Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 10 класу

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 10 класу

Скачати 108.64 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 108.64 Kb. Завдання

ІI етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 10 класу

2014/2015 навчальний рік

Миколаївська область
І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
1. Виберіть найкраще закінчення твердження „Спеціалізація – це економічна ситуація, при якій:

 1. виробничі функції підприємства обмежені
 2. споживачі обов’яково отримують вигоду
 3. створються підприємства, що випускають продукцію певного виду
 4. знижується ефективність виробництва

2. Виберіть підприємство загальнодержавної форми власності:

 1. Комерційний банк
 2. Національний банк України
 3. Середня загальноосвітня школа
 4. Компанія сотового зв’язку МТС

3. Виберіть метод економічної теорії який передбачає вивчення об’єкта шляхом створення та дослідження його копії:

 1. моделювання
 2. узагальнення
 3. абстракція
 4. класифікація

4. Визначте позитивний зовнішній ефект у разі, коли ваш сусід розбиває красивий квітник біля дому:

 1. квітник за парканом, ви його не бачите
 2. ці квіти спроможні викликати алергію
 3. від запаху квітів у вас паморочиться у голові
 4. вам подобаються квіти та їхні пахощі

5. Визначте, у якому випадку має місце цінова дискримінація:

 1. споживач купує товар за завищеною, на його думку, ціною
 2. виробникі змушені продавати продукцію за низькою ціною
 3. продавець в умовах недосконалої конкуренції встановлює різні ціни на однаковий товар
 4. державою встановлені податкові пільги для покупців вітчизняних товарів

6. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції за умови:

 1. граничний виторг дорівнює ціні
 2. граничний виторг перевищує середні сукупні витрати
 3. граничний виторг дорівнює граничним витратам
 4. граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам

7. Які з ринкових структур відносяться до реальних:

 1. досконала конкуренція, олігополія, чиста монополія
 2. монополістична конкуренція та олігополія
 3. досконала конкуренція та монополістична конкуренція
 4. чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренція

8. Правління фірми приймає рішення про збільшення виробництва. Які види витрат воно має на увазі, думаючи, що на дану продукцію вони будуть зростати?

 1. постійні витрати
 2. змінні витрати
 3. альтернативні витрати
 4. граничні витрати

9. Як правило підприємницький ризик компенсує:

  1. сам підприємець шляхом збільшення витрат
  2. держава за рахунок бюджетних коштів
  3. покупець через ціну товару
  4. страхова компанія через відповідні поліси

10. Бухгалтерський прибуток утворюється як різниця між:

 1. сукупним виторгом і зовнішніми витратами
 2. сукупним виторгом і внутрішніми витратами
 3. сукупним виторгом і економічними витратами
 4. сукупним виторгом і неявними витратами

Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)
11. Більше можливостей впливу на управління акціонерним товариством мають:

 1. власники привілейованих акцій;
 2. власники звичайних акцій;
 3. обидві категорії власників у рівних можливостях;
 4. члени наглядової ради

12. Визначте зміни продуктивності праці, якщо відомо, що випуск продукції збільшився на 1/5 при скороченні кількості працівників на 1/5

  1. не змінилась
  2. зросла менше ніж на 50%
  3. зросла на 50%
  4. зросла більше ніж на 50%

13. Економічний прибуток фірми менше за бухгалтерський на суму:

 1. амортизації
 2. альтернативної вартості власних ресурсів фірми
 3. постійних витрат фірми
 4. змінних витрат фірми

14. Якими є товари А та В, якщо вони мають нульову перехресну еластичність?

 1. взаємозамінними
 2. взаємодоповнюваними
 3. нейтральними
 4. товарами Гіффена

15. Укажіть, як називається ціна цінних паперів на вторинному ринку:

 1. номінальна вартість
 2. курсова вартість
 3. реальна вартість
 4. дивіденд

16. Визначте, на який товар суттєво збільшиться попит, якщо доходи зростатимуть:

 1. картопля
 2. перлова крупа
 3. сіль
 4. ананаси

17. Найбільш вірогідним є падіння пропозиції учнівських зошитів внаслідок…

 1. зниження доходів споживачів
 2. підвищення цін на блокноти
 3. очікування зниження цін на канцтовари
 4. підвищення податків на малий та середній бізнес

18. Визначте, чому дорівнюють середні змінні витрати (AVC), якщо середні загальні витрати виробництва (ATC) товару становлять 250 грн., а середні постійні витрати (AFC) – 50 грн.

 1. 200 грн.
 2. 50 грн.
 3. 150 грн.
 4. 100 грн.

19. Особливістю досконалої конкуренції є:

 1. MC = ATC
 2. MC < MR
 3. MR = P
 4. MC = MR

20. Визначте поняття «фондовий ринок»

 1. позабіржовий ринок
 2. система фондових бірж
 3. ринок інвестицій
 4. ринок з купівлі-продажу цінних паперів

ІІ тур

Задача 1 (5 балів)

Індивідуальна пропозиція фірми описується рівнянням . На ринку функціонує дві фірми. Визначте зміни ринкової пропозиції, якщо на ринок увійдуть 5 подібних фірм.

Задача №2 (15 балів)

Функція корисності споживача має вигляд . Споживач прагне максимізувати свою корисність, ціна товару y дорівнює 10 грош.од., бюджет споживача складає 90 грош.од. Знайдіть функцію попиту споживача на товар х.

Задача № 3 (20 балів)
Обсяги попиту і пропозиції на ринках залежать від ціни наступним чином: ринок X QD=80–4P і QS=P-10; ринок Y QD=8–0,3P і QS=0,2P +3; ринок Z QD=95–6P і QS=4P +15.

На яких ринках і в яких випадках є доцільним запровадження непрямого податку на рівні 5 грошових одиниць:

А) обґрунтуйте загальну доцільність запровадження непрямого податку (використайте графічний метод);

Б) наведіть відповідні розрахунки для кожного із ринків: X, Y, Z.

Аргументуйте свої відповіді та запишіть усі формули, необхідні для розрахунку показників різних видів витрат.
Загальна кількість за ІІ тур – 40 балів
ІІІ тур

Творчі завдання (кожне завдання оцінюється 10 балами)

   1. Творче завдання

Поясніть, чому в світі зростають обсяги виробництва одноразових товарів. Як це пояснити з точки зору необхідності раціонального використання ресурсів?

2. Творче завдання

Укажіть причини виникнення монополій та наведіть приклади монопольних ринків.

Загальна кількість за ІІ тур – 20 балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗА РОБОТУ – 80 БАЛІВ

Завдання

ІI етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 11 класу

2014/2015 навчальний рік

Миколаївська область
І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
1. Підвищення рівня цін, що супроводжується зниженням реального обсягу виробництва, називається:

 1. стагнацією
 2. депресією
 3. рецесією
 4. стагфляцією

2. У системі національних рахунків НЕ зараховують до інвестицій:

 1. інвестиції у житлове будівництво
 2. інвестиції у людський капітал
 3. інвестиції у створення запасів сировини, комплектуючих виробів, готової продукції
 4. інвестиції у фізичний капітал

3. Які зовнішні ознаки має інфляція в економіці країни:

  1. зростання реальних доходів населення
  2. зростання цін тільки на споживчі товари
  3. зростання ціни робочої сили, скорочення пропозиції товарів
  4. зростання середнього рівня цін

4. Визначте, хто належить до економічно активного населення

 1. непрацездатні
 2. усі працездатні
 3. зайняті та безробітні
 4. лише зайняті

5. Якщо крива виробничих можливостей економіки пересувається вправо, то це засвідчує, що…

 1. наявне економічне зростання в країні
 2. наявне економічне зростання у певній галузі народного господарства країни
 3. стабілізацію виробництва в країні
 4. економічний спад

6. Виберіть найкраще закінчення твердження «При інфляційному очікуванні споживачі …

 1. активно вкладають гроші в цінні папери
 2. скорочують споживання
 3. збільшують поточне споживання
 4. не змінюють своє поведінки

7. Виберіть найкраще закінчення твердження «Вартість ВВП у цінах базового періоду — це …

 1. реальний ВВП
 2. номінальний ВВП
 3. рівноважний ВВП
 4. потенційний ВВП

8. Джерелами екстенсивного шляху розвитку економічної системи можна вважати:

 1. винаходи та наукові розробки
 2. нові технології
 3. підвищення кваліфікації робітників
 4. збільшення обсягів чинників виробництва

9. Визначте, що є основою прийняття інвестиційних рішень:

 1. співставлення надходжень і витрат
 2. визначення величини майбутніх грошових надходжень
 3. визначення обсягу витрат
 4. аналіз стану заборгованості

10. Грошові агрегати (М0, М1, М2, М3) застосовуються для визначення:

 1. купівельної спроможності грошей
 2. курсу національної валюти
 3. обсягу грошової маси
 4. рівня інфляції у країні

Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)
11. Виберіть найкраще закінчення твердження «Інфляція попиту…:

 1. спостерігається, коли сукупний попит зростає швидше за виробничий потенціал економіки
 2. може спричинятися зростанням споживчих та інвестиційних видатків
 3. може спричинятися зростанням дефіциту державного бюджету
 4. всі відповіді правильні

12. Бабуся приїхала із села до міста і продає на ринку відро картоплі з свого городу за існуючою на ринку ціною. Її дії:

 1. підвищують ціну на картоплю
 2. знижують ціну на картоплю
 3. підвищують ціну на помідори
 4. не впливають на ринкову ціну картоплі

13. Зростання цін за два місяці складало 54%. Визначте, на скільки відсотків зростали ціни в середньому щомісяця:

  1. 26,4%
  2. 35,6%
  3. 24%
  4. 42%

14. При ставці прибуткового податку понад 50%

 1. різко збільшуються надходження до бюджету
 2. повільно збільшуються надходження до бюджету
 3. зменшуються надходження до бюджету
 4. бюджет не реагує на ці зміни

15. Яка подія може статися, якщо уряд збільшить свої витрати в умовах повної зайнятості?

 1. ціни падатимуть
 2. ціни зростатимуть
 3. виникне масове безробіття
 4. державний борг зростатиме

16. Визначте зміни виручки продавця в умовах досконалої конкуренції, якщо продавець спробує продати свій товар за ціною, вищою за ринкову:

 1. обов’язково зросте
 2. не зміниться
 3. може як зрости, так і знизитися
 4. дорівнюватиме 0

17. Оберіть приклад природної монополії

 1. Укренерго
 2. ОПЕК
 3. Компанія «Stirol»
 4. Компанія «Oriflame»

18. Визначте, чому дорівнює швидкість обертання грошей

 1. сумі виданих банківських кредитів, що ділиться на їх кількість
 2. індексу цін, скорегованому з урахуванням реального ввп
 3. середній кількості переказів безготівкових грошей
 4. середній кількості платежів, у яких бере участь кожна грошова одиниця

19. Виберіть найкраще закінчення твердження «Індексація доходів …:

 1. стимулює виробництво
 2. сприяє зменшенню розривів у доходах
 3. веде до посилення диференціації доходів
 4. використовується для підтримки „середнього класу” населення

20. Основними операціями комерційних банків є:

  1. активні, пасивні та комісійні операції
  2. операції по купівлі-продажу іноземної валюти
  3. операції по придбанню нерухомості
  4. операції по наданню соціальної допомоги населенню

Загальна кількість за І тур – 20 балів

ІІ тур

Задача №1 (15 балів)
На ринку досконалої конкуренції функціонують фірми, що мають однакові загальні витрати, які описуються функцією:

TC= 0,2Q3-8Q2+YQ

Попит а продукцію галузі задається функцією:

Qd=1360-10P

Також відомо, що у довгостроковій перспективі в галузі залишиться 48 фірм.

Визначте величину параметру Y.

Задача №2 (15 балів)

Функція корисності споживача має вигляд . Споживач прагне максимізувати свою корисність, ціна товару y дорівнює 10 грош.од., бюджет споживача складає 90 грош.од. Знайдіть функцію попиту споживача на товар х.

Задача № 3 (20 балів)

Попит на ринку певного товару формують дві групи покупців. Функції попиту та пропозиції товару лінійні. Відомо, що в точці рівноваги еластичність попиту за ціною становить (-8/7). Додаткова інформація про ситуацію на ринку представлена на малюнку. Запишіть функції попиту для кожної групи покупців та функцію пропозиції. Держава планує запровадити податок на кожну одиницю товару, який повинні сплатити покупці. Обчисліть максимальну величину надходжень до бюджету за умови запровадження цього податку.

Р

95

40

5

0

80 140 Q

Загальна кількість за ІІІ тур – 50 балів

ІІІ тур

Творчі завдання (кожне завдання оцінюється 10 балами)

1. Поясніть суть твердження: «Спеціалізація та кооперація учасників виробництва викликали появу нової професії – менеджера (управлінця)».

2. Поясніть, чим поняття «попит» відрізняється від поняття «потреба».

Загальна кількість за ІІІ тур – 20 балів

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий