Васильченко Ольга Миколаївна діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості навчально-методичне видання

В 19 Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання / О. М. Васильченко К.: 2012. 96 с
Васильченко Ольга Миколаївна діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості навчально-методичне видання

Скачати 2.11 Mb.

Сторінка 1/12 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 2.11 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   12

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Васильченко Ольга Миколаївна

ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ

РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

навчально-методичне видання

Київ — Нікополь СПД Фельдман О.О. 2012
ББК 88я73

В 19

Васильченко О.М.

В 19 Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання / О.М. Васильченко — К.: 2012. — 96 с.

У виданні представлені валідизовані методики, призначені для діагностики та корекції різних аспектів і феноменів репродуктивної поведінки особистості. Методики, які застосовувалися лише в дисертаційних роботах останніх років, наведено повністю. Опубліковані методики подаються лише описово та наводиться режим доступу у інтернеті. Російськомовні методики подаються мовою оригіналу.

Наведена інформація стане у нагоді дослідникові, як для теоретичних розвідок, так і практичних досліджень репродуктивної поведінки особистості, зокрема батьківства, гестаційної, шлюбної та сімейної поведінки.

Видання призначене для студентів психологів, практичних психологів, науковців, викладачів ВНЗ.

РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ:

Вченою радою Державного інституту сімейної та молодіжної політики (протокол №02/12 від 12 червня 2012 року)

Комісією з виховної роботи вищих навчальних закладів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 3 від 5 вересня 2012 року)

Рецензент: док. псих, наук Панок В.Г.

За редакцією автора

Надруковано з оригінал макету замовника

ISBN 978-966-2421-10-1 © Васильченко О.М.
ЗМІСТ

Оглавление

Васильченко Ольга Миколаївна 1

ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ 1

РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 1

ПЕРЕДМОВА 4

ЧАСТИНА 1
МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 6

1.1. Опитувальники та анкети 6

1.1.1. Рольовий опитувальник дітородіння (РОД) Родштейн М.М. 6

1.1.2. Опитувальник «Аналіз сімейного міфу» А.О. Нестерова 10

1.1.3. Анкета «Стресогені аспекти безпліддя» І.Ю. Свяцкевич 15

1.1.4. Опитувальник материнського ставлення ОМС В.В. Волкової 17

1.1.5. Методика дослідження репродуктивної установки «Факти, що асоціюються з народженням дитини в сім’ї» В.В. Бойко у модифікації О.С. Каримової 21

1.1.6. Опитувальник вивчення репродуктивних установок О.С. Каримової 22

1.1.7. Опитувальник «Шкала оцінки сімейної адаптації й згуртованості — FACES-ІІ» (D.H. Olson, J. Portlier, Y. Lavee 1985) в адаптації Н.Ф. Михайлове!, 1998 23

1.1.8. Аналіз сімейних взаємин (АСВ) Б.Г. Ейдеміллєра, В.В. Юстіцкіс 24

1.1.9. Опитувальник «Тест ставлень вагітних» І.В. Добряков 24

1.1.10. Визначення узгодженості сімейних цінностей і рольових установок (очікувань) у сімейній парі (РОП) А.Н. Волкової 24

1.1.11. Тест-опитувальник вдоволеності шлюбом (ОУБ) В.В.Століна 25

1.1.12. Опитувальник «Визначення особливостей розподілу ролей у сім’ї»
(Ю.Е. Альошина, Л.Я. Гозман, К.М. Дубовська) 25

1.1.13. Вивчення батьківських установок (parental attitude research instrument PARI) 26

1.1.14. «Реакція подружжя на конфлікти» (А.С. Кочарян, Г.С. Кочарян, А.В. Киричук) 27

1.1.15. «Вимірювання установок у сімейній парі» (Ю.Е. Альошина, Л.Я. Гозман, Е.К. Дубовська) 28

1.1.16. «Поведінка батьків і ставлення підлітків до них» Б. Шафер (ПОР — Подростки о родителях) Модифікація: 3. Матейчик и П. Ржичан 28

1.1.17. Тест-опитувальник батьківського ставлення (ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столін) 29

1.2. Проективні та напівпроективні методи дослідження репродуктивної поведінки особистості. 29

1.2.1. Методики закінчення речень 29

1.2.1.3. Анкета «Моя сім’я» Г.В. Акопова 34

1.2.1.4.Психологічна готовність до пологів (розробка О.А. Касьянової) 35

1.3. Асоціативний експеримент 36

1.4. Проективні малюнки 36

1.4.1. Проективний малюнок «Моя майбутня дитина» у модифікації Г.Г. Філіппової 37

1.4.2. Дослідження репродуктивної установки — проективний малюнок «Моя сім’я» + «Моя майбутня сім’я» модифікація Т.В. Пальцевої 37

1.5. Проективні тексти 41

1.5.1. Методика «Батьківський твір» — В.В. Столін, адаптація А.І. ТащевоГ 42

1.5.2. Вивчення уявлень про батьківство — твір «Бути батьками. Що це значить особисто для мене» С.Ю. Дев’ятих 43

ЧАСТИНА2
ПРОГРАМИ ТА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА СКЛАДОВИХ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 45

2.1. Програма спецкурсу «Жіноча ідентичність і репродуктивна установка» (М.М.Родштейн) 45

Теоретична частина 45

2.2. Рекомендації по оптимізації психолого-педагогічних умов формування репродуктивних установок 46

(Т.В. Пальцева) 46

2.3. Комплексна програми розвитку у дівчат сімейної й материнської спрямованості (Н.В. Нозікова) 47

2.4. Програма психотерапевтичних занять з підготовці до пологів неповнолітніх вагітних
«Маленька мама» В.В. Волкової 49

Шостий крок «Уявлення». 57

Список використаної літератури: 65

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 65

ПЕРЕДМОВА

Сучасний етап суспільного розвитку в Україні характеризується трансформацією традиційних стереотипів репродуктивної поведінки, загостренням демографічних проблем, зміною моделей сімейних стосунків, зростанням кількості вільних союзів, позашлюбних народжень, зростанням девіантних форм материнства та батьківства, збільшенням кількості неблагополучних дітей — педагогічно занедбаних, важковиховуваних, агресивних, соціальних сиріт та безбатченків. Для сучасної сім’ї характерні і позитивні зміни — розширення свободи вибору для чоловіка і жінки, затвердження рівності ролей і статусів, широкі можливості контактів між поколіннями. Демографічна ситуація в Україні вимагає дослідження закономірностей репродуктивної поведінки, потребує обґрунтування шляхів і методів управління процесом відтворення населення, розробки засобів впливу та корекції в сфері народжуваності й батьківства.

Тенденції розвитку практичної психології в Україні ставлять перед науковцями завдання розробки методів роботи у сфері підготовки до усвідомленого батьківства і материнства, психологічної підготовки вагітних жінок до пологів, корекції поведінкових та смислових феноменів у сфері репродуктивної поведінки. Одним із першочергових завдань є вдосконалення і розробка психодіагностичного інструментарію для роботи з батьками та сім’єю як передумови отримання достовірних результатів наукових досліджень та успішності роботи психологів-практиків.

Необхідно зазначити наявність значних труднощів, особливо у починаючих дослідників, які виникають при підборі методик дослідження, які б адекватно вимірювали власне соціально-психологічні явища, зокрема феномени репродуктивної поведінки.

На сьогоднішній день в Україні склалася ситуація, коли науковці та практики, відчуваючи брак україномовних методик, намагаються вирішити проблему, застосовуючи у дослідженнях російськомовні методики перекладені на українську власноруч. Як не дивно, але при цьому не робиться спроб ні валідизувати, отриманий опитувальник, ні довести його надійність.

Ще одна особливість, яка чітко простежуються у емпіричних дослідженнях багатьох молодих науковців (курсових, дипломних і навіть кандидатських роботах), застосування вкрай обмеженого асортименту методик. Так, вкрай популярними є методики дослідження ціннісних орієнтацій М.Рокича, методика дослідження самоставлення (МДС) В.В.Століна,С.Р.Пантилєєва, модифікований опитувальник діагностики самоактуалізації особистості (CAMOAJI) (А.В.Лазукіна у адаптації Н.Ф. Каліно’і), тест-опитувальник ГМІІмішека, методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда, діагностики міжособистісних стосунків діагностики TJIipi, методика визначення психологічної статі С. Бем. Проблема полягає не в тому, що популярними є валідизовані, неодноразово апробовані методики, а в тому, що, зважаючи на завдання дослідження, доцільним би було використання інших, більш вузько спрямованих і не таких популярних.

У цьому посібнику представлені методики дослідження призначені для вивчення різних аспектів і феноменів репродуктивної поведінки особистості. Були відібрані лише валідизовані методики. Російськомовні методики подаються мовою оригіналу. Для методик, що не відомі широкому загалу науковців наводиться процедура її побудови і валідизації.

У першому розділи подаються методики за допомогою яких можна дослідити різні аспекти та параметри репродуктивної поведінки особистості. Ті методики, які ще не стали широко відомими, а представлені лише в дисертаційних роботах останніх років, наведено повністю. Методики, що вже були не одноразово опубліковані і відомі широкому колу науковців і практиків подаються лише описово (для чого призначена, які параметри вимірює, для яких груп досліджуваних може бути застосована).

У другому розділі наведено програми психокорекційної роботи різних аспектів репродуктивної поведінки особистості.

Дамо кілька рекомендацій по плануванню і проведенню емпіричного дослідження:

  • обираючи методики дослідження варто поєднувати опитувальники, проективні методики (або напівпроективні) та методи психосемантики (або наративні методи);
  • зважаючи на білінгвізм респондентів на Україні необхідно користуватися оригінальними варіантами опитувальників;
  • при перекладі російськомовного опитувальника на українську мову обов’язково повинна бути проведена перевірка на валідність і надійність (приклади створення і валідизації опитувальників представлені у посібнику); зазначимо, що адаптація російськомовного опитувальника може стати окремою науковою роботою;
  • зважаючи на білінгвізм респондентів на Україні напівпроективні методики (незакінчені речення, незакінчені оповідання тощо) потрібно подавати мовою оригіналу, і наголошувати у інструкції для респондентів, що відповідь може бути дана як українською, так і російською мовами. (У наших дослідження ми нерідко отримували відповідь від одного респондентами обома мовами одночасно, що відображає справжній психосемантичний порядок у свідомості білінгвів);
  • практичним психологам та соціальним працівникам варто в першу чергу у роботі користуватися максимально стандартизованими методиками; при застосуванні проективних та напівпроективних методик потрібно бути вкрай обережними з висновками, адже якість таких досліджень великою мірою залежить від знань та досвіду дослідника;
  • практичним психологам та соціальним працівникам потрібно уникати користуватися методиками із збірок на кшталт «Найкращі психологічні тести», «200 популярних тестів» тощо;
  • у своїй діяльності керуватися принципами і нормами Етичний кодекс психолога «Етичного кодексу психолога» прийнятого на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 1990 року. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України (текст представлений на сайті http://upsihologa.com.ua/etychnyi_kodeks_psyhologa.html).

Нагадаємо основні етичні принципи і норми психолога.

Основні етичні принципи: конфіденційності, компетентності, відповідальності, етичної й юридичної правочинності, кваліфікаційної пропаганди психології, благополуччя клієнта, професійної кооперації, інформування клієнта про цілі і результати обстеження.

Психологи несуть особисту відповідальність за свою роботу.

На психологів покладається відповідальність за надійність використовуваних методів та програмного забезпечення, валідність обробки даних досліджень, зокрема тих, які проводять з використанням комп’ютерних технологій.

Психологи застосовують лише ті знання, якими вони володіють відповідно до своєї кваліфікації, повноважень і соціального статусу.

У разі непосильності завдання, психологи передають його іншому досвідченому фахівцеві або допомагають людині, яка звернулася за підтримкою, налагодити контакт із професіоналами, що можуть надати активну допомогу.

Психологи не застосовують не апробованих і не валідизованих методів і процедур. У тому разі, коли психологічні методики лише проходять випробування психологи, проводячи експеримент, попереджають досліджуваних про застосування неперевірених методів і технічних пристроїв або про свій недостатній рівень володіння ними.

Психолог суворо додержується принципу добровільної участі клієнта в обстеженнях та заздалегідь інформує їх про право відмовитися від участі.

Психолог має чітко й однозначно формулювати висновок — так, щоб його можна було правильно зрозуміти і використати отримані дані на користь клієнта. Психолог не робить висновків і не дає порад, не маючи достовірних знань про клієнта або ситуацію, у якій він перебуває. У доступній формі повідомляє клієнта про поставлений діагноз, методи та засоби допомоги.

Психолог зобов’язаний додержуватися конфеденційності у всьому, що стосується взаємин з клієнтом, його особистого життя і життєвих обставин.

Психолог не передає методичних матеріалів особам, які не уповноважені здійснювати психологічну діяльність; не розкриває суті й призначення конкретної методики.

Психолог самостійно вибирає методи роботи, керуючись при цьому вимогами максимальної ефективності та наукової обґрунтованості.

Психолог забезпечує цілковиту надійність результатів, відповідає за рішення, які приймають офіційні особи на основі його висновків та рекомендацій. Несе відповідальність за правильне й доступне роз’яснення непрофесіоналам суті застосовуваних психологічних методів, а також за можливі наслідки.
ЧАСТИНА 1
МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

1.1. Опитувальники та анкети

1.1.1. Рольовий опитувальник дітородіння (РОД) Родштейн М.М.

Родштейн Мария Николаевна. Гендерно-ролевая идентичность как фактор репродуктивной установки женщин: диссертацш кандидата психологических наук: 19.00.05. — Самара, 2006.- 222 с.

Для виявлення структури й змісту репродуктивної установки жінок М.М. Родштейн був розроблений рольовий опитувальник дітородіння (РОД) в основу якого були покладені інтеракціоністський і психосемантичний підходи.

Символічний інтеракціонізм (Дж. Мід, Т. Шибутані) розглядає репродуктивну роль як конвенційну, стосовно якої існують стереотипні уявлення про те, які повинні бути поведінкові орієнтації що до заданої ролі.

Психосемантичний підхід дозволяє реконструювати семантичний простір певної області диспозицій установки, вербальні форми яких були сконструйовані на основі теорій потреб у продовженні роду (У. Мак-Дауголл, В.К. Вілюнас, Г.А. Мюррей), теорії потреби в метаіндивидуальній представленості в дітях В.В. Оськіної.

В основу розробки опитувальника М.М. Родштейн був покладений критеріально-аналітичний принцип — принцип конструювання діагностичного інструмента на основі виявлення обмеженого обумовленого розроблювачем кола факторів з наступною факторизацією вихідної матриці. Фактор-конструкт — операціонально обумовлений факторними навантаженнями. Під факторними навантаженнями розуміються значення кореляції змінних з даним фактором. Опитувальник вимірює змінну «установка», структура якої є двохфакторною: генофілія генофобія; репродуктивна активність репродуктивна пасивність. Відповідно завданням факторного аналізу було здійснення переходу від сукупності шкал до комплексних узагальнених факторів (на основі результатів факторного аналізу в пілотажному дослідженні). Жінкам був запропонований перелік з 40 біполярних суджень, по яких необхідно було виділити один з варіантів відповіді (± відповідно до полюса): ± 2 — повністю згодний; ± 1 — частково згодний; 0 — важко відповісти. При обчисленні індивідуального навантаження на кожний фактор потрібно просумувати бали наступних питань:

«Генофілія» — (+ полюс суджень) № 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30,31,32,34, 38,40.

«Генофобія» (- полюс суджень) № 1, 6, 8,10,12,14,18,20,21,23,24,26,28, 30,31,32,34,38,40.

«Репродуктивна активність» (+ полюс суджень) № 2, 3,4, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17,19,22,25,27,29,33,35,37,39.

«Репродуктивна пасивність» (- полюс суджень) № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15,16, 17,19,22,25,27,29,33,35,37, 39.

Психометричні характеристики опитувальиика.

Опитувальник РОД є особистішим опитувальником, призначеним для психодіагностики жінок дітородного віку у фазі настроювання на дітородіння (призначений для групових і індивідуальних досліджень). Опитувальник має дві біполярні шкали, кожна з яких узагальнює 20 уявлень про дітородіння, які оцінюються на основі бального вибору згоди/незгоди. Загальний показник розраховується по формулі: РУ = (генофилія — генофобія)+(репродуктивна активність — репродуктивна пасивність) Сумарна оцінка є метричним індексом установки.

Конструктна й змістовна валідність опитувальника формувалася за допомогою фокус-груп, пілотажного дослідження репродуктивної установки на вибірках жінок з різним репродуктивним статусом (бездітні — 50 осіб, дітні — 50 осіб). Виявлені значущі розходження, що свідчать про валідність методики (U значимо на рівні р < 0,001). Надійність частин опитувальника як паралельних форм кореляції обґрунтовувалася за допомогою коефіцієнта Спірмена: м = 0,58 (дискримінанта надійність). Розроблений для проведення факторного аналізу опитувальник пройшов ретестову перевірку в процедурах факторизації змінних, що передбачають попереднє тестування результатів вибірки на критерій нормалізації КМО й сферичності Бартлета. Ступінь застосування факторного аналізу до даних вибірок відповідно такі: до вибірки жінок з фемінною ідентичністю більше 0,8 — висока адекватність; до вибірки жінок з андрогінної ідентичністю — більше 0,7 — прийнятна адекватність; до вибірки жінок з маскулінною ідентичністю 0,5 — низька адекватність (критерій адекватності вибірок Кайзера — Мейера-Олкіна).
Таблиця 1.1.

Опитувальник рольових орієнтації дітородіння М.М. Родштейн

№ (А) БАЛЛ (Б) 1 Дети — это смысл жизни 2 1 0 -1 -2 Дети — это бремя и обуза 2 Думая о рождении детей, не испытываю страха 2 1 0 -1 -2 Думая о рождении детей, испытываю страх 3 Рожать ребенка буду и при отсутствии полной семьи 2 1 0 -1 -2 Рожать ребенка буду только при условии полной семьи 4 Решусь на рождение ребенка, даже если это ухудшит мой уровень жизни 2 1 0 -1 -2 Не решусь на рождение ребенка, если это ухудшит мой уровень жизни 5 Детей следует рожать, когда этого хочешь 2 1 0 -1 -2 Детей следует рожать, когда есть условия 6 Я чувствую, что готова к материнству 2 1 0 -1 -2 Я чувствую, что не готова к материнству 7 С интересом слушаю, когда другие рассказывают о своих детях 2 1 0 -1 -2 Разговоры о детях не интересуют меня 8 Я готова поставить интересы ребенка выше собственных 2 1 0 -1 -2 Я не готова поставить интересы ребенка выше собственных 9 Рождение детей — это забота о сохпанении жизни 2 1 0 -1 -2 Рождение детей -это семейная повинность 10 Я хочу иметь детей 2 1 0 -1 -2 Я не хочу иметь детей 11 Сохраню ребенка и при

незапланированной

беременности 2 1 0 -1 -2 Обязательно прерву беременность, если она не запланирована 12 Ради материнства могу отказаться от привычных удовольствий 2 1 0 -1 -2 Не откажусь ради материнства от привычных удовольствий 13 Материнство важнее карьеры 2 1 0 -1 -2 Карьера важнее материнства 14 Я хотела бы иметь более 1 ребенка 2 1 0 -1 -2 Я хотела бы иметь только 1 ребенка 15 Когда прихожу туда, где есть дети, всегда с ними играю 2 1 0 -1 -2 Никогда не играю с чужими детьми 16 Решаясь на рождение ребенка, буду рассчитывать на себя 2 1 0 -1 -2 Решусь на рождение ребенка только при условии материальной помощи со стороны 17 Я стремлюсь к материнству 2 1 0 -1 -2 Я ничего хорошего от матеоинства не жду 18 Я испытываю жалость к бездетным женщинам 2 1 0 -1 -2 Я не испытываю жалости к бездетным женщинам 19 В современных условиях, имея детей, легко самореализоваться 2 1 0 -1 -2 В современных условиях, имея детей, сложно самореализоваться 20 Забота о детях дает полноту жизни 2 1 0 -I -2 Забота о детях может окупиться в будущем 21 Детям нужна любящая семья 2 1 0 -1 -2 Детям нужен материальный достаток 22 Детей нужно рожать, независимо от материального благосостояния 2 1 0 -1 -2 Детей нужно рожать, когда это не мешает росту благосостояния родителей 23 Согласна отказаться от удовлетворения личных материальных потребностей в пользу ребенка 2 1 0 -1 -2 Не согласна отказаться от удовлетворения личных материальных потребностей в пользу ребенка 24 У меня вызывают приятные чувства беременные женщины и женщины с детьми 2 1 0 -1 -2 Беременные женщины и женщины с детьми вызывают у меня неприязнь 25 Литература о детях и материнстве меня волнует 2 1 0 -1 -2 Литература о детях и материнстве не вызывает у меня эмоций 26 Женщина должна иметь детей, чтобы быть счастливой 2 1 0 -1 -2 Женщина может не иметь детей и быть счастливой 27 Материнство развивает женщину 2 1 0 -1 -2 Материнство тормозит развитое женщины 28 Преступно отказываться от больных детей 2 1 0 -1 -2 Больных детей лучше оставлять в специальных учреждениях 29 Берегу свое здоровье ради материнства 2 1 0 -1 -2 Берегу здоровье не ради материнства ЗО Материнство украшает женщину 2

0

.-2 Материнство обезображивает женщину 31 Даже в нищете женщина не должна бросать своих детей 2

0

-2 Я понимаю женщин, бросающих своих детей из-за бедности 32 Жизнь женщины полноценна только с детьми 2

0

-2 Жизнь женщины может быть полноценна и без детей 33 При высоком материальном достатке родила бы много детей 2

0

-2 Даже при высоком материальном достатке не стала рожать более 1 ребенка 34 Испытываю приятные чувства, глядя на игру детей 2

0

-2 Меня раздражает возня детей 35 Иметь много детей престижно всегда 2

0

-2 Иметь много детей в наше время не престижно 36 Принимая любое серьезное решение, думаю о том, как это отразится на моем материнстве 2

0

-2 Принимая любое серьезное решение, думаю только о том, как это отразится на мне 37 Важно, чтобы мой мужчина был хорошим отцом моим детям 2

0

-2 Важно, чтобы мой мужчина обеспечивал меня 38 Решаясь на рождение ребенка, не думаю о материальной стороне дела 2

0

-2 Решаясь на рождение ребенка, я рассчитываю на материальную отдачу в старости 39 Рождение ребенка — это вершина успеха женщины 2

0

-2 Рождение ребенка — это помеха успеху женщины 40 Дети вызывают у меня умиление 2

0

-2 Дети раздражают меня

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   12
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий