів із залученням всіх дітей, вчителів, батьків.

Форми позакласної спортивно-масової роботи:

 • спортивні змагання;
 • Тиждень фізичної культури;
 • Дні здоров’я;
 • екскурсії та походи;
 • спортивні свята.

Система психолого-педагогічної підтримки здоров’язбережувальних технологій

Одним з інноваційних підходів психологічної служби ліцею у формуванні життєстійкості є технологія арт-терапії. Застосування технік арт-терапії на заняттях дає можливість учням набувати досвід позитивних змін, поступово відбувається поглиблене самопізнання, самоприйняття, гармонізація особистості, особистісне зростання; учні поступово оволодівають навичками рефлексії та вмінням аналізувати власну поведінку; формується соціальна та комунікативна компетентність.

Також, за допомогою різноманітних методів (казкотерапія, глинотерапія, пісочна терапія, ізотерапія, розвивальні заняття з використанням технологій оригамі, ляльки-мотанки та заняття з елементами тренінгу) в учнів з’являється змога відчути себе творцем. Заняття з психологом позитивно впливають на інтелектуальний та емоційний розвиток дитини, розкривають індивідуальність, дають можливість подолати накладені соціумом обмеження; сприяють свідомому перенесенню актуальних знань та навичок діяльності за межі ситуації, в яких знання були сформовані та використовувались, у нове проблемне поле. А поради та відповіді на запитання можуть знайти учні, батьки, вчителі в психологічному on-line просторі ліцею №99 на сайті personagrata-lyceum.jimdo.com.

Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників

Проведення досліджень у цьому напрямку допомагає оптимізувати роботу щодо впровадження здоров’язбережувальниї освітніх технологій в навчально-виховний процес, зробити її більш ефективною. Медичне обслуговування в закладі організоване належним чином.

Одним із пріоритетних напрямків роботи є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників. У ліцеї наявний медичний кабінет, а також кабінет реабілітації, де без відриву від навчально-виховного процессу учні та вчителі можуть звернутися по допомогу .

Результативність впровадження досвіду

У ліцеї вирішуються такі проблеми, пов’язані зі здоров’ям учнів:

 • зняття навчальних перевантажень учнів, які призводять їх до стану перевтоми;
 • організація фізичної активності учнів, профілактика;
 • організація правильного харчування учнів під час їх перебування в освітньому закладі;
 • попередження шкідливого впливу на здоров’я учнів факторів, безпосередньо пов’язаних з освітнім процесом (профілактика шкільних хвороб);
 • охорона і зміцнення психічного здоров’я учнів (попередження шкільних стресів, розповсюдження серед учнів шкідливих звичок, залежностей і т.д.);
 • формування культури здоров’я учнів і компетентності педагогів у питаннях здоров’я і здоров’язбережувальних технологій;
 • організація співпраці з батьками учнів з питань збереження та зміцнення здоров’я їх дітей.

Теги: ортобіотика, психічне здоров’я, духовне здоров’я ,соціальне здоров’я, інтелектуальне здоров’я, творчість, технології забезпечення безпеки життєдіяльності, фізкультурно-оздоровчі технології, екологічні здоров’язбережувальні технології.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий