Відгу к офіційного опонента доктора медичних наук, професора Галникіної С. О. на дисертаційну роботу Сизон Орисі Орестівни «Діагностика та лікування артропатичного псоріазу з урахуванням сучасних даних та особливостей патогенезу та клінічного перебігу

Сизон Орисі Орестівни «Діагностика та лікування артропатичного псоріазу з урахуванням сучасних даних та особливостей патогенезу та клінічного перебігу дерматозу»
Відгу к офіційного опонента доктора медичних наук, професора Галникіної С. О. на дисертаційну роботу Сизон Орисі Орестівни «Діагностика та лікування артропатичного псоріазу з урахуванням сучасних даних та особливостей патогенезу та клінічного перебігу

Скачати 74.61 Kb.

Дата конвертації 25.04.2016 Розмір 74.61 Kb. В І Д Г У К

офіційного опонента

доктора медичних наук, професора Галникіної С.О.

на дисертаційну роботу Сизон Орисі Орестівни «Діагностика та лікування артропатичного псоріазу з урахуванням сучасних даних та особливостей патогенезу та клінічного перебігу дерматозу», що подається на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

Актуальність обраної теми

Дисертаційна робота Сизон О.О. є актуальним науковим дослідженням, спрямованим на розв′язання однієї з найважливіших проблем сучасної дерматології – оптимізації лікування та профілактики артропатичного псоріазу. Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження визначається широкою поширеністю даної патології популяції, динамічністю і поліморфізмом клінічних проявів, частим розвитком важких клінічних форм, що зумовлює значне зниження фізичної працездатності, призводить до інвалідності, а також значного погіршення якості життя таких пацієнтів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами.

Дисертаційне дослідження є фрагментом планових комплексних науково-дослідних праць кафедри терапії №2 та дерматології, венерології ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 2006-2010 рр. : «Патогенетичні підходи до діагностики та лікування деяких дерматозів ( псоріаз, вульгарні вугрі) та захворювань, які передаються статевим шляхом негонорейної етіології» (№ держреєстрації : 0106U012666; шифр: IH.33.00.0001.06) та сімейної медицини та дерматології, венерології 2009-2014 рр. «Клініко-експериментальне обґрунтування моніторингу, діагностики та стандартизованих методів лікування метаболічних захворювань внутрішніх органів та їх ускладнень» (Державний реєстраційний номер 010U001641).

  1. Ступінь обґрунтованості основних положень та висновків, сформульованих у дисертації.

Сформульовані у дисертаційній роботі наукові положення, висновки та практичні рекомендації ґрунтуються на даних аналізу захворюваності на артропатичний псоріаз серед мешканців Львівської області, а також значній кількості клінічних спостережень.

У процесі виконання наукової роботи дисертанткою проведено аналіз даних 315 історій хвороб з АП; комплексно обстежені та проліковані 178 хворих з ПХ (з наявністю чи підозрою на суглобовий синдром) і 16 практично здорових осіб (контрольна група).

  1. Достовірність основних наукових положень, висновків та практичних рекомендацій, проведених наукових досліджень та одержаних результатів.

Основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації дисертаційної роботи сформульовано на підставі даних клініко-лабораторного обстеження хворих на артропатичний псоріаз із застосуванням сучасних методів досліджень: клінічний (анамнестичний, визначення ступеня тяжкості перебігу захворювання, контроль за ефективністю лікування), лабораторний ( загальний аналіз крові, біохімічні, імунологічні, серологічні показники, цитокіновий профіль), інструментальний (рентгенодіагностика, МРТ, УЗД), статистичний (за методом Фішера Стьюдента, комп’ютерної програми Microsoft Excel) , які є високоінформативними та адекватними поставленим задачам дисертаційної роботи.

  1. Новизна основних наукових положень, висновків та практичних рекомендацій, а також проведених наукових досліджень та одержаних результатів.

Дисертаційна робота Сизон О.О. відзначається новим науковим спрямуванням, яке полягає у новітньомуу вирішенні актуальної проблеми сучасної дерматології з оптимізації діагностики ступеня важкості артропатичного псоріазу – уперше розроблено тактику контролю за розвитком та перебігом супутньої патології та коморбідних станів у хворих на АП, доведена доцільність поетапного застосування в комплексному індивідуалізованому лікуванні АП низки сучасних симптомо-, хворобо-модифікуючих препаратів ( метотрексату чи сульфасалазину в поєднанні з аркоксією, аутогемотерапії).

  1. Практичне значення одержаних результатів

Запроваджений у практичну діяльність спосіб комплексної хворобомодифікуючої терапії АП шляхом поетапного використання метотрексату чи сульфасалазину в поєднанні з аркоксією, аутогемотерапією забезпечує позитивну динаміку клінічної симптоматики цього захворювання, а також нормалізацію змінених імуноендокринних показників. Це, в свою чергу, підвищує соціально-економічну цінність запропонованого терапевтичного підходу, оскільки під впливом лікування зменшується перебування хворого в стаціонарних умовах та збільшується профілактична здатність зазначеного методу, а, отже – підвищується якість життя пацієнта.

  1. Повнота викладу основних наукових положень, висновків та практичних рекомендацій в опублікованих працях.

За результатами дисертаційної роботи здобувачем опубліковано 4 посібники ( з грифом МОЗ, МОН), методичні рекомендації, 24 статті згідно з вимогами ВАКу України, 33 тези у збірниках наукових заходів різного рівня, 2 патенти, 8 авторських прав, 11 актів впроваджень, виголошено 15 доповідей (1 чужоземна), дві з яких отримали відзнаку.

  1. Структура дисертації

Дисертаційна робота написана за традиційною схемою, за структурою і змістом відповідає «Основним вимогам до дисертацій та авторефератів дисертації» ( Бюлетень ВАК України. – 2000. – №2. – с.28-38).

Робота виконана на 432 сторінках, побудована традиційно і складається з переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження (32 сторінки); 7 розділів власних досліджень, аналізу та обговорення результатів, висновків, практичних рекомендацій, показника літератури, що містить 313 джерел ( з них – 187 слов’яномовних, 126 – іноземних).

Назва дисертації, її тема та завдання відповідають шифру наукової роботи – 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби. Зміст роботи відображає результати вирішення поставлених у роботі мети та завдань дисертаційного дослідження.

Робота починається зі вступу, в якому розкрито актуальність обраної наукової проблеми та її зв’язок із науково-дослідною роботою кафедри ЛНМУ. У вступі представлено мету і завдання дисертаційної роботи, методи дослідження, наукове та практичне значення роботи для практичної медицини.

Перший розділ дисертації присвячений аналізу літератури щодо етіопатогенетичних особливостей розвитку та перебігу артропатичного псоріазу, класифікаційних, патогномоніічних ознак та діагностичних критеріїв АП, сучасних підходів до лікування та медико-соціального значення профілактики АП. Надається досконалий аналіз наведених наукових публікацій, які в деяких питаннях мають суперечливий характер. Відчувається критичне ставлення дисертанта до низки положень та формулювань. Виходячи з цього можна сказати, що вона володіє значною інформацією через опрацювання великого обсягу вітчизняних та зарубіжних робіт.

У розділі «Матеріали та методи дослідження» наведено загально-клінічні та спеціальні методи досліджень: клінічний (анамнестичний, визначення ступеня тяжкості перебігу захворювання, контроль за ефективністю лікування), лабораторний ( загальний аналіз крові, біохімічні, імунологічні, серологічні показники, цитокіновий профіль), інструментальний (рентгенодіагностика, МРТ, УЗД), статистичний (за методом Фішера Стьюдента, комп’ютерної програми Microsoft Excel) , які було використано в процесі дисертаційного дослідження.

У розділі 10 дисертантка достатньо аргументовано робить аналіз усіх отриманих результатів досліджень, співставляючи їх з даними літератури, що свідчить про глибоке розуміння автором проблеми.

Висновки, що закономірно випливають із сутності роботи, є достатньо місткими і логічними.

У списку літератури трапляються орфографічні помилки.

Слід зауважити, що всі розділи дисертації написано послідовно та детально, наведені у роботі таблиці й рисунки полегшують сприйняття основних положень та висновків наукової роботи.

Разом з тим, під час рецензування дисертаційної роботи виникло зауваження:

  1. У тексті дисертації трапляються поодинокі орфографічні помилки та описи, невдалі вирази.

Водночас виникають наступні питання до дисертанта:

  1. Чим Ви можете пояснити зростання захворюваності на артропатичний псоріаз серед мешканців Львівської області?
  2. Чим Ви керувалися при призначенні в комплексній терапії хворим на АП поетапного використання метотрексату чи сульфалазину в поєднанні з аркоксією, аутогемотерапією?

Однак, вказані зауваження та запитання не мають принципового характеру і не знижують наукового значення дисертаційної роботи у цілому.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Підсумовуючи, можна зазначити, що дисертаційна робота Сизон Орисі Орестівни «Діагностика та лікування артропатичного псоріазу з урахуванням сучасних даних та особливостей клінічного перебігу дерматозу» є самостійною і цілком завершеною науково-дослідною працею, яка присвячена актуальній проблемі сучасної дерматовенерології – вдосконаленню комплексної індивідуалізованої терапії артропатичного псоріазу з урахуванням особливостей клінічного перебігу та аналізу результатів дослідження деяких показників на якість життя хворих.

Отже, дисертаційна робота Сизон Орисі Орестівни «Діагностика та лікування артропатичного псоріазу з урахуванням сучасних даних та особливостей клінічного перебігу дерматозу» за актуальністю теми, науково-методичним рівнем вирішення поставленої мети й завдань досліджень та практичним значенням для спеціалізованих закладів охорони здоров’я відповідає вимогам п.13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» ДАК України, що пред’являються до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора медичних наук.

Докт. мед. наук, проф.,

професор кафедри інфекційних хвороб

з епідеміологією, шкірними

та венеричними хворобами

Тернопільського державного

медичного університету

ім. І. Я. Горбачевського С. О. Галникіна

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий