«Виникнення і становлення соціології як самостійної науки»

Без вивчення протосоціологічної думки соціологічні знання будуть неповними, а хронологічні рамки її генези істотно обмеженими
«Виникнення і становлення соціології як самостійної науки»

Скачати 185.68 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 185.68 Kb. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття із “Соціології” на тему: “Виникнення і становлення соціології як самостійної науки”

4 години

Мета заняття: Усвідомлення того, що оволодіння теоретичними джерелами раціонально обгрунтованої теорії історичного розвитку суспільства є невід’ємною частиною соціологічної культури сучасної людини. Без вивчення протосоціологічної думки соціологічні знання будуть неповними, а хронологічні рамки її генези істотно обмеженими.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 1. Протосоціологія. Розвиток соціального знання від античності до Огюста Конта:

— становлення і розвиток соціального знання стародавнього світу;

 • соціальне знання доби середньовіччя;
 • особливості розвитку соціологічного знання ХУІІ – початку ХІХ ст.
 • соціологічні ідеї консерватизму, лібералізму нового часу.
 1. Логіка виникнення соціології:
 • Огюст Конт і проект нової науки – соціології;
 • еволюціоністська соціологія Герберта Спенсера;
 • матеріалістична соціологія Карла Маркса.
 1. Соціологічна думка на зламі ХІХ-ХХ ст.:
 • соціологія Еміля Дюркгейма;
 • система соціології Вільфреда Парето;
 • розуміюча соціологія Макса Вебера.
 1. Сучасний етап теоретичної соціології:
 • інтеракціоністська соціологія;
 • структурно-функціональна соціологія;
 • соціобіологія та соціональний біхевіоризм;
 • теорія соціального обміну та соціального конфлікту; новітні пошуки в царині соціологічного теоретизування (неофункціоналізм, постструктуралізм).
 1. Витоки соціологічної думки в Україні:

— теоретичні джерела української протосоціології;

 • гуманістичні та реформаційні ідеї, просвітництво й романтизм у соціально-політичній думці України в ХУ-ХІХ ст.;
 • розвиток української соціології у ХХ ст.

Рекомендована література:

 1. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історії соціології. К., 1996
 2. Ручка А.О., Тангер В.В. Курс історії теоретичної соціології. К.,1995
 3. Соціологія: Курс лекцій. К., 1996

Теми рефератів:

 1. Розвиток емпіричних, демографічних і статистичних досліджень ХУІІ – поч. ХІХст.
 2. Соціологічна концепція Еміля Дюркгейма.
 3. Соціологія Макса Вебера.
 4. Соціологічні ідеї Г.С. Сковороди

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття з соціології на тему: “ Соціологія як наука.Предмет, структура та функції соціології. ”

2 години

Мета заняття: Досягти розуміння студентами-медиками предмету соціології як навчальної дисципліни і як науки, її значення для формування у молоді соціологічної культури та мислення, наукового сприйняття соціальних процесів і соціальної дійсності.

Питання для обговорення:

 1. Поняття про предмет соціологічної науки:
 • визначення поняття “Соціологія”;
 • визначення факторів, що сприяли виокремленню соціології як самостійної науки;
 • рівні соціологічних знань;
 • визначення предмета та об’єкта соціологічних досліджень;
 • методи і направлення соціологіі.
 1. Структура соціології:
 • поняття про теоретичну і прикладну соціологію;
 • економічна соціологія;
 • соціологія соціальних процесів;
 • соціологія духовного життя.
 1. Функції соціологі:
 • пізнавальна;
 • критична;
 • описова;
 • прогностична;
 • інформаційна;
 • світоглядна.
 1. Зв’язок соціології з іншими науками:
 • з філософією;
 • з психологією;
 • з педагогікою;
 • з фізіологією;
 • з математикою;
 • з культурологією.

Теми рефератів

1.Соціальні інститути.

2. Зв’язок соціології з медичними науками.

3. Структура соціологічних знань.

Домашнє завдання:

1.Рівні соціологічних знань

2. Реальна свідомість і поведінка.

Рекомендована література:

 1. Давидов А.Р. Прикладна соціологія. К.,1995.
 2. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К., 1996.
 3. Соціологія. Курс лекцій (за ред. В.М.Пічі). — К., 1996.
 4. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.
 5. Соціологія. Підручник для вищої школи ( За ред. Андрущенка та ін.).- Харків, 1998.
 6. Соціологія (навчальний посібник). Упорядник Марчук П.П.- Тернопіль, 1998.
 7. Соціологія. Навч. посібник (За ред. проф. В.Г. Городяненко). – К., 1999.

8. Піча В.М. Соціологія. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України.- К., 2000р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття на тему: “Особистість в системі соціальних зв’язків”

2 години
Мета заняття: Добитися розуміння студентами того, що вивчення соціологічної теорії особистості й систематичне застосування її даних у практичній діяльності є необхідною умовою професійної підготовки спеціаліста.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 1. Поняття статусу і соціальної ролі особистості:
 • статус особистості та його складові;
 • схема соціальних ролей (Т.Парсонс);
 • ролі особистості та їх взаємозв’язок із статусом;
 • міжрольові та внутрірольові конфлікти.
 1. Соціалізація і соціальна типологія особистості:
 • соціальний тип і його критерії;
 • біологічний і культурний контексти здійснення соціалізації;
 • стадії розвитку людини (Еріксон);
 • становлення особистості, соціалізація та її основні механізми і етапи;
 • ресоціалізація;
 • теорії розвитку особистості (Кулі, Мід, Фрейд, Піаже).
 1. Соціальна активність особистості:
 • ознаки і критерії соціальної активності;
 • протиріччя в структурі соціальної активності;
 • теорії міжособистісної взаємодії.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Особистість і її взаємодія з соціальним середовищем.
 2. Медико-біологічні і гуманітарні науки у вивченні проблем особистості.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 1. Піча В.М.Соціологія. Навчальний посібник.- Київ, 1999
 2. Соціологія. Посібник – Київ, 1999.
 3. Соціологія. Курс лекцій.- Київ, 1996.
 4. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій.- Львів, 1996.
 5. Якуба О. Соціологія. Навч. посібник.- Харків, 1996.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття з соціології на тему: “Соціологія праці та освіти. Особливості медичної праці й медичної освіти”

2 години
Мета заняття: Ознайомити студентів з основними теоретичними концепціями соціології й освіти, та особливостями медичної праці і освіти.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Предмет і основні категорії праці:
 • умови праці;
 • суб’єкти праці;
 • трудова діяльність;
 • трудова мобільність;
 • трудова поведінка;
 • соціально-трудові стосунки;
 • соціально-трудові процеси;
 • трудовий колектив.
 1. Професійна, організаційна, соціально-психологічна і моральна специфіка медичної праці:
 • деонтологія в медицині;
 • формування медико-деонтологічних принципів;
 • професійний авторитет лікаря і довіра пацієнта;
 • професійна таємниця;
 • взаємостосунки медичних працівників між собою і з пацієнтами на різних етапах лікування.
 1. Поняття соціології освіти її складові частини. Соціологія охорони здоров’я:
 • культурогенез особи в освітньому процесі;
 • навчання як різновид соціокультурної діяльності;
 • освітянська діагностика та прогнозування;
 • інноваційні процеси в освіті;
 • соціальні функції освіти;
 • система соціальних принципів;
 • етика і онтологія в процесі навчання;
 • соціологічна модель медичної освіти;
 • динаміка галузі медичної освіти.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Вимоги до професійно-психологічної підготовленості медичного працівника.
 2. Природа конфліктних ситуацій у сфері охорони здоров’я і методи їх вирішення у медичних закладах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология.- Киев, 1988.
 2. Лобанова А.С. Соціологія. Навчально-методичний посібник.- Кривий Ріг, 1998.
 3. Піча В.М. Соціологія. Навчальний посібник.- Київ, 1999.
 4. Соціологія. Курс лекцій.- Київ, 1996.
 5. Соціологія. Посібник.- Київ, 1999.
 6. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій.- Львів, 1996

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття на тему: “Основні методи конкретно-соціологічного дослідження”

2 години
Мета заняття: Ознайомити студентів з основними методами конкретно-соціологічного дослідження

Питання для обговорення

 1. Вибірковий метод:
 • основні поняття;
 • проста вибірка;
 • систематична і серійна вибірка;
 • стратифікований відбір;
 • багатоступеневий і комбінований способи формування вибіркової сукупності.
 1. Вивчення документальних джерел та їх контент-аналіз:
 • поняття та класифікація документа;
 • методи аналізу документів;
 • вибірка документів і проблеми якості документальної інформації.
 1. Соціометричні методи вивчення структури міжособистісних стосунків:
 • основні операціональні поняття;
 • види соціометричних критеріїв;
 • процедура соціометричного опитування;
 • оформлення соціометричної картки;
 • соціоматриця, соціограма;
 • соціометричні індекси.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Опитування як метод збирання соціологічних даних.
 2. Експеримент в соціологічному дослідженні.
 3. Метод спостереження.
 4. Соціометрія як різновид емпіричної соціології.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гречихин В.Г. Лекции по медодике и технике социологических исследований.- Москва, 1988.
 2. Піча В.М. Соціологія. Навчальний посібник.- Київ, 1999.
 3. Піча В.М., Вовканич С.Й., Маковецький В.М. Як підготувати, провести і узагальнити результати соціологічних досліджень.- Львів, 1996
 4. Соціологія. Курс лекцій.- Київ, 1996.
 5. Соціологія. Посібник.- Київ, 1999.

6. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій.Вип.6.- Львів, 1996.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття на тему: “Проект і програма конкретно-соціологічного дослідження”

2 години

Мета заняття: ознайомлення студентів із методологічною і процедурною частинами програми конкретно-соціологічного дослідження та технологією їх підготовки.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Методологічна частина програми:
 • визначення проблеми, об’єкта і предмета дослідження;
 • характеристика завдань дослідження;
 • теоретичне уточнення понять;
 • емпіричне уточнення понять;
 • формулювання гіпотез.
 1. Процедурна частина програми:
 • розвідувальний план дослідження;
 • аналітичний план дослідження;
 • експериментальний план дослідження;
 • опис методів і техніки збирання даних ;
 • опис способів аналізу даних за гіпотезами.
 1. Методичні функції програми:
 • систематизація плану аналізу предмета дослідження;
 • формування критеріїв складання і оцінки інструментарію;
 • передбачення вибору статистичних методів аналізу;
 • формування структури і змісту звіту.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Пошуковий і описовий плани соціологічного дослідження.
 2. Місце і роль програми у соціологічному дослідженні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гречихин В.Г. Лекции по медодике и технике социологических исследований.- Москва, 1988.
 2. Піча В.М. Соціологія. Навчальний посібник.- Київ, 1999.
 3. Соціологія. Курс лекцій.- Київ, 1996.
 4. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій.Вип.6.- Львів, 1996.
 5. Шаленко В.Н. Программа социологическогоисследования. – М., 1987.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття на тему: “Інструментарій соціологічного дослідження”

2 години

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомлення студентів з загальними принципами і правилами конструювання інструментарію опитування, загальною композицією анкети та способами анкетування.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Загальні принципи і правила конструювання анкети:
 • адресат анкети;
 • максимально доступна форма питань;
 • апробація анкети;
 • узгодження анкети з вичислювальним центром;
 • обсяг анкети;
 • оформлення анкети.
 1. Композиція анкети:
 • вступна частина;
 • основна частина;
 • демографічна частина.
 1. Анкета і класифікація питань:
 • за змістом;
 • за формою;
 • за функціями.
 1. Типи опитування і їх різновидності:
 • анкета-інтерв’ю;
 • особистісні анкетні опитування індивідуального і групового характеру.
 1. Способи анкетування:
 • поштове;
 • через пресу;
 • роздаткове;
 • телетайпне.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Інтерв’ю в соціології.
 2. Поштове і телефонне опитування.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами.- М., 1989.

2. Погосян Г.А. Метод интервью и достоверность социологической информации.- М., 1993.

 1. Піча В.М., Вовканич С.Й., Маковецький В.М. Як підготувати, провести і узагальнити результати соціологічних досліджень.- Львів, 1996
 2. Піча В.М. Соціологія. Навчальний посібник.- Київ, 1999.
 3. Соціологія. Курс лекцій.- Київ, 1996.
 4. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій.Вип.6.- Львів, 1996.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття із “Соціології” на тему: “Виникнення і становлення соціології як самостійної науки”

2 години

Мета заняття: Усвідомлення того, що оволодіння теоретичними джерелами раціонально обгрунтованої теорії історичного розвитку суспільства є невід’ємною частиною соціологічної культури сучасної людини. Без вивчення протосоціологічної думки соціологічні знання будуть неповними, а хронологічні рамки її генези істотно обмеженими.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Перші витоки соціологічних знань:

— міфологія та епос: перші форми відображення дійсності стародавнього світу;

— антична к-ра та її вплив на розвиток суспільних знань.

2. Розвиток соціологічної думки в Епоху Середньовіччя та Нового Часу:

 • поширення соціологічних ідей Фоми Аквінського;
 • взаємодія людини і суспільства у добу Ренесансу і Відродження;
 • ідеї утопічного соціалізму Т..Мора та Т. Кампанелли ;
 • соціологічні погляди Н.Макіавеллі та Жака Бодена;
 • “натуралізм” Т.Гобса і Дж.Локка;
 • поєднання природнього і соціального у поглядах Ш.Монтескє та Ж.Ж.Руссо;
 • філософсько-соціологічні ідеї Вольтера і М.Кондорсе;
 • виникнення напряму класичної політичної економіки;
 • поширення ідей консерватизму, лібералізму, утопічного соціалізму.

3. Виокремлення соціології як окремої науки:

 • О.Конт і його проект нової науки – соціології;
 • заснування Г.Спенсером органічного напряму соціології;
 • соц. погляди Дж.Міля;
 • колективістський підхід Е.Дюркгейма.

4. Соціологія у ХХ ст.

 • теорія соц. дії М.Вебера;
 • соціально-економічні погляди В.Паретто;
 • теорія соціальної стратифікації і соц. мобільності П.Сорокіна;
 • соціологія постіндустріального суспільства;
 • сучасні соц. теорії ХХ ст.;
 • проблеми та перспективи розвитку соц. знань.

Література:

 1. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історії соціології. К., 1996
 2. Ручка А.О., Тангер В.В. Курс історії теоретичної соціології. К.,1995
 3. Соціологія: Курс лекцій. К., 1996

Реферати:

1. О.Конт і його проект нової науки соціології.

2. Соціолог. погляди Е.Дюркгейма.

3. П.Сорокін і його теорія соц.стратифікації.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття з соціології на тему “Становлення та розвиток соціологічної науки в Україні”

2 години
Мета заняття: досягти розуміння студентами умов становлення та розвитку соціологічної науки в Україні, що є невід’ємною часткою світової соціологічної думки.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 1. Витоки соціологічного знання в Україні:
 • міфи, історичні пісні, оповіді – перші прояви соціологічного пізнання дійсності;
 • перші літературні твори про соціальні стосунки;
 • соціально-політичні концепції Києво-Могилянської академії.
 1. Доба національно-культурного відродження та соціологічні ідеї України:
 • гурток «Руська трійця» та його соціологічні ідеї;
 • Кирило-Мефодієвське братство та його внесок у пізнання людини і суспільства;
 • соціально-політичні погляди Т.Г.Шевченка.

3. Становлення самостійного соціологічного дослідження в Україні.

 • Женевський гурток та його соц. ідеї;
 • економічна соціологія С.Подолинського;
 • історична соціологія М.Зіґера;
 • «теорія фактів» М.Ковалевського;
 • демократичні ідеї І.Франка;
 • історико-соціологічний метод М.Грушевського;
 • соціально-економічні погляди С.Дністрянського і М.Туган-Барановського.

4. Розвиток вітчизняної соціології в післяжовтневий період:

 • соціологічна діяльність ВУАН на чолі з М.Грушевським;
 • репресії соціол. студій у 30-х р. ХХ ст.;
 • пожвавлення соціологічної думки СРСР у 60-70-х роках ХХ ст.;

5. Соц. наука в період відродження укр.державності:

 • створення інституту соціології в системі НАН України;
 • основні напрями досліджень соціологічної науки України;
 • соціологічні школи України.

6. Українська соціологічна думка в еміграції:

 • заснування у Відні Українського соціологічного інституту на поч.ХХ ст.;
 • створення Вільного Українського університету та його соціологічні дослідження;
 • дослідження соц. проблем українською наук.думкою в еміграції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Соціологічна думка України / За ред. М.Захарченко, В.Бурлячук, М.Молчанов та ін. – К., 1996.

2. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. – К., 1996.

3. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій.- Львів, 1998.

4. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. К.,1995

5. Піча В.М. Соціологія. Навчальний посібник.- К., 2000.
Реферати:

 1. Соціологічні ідеї Г.Сковороди.
 2. Історико-соціологічна спадщина М.Драгоманова.
 3. Соціологічна діяльність М.Грушевського.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття із соціології на тему

“Проблеми соціальних конфліктів у суспільстві”

2 години
Мета заняття: ознайомити студентів із сутністю конфліктів у суспільстві, із основними концепціями теорії конфліктності, із специфікою конфліктів між людьми та їх причини. Допомогти студентам зрозуміти умови ефективного вирішення та запобігання конфліктів.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 1. Предмет, структура та функції конфліктології:
 • конфлікт як закономірне суспільне явище;
 • теоретичні і емпіричні рівні дослідження конфлікту;
 • конструктивна та деструктивна функція конфлікту.
 1. Основні концепції теорії конфліктності:
 • теорія К.Маркса;
 • теорія Ч.Мілса;
 • теорія Л.Козера;
 • концепція соц.конфлікту Р.Дарендорфа;
 • модель соц.конфліктності Дж. Рекса.
 1. Дослідження соц.конфліктів в Україні:
 • організація наукових досліджень конфліктів в Україні;
 • створення наукових осередків дослідження конфліктів в Україні.
 1. Сутність міжособистісних конфліктів:
 • конфлікт між групою та особистістю;
 • конфлікт між керівником і працівником;
 • причини міжособистісних конфліктів.
 1. Вирішення та запобігання конфліктів:
 • стилі розв’язання конфліктів;
 • поведінка у конфліктній ситуації;
 • предвісники конфлікту.

Реферат

 1. Конструктивна функція конфлікту.
 2. Г.Спенсер і його погляди на соц.конфлікт.
 3. Способи запобігання конфліктів.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. В.М.Піча. Соціологія: Навч.посібник. – К., 2000р.
 2. М.І.Пірен. Конфліктологія. – К., 95.
 3. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасного стану в Україні. – К., 1994.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття з соціології на тему: “Соціологія праці. Особливості медичної праці”

2 год.
Мета заняття: допомогти усвідомити студентам особливості та значення професії медичного працівника. Досягти розуміння того, що без знань про специфіку і важливість цієї професії для людства не можливо формувати у собі справжнього професіонала-фахівця.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Предмет соціології праці:

 • суб’єкти трудової діяльності;
 • соціальні верстви трудових колективів;
 • проблеми соціології праці.

2. Зв’язок соціальної праці з іншими науками:

 • економікою праці;
 • трудовим правом;
 • інженерною психологією;
 • фізіологією;
 • психологією;
 • соціологією трудового колективу.

3. Людський фактор і його роль у процесі праці:

 • проблеми продуктивності праці;
 • стимулювання праці;
 • створення сприятливого психологічного клімату ефективності праці.

4. Особливості медичної праці:

 • питання гуманізму у професії медичного працівника;
 • етика і мораль лікаря;
 • вимоги і відповідальність лікаря;
 • проблеми професіоналізму лікаря.

5. Психологічні особливості особистості і діяльності лікаря:

 • проблеми збереження медичної таємниці;
 • значення духовного багатства особи лікаря;
 • актуальні проблеми діяльності медичного працівника.
 1. Взаємини лікаря і хворого:
 • повага та об’єктивність у ставленні лікаря до хворого;
 • проблеми довіри до особи лікаря;
 • значення індивідуально-психологічного підходу до пацієнта.

РЕФЕРАТИ:

 1. Правила спілкування лікаря з пацієнтом.
 2. Професійні риси лікаря та його моральні якості.
 3. Сучасні проблеми деонтології.

Література

 1. В.М.Піча. Соціологія. Навч.посібник. Київ, 2000.
 2. П.П.Марчук. Соціологія. Тернопіль, 1997.
 3. А.А.Грандо. Врачебная этика. К., 94.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття з соціології на тему: “Соціологія особистості. Особистість у системі соціальних зв’язків”

2 год.
Мета заняття: допомогти усвідомити студентам особливості та значення професії медичного працівника. Досягти розуміння того, що без знань про специфіку і важливість цієї професії для людства не можливо формувати у собі справжнього професіонала-фахівця.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Особливість і проблеми соціології:

 • поняття людина, індивід, індивідуальність, особистість;
 • умови формування та розвитку особистості;
 • соціалізація особистості;
 • стадії соціалізації;
 • агенти первинної та вторинної соціалізації;
 • елементи соціалізації.

2. Типи особистостей у соціології:

 • “гармонійний”;
 • “традиційний”;
 • “технокретичний”;
 • “неадаптований”.

3. Соціальні зв’язки і соціальні відносини:

 • соц. зв’язок – одне з основних категорій соціології;
 • погляди О.Конта, Спенсера, Е.Дюркгейма на соціальні зв’язки;
 • фактори, що визначають соціальні зв’язки.

4. Соціальна поведінка та соціальний контроль:

 • вплив суб’єктивни та об’єктивних умов на поведінку людини;
 • внесок американських соціологів у питання соц. поведінки;
 • соц. контроль як соціальний інститут;
 • значення соціального контролю.

РЕФЕРАТИ:

 1. Соціальні інститути.
 2. Соціальні класи і верстви. Проблеми стратифікації.
 3. Свідомість у системі соціалізації особистості.

Література

 1. В.М.Піча. Соціологія. Навч.посібник. Київ, 2000.
 2. П.П.Марчук. Соціологія. — Тернопіль, 1999.
 3. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій.- Львів, 1996.

4. Якуба О. Соціологія. Навч. посібник.- Харків, 1996.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до семінарського заняття з соціології на тему: “Програма та основні методи соціологічного дослідження”

4 год.
Мета заняття: допомогти усвідомити студентам особливості та значення професії медичного працівника. Досягти розуміння того, що без знань про специфіку і важливість цієї професії для людства не можливо формувати у собі справжнього професіонала-фахівця.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види:

 • поняття про соціологічне дослідження;
 • основні етапи соц. дослідження;
 • види соціологічних досліджень.

2. Програми та робочий план соціологічного дослідження:

 • методологічна і процедурна частини програми соц. дослідження;
 • основні розділи робочого плану.

3. Методи соціологічного дослідження:

 • аналіз документів;
 • анкетне опитування;
 • соціометричне опитування;
 • соціологічне інтерв’ю;
 • фокусоване групове інтерв’ю;
 • соціологічне спостереження;
 • соціологічний експеримент.

4. Обробка і аналіз емпіричної інформації:

 • сутність обробки первинної інформації;
 • основні групи поділу інформації;
 • специфіка складання аналізу дослідження;
 • звіт як головний підсумковий документ соціологічного дослідження.

РЕФЕРАТИ:

 1. Опитування як метод збирання даних.
 2. Соціометрія як різновид емпіричної соціології.
 3. Особливості написання підсумкового документу соціологічного дослідження.

Література

 1. В.М.Піча. Соціологія. Навч.посібник. Київ, 2000.
 2. П.П.Марчук. Соціологія. Тернопіль, 1998.
 3. Дюркгейм Е. Метод соціології.- К., 1999.

4. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1996.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий