В яких реакціях циклу Кребса відбувається утворення вуглекислого газу?

Яка проміжна сполука цтк утворюється в результаті окисного декарбоксилювання альфа-кетоглутарату?
В яких реакціях циклу Кребса відбувається утворення вуглекислого газу?

Скачати 1.55 Mb.

Сторінка 1/14 Дата конвертації 26.04.2016 Розмір 1.55 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   14

1. В яких реакціях циклу Кребса відбувається утворення вуглекислого газу? A. * Окиснення ізоцитрату та альфа-кетоглутарату B. Окиснення малату та альфа-кетоглутарату C. Синтезу цитрату D. Окиснення альфа-кетоглутарату та сукцинату E. Всі відповіді правильні 2. Яка проміжна сполука ЦТК утворюється в результаті окисного декарбоксилювання альфа-кетоглутарату? A. Фумарат B. Сукцинат C. Ізоцитрат D. * Сукциніл-КоА E. Оксалоацетат 3. При окисненні малату в циклі трикарбонових кислот утворюються: A. Сукцинат і ФАД B. Альфа-кетоглютарат і НАДН C. * НАДН і оксалоацетат D. Цитрат і ацетил СоА E. Ізоцитрат і НАДН 4. Яка проміжна сполука ЦТК утворюється в результаті окисного декарбоксилювання ізоцитрату? A. Фумарат B. Сукцинат C. Ізоцитрат D. * Цис — аконітат E. Оксалоацетат 5. Активність яких ферментів гальмується при авітамінозі В1, В2? A. Ізоцитратдегідрогеназа, альфа-кетоглутаратдегідрогеназа B. * Піруватдегідрогеназа, альфа-кетоглутаратдегідрогеназа C. Аконітаза, цитратсинтаза D. Сукцинатдегідрогеназа, піруватдегідрогеназа E. Цитратсинтаза, піруватдегідрогеназа 6. Якою реакцією завершується цикл лимонної кислоти? A. відновлення малату B. окиснення оксалоацетату C. * окиснення малату D. окиснення ПВК E. конденсації ацетил-КоА з оксалоацетатом 7. Цикл лимонної кислоти виконує всі функції, крім: A. об’єднує процеси метаболізму всіх класів органічних сполук B. зв’язує процеси катаболізму та анаболізму C. * відбувається окислювальне фосфорилювання D. відбувається субстратне фосфорилювання E. забезпечує організм енергією 8. Які метаболіти циклу лимонної кислоти можуть перетворюватися у глутамінову та аспарагінову кислоти? A. * альфа –кетоглутарат, ЩОК B. альфа –кетоглутарат, цитрат C. цитрат, ізоцитрат D. сукцинат, Альфа -кетоглутарат E. малат, сукциніл-КоА 9. Оксалоацетат використовується у всіх метаболічних шляхах, крім: A. У циклі лимонної кислоти B. * Для синтезу жирних кислот C. Для глюконеогенезу D. Для утворення аспарагінової кислоти E. Для компенсації втрат із ЦТК інших метаболітів 10. Ферментам притаманні всі фізико-хімічні властивості білків, крім: A. Висока молекулярна маса B. Розщеплення до амінокислот під час гідролізу C. Утворення колоїдоподібних розчинів D. Прояв антигенних властивостей E. * Стійкість до впливу високих температур і солей важких металів 11. Який із нижчеперерахованих амінокислотних залишків не входить до складу активного центру фермента? A. Серин B. Цистеїн C. Гістидин D. Тирозин E. * Бета-аланін 12. Яка риса не є спільною для всіх ізоферментів? A. Дія на один і той же субстрат B. Каталіз однакових реакцій C. Знаходження в різних тканинах D. * Однакова електрофоретична рухливість E. Ізоферменти характерні для більшості ферментів, що у своїй структурі мають декілька субодиниць 13. Як називають ферменти, що активуються за допомогою циклічного АМФ? A. Пептидазами B. * Протеїнкіназами C. Аденілатциклазами D. Ангідразами E. Ізомеразами 14. Фосфорилювання-дефосфорилювання є механізмом регуляції активності ферментів: A. Сахарази B. Пепсину C. * Глікогенфосфорилази D. АлАТ і АсАТ E. Амілази 15. Який із нижчеперелічених коферментів є коферментом ацилювання? A. НАДН B. ФМН C. ФАД D. * КоА E. ПАЛФ 16. Кофермент ацилювання є похідним: A. Піридоксальфосфату B. * Пантотенової кислоти C. Нікотинаміду D. Рибофлавіну E. Тетрагідрофолієвої кислоти 17. Який компонент не входить до складу голоферментів? A. Апофермент B. Кофермент C. Кофактор D. Простетична група E. * Профермент 18. Який із вітамінів не виступає коферментом? A. В1 B. В2 C. В5 D. * С E. В12 19. До складу яких ферментів не входять порфіринові комплекси ? A. Цитохроми в,с B. Каталаза C. Пероксидаза D. * Фосфатаза E. Цитохроми а1, а3 20. Яка структура білкової молекули відповідає за утворення активного центру ферменту та за його каталітичну дію? A. Первинна B. * Третинна C. Вторинна D. Четвертинна E. Жодна із структур не має до цього відношення 21. В утворенні тимчасового комплексу між ферментом і субстратом важлива роль належить хімічним зв”язкам, крім: A. Ван-дер-ваальсових сил B. Іонного C. * Пептидного D. Водневих зв”язків E. Гідрофобної взаємодії 22. Алостеричні центри служать: A. * Місцем впливу на фермент різних регуляторних чинників B. Місцем спорідненості ферменту із субстратом C. Каталітичною ділянкою D. Контактною ділянкою E. Ділянкою роз”єднання просторово поєднаних амінокислотних залишків 23. Ефекторами можуть виступати деякі нижчеперераховані речовини, крім: A. Гормонів B. Медіаторів нервової системи C. Іонів металів D. Продуктів ферментативних реакцій E. * Проферментів 24. Ізоферменти різняться між собою деякими властивостями, крім: A. Електрофоретичною рухливістю B. Молекулярною масою C. * Специфічністю дії D. Різницею їх первинної структури E. Молекулярною вагою 25. Яким методом було встановлено наявність ізоензимів? A. Діалізом B. * Електрофорезом C. Хроматографією D. Центрифугуванням E. Рентгеноструктурним аналізом 26. Якого виду специфічності ферментів не існує? A. Відносної B. Абсолютної C. * Ізостеричної D. Просторової E. Абсолютної групової 27. Механізми більшості патологічних процесів реалізуються через виникнення стану гіпоксії, в ході якого при неповному відновленні кисню утворюється пероксид водню. Назвіть фермент, що його розщеплює. A. * Каталаза B. Цитохромоксидаза C. Лактатдегідрогеназа D. Еластаза E. Фосфогексоізомераза 28. Роль активаторів ферментів можуть відігравати ряд речовин, крім: A. Жовчних кислот B. Ферментів C. * Холестерину D. Іонів металів E. Циклічних нуклеотидів 29. Деякі інгібітори є отрутами для людини, крім: A. Ціаніди B. Сірководень C. Монооксид вуглецю D. * Сульфаніламіди E. Фосфорорганічні речовини 30. Механізм дії незворотних інгібіторів полягає в: A. * Утворенні з ферментом міцної сполуки за рахунок ковалентних зв”язків, яка не дисоціює на вихідні речовини B. Пригніченні реакції, але значних змін у структурі молекули ферменту не виникає

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   14
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий