Видавнича діяльність кафедри за період від жовтня 2011 р по жовтень 2012 р. Посібники

Петришин Ю. С., Ванівський М. М., Чупашко О.І., Крупін В. П., Шалько І. В. Епонімічні функціональні стани, симптоми, синдроми, захворювання у фізіології та медицині. Навчальний посібник-довідник. – Промдрук: Луганськ, 2012. – 480 с
Видавнича діяльність кафедри за період від жовтня 2011 р по жовтень 2012 р. Посібники

Скачати 70.17 Kb.

Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 70.17 Kb. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

за період від жовтня 2011 р. по жовтень 2012 р.

Посібники:

  1. Петришин Ю.С., Ванівський М.М., Чупашко О.І., Крупін В.П., Шалько І.В. Епонімічні функціональні стани, симптоми, синдроми, захворювання у фізіології та медицині. Навчальний посібник-довідник. – Промдрук: Луганськ, 2012. – 480 с.

Методичні рекомендації, розробки для навчального процесу:

  1. Заячківська О.С., Куцик Л.Б., Петришин Ю.С., Кондро М.М. Фізіологія сенсорних систем. Методичні вказівки для практичних занять для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів (кредитно-модульна організація розділу) / за ред. Гжегоцького М.Р. – Львів. – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, підрозділ оперативного друку. – 2012. – 84 с.

Опубліковано статей:

Вітчизняні:

1. Боднар П.М., Динник О.Б., Михальчишин Г.П., Берегова Т.В., Кобиляк Н.М., Кухарський В.М., Прибитько І.Ю., Кондро М.М. Оцінка еластографії хвилі зсуву в діагностиці експериментальнрї неалкогольної жирової хвороби печінки / Журн. НАМН України, 2011, Т. 17, № 4. – С. 422–430.

2. Сторчун Є., Паніна Л. Особливості фотоплетизмографічної пульсометрії біооб’єктів // Вісник НУ Львівська політехніка, серія Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2011. – № 705. – C. 255-259.

3. Полякова В.В., Кондро М.М., Савчук О.В., Гладун Д.В. Розвиток перед-діабетичного стану на фоні висококалорійної дієти / Науковий журнал: Медична хімія. – Т. 13. — № 4 (49). – 2011 – С. 226.

4. Ковальчук С., Терлецька О., Чупашко О., Паніна Л., Мисаковець О. Вплив інтервального гіпоксичного тренування та можливість його застосування – напрям досліджень Михайла Тимочка. – Праці Наукового товариства ім.. Шевченка. Т. ХХХІ. – Лікарський збірник. Медицина і біологія. Т. ХХ. – 2012. – С. 77-94.

5. Полякова В.В., Кондро М.М., Савчук О.М. Розвиток переддіабетичного стану на фоні висококалорійної дієти // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник української мед. стом. Академії. Полтава. – Т.12, № 1 – 2 (37 – 38). – 2012. – С.194-197.

6. Єлісєєва О.П., Камінський Д.В., Семен Х.О., Мисаковець О.Г., Челпанова І.В., Куркевич А.К. До питання ефекту коливання частоти серцевих скорочень під час виконання субмаксимального навантаження. – Фізіол. журн., 2012, Т. 58, № 3. – С. 60-71.

7. Безпалько Л.Ю., Заячківська О.С., Гаврилюк О.М., Гжегоцький М.Р. Роль пренатального метаболічного стресу у процесах клітинної реорганізації печінки (експериментальне дослідження). – Таврический медико-биологический вестник. – 2012.– Т. 15. — №1 (57). – С. 301-302.

8. Полякова В.В., Кондро М.М., Савчук О.В., Гладун Д.В. Розвиток переддіабетичного стану на фоні висококалорійної дієти / Медична хімія. – 2012. – С. 134.

Зарубіжні:

1. Zayachkivska O., Gzhegotsky M., Coenen A. Impact on electroencephalography of Adolf Beck, a prominent Polish scientist and founder of the Lviv School of Physiology International Journal of Psychophysiology. – 2012 Jul;85(1):3-6. Nov 15. [Epub ahead of print] PMID: 22101137 Impact Factor: 2.694.

2. Zayachkivska O. Physiopathology of Esophageal Inflammation, Ulcerogenesis and Repair by Studying the Profile of Glycoconjugate. Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection in the Gastrointestinal Tract: Mechanisms, Prevention and Treatment/ Filaretova LP, Takeuchi K (eds): Front Gastrointest Res. Basel, Karger, 2012, vol 30, pp. 148-160.

Тези доповідей:

Вітчизняні:

1. Гжегоцкий М.Р., Ковальчук С.Н., Терлецкая О.И., Панина Л.В., Чупашко О.И. Оценка развития адаптационных реакций под воздействием интервальной гипоксической тренировки на основании анализа вариабельности сердечного ритма и гематологических показателей // Научные труды ІІІ съезда физиологов СНГ 1-6 октября 2011, м. Ялта. – Ялта. – 2011. – С. 248.

2. Панина Л.В., Гжегоцкий М.Р., Терлецкая О.И., Ковальчук С.Н., Шушляпина Н.О. Влияние гипоксической гипоксии на активность регуляторных систем организма // Научные труды ІІІ съезда физиологов СНГ 1-6 октября 2011, м. Ялта. – Ялта. – 2011. – С. 249.

3. Мельник О.И., Гжегоцкий М.Р., Петришин Ю.С. Влияние масла амаранта на характер кислородозависимого обмена в условиях совместного действия малых доз радиации и экспериментального гипотиреоза // Научные труды ІІІ съезда физиологов СНГ 1-6 октября 2011, м. Ялта. – Ялта. – 2011. – С. 246 –247.

4. Гжегоцький М.Р., Фурдичко Л.О., Ковальчук С.М., Терлецька О.І., Паніна Л.В. Оцінка адаптаційного резерву функціональних систем організму за дії іонізуючого випромінювання при попередньому застосуванні адреноблокатора // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутріщніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції», 3-4 листопада 2011 р., м. Тернопіль. – Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 202.

5. Чупашко О.І., Сулима М.І., Терлецька О.І., Чупашко О.Я. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 квітня 2012 р., Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». – 2012. – С. 217 – 218.

6. Паніна Л.В., Гжегоцький М.Р., Терлецька О.І., Ковальчук С.М. Оцінка функціонального стану регуляторних систем при застосуванні олії амаранту тваринам з різною резистентністю до гіпоксії // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 квітня 2012 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». – 2012. – С. 201 – 203.

7. Безпалько Л.Ю., Заячківська О.С., Гаврилюк О.М., Гжегоцький М.Р. Вплив пренатального стресу на гістофункціональні особливості вісцерального жиру та адипокінову секрецію Шевченківська весна 2012 // Матеріали Х міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців, 19-20 березня 2012 р., м. Київ. – Київ. – С. 49 – 50.

8. Пшик-Тітко І. Рівень цитокінів інтерлейкіну 1В та ітерлейкіну 8 при моделюванні гіпофункції слинних залоз // Матеріали 16 міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 року м. Тернопіль. – Тернопіль. – 2012. – С. 203.

9. Федоренко Ю.В. Комбінована дія свинцю і фтору на ЦНС // Матеріали конференції «Довкілля і здоров’я», 27-28 квітня 2012, м. Тернопіль. – Тернопіль. – 2012. – С. 178-179.

10. Безпалько Л.Ю., Заячківська О.С., Гжегоцький М.Р., Гаврилюк О.М. Пренатальне програмування морфо-функціональних змін жирової тканини щурів за умов метаболічного стресу // Матеріали 16 міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 року м. Тернопіль. – Тернопіль. – 2012.

11. Гладун Д., Кондро М., Прибитько І., Кравченко О., Гайда Л. Вплив висококалорійної дієти на активність глутатіонзалежних ферментів у гепатоцитах щурів // Молодь і поступ біології – VIІІ міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів – Львів – 3-6 квітня 2012р. – С. 39-40.

12. Кондро М.М., Боднар П.М., Берегова Т.В., Фалалєєва Т.М., Михальчишин Г.П., Кобиляк Н.М. Морфологічні зміни печінки щурів за умов експериментального ожиріння, викликаного глутаматом натрію // 6 конгрес патофізіологів України «Від експериментальної фізіології до клінічної медицини», Таврический медико-биологический вестник. – Т.15 №3. – 2012. – С. 341–342.

Зарубіжні:

1. Bezpalko L., Zayachkivska O., Havryluk O., Gzhegotsky M. The role of nutrition related metabolic stress in prenatal period on hepatocellular organization (experimental research). Program and Abstracts of 6th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organo-protection, Focus on GI Tract. October 12-14, 2011; Park Inn Pribaltiyskaya Hotel, St. Petersburg, Russia. – P. 17.

2. Hrytsevych N., Zayachkivska O., Gzhegotsky M. Role of endogenous COX and LOX pathways in the healing of stress induced esophageal lesions during experimental glucosa disregulation (GD). Program and Abstracts of 6th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organo-protection, Focus on GI Tract. October 12-14, 2011; Park Inn Pribaltiyskaya Hotel, St. Petersburg, Russia. – P. 24.

3. Zayachkivska O., Filipskyy A., Titko-Pshyk I., Gzhegotsky M. Physiopathology of esophageal Inflammation, ulcerogenesis and repair by glycoconjugate profile. Program and Abstracts of 6th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organo-protection, Focus on GI Tract. October 12-14, 2011; Park Inn Pribaltiyskaya Hotel, St. Petersburg, Russia. – P. 41.

4. Gzhegotsky M.R., Furdichko L.O., Kovalchuk S.M., Panina L.V., Shalko O.I., Terletska O.I. Estimation of adaptation reserve of the organism functional systems under ionizing radiation and previous introduction of propranolol adrenoblocker // Abstracts of the 4th International Scientific Conference “Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract”, September 26 – 28, 2012 at the ESC “Institute of Biology”, Taras Shevchenko National University of Kiev. – Kiev. – 2012. – P. 42.

5. Kondro M.M., Prybytko I.Yu., Bernyk O.O., Gzhegotsky M.R. Antioxidant system and enzyme activity in hepatocytes of rats in process of development of metabolic syndrome // Abstracts of the 4th International Scientific Conference “Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract”, September 26 – 28, 2012 at the ESC “Institute of Biology”, Taras Shevchenko National University of Kiev. – Kiev. – 2012. – P. 46.

6. Pshyk-Titko I., Zayachkivska O., Gzhegotsky M., Нavrylyuk O. Improved inflammatory dysfunction by cucurbita maxim sweet seed extract in rats with blocking of enterosalivary nitrites recirculation // Abstracts of the 4th International Scientific Conference “Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract”, September 26 – 28, 2012 at the ESC “Institute of Biology”, Taras Shevchenko National University of Kiev. – Kiev. – 2012. – P. 59.

7. Bezpalko L.U. The role of prenatal nutrition in cytokine-induced neutrophil chemoattractant-1 (CINC-1) and IL-1β production to control brown adipose tissue (BAT) // Abstracts of the 4th International Scientific Conference “Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract”, September 26 – 28, 2012 at the ESC “Institute of Biology”, Taras Shevchenko National University of Kiev. – Kiev. – 2012. – P. 26.

8. Zayachkivska O. Experimental esophageal mucosal injury: animal models reveal physiopathogenesis and novel therapeutic alternatives to the acid-oriented approach // Abstracts of the 4th International Scientific Conference “Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract”, September 26 – 28, 2012 at the ESC “Institute of Biology”, Taras Shevchenko National University of Kiev. – Kiev. – 2012. – P. 83.

9. Terletsky I., Chupashko O., Sulyma M. The role of structural and metabolic changes of the small intestine mucosa (SIM) in providing of endogenous homeostasis // Abstracts of the 4th International Scientific Conference “Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract”, September 26 – 28, 2012 at the ESC “Institute of Biology”, Taras Shevchenko National University of Kiev. – Kiev. – 2012. – P. 71.

10. Kondro M.M., Prybytko I.Yu., Bernyk O.O., Gzhegotsky M.R. Antioxidant system and enzyme activity in hepatocytes of rats in process of development of metabolic syndrome // Abstracts of the 4th International Scientific Conference “Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract”, September 26 – 28, 2012 at the ESC “Institute of Biology”, Taras Shevchenko National University of Kiev. – Kiev. – 2012. – Р. 46.

11. Zayachkivska O., Hrytsevych N., Gzhegotsky M. Novel approach of controlling gastro-intestinal repair related with glucose disregulation // Congress of Polish Physiology Society “Physiology in Medicine”, Olshtyn 28 Sep-2 Oct 2011.– P. 39.

12. Безпалько Л.Ю., Заячковская О.С., Гжегоцкий М.Р., Гаврилюк О.М. Индекс лептин/адипонектин как биомаркер нарушений печени в условиях экспериментального пренатального стресса // VIII Всероссийская с международным участием конференция «Механизмы функционирования висцеральных систем», посвященная 220-летию со дня рождения К.М. Бэра, Санкт-Петербург, 25-28 сентября 2012 г.

Участь у з’їздах, конференціях, симпозіумах:

1. ІІІ съезд физиологов СНГ 1-6 октября 2011, м. Ялта.

2. 6th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organo-protection, Focus on GI Tract. October 12-14, 2011, St. Petersburg, Russia.

3. Congress of Polish Physiology Society “Physiology in Medicine”, Olshtyn 28 Sep-2 Oct 2011.

4. SCIBE Research Conference and Diagnostic & Molecular Medicine Grand Rounds, University California Irvine, 28 Jan.-2 Feb., 2012.

5. Х міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців, 19-20 березня 2012 р., Київ.

6. 16 міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 23-25 квітня 2012 року м. Тернопіль.

7. International Medical Students’ Conference, Jagiellonian University The Medical College, Apr 12-14th 2012, Cracow, Poland.

8. International Ulcer Research Week, 10-15 Jul., 2012, Tokyo, Japan.

9. Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract”, September 26 – 28, 2012 at the ESC “Institute of Biology”, Taras Shevchenko National University of Kiev.

10. VIII Всероссийская с международным участием конференция «Механизмы функционирования висцеральных систем», посвященная 220-летию со дня рождения К.М. Бэра, Санкт-Петербург, 25-28 сентября 2012 г.

11. 6 конгрес патофізіологів України «Від експериментальної фізіології до клінічної медицини», 3-4 жовтня 2012 р., Крим.

Організовано та проведно конференцій

  1. „Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії” XV з’їзд гігієністів України, 20-21 вересня, 2012, Львів.
  2. Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract – 2012/4th International Scientific Conference, September 26-28,2012, Kiev, Lviv.

Патенти:

  1. Савицька М.Я., Заячківська О.С., Гжегоцький М.Р. Cпосіб корекції стрес-індукованих пошкоджень слизової оболонки проксимального відділу травного тракту в експериментальних тварин. Патент № 62655. UA, А61К 35/00; А 61Р 1/00. № заявки u201101205; Заявлено 12.09.2011, Опубл. 12.09.2011. Бюл. №17, 2011 р.
  2. Гжегоцький М.Р., Суходольська Н.В., Багнюк В.М., Пластунова О.В. «Спосіб визначення вмісту міді, свинцю та кадмію в грудному молоці». Рішення № 21050/ЗУ/12 про видачу патенту на корисну модель за заявкою № u201205859 (дата подання 14.05.2012).

Інформаційні листи:

1. Гжегоцький М. Р., Піняжко Р.О., Терлецька О.І., Чупашко О.І. Інформаційний лист / Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України. – № 234. – Київ, 2011. – 4 с.

2. Чупашко О.І. Гжегоцький М.Р., Піняжко Р.О., Терлецька О.І., Ковальчук С.М. Інформаційний лист / Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України. – № 233. – Київ, 2011. – 4 с.

Стажування:

Проф. Заячківська О.С.

  1. SCIBE Research Conference and Diagnostic & Molecular Medicine Grand Rounds, University California Irvine, 2012
  2. International Ulcer Research Week, 2012, Tokyo, Japan

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий