Відповіді на тести зно з біології 2009 року Біологія. Відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання (тестування) 2009

Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об'єднуються у системи органів?
Відповіді на тести зно з біології 2009 року Біологія. Відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання (тестування) 2009

Скачати 348.2 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 348.2 Kb. Відповіді на тести ЗНО з біології 2009 року

Біологія. Відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання (тестування) 2009

1. Вимерлі організми досліджує наука:

 • палеонтологія
 • систематика
 • еволюційне вчення
 • археологія

Правильна відповідь: палеонтологія

2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів?

 • популяційно-видовий
 • організмовий
 • клітинний
 • біогеоценотичний

Правильна відповідь: організмовий

3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків?

 • Купруму
 • Магнію
 • Мангану
 • Феруму

Правильна відповідь: купруму

4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:

ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА

Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю «Генетичний код», подану на останній сторінці Вашого зошита)

 • вал — ала — ліз — про — арг -тре
 • гіс — арг -лей — глі — сер — цис
 • глі — лей — фен — гіс — цис — сер
 • фен — про — ала — вал — тре — гіс

Правильна відповідь: гіс — арг -лей — глі — сер — цис

5. Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?

 • фотоліз води
 • осморегуляції
 • здійснення фототаксисів
 • терморегуляції

Правильна відповідь: осморегуляції

6. Біологічно активні речовини, які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів називаються

 • фітогормони
 • антибіотики
 • нейрогормони
 • вітаміни

Правильна відповідь: фітогормони

7. Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю:

 • пластид
 • мітохондрій
 • ядра
 • комплексу Гольджi

Правильна відповідь: пластид

8. Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?

 • 22 аутосоми та Y-хромосому
 • 22 аутосоми та X-хромосому
 • 23 аутосоми та Y-хромосому
 • 23 аутосоми та X-хромосому

Правильна відповідь: 22 аутосоми та X-хромосому

9. Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?

 • мітохондрія
 • лізосома
 • ендоплазматична сітка
 • рибосома

Правильна відповідь: ендоплазматична сітка

10. У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень?

 • 3 ядра з 24 хромосомами в кожному
 • 4 ядра з 12 хромосомами в кожному
 • 6 ядер з 24 хромосомами в кожному
 • 8 ядер з 12 хромосомами в кожному

Правильна відповідь: 8 ядер з 12 хромосомами в кожному

11. Послідовне перетворення органічних кислот (цикл Кребса) відбувається в:

 • матриксі мітохондрій
 • апараті Гольджі
 • лізосомі
 • рибосомі

Правильна відповідь: матриксі мітохондрій

12. Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у 1892 році довів існування

 • бактерій
 • вірусів
 • грибів
 • лишайників

Правильна відповідь: вірусів

13. Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони:

 • нездатні до фотосинтезу
 • отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин
 • використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин
 • отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин

Правильна відповідь: отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин

14. Реакції організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища, які відбуваються за участю нервової системи, це:

 • рефлекси
 • нервові імпульси
 • імунітет
 • таксиси

Правильна відповідь: рефлекси

15. В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій — розчин цукру. До кожної пробірки додали однаковий реагент. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. Що було додано у пробірки?

 • шлунковий сік
 • слину
 • дріжджі
 • молочнокислі бактерії

Правильна відповідь: дріжджі

16. Яку речовину, що використовують як індикатор в хімії, добувають із лишайників?

 • метилоранж
 • лакмус
 • фенолфталеїн
 • метиленовий синій

Правильна відповідь: лакмус

17. Розгляньте рисунок клітин спірогіри і вкажіть, яку складову клітини позначено буквою Х:

 • хлоропласт
 • вакуолю
 • ядро
 • цитоплазму

Правильна відповідь: хлоропласт

18. У якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу?

 • листку спороносного пагона
 • стеблі
 • листку вегетативного пагона
 • стробілі

Правильна відповідь: стеблі

19. У більшості хвойних рослин листки набули форми голок. У зв’язку з чим виникло це пристосування?

 • для забезпечення майже повного припинення випаровування вологи
 • для кращого захисту від рослиноїдних тварин
 • через високу внутрішньовидову конкуренцію
 • для запобігання обламуванню гілок під час снігопадів

Правильна відповідь: для забезпечення майже повного припинення випаровування вологи

20. Характерними ознаками більшості однодольних рослин є:

 • паралельне жилкування листків і дві сім’ядолі в насінині
 • мичкувата коренева система та паралельне жилкування листків
 • розвинутий головний корінь і сітчасте жилкування листків
 • стрижнева коренева система й одна сім’ядоля в насінині

Правильна відповідь: мичкувата коренева система та паралельне жилкування листків

21. Яка тканина розташована в зоні поділу кореня?

 • механічна
 • твірна
 • покривна
 • провідна

Правильна відповідь: твірна

22. Розгляньте малюнки й установіть, на якому з них зображено лійкоподібні квітки

А

Б

В

Г

Правильна відповідь: В

23. Видозмінами листка є:

 • бульбокорені жоржини, бульби топінамбура
 • вусики огірка, колючки глоду
 • вуса суниці, кореневище купини
 • лусочки цибулі, вусики гороху

Правильна відповідь: лусочки цибулі, вусики гороху

24. У представників типу Найпростіші реакції на будь-які подразнення проявляються у вигляді:

 • тропізмів
 • настій
 • рефлексів
 • таксисів

Правильна відповідь: проявляються у вигляді таксисів

25. Який мутуалістичний організм живе у травному каналі травоїдних ссавців?

 • інфузорія
 • евглена
 • плазмодій
 • амеба

Правильна відповідь: інфузорія

26. У якої серед зазначених тварин найдовший кишечник?

 • козулі
 • лисиці
 • куниці
 • ведмедя

Правильна відповідь: козулі

27. Які з поданих нижче клітин розташовані в зовнішньому шарі тіла гідри?

 • 1. залозисті
 • 2. проміжні
 • 3. епітеліально-м’язові
 • 4. жалкі
 • 5. травні

Укажіть правильну комбінацію:

 • 1, 2, 4
 • 2, 4, 5
 • 1, 3, 5
 • 2, 3, 4

Правильна відповідь: 2, 3, 4

28. За допомогою якого органа кісткові риби можуть змінювати глибину занурення?

 • зябрових тичинок
 • плавального міхура
 • спинного плавця
 • бічної лінії

Правильна відповідь: плавального міхура

29. Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту?

 • чотирикамерне серце
 • порожнисті кістки
 • два кола кровообігу
 • шкірні перетинки між пальцями

Правильна відповідь: порожнисті кістки

30. Лише у сенсорних системах ссавців наявна:

 • вушна раковина
 • третя повіка
 • барабанна перетинка
 • нюхова капсула

Правильна відповідь: вушна раковина

31. Розгляньте рисунки. Визначте, на якому з них зображено хрящову тканину:

А

Б

В

Г

Правильна відповідь: А

32. Яка кістка входить до складу передпліччя?

 • велика гомілкова
 • плечова
 • ліктьова
 • лопатка

Правильна відповідь: ліктьова

33. Яким шляхом проходить нервовий імпульс в організмі?

 • дендрит → синапс → тіло нейрона → аксон
 • аксон → тіло нейрона → дендрит → синапс
 • дендрит → тіло нейрона → аксон → синапс
 • аксон → дендрит → синапс → тіло нейрона

Правильна відповідь: В дендрит → тіло нейрона → аксон → синапс

34.Яку першу допомогу потрібно надати людині, яку вкусила отруйна змія?

 • прикласти до місця укусу лід або холодний предмет
 • тимчасово накласти джгут вище місця укусу
 • накласти джгут нижче місця укусу
 • дати знеболювальний препарат

Правильна відповідь: тимчасово накласти джгут вище місця укусу

35. Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено:

 • підвищенням концентрації О2 у крові.
 • звуженням кровоносних судин.
 • підвищенням концентрації СО2 у крові.
 • розширенням кровоносних судин.

Правильна відповідь: підвищенням концентрації СО2 у крові.

36. Яка складова шлункового соку знезаражує їжу та активує ферменти?

 • пепсиноген
 • хлоридна кислота
 • ліпаза
 • слиз

Правильна відповідь: хлоридна кислота.

37. Загальною функцією для надниркових залоз, підшлункової залози і печінки людини є:

 • регуляція швидкості обміну речовин.
 • синтез сечовини та сечової кислоти.
 • розщеплення жирів.
 • участь у регуляції рівня глюкози у крові.

Правильна відповідь: участь у регуляції рівня глюкози у крові.

38. Утворенню вітаміну D в організмі сприяє:

 • уживання продуктів рослинного походження.
 • уживання риб’ячого жиру.
 • ультрафіолетове випромінювання.
 • інфрачервоне випромінювання.

Правильна відповідь: ультрафіолетове випромінювання.

39. У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у його матері — ІІ, а в батька — ІІІ. Яка ймовірність того, що сестра буде мати таку ж групу крові, як і брат?

 • 1/16 або 6,25%
 • 1/8 або 12,5%
 • 1/4 або 25%
 • 1/2 або 50%

Правильна відповідь: 1/4 або 25%

40. Голландський учений Г. де Фріз помітив наявність різних форм рослини енотери. Він дослідив, що каріотип нормальної форми складається з 14 хромосом, а гігантської — 28. Поява гігантської форми є результатом:

 • геномної мутації.
 • модифікаційної мінливості.
 • генної мутації.
 • хромосомної мутації.

Правильна відповідь: геномної мутації.

41. Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів, двостулкових молюсків?

 • підсилює внутрішньовидову конкуренцію
 • забезпечує розселення
 • прискорює розвиток
 • сприяє формуванню тканин та органів дорослої особини

Правильна відповідь: забезпечує розселення

42. Унаслідок дії яких променів підвищується температура тіла змій, ящірок і комах?

 • ультрафіолетових
 • інфрачервоних
 • видимих
 • α-променів

Правильна відповідь: інфрачервоних

43. Які адаптивні біологічні ритми впливають на зміну забарвлення ваблячого краба?

 • добові
 • припливно-відпливні
 • сезонні
 • річні

Правильна відповідь: припливно-відпливні

44. Яку властивість біогеоценозу можна встановити, спостерігаючи вплив популяції хижаків на популяцію здобичі?

 • цілісність
 • самовідтворення
 • стійкість
 • саморегуляцію

Правильна відповідь: саморегуляцію

45. Який абіотичний фактор обмежує поширення життя в океані, проте, як правило, не обмежує його поширення на суходолі?

 • наявність мінеральних речовин
 • освітленість
 • атмосферний азот
 • в’язкість води

Правильна відповідь: освітленість

46. Утворення рослинами вуглеводів є результатом процесу:

 • дихання.
 • транспортування.
 • фотосинтезу.
 • мінералізації.

Правильна відповідь: фотосинтезу

47. Поклади якої корисної копалини утворилися, зокрема, вимерлими Папоротеподібними?

 • залізної руди
 • кам’яного вугілля
 • вапняку
 • торфу

Правильна відповідь: кам’яного вугілля

48. Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг живлення: трав’янисті рослини → парнокопитні → лев). Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2:

 • 1 500
 • 2 000
 • 15 000
 • 20 000

Правильна відповідь: 20 000

49. Визначте правильну послідовність появи організмів у первинній сукцесії:

 • мохи → лишайники → трав’янисті рослини
 • трав’янисті рослини → лишайники → мохи
 • лишайники → мохи → трав’янисті рослини
 • трав’янисті рослини → мохи → лишайники

Правильна відповідь: лишайники → мохи → трав’янисті рослини

50. Ароморфозом є:

 • поява яскравих квіток у комахозапильних рослин.
 • виникнення захисного забарвлення.
 • поява матки у ссавців.
 • поява шкірно-легеневого дихання в земноводних.

Правильна відповідь: поява матки у ссавців.

51. Установіть відповідність між наведеними прикладами структур та рівнями їхньої організації.

1. листяний ліс А молекулярний 2. конвалія травнева Б клітинний 3. хлорофіл В органний 4. листок Г організмовий

Д біогеоценотичний


Правильна відповідь:

листяний ліс біогеоценотичний конвалія травнева організмовий хлорофіл молекулярний листок органний


52. Установіть відповідність між органелами, зображеними на рисунках, і функціями, які вони виконують:

1.

2.

3.

4.

 • синтез білків
 • синтез АТФ
 • здійснення фотосинтезу
 • регуляція внутрішньоклітинного тиску
 • дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин

Правильна відповідь:

1 — синтез АТФ; 2 — дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин; 3 — синтез білків; 4 — здійснення фотосинтезу.

53. Установіть відповідність між органами, зображеними на рисунках, і системами, до яких вони належать:

1. опорно-рухова

2. видільна

3. сенсорна

4. ендокринна

 • сенсорна
 • кровоносна
 • опорно-рухова
 • видільна
 • ендокринна

Правильна відповідь: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Д

54. Установіть відповідність між назвою плоду та його зображенням:

1.

2.

3.

4.

5.

 • 1 яблуко
 • 2 біб
 • 3 стручок
 • 4 ягода

Правильна відповідь: 1- стручок; 2 — ягода; 4 — біб; 5 — яблуко

55. У дурману пурпурове забарвлення квіток (C) домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) — над гладенькими (d). Установіть відповідність між схемою схрещування рослин дурману та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства:

Ccdd × Ccdd А 9 : 3 : 3 : 1 CcDd × ccdd Б 3 : 1 CcDd × CcDd В 1 : 1 Ccdd × ccdd Г 1 : 2 : 1

Д 1 : 1: 1 : 1


Правильна відповідь:

Ccdd × Ccdd 3 : 1 CcDd × ccdd 1 : 1: 1 : 1 CcDd × CcDd 9 : 3 : 3 : 1 Ccdd × ccdd 1 : 1

56. Установіть відповідність між організмом і трофічним рівнем екологічної піраміди, на якому він знаходиться:

Вуж А продуцент самець комара Б консумент І порядку Сокіл В консумент ІІ порядку Жаба Г консумент ІІІ порядку

Д консумент IV порядку

Правильна відповідь:

Вуж консумент ІІІ порядку самець комара консумент І порядку Сокіл консумент IV порядку Жаба консумент ІІ порядку

57. До кожного типу органів доберіть приклад, який його ілюструє:

Рудименти А забарвлення у клопа-солдатика Атавізми Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня аналогічні органи В тазові кістки дельфіна гомологічні органи Г зябра риби та зябра рака

Д багатососковість у людини

Правильна відповідь:

Рудименти тазові кістки дельфіна Атавізми багатососковість у людини аналогічні органи зябра риби та зябра рака гомологічні органи верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

58. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в зоровому аналізаторі:

— біполярні клітини

— потилична частка кори великих півкуль
— колбочки
— зоровий нерв

Правильна відповідь:

 • колбочки
 • біполярні клітини
 • зоровий нерв
 • потилична частка кори великих півкуль

59. Визначте послідовність етапів обміну жирів:

 • — утворення жирової тканини сальника
 • — розщеплення жирів до гліцерину та жирних кислот
 • — всмоктування речовин у лімфатичні капіляри
 • — емульгація жирів за допомогою жовчі

  Правильна відповідь:

 • емульгація жирів за допомогою жовчі
 • розщеплення жирів до гліцерину та жирних кислот
 • всмоктування речовин у лімфатичні капіляри
 • утворення жирової тканини сальника

60. Установіть послідовність стадій життєвого циклу колорадського жука:

1.

2.

3.

4.

Правильна відповідь: 4, 2, 3, 1.

За матеріалам: Освіта.ua

Дата публікації: 12.05.2009

Відповіді на тести ЗНО з біології 2009 року

Біологія. Відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання (тестування) 2009

1. Вимерлі організми досліджує наука:

 • палеонтологія
 • систематика
 • еволюційне вчення
 • археологія

Правильна відповідь: палеонтологія

2. Який рівень організації живої матерії забезпечується взаємодією різних органів, які об’єднуються у системи органів?

 • популяційно-видовий
 • організмовий
 • клітинний
 • біогеоценотичний

Правильна відповідь: організмовий

3. Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне забарвлення крові головоногих молюсків?

 • Купруму
 • Магнію
 • Мангану
 • Феруму

Правильна відповідь: купруму

4. Фрагмент кодогенного ланцюга ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:

ГТА ГЦГ ААТ ЦЦГ АГТ АЦА

Визначте склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. (див. таблицю «Генетичний код», подану на останній сторінці Вашого зошита)

 • вал — ала — ліз — про — арг -тре
 • гіс — арг -лей — глі — сер — цис
 • глі — лей — фен — гіс — цис — сер
 • фен — про — ала — вал — тре — гіс

Правильна відповідь: гіс — арг -лей — глі — сер — цис

5. Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?

 • фотоліз води
 • осморегуляції
 • здійснення фототаксисів
 • терморегуляції

Правильна відповідь: осморегуляції

6. Біологічно активні речовини, які утворюються в певних клітинах вищих рослин і грибів називаються

 • фітогормони
 • антибіотики
 • нейрогормони
 • вітаміни

Правильна відповідь: фітогормони

7. Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю:

 • пластид
 • мітохондрій
 • ядра
 • комплексу Гольджi

Правильна відповідь: пластид

8. Скільки аутосом і яку статеву хромосому одержує донька від батька?

 • 22 аутосоми та Y-хромосому
 • 22 аутосоми та X-хромосому
 • 23 аутосоми та Y-хромосому
 • 23 аутосоми та X-хромосому

Правильна відповідь: 22 аутосоми та X-хромосому

9. Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?

 • мітохондрія
 • лізосома
 • ендоплазматична сітка
 • рибосома

Правильна відповідь: ендоплазматична сітка

10. У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень?

 • 3 ядра з 24 хромосомами в кожному
 • 4 ядра з 12 хромосомами в кожному
 • 6 ядер з 24 хромосомами в кожному
 • 8 ядер з 12 хромосомами в кожному

Правильна відповідь: 8 ядер з 12 хромосомами в кожному

11. Послідовне перетворення органічних кислот (цикл Кребса) відбувається в:

 • матриксі мітохондрій
 • апараті Гольджі
 • лізосомі
 • рибосомі

Правильна відповідь: матриксі мітохондрій

12. Російський вчений Дмитро Йосипович Іванівський у 1892 році довів існування

 • бактерій
 • вірусів
 • грибів
 • лишайників

Правильна відповідь: вірусів

13. Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони:

 • нездатні до фотосинтезу
 • отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин
 • використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин
 • отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин

Правильна відповідь: отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин

14. Реакції організму на подразники зовнішнього і внутрішнього середовища, які відбуваються за участю нервової системи, це:

 • рефлекси
 • нервові імпульси
 • імунітет
 • таксиси

Правильна відповідь: рефлекси

15. В одній пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій — розчин цукру. До кожної пробірки додали однаковий реагент. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. Що було додано у пробірки?

 • шлунковий сік
 • слину
 • дріжджі
 • молочнокислі бактерії

Правильна відповідь: дріжджі

16. Яку речовину, що використовують як індикатор в хімії, добувають із лишайників?

 • метилоранж
 • лакмус
 • фенолфталеїн
 • метиленовий синій

Правильна відповідь: лакмус

17. Розгляньте рисунок клітин спірогіри і вкажіть, яку складову клітини позначено буквою Х:

 • хлоропласт
 • вакуолю
 • ядро
 • цитоплазму

Правильна відповідь: хлоропласт

18. У якому органі хвоща польового відбувається процес фотосинтезу?

 • листку спороносного пагона
 • стеблі
 • листку вегетативного пагона
 • стробілі

Правильна відповідь: стеблі

19. У більшості хвойних рослин листки набули форми голок. У зв’язку з чим виникло це пристосування?

 • для забезпечення майже повного припинення випаровування вологи
 • для кращого захисту від рослиноїдних тварин
 • через високу внутрішньовидову конкуренцію
 • для запобігання обламуванню гілок під час снігопадів

Правильна відповідь: для забезпечення майже повного припинення випаровування вологи

20. Характерними ознаками більшості однодольних рослин є:

 • паралельне жилкування листків і дві сім’ядолі в насінині
 • мичкувата коренева система та паралельне жилкування листків
 • розвинутий головний корінь і сітчасте жилкування листків
 • стрижнева коренева система й одна сім’ядоля в насінині

Правильна відповідь: мичкувата коренева система та паралельне жилкування листків

21. Яка тканина розташована в зоні поділу кореня?

 • механічна
 • твірна
 • покривна
 • провідна

Правильна відповідь: твірна

22. Розгляньте малюнки й установіть, на якому з них зображено лійкоподібні квітки

А

Б

В

Г

Правильна відповідь: В

23. Видозмінами листка є:

 • бульбокорені жоржини, бульби топінамбура
 • вусики огірка, колючки глоду
 • вуса суниці, кореневище купини
 • лусочки цибулі, вусики гороху

Правильна відповідь: лусочки цибулі, вусики гороху

24. У представників типу Найпростіші реакції на будь-які подразнення проявляються у вигляді:

 • тропізмів
 • настій
 • рефлексів
 • таксисів

Правильна відповідь: проявляються у вигляді таксисів

25. Який мутуалістичний організм живе у травному каналі травоїдних ссавців?

 • інфузорія
 • евглена
 • плазмодій
 • амеба

Правильна відповідь: інфузорія

26. У якої серед зазначених тварин найдовший кишечник?

 • козулі
 • лисиці
 • куниці
 • ведмедя

Правильна відповідь: козулі

27. Які з поданих нижче клітин розташовані в зовнішньому шарі тіла гідри?

 • 1. залозисті
 • 2. проміжні
 • 3. епітеліально-м’язові
 • 4. жалкі
 • 5. травні

Укажіть правильну комбінацію:

 • 1, 2, 4
 • 2, 4, 5
 • 1, 3, 5
 • 2, 3, 4

Правильна відповідь: 2, 3, 4

28. За допомогою якого органа кісткові риби можуть змінювати глибину занурення?

 • зябрових тичинок
 • плавального міхура
 • спинного плавця
 • бічної лінії

Правильна відповідь: плавального міхура

29. Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту?

 • чотирикамерне серце
 • порожнисті кістки
 • два кола кровообігу
 • шкірні перетинки між пальцями

Правильна відповідь: порожнисті кістки

30. Лише у сенсорних системах ссавців наявна:

 • вушна раковина
 • третя повіка
 • барабанна перетинка
 • нюхова капсула

Правильна відповідь: вушна раковина

31. Розгляньте рисунки. Визначте, на якому з них зображено хрящову тканину:

А

Б

В

Г

Правильна відповідь: А

32. Яка кістка входить до складу передпліччя?

 • велика гомілкова
 • плечова
 • ліктьова
 • лопатка

Правильна відповідь: ліктьова

33. Яким шляхом проходить нервовий імпульс в організмі?

 • дендрит → синапс → тіло нейрона → аксон
 • аксон → тіло нейрона → дендрит → синапс
 • дендрит → тіло нейрона → аксон → синапс
 • аксон → дендрит → синапс → тіло нейрона

Правильна відповідь: В дендрит → тіло нейрона → аксон → синапс

34.Яку першу допомогу потрібно надати людині, яку вкусила отруйна змія?

 • прикласти до місця укусу лід або холодний предмет
 • тимчасово накласти джгут вище місця укусу
 • накласти джгут нижче місця укусу
 • дати знеболювальний препарат

Правильна відповідь: тимчасово накласти джгут вище місця укусу

35. Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено:

 • підвищенням концентрації О2 у крові.
 • звуженням кровоносних судин.
 • підвищенням концентрації СО2 у крові.
 • розширенням кровоносних судин.

Правильна відповідь: підвищенням концентрації СО2 у крові.

36. Яка складова шлункового соку знезаражує їжу та активує ферменти?

 • пепсиноген
 • хлоридна кислота
 • ліпаза
 • слиз

Правильна відповідь: хлоридна кислота.

37. Загальною функцією для надниркових залоз, підшлункової залози і печінки людини є:

 • регуляція швидкості обміну речовин.
 • синтез сечовини та сечової кислоти.
 • розщеплення жирів.
 • участь у регуляції рівня глюкози у крові.

Правильна відповідь: участь у регуляції рівня глюкози у крові.

38. Утворенню вітаміну D в організмі сприяє:

 • уживання продуктів рослинного походження.
 • уживання риб’ячого жиру.
 • ультрафіолетове випромінювання.
 • інфрачервоне випромінювання.

Правильна відповідь: ультрафіолетове випромінювання.

39. У хлопчика І група крові (за системою АВ0), у його матері — ІІ, а в батька — ІІІ. Яка ймовірність того, що сестра буде мати таку ж групу крові, як і брат?

 • 1/16 або 6,25%
 • 1/8 або 12,5%
 • 1/4 або 25%
 • 1/2 або 50%

Правильна відповідь: 1/4 або 25%

40. Голландський учений Г. де Фріз помітив наявність різних форм рослини енотери. Він дослідив, що каріотип нормальної форми складається з 14 хромосом, а гігантської — 28. Поява гігантської форми є результатом:

 • геномної мутації.
 • модифікаційної мінливості.
 • генної мутації.
 • хромосомної мутації.

Правильна відповідь: геномної мутації.

41. Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів, двостулкових молюсків?

 • підсилює внутрішньовидову конкуренцію
 • забезпечує розселення
 • прискорює розвиток
 • сприяє формуванню тканин та органів дорослої особини

Правильна відповідь: забезпечує розселення

42. Унаслідок дії яких променів підвищується температура тіла змій, ящірок і комах?

 • ультрафіолетових
 • інфрачервоних
 • видимих
 • α-променів

Правильна відповідь: інфрачервоних

43. Які адаптивні біологічні ритми впливають на зміну забарвлення ваблячого краба?

 • добові
 • припливно-відпливні
 • сезонні
 • річні

Правильна відповідь: припливно-відпливні

44. Яку властивість біогеоценозу можна встановити, спостерігаючи вплив популяції хижаків на популяцію здобичі?

 • цілісність
 • самовідтворення
 • стійкість
 • саморегуляцію

Правильна відповідь: саморегуляцію

45. Який абіотичний фактор обмежує поширення життя в океані, проте, як правило, не обмежує його поширення на суходолі?

 • наявність мінеральних речовин
 • освітленість
 • атмосферний азот
 • в’язкість води

Правильна відповідь: освітленість

46. Утворення рослинами вуглеводів є результатом процесу:

 • дихання.
 • транспортування.
 • фотосинтезу.
 • мінералізації.

Правильна відповідь: фотосинтезу

47. Поклади якої корисної копалини утворилися, зокрема, вимерлими Папоротеподібними?

 • залізної руди
 • кам’яного вугілля
 • вапняку
 • торфу

Правильна відповідь: кам’яного вугілля

48. Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися лев масою 150 кг (ланцюг живлення: трав’янисті рослини → парнокопитні → лев). Біомаса рослинності савани становить 750 г/м2:

 • 1 500
 • 2 000
 • 15 000
 • 20 000

Правильна відповідь: 20 000

49. Визначте правильну послідовність появи організмів у первинній сукцесії:

 • мохи → лишайники → трав’янисті рослини
 • трав’янисті рослини → лишайники → мохи
 • лишайники → мохи → трав’янисті рослини
 • трав’янисті рослини → мохи → лишайники

Правильна відповідь: лишайники → мохи → трав’янисті рослини

50. Ароморфозом є:

 • поява яскравих квіток у комахозапильних рослин.
 • виникнення захисного забарвлення.
 • поява матки у ссавців.
 • поява шкірно-легеневого дихання в земноводних.

Правильна відповідь: поява матки у ссавців.

51. Установіть відповідність між наведеними прикладами структур та рівнями їхньої організації.

1. листяний ліс А молекулярний 2. конвалія травнева Б клітинний 3. хлорофіл В органний 4. листок Г організмовий

Д біогеоценотичний


Правильна відповідь:

листяний ліс біогеоценотичний конвалія травнева організмовий хлорофіл молекулярний листок органний


52. Установіть відповідність між органелами, зображеними на рисунках, і функціями, які вони виконують:

1.

2.

3.

4.

 • синтез білків
 • синтез АТФ
 • здійснення фотосинтезу
 • регуляція внутрішньоклітинного тиску
 • дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин

Правильна відповідь:

1 — синтез АТФ; 2 — дозрівання, розподіл і транспортування синтезованих речовин; 3 — синтез білків; 4 — здійснення фотосинтезу.

53. Установіть відповідність між органами, зображеними на рисунках, і системами, до яких вони належать:

1. опорно-рухова

2. видільна

3. сенсорна

4. ендокринна

 • сенсорна
 • кровоносна
 • опорно-рухова
 • видільна
 • ендокринна

Правильна відповідь: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Д

54. Установіть відповідність між назвою плоду та його зображенням:

1.

2.

3.

4.

5.

 • 1 яблуко
 • 2 біб
 • 3 стручок
 • 4 ягода

Правильна відповідь: 1- стручок; 2 — ягода; 4 — біб; 5 — яблуко

55. У дурману пурпурове забарвлення квіток (C) домінує над білим (c), а колючі коробочки (D) — над гладенькими (d). Установіть відповідність між схемою схрещування рослин дурману та ймовірним співвідношенням фенотипів потомства:

Ccdd × Ccdd А 9 : 3 : 3 : 1 CcDd × ccdd Б 3 : 1 CcDd × CcDd В 1 : 1 Ccdd × ccdd Г 1 : 2 : 1

Д 1 : 1: 1 : 1


Правильна відповідь:

Ccdd × Ccdd 3 : 1 CcDd × ccdd 1 : 1: 1 : 1 CcDd × CcDd 9 : 3 : 3 : 1 Ccdd × ccdd 1 : 1

56. Установіть відповідність між організмом і трофічним рівнем екологічної піраміди, на якому він знаходиться:

Вуж А продуцент самець комара Б консумент І порядку Сокіл В консумент ІІ порядку Жаба Г консумент ІІІ порядку

Д консумент IV порядку

Правильна відповідь:

Вуж консумент ІІІ порядку самець комара консумент І порядку Сокіл консумент IV порядку Жаба консумент ІІ порядку

57. До кожного типу органів доберіть приклад, який його ілюструє:

Рудименти А забарвлення у клопа-солдатика Атавізми Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня аналогічні органи В тазові кістки дельфіна гомологічні органи Г зябра риби та зябра рака

Д багатососковість у людини

Правильна відповідь:

Рудименти тазові кістки дельфіна Атавізми багатососковість у людини аналогічні органи зябра риби та зябра рака гомологічні органи верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня

58. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в зоровому аналізаторі:

— біполярні клітини

— потилична частка кори великих півкуль
— колбочки
— зоровий нерв

Правильна відповідь:

 • колбочки
 • біполярні клітини
 • зоровий нерв
 • потилична частка кори великих півкуль

59. Визначте послідовність етапів обміну жирів:

 • — утворення жирової тканини сальника
 • — розщеплення жирів до гліцерину та жирних кислот
 • — всмоктування речовин у лімфатичні капіляри
 • — емульгація жирів за допомогою жовчі

  Правильна відповідь:

 • емульгація жирів за допомогою жовчі
 • розщеплення жирів до гліцерину та жирних кислот
 • всмоктування речовин у лімфатичні капіляри
 • утворення жирової тканини сальника

60. Установіть послідовність стадій життєвого циклу колорадського жука:

1.

2.

3.

4.

Правильна відповідь: 4, 2, 3, 1.

За матеріалам: Освіта.ua

Дата публікації: 12.05.2009

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий