«Використання інформаційно комунікаційних технологій як засобу активізації вивчення української мови і літератури, світової літератури»

Підготувала слухач курсів з теми «Інтегративний підхід у системі роботи вчителя-словесника», учитель української мови і літератури, світової літератури Головіна О.І
«Використання інформаційно комунікаційних технологій як засобу активізації вивчення української мови і літератури, світової літератури»

Скачати 0.62 Mb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 0.62 Mb.

  1   2   3

Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра соціально – гуманітарних дисциплін і методики їх викладання
Проект на тему:

«Використання інформаційно — комунікаційних технологій

як засобу активізації вивчення

української мови і літератури, світової літератури»

Підготувала слухач курсів з теми «Інтегративний підхід у системі роботи вчителя-словесника», учитель української мови і літератури, світової літератури Головіна О.І.

Керівник проекту

Сидоренко В.В., завідувач кафедри

соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання, кандидат філологічних наук, доцент

Донецьк, 2014

Мета та завдання проекту:

Мета:  ґрунтовно вивчити й описати досвід використання ІКТ для ефективної організації навчально-виховного процесу на уроках української мови і літератури, світової літератури.

Завдання:

1. Опрацювання нормативно-правового забезпечення проблеми.

2. Теоретичне обґрунтування питання використання ІКТ на уроках.

3. Створення медіатеки вчителя української мови і літератури, світової літератури.

4. Розроблення презентаційних матеріалів супроводу уроків української мови і літератури, світової літератури.

5. Пропонування тестових засобів контролю знань учнів.

6. Зібрання бази даних Інтернет — ресурсів філологічного напряму.

8. Продовження роботи над веб-сайтом учителя української мови і літератури, світової літератури.

Характеристика проекту:

За кінцевим результатом: ефективний — підвищення ефективності уроків української мови і літератури, світової літератури; зростання якості знань учнів.

За змістом: практичний – використання засобів ІКТ на уроках та опис педагогічного досвіду.

За кількістю учасників: індивідуальний.

За тривалістю: довготривалий – етапи роботи здійснюються в міжатестаційний період.

За ступенем самостійності: місцевий – в межах роботи вчителя як продовження науково – методичної проблеми школи, відповідно до задач міського відділу освіти.

Термін реалізації проекту: березень 2010- серпень 2014

Очікувані результати: зростання якості знань учнів з української мови і літератури, світової літератури, підвищення їх інформаційно-комунікаційної компетентності.

План реалізації проекту:

І етап. Науково-методичне забезпечення проблеми (вересень 2010 – серпень 2011)

ІІ етап. Впровадження передового педагогічного досвіду (вересень 2011 – грудень 2012)

ІІІ етап. Узагальнення позитивного досвіду (січень 2013 – лютий 2014)

ІV етап. Аналіз результатів роботи (серпень 2014)

Ресурси:

Матеріально-технічні: наявність комп’ютера, програмного забезпечення, ксерокса, літератури (нормативно-правові документи, науково-методичні посібники, рекомендації).

Інформаційні: доступ до Інтернету, можливість брати участь у обласних семінарах, творчих групах, можливість вивчення досвіду роботи інших учителів.

Науково-методичний консультант: заступник директора з навчальної роботи ЗОШ №2 м. Кіровське Донецької області Годлевська Тетяна Дмитрівна

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Інформаційно-комунікаційні технології як перспективний напрям підвищення ефективності уроку

1.1. Сутність інформаційно-комунікаційних технологій

1.2. Роль використання ІКТ в навчально-виховному процесі

1.3 Дидактичні особливості організації уроків української мови і літератури, світової літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

РОЗДІЛ 2. сучасні засоби інформаційно — комунікаційних технологій на уроках УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Можливості використання інфографіки, постерів, презентацій на уроках української мови і літератури, світової літератури.

2.2. Методичні принципи створення комп’ютерних тестів з української мови і літератури, світової літератури.

2.3. Місце Інтернет — ресурсів в методичній системі роботи вчителя української мови і літератури, світової літератури.

2.4. Персональний веб-сайт як методичний інструмент в роботі вчителя.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

«Не треба слів! Хай буде тільки діло!»

У сучасному суспільстві новітні інформаційні технології стрімко ввірвалися в усі сфери нашого життя, стають такою ж реальністю, як телефонний зв’язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво, стають визначальними в економіці та на виробництві, культурі та мистецтві, науці та освіті. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, надані новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх. У першу чергу в освіті. Ті, хто сьогодні сидить за партою, не повинні перебувати на узбіччі глобального світового розвитку.

Можливості сучасного уроку й системи освіти значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій.

Інформаційні технології мають такі основні можливості:

  • миттєвий зворотний зв’язок між користувачем та інформаційними й комунікаційними технологіями;
  • комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об’єкти або закономірності явищ як таких, що реально відбуваються, так і «віртуальних».

Вони дозволяють здійснювати інтерактивний діалог; керувати реальними та віртуальними об’єктами, явищами, процесами.

Урок — найважливіша організаційна форма процесу пізнання світу учнями. Надзвичайно важлива виховна мета уроку полягає в тому, щоб запалити в учнів жадобу пізнання. Ще Я.А.Коменський наполягав на тому, «щоб усе, що викладається юнацтву не змушувало його робити будь-що супроти волі і внаслідок примусу, а навпаки, давало змогу, наскільки це можливо, все робити добровільно й самостійно з певним захопленням». Якими засобами повинен оперувати вчитель, щоб його робота не перетворилася на рутинну, щоб учні не втратили інтересу пізнання? Треба уважно ставитися до кожного уроку, намагатися зробити його неповторним, несхожим на інші. Учитель має перебувати в постійному пошуку, спиратися на найновіші досягнення науки і техніки, формувати власним прикладом в учнів компетентність у вивчені рідної мови за допомогою використання ІКТ, виховання бажання бути інформаційно освіченим. У багатьох дослідженнях (М.І. Жалдак, О.І. Пометун, О.І. Шувалова, І.А. Зимня, А.В. Хуторський та ін.) проблема взаємодії особистості з інформаційним середовищем розглядається як проблема інформаційної культури, яка є однією з головних критеріїв, що безпосередньо впливає на професійний рівень учителя.

Тому мета уроків української мови і літератури, світової літератури полягає не в тому, щоб наздогнати такий мінливий медіасвіт, а в тому, щоб виховати в учнів інформаційну культуру, забезпечити той рівень комп’ютерної і мовної грамотності, з яким їм буде легко рухатися вперед, обираючи напрямок відповідно до свого виду діяльності.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури, світової літератури залежить від певних чинників: потреби конкретного уроку, освітньої мети, рівня володіння різними програмами.

У своїй практиці ІКТ використовую для

• пояснення нового матеріалу;

• контролю знань учнів;

• організації самостійної роботи учнів на уроці та вдома;

• організації пізнавального дозвілля учнів;

• розвитку творчої активності учнів, їх навичок роботи з програмним забезпеченням та публічного представлення результатів своєї діяльності.

РОЗДІЛ 1. Інформаційно-комунікаційні технології як перспективний напрям підвищення ефективності уроку

1.1. Сутність інформаційно-комунікаційних технологій

Під інформаційними технологіями розуміють сукупність методів технічних засобів збору, організації, збереження, обробки, передавання й подання інформації, що розширюють знання людей, розвивають їхні можливості з управління технічними й соціальними процесами.

З появою персональних комп’ютерів з’явився термін «нові інформаційні технології», під яким розуміють впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу, що орієнтований на розвиток інтелектуально творчого потенціалу людини з метою підвищення його ефективності, завдяки застосуванню сучасних технічних засобів.

Сучасні інформаційні технології характеризуються наявністю всесвітньої мережі Інтернет, такими сервісами, як електронна пошта, телекомунікації, що надають широкі можливості. Жива комунікація невід’ємна від інформаційних технологій, тому на сучасному етапі розвитку технічних програмних засобів інформаційних технологій називають інформаційно-комунікаційними.

Поняття «інформаційно-комунікаційні технології» (ІКТ) є не однозначним.

Узагалі ІКТ можна визначити як сукупність різноманітних технологічних інструментів ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації та створення, поширення, збереження та управління інформацією. Під цими технологіями мають на увазі комп’ютери, мережу Інтернет, радіо- та телепередачі, а також телефонний зв’язок.

Зазвичай використовують типізацію засобів КТ за технічними ознаками — програмні та апаратні.

В. Тірайнєв до складу ІКТ відносить сукупність методів та програмно-технічних засобів, що об’єднані в технологічний ланцюг, який забезпечу збір, обробку, збереження та відображення інформації з метою зниження використання, а також для підвищення надійності й оперативності.

Теоретичні засади інформаційно-комунікаційних технологій, основу яких становлять найважливіші поняття й закони інформатики (інформатика як наука, об’єкт та предмет інформатики; поняття інформації, властивостей та особливостей, до яких відносять цінність, повноту, актуальність, компактність, достовірність та логічність; різноманітна класифікація інформації; основні інформаційні процеси, типи інформаційних ресурсів, види інформаційної діяльності, принципи функціонування комп’ютерна техніки, алгоритми інформаційного моделювання, використання ІКТ).

Методи ІКТ включають моделювання, системний аналіз, системне проектування, методи передач, збору, продукування, накопичення, збереження, обробки, передач та захисту інформації.

Засоби ІКТ поділяють на: апаратні (персональний комп’ютер його основні складові, локальні та глобальні мережі, сучасне периферійне обладнання); програмні (системні, прикладні, інструментальні).

У роботі ІКТ визначено як узагальнене поняття, яке описує різноманітні методи, способи та алгоритми збору, накопичення, обробки, подання й передавання інформації.

Інформаційно-комунікаційні технології навчання мають давати відповіді на запитання: як організувати в комп’ютерному середовищі навчальний процес з урахуванням специфіки конкретної навчальної дисципліни, навчальних і практичних цілей, як засоби ІКТ використовувати, яким змістом їх наповнити, як контролювати їх якість. Це ціла низка запитань, на які неможливо відповісти, не проводячи спеціальних педагогічних пошуків та експериментів.

1.2. Роль використання ІКТ в навчально-виховному процесі

Інформаційно-комунікаційні технології пов’язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою та управлінням інформацією. Цей термін включає всі технології, що використовуються для роботи з інформаційними ресурсами. Загалом використання ІКТ в навчальному процесі виступає як комп’ютерно-орієнтована складова педагогічної технології, яка відображає деяку формалізовану модель певного компоненту змісту і методики навчання, що представлені педагогічними програмними засобами, інформаційно орієнтованими методами навчання і комунікаційними мережами для розв’язання дидактичних завдань або їх фрагментів.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні базується на загальному розумінні зміни ролі інформації в освітньому процесі та загальних принципах інформаційної взаємодії в інформаційно-комунікативному середовищі.

Традиційна класно-урочна система зорієнтована на трансляцію знання від учителя до учня. Використання ІКТ у навчально — виховному процесі дозволяє перейти від навчання, в основі якого — інформація, почута з вуст викладача або прочитана в підручнику, до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів, Інтернету, навколишнього середовища тощо. На будь-якому уроці вчитель, оперуючи різноманітними цифровими навчальними ресурсами, може організувати дослідницьку діяльність учнів, зорієнтувати в індивідуальному пошуку інформації, навчити оцінювати надійність різних інформаційних джерел, створювати власні електронні продукти (малюнки, мультимедійні презентації, електронні моделі).

Замість насичення пам’яті дитини значним обсягом знань набагато важливіше навчити її знаходити, користуватися та застосовувати їх на практиці. Завдяки використанню ІКТ діти працюють в індивідуальному темпі, що створює ситуацію успіху для кожного учня, процес здобуття знань мотивує до навчання.

Переваги використання ІКТ у процесі навчання української мови і літератури, світової літератури:

• ІКТ дозволяють представляти знання фактів, подій та інтерпретацій у взаємозв’язку;

• знання постають у певному контексті. Контекстом слугують не тільки коментарі, а й багато інших матеріалів (малюнки, звукові вставки, анімація, портрети тощо), які подають інформацію про певні явища з різних боків.

Створюється мережева структура інформації з великою інформаційною насиченістю і додатковим смисловим потенціалом;

• знання формуються завдяки залученню різних каналів сприйняття;

• сприйняття, інтерпретація та засвоєння знань за умов використання ІКТ відбувається не тільки когнітивним способом, але й споглядальним шляхом;

• реконструкція подій як найважливіший крок у формуванні свідомості відбувається завдяки залученню віртуальної реконструкції, що стимулює інтелектуальну діяльність учнів.

Таким чином, за допомогою ІКТ інтенсифікується інформаційна взаємодія між суб’єктами інформаційно-комунікативного середовища, результатом якої є формування більш ефективної моделі навчання.

Використання ІКТ дозволяє організовувати уроки української мови і літератури, світової літератури таким чином, що взаємодія між суб’єктами процесу навчання стає невід’ємною рисою пізнавального процесу на уроці. ІКТ дозволяють розробляти і застосовувати принципово нові засоби інформаційної взаємодії між учнями.

Провідною метою застосування ІКТ на уроках української мови і літератури, світової літератури є досягнення більш глибокого осмислення навчального матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу літератури на особистість учня, його «занурення» в досліджувану епоху. Це відбувається за рахунок використання карт, схем, навчальних картин, відео- та аудіокоментарів, представлених в електронному варіанті.

Проте комп’ютер ніколи не зможе повністю замінити вчителя.

• По-перше, тільки вчитель може зацікавити учнів, викликати допитливість, завоювати їх довіру;

• по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти предмету, який вивчається;

• по-третє, тільки педагог зможе відзначити їх старанність та знайти шляхи спонукання до навчання.

Учителю варто пам’ятати, що будь-який навчальний процес базується на використанні педагогічних технологій, тому ІКТ мають набути педагогічного змісту. Застосування ІКТ повинно оптимізувати енерговитрати педагогів, підвищити ефективність навчального процесу, розвантажити вчителя і допомогти йому зосередитися на індивідуальній і творчій роботі.

Внаслідок використання ІКТ на уроках української мови і літератури, світової літератури:

• збільшується можливість використання наочних матеріалів на уроці;

• підвищується ефективність праці на уроці й учня, і вчителя;

• встановлюються міжпредметні зв’язки з основами інформатики;

• стає можливою організація проектної діяльності учнів під керівництвом вчителів української мови і літератури, світової літератури та інформатики, спрямована на створення електронних навчальних продуктів;

• змінюються на краще стосунки вчителя з учнями, особливо з тими, хто цікавиться комп’ютерами: вони починають бачити в учителеві «споріднену душу»;

• змінюється ставлення до комп’ютера: учні починають сприймати його як інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності, а не як цікаву іграшку.

Отже, завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні здібності учнів і педагогів. Використання ІКТ у навчанні української мови і літератури, світової літератури зумовлює появу нових навчальних цілей та необхідність оновлення змісту мовно-літературної освіти. ІКТ дозволяють досягти високих результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного учня формування і розвиток власного освітнього шляху. Безмежність педагогічних можливостей для індивідуалізації і диференціації навчального процесу, його адаптації до індивідуальних особливостей учня пов’язана із застосуванням у цьому процесі додаткових інформаційних навчальних ресурсів, широкого спектру педагогічних методів і технологічних варіантів навчання, посиленням навчальних комунікацій, мультимедійних характеристик засобів навчання, розширенням простору інноваційної педагогічної діяльності.

1.3 Дидактичні особливості організації уроків української мови і літератури, світової літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Під час підготовки до уроку вчитель має визначитися: «Чи треба використовувати комп’ютер на цьому уроці? На якому саме етапі уроку використання комп’ютера буде найбільш доцільним?».

Роботу учнів за комп’ютерами слід чергувати з іншими видами навчальної діяльності. Не є обов’язковим також використання комп’ютерів всіма учнями одночасно. Інколи достатньо одного комп’ютера і підключеного до нього мультимедійного проектора. Не завжди слід прагнути до того, щоб весь матеріал, який передбачено опрацювати на уроці, супроводжувався використанням ІКТ. Важливішим видається інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у вибрані етапи традиційного подання матеріалу, яка допомагає збагатити урок, показати паралельні рішення, здійснити узагальнення, стимулювати уяву учнів, виконати експеримент, прискорити процес навчання.

Можливості використання ІКТ у навчальному процесі:

1. Використання мов програмування: за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку.

2. Використання готових програмних продуктів (енциклопедій, програмно-педагогічних засобів тощо).

3. Використання стандартних програм пакету Microsoft Office, який включає в себе, крім відомого всім текстового процесора Word, ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

4. Застосування різноманітних баз даних та Інтернет — сервісів, які удосконалюють та підвищують ефективність навчального процесу та дозволяють перевірити знання та уміння учнів.

Зміст навчального предмету, можливості комп’ютерних програм, різний фаховий рівень підготовки вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій визначають методичні прийоми використання комп’ютера. Вирішальне значення також мають вікові особливості учнів. Досвід застосування комп’ютера у процесі навчання дозволяє сформулювати деякі загальні принципи, яких слід дотримуватися при плануванні та проведенні уроків української мови і літератури, світової літератури з використанням ІКТ:

1. Адаптивності: використання комп’ютера потрібно пристосовувати до індивідуальних особливостей дитини.

2. Керованості: у будь-який момент вчитель повинен мати можливість скорегувати процес навчання.

3. Інтерактивності й діалогового характеру навчання.

4. Оптимального поєднання індивідуальної та групової роботи.

5. Підтримання стану психологічного комфорту учня при спілкуванні з комп’ютером.

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах навчального процесу: при поясненні (введенні) нового матеріалу, узагальненні, повторенні, перевірці та корекції знань, умінь, навичок школярів. При цьому комп’ютер як інструмент в руках учителя може виконувати наступні функції:

1) джерела навчальної інформації;

2) наочного посібника;

3) тренажера;

4) засобу діагностики і контролю;

5) засобу підготовки та зберігання навчального матеріалу;

6) обчислювальної машини та програвача.

Технологія взаємодії та поєднання зусиль вчителя та роботи учнів за комп’ютером залежить від типу уроку. Наведемо приклад структури найбільш поширеного типу уроку — комбінованого.

Структура комбінованого уроку з використанням комп’ютерів може бути наступною:

1. Звучить тема, яка буде розглядатись на уроці, але учнів попереджають про те, що для вивчення нової теми необхідно перевірити, як вони засвоїли попередній матеріал. Після цього частина учнів починає працювати за комп’ютером, а з рештою працює вчитель (фронтальна бесіда, самостійна робота, диктант).

2. Після оголошення теми, плану уроку та мотивації навчальної діяльності вчитель переходить до наступного етапу уроку — пояснення нового матеріалу. Кращі учні можуть вивчати новий матеріал за комп’ютером, а з рештою учнів працює вчитель.

3. Опрацювавши новий матеріал, учитель та учні переходять до нового етапу уроку — первинного осмислення вивченого матеріалу. Тут, знову ж таки, група учнів може працювати за комп’ютером самостійно, а з рештою класу може працювати вчитель.

Учні, що знаходяться за комп’ютером, можуть виконувати завдання, складені за щойно опрацьованим матеріалом. У разі виникнення проблем учитель бачить, на що варто звернути увагу під час повторення даної теми на наступному уроці. Наприкінці заняття, вчитель підбиває підсумки, школярі отримують домашнє завдання.

Щоб зробити комбінований урок в комп’ютерному класі більш ефективним, можна поділити учнів на три групи, які будуть по черзі працювати за комп’ютером.

— на етапі перевірки знань, отриманих на попередньому уроці. У цю групу можуть входити учні з будь-яким рівнем навчальних досягнень.

— на етапі вивчення нового матеріалу. У цю групу, як правило, входять учні з високим рівнем навчальних досягнень;

— на етапі перевірки нових знань, отриманих на цьому уроці. Тут, як і в першій групі, можуть знаходитися учні з різними здібностями.

Отже, використання ІКТ на уроках української мови і літератури, світової літератури дозволяє підвищити ефективність навчання, поліпшити аналіз та оцінювання знань учнів, збільшити кількість часу для надання допомоги учням. Проте ефективне впровадження в навчальний процес ІКТ не завжди забезпечується в межах традиційної класно-урочної системи організації навчальної діяльності, а тому може вимагати змін форм його організації.

РОЗДІЛ 2. сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій на уроках УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ, СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Можливості використання інфографіки, постерів, презентацій на уроках української мови і літератури, світової літератури

Інформаційно-комунікативна компетентність — один з основних пріоритетів сучасної освіти. Змінюється весь характер життя, надзвичайно зростає роль інформаційної діяльності, а всередині неї — активної, самостійної обробки інформації людиною.

Однією з причин використання нових інформаційних технологій в освітньому процесі є те, що вчителі змушені постійно вирішувати дилему — як «укласти» зростаючий обсяг навчального матеріалу в невелике число годин, яке має тенденцію до скорочення.

Комп’ютер реально стає сьогодні незамінним помічником учителя та учня в опануванні інформаційними потоками, допомагає моделювати та ілюструвати процеси, явища, об’єкти та події. Більшість учителів зазначають, що учні часто випереджають багатьох освітян в використанні комп’ютерів і телекомунікаційних технологій. Особливо важливим є те, що сучасні комп’ютерні технології в поєднанні з новітніми освітніми технологіями стають ефективними для підготовки учнів з визначеним набором освітніх компетенцій, які мають підготувати молодь до майбутнього життя в сучасному інформаційному суспільстві.

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий