В умовах реформування

Наукове обгрунтування удосконалення кадрового забезпечення системи громадського здоров’я україни фахівцями мікробіологічного профілю
В умовах реформування

Скачати 424.47 Kb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 424.47 Kb.

  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

МЕЛЬНИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 614.23:579](477):614.001.73
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ФАХІВЦЯМИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

14.02.03 – соціальна медицина
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Київ – 2015

Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України.

Наукові керівники:
академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор Широбоков Володимир Павлович, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології.
доктор медичних наук, професор Грузєва Тетяна Степанівна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, завідувач кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Любінець Олег Володимирович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри організації і управління охороною здоров’я факультету післядипломної освіти.
доктор медичних наук, професор Латишев Євген Євгенович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, професор кафедри управління охороною здоров’я.

Захист відбудеться « 17 » грудня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія №2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за адресою: 03680, м. Київ, вул. Зоологічна, 1.

Автореферат розісланий « 16 » _листопада__ 2015 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.мед.н, доцент В.Б. Замкевич

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інфекційні хвороби є однією з причин передчасної смертності та захворюваності в усьому світі, у т. ч. в Україні. Незважаючи на досягнуті в багатьох країнах успіхи в боротьбі з поліомієлітом, дифтерією, малярією, Європейський регіон Всесвітньої організації охорони здоров’я (ЄР ВООЗ) стикається з серйозними проблемами зростання поширеності ВІЛ-інфекції та туберкульозу, хвороб, які можна попередити за допомогою вакцин, і появою антибіотикостійких мікроорганізмів (Андрейчин М., 2008; de Kraker M., Davey P.,
Grundmann H., 2011; Quinn S., Kumar S., 2014). Інтенсифікація світових транспортних потоків і торгівлі збільшує ймовірність завезення з одних країн в інші збудників інфекцій з епідемічним потенціалом (ВООЗ, 2009, 2013; Kovács G. et al., 2014; Gates B., 2015). Доступність біотехнологій робить ймовірним використання інфекційних агентів для навмисного заподіяння шкоди (Suk J., Semenza J., 2011; ВООЗ, 2013). Про актуальність боротьби з такими загрозами свідчить низка стратегічних документів, прийнятих на глобальному, регіональному та національному рівнях, запровадження різнопланових заходів боротьби з інфекційними хворобами, реформування служб громадського здоров’я (СГЗ) в багатьох країнах (ВООЗ, 2011, 2012, 2013, 2014). Все вищенаведене підкреслює важливість проведення постійної роботи з профілактики та контролю за інфекціями, розвитку СГЗ та їх кадрового забезпечення (Лехан В., Рудий В.,
Річардсон Е., 2010, 2015; Авраменко Т., 2012; Грузєва Т., 2014).

Ключове значення для забезпечення належного нагляду за інфекційними хворобами, моніторингу стійкості збудників до ліків, готовності до майбутніх загроз, викликаних появою нових патогенів та захворювань, здатних спричинити епідемії від місцевого до глобального рівня, має діяльність мікробіологічної лабораторної служби (Глушкевич Т., 2012; Бялковський О., Гущук І., 2013; Пономаренко А., 2013; Некрасова Л., 2014).

Актуальним завданням є удосконалення кадрового забезпечення лабораторій СГЗ фахівцями мікробіологічного профілю, оскільки від цього залежать якість діагностики, успішність розслідування спалахів хвороб, ефективність та результативність заходів з попередження серйозних вірусних та бактеріальних загроз (Сердюк А. та ін., 2012; Попченко Т., 2012; Холостова А., 2012; Колєснікова І., 2014). Існує необхідність пошуку сучасних наукових підходів до поліпшення планування, підготовки і професійного розвитку мікробіологів СГЗ.

Актуальність вирішення вказаної проблеми зростає в умовах реформування СОЗ і розбудови нової СГЗ в Україні, реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що обумовило виконання даного дослідження, визначило його мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт (НДР) кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини НМУ імені О.О.Богомольця і є фрагментом НДР «Обгрунтування сучасної системи профілактики хронічних неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя»(термін виконання – 2014-2016 рр., № держреєстрації 0114U000508) та ініціативної НДР «Концептуальні засади формування громадської системи охорони здоров’я в Україні» (термін виконання 2015-2016 рр., № держреєстрації 0115U003851).

Мета дослідження: обґрунтування сучасної моделі кадрового забезпечення СГЗ України спеціалістами мікробіологічного профілю.

Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачали наступне:

 1. Провести аналіз світового та вітчизняного досвіду щодо кадрового забезпечення охорони здоров’я фахівцями мікробіологічного профілю.
 2. Вивчити особливості та тенденції інфекційної захворюваності і смертності населення України, провести порівняльний аналіз з даними в країнах ЄР ВООЗ.
 3. Дослідити тенденції забезпечення закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби (ДСЕС) України спеціалістами мікробіологічного профілю
 4. Проаналізувати обсяги діяльності спеціалістів мікробіологічного профілю в бактеріологічних лабораторіях ДСЕС України.
 5. Дослідити рівень та особливості підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів-мікробіологів на додипломному та післядипломному рівні.
 6. Вивчити думку спеціалістів мікробіологічного профілю ДСЕС щодо проблем здійснення професійної діяльності та визначити їх сучасні потреби.
 7. Науково обгрунтувати та розробити функціонально-структурну модель забезпечення спеціалістами мікробіологічного профілю закладів СГЗ України.

Об’єкт дослідження: здоров’я населення, СГЗ, ресурсне забезпечення фахівців бактеріологічних лабораторій ДСЕС України.

Предмет дослідження: інфекційна захворюваність населення, чисельність спеціалістів мікробіологічного профілю, рівень їх кваліфікації, обсяги та умови професійної діяльності, якість додипломної та післядипломної підготовки мікробіологів, модель забезпечення фахівцями СГЗ.

Методи дослідження. При написанні роботи було використано методи:

 • системного підходу – для проведення кількісного і якісного аналізу кадрового забезпечення ДСЕС України спеціалістами мікробіологічного профілю та обґрунтування сучасної моделі кадрового забезпечення СГЗ мікробіологами;
 • бібліосемантичний – для вивчення вітчизняного та світового досвіду стосовно досліджуваної проблеми;
 • історичний – для ретроспективного вивчення особливостей підготовки кадрів мікробіологів у НМУ імені О.О. Богомольця;
 • епідеміологічний – для вивчення рівнів, структури та динаміки інфекційної захворюваності, рівнів та динаміки смертності;
 • соціологічний – для отримання інформації щодо якості підготовки мікробіологів на додипломному та післядипломному рівні, задоволеності умовами професійної діяльності лікарів-мікробіологів, існуючих проблем та потреб;
 • медико-статистичний – для збору, обробки, аналізу отриманої під час дослідження інформації;
 • моделювання – для розробки сучасної функціонально-структурної моделі кадрового забезпечення СГЗ спеціалістами мікробіологічного профілю;
 • експертних оцінок – для оцінки запропонованої моделі кадрового забезпечення СГЗ фахівцями мікробіологічного профілю і прогнозування її ефективності.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в Україні:

 • встановлено сучасні особливості та тенденції інфекційної захворюваності населення України в територіальному, національному та європейському вимірі;
 • оцінено тенденції забезпечення закладів ДСЕС спеціалістами мікробіологічного профілю, динаміку обсягів їх діяльності та навантаження в процесі реформування;
 • визначено сучасні проблеми підготовки спеціалістів мікробіологічного профілю в системі Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ України);
 • виявлено особливості підготовки кадрів мікробіологів в НМУ імені О.О. Богомольця в контексті становлення та розвитку науково-освітньої мікробіологічної школи;
 • визначено сучасні проблеми професійної діяльності та потреби спеціалістів мікробіологічного профілю бактеріологічних лабораторій ДСЕС;
 • обґрунтовано основні напрями та підходи до удосконалення підготовки спеціалістів мікробіологічного профілю для СГЗ;
 • обґрунтовано та розроблено сучасну функціонально-структурну модель системи забезпечення СГЗ спеціалістами мікробіологічного профілю.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в суттєвому доповненні теорії соціальної медицини та організації охорони здоров’я в частині вчення про СГЗ, її кадрове забезпечення спеціалістами-мікробіологами в умовах реформування.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення та висновки даного дослідження стали підставою для:

 • розробки пропозицій з формування організаційно-функціональної структури СГЗ в Україні;
 • обґрунтування пропозицій з удосконалення ресурсного забезпечення бактеріологічних лабораторій СГЗ;
 • розробки інструментарію для вивчення проблем підготовки мікробіологів на додипломному та післядипломному рівнях, умов праці та визначення потреб спеціалістів бактеріологічних лабораторій ДСЕС в процесі їх діяльності;
 • удосконалення навчальних програм підготовки лікарів на додипломному та післядипломному рівнях на кафедрах мікробіології, вірусології та імунології, організації охорони здоров’я та соціальної медицини;
 • розробки лекційних курсів та написання посібників з мікробіології, вірусології та імунології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я;
 • обґрунтування та розробки функціонально-структурної моделі системи забезпечення СГЗ України фахівцями мікробіологічного профілю.

Впровадження результатів дослідження проводилось на державному, галузевому та регіональному рівнях:

а) на державному рівні:

– при підготовці розділу Щорічної доповіді про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України за 2014 р.;

– при підготовці проекту Національного плану дій щодо боротьби з неінфекційними хворобами в Україні;

б) на галузевому рівні:

– у навчальному процесі Запорізького державного медичного університету, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного медичного університету, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Ужгородського національного університету, Сумського державного університету (акти впровадження), при підготовці посібників, лекцій, методичних розробок у курсі викладання мікробіології, вірусології та імунології і соціальної медицини та організації охорони здоров’я у ВНМЗ України;

в) на регіональному рівні:

– шляхом впровадження окремих елементів запропонованої моделі у роботу бактеріологічних лабораторій ДСЕС Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської областей (акти впровадження).

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно здійснено інформаційний пошук, проведено аналіз наукової літератури за проблемою, визначено мету і завдання дослідження, розроблено програму, визначено адекватні завданням методи та створено інструментарій дослідження. Проаналізовано дані офіційної статистичної звітності та Європейської бази даних «Здоров’я для всіх» (ЄБД ЗДВ). Визначено особливості та тенденції інфекційної захворюваності і смертності в європейському регіональному, національному та територіальному контексті. Особисто організовано та проведено соціологічне дослідження серед студентів і спеціалістів мікробіологічного профілю, сформовано бази даних, здійснено їх статистичне опрацювання з використанням програмних продуктів Microsoft Excel та Statistica 7.0. На підставі отриманих даних автором оцінено особливості підготовки спеціалістів мікробіологічного профілю в системі МОЗ України. Здійснено пошук історичних матеріалів в архівах м. Києва. Отримано комплексну характеристику обсягів діяльності мікробіологів ДСЕС, визначено існуючі проблеми і потреби, обґрунтовано основні напрями і підходи до удосконалення підготовки фахівців мікробіологічного профілю для СГЗ. Науково обґрунтовано і розроблено функціонально-структурну модель системи забезпечення СГЗ спеціалістами мікробіологічного профілю. Узагальнено отримані результати, обґрунтовано наукові положення, сформульовано основні висновки, що знайшли відображення у опублікованих наукових працях за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження і основні положення дисертації доповідались та обговорювались на науково-практичних форумах різних рівнів:

 • на міжнародному рівні: на V міжнародній науковій міждисциплінарній конференції молодих вчених та студентів-медиків (Харків, 2012); міжнародній науковій конференції МКМ-2014-021 «Современные исследования медико-биологических наук» (Москва, 2014); міжнародному науково-практичному конгресі викладачів та психологів «The generation of scientific ideas» (Женева, 2014); міжнародній науково-практичній конференції «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві» (Одеса, 2013); ХI міжнародній науковій конференції «Донозологія – 2013» (Санкт-Петербург, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції до Всесвітнього дня здоров’я 2015 р. «Безпека харчових продуктів» (Київ, 2015); Всепольському Конгресі медицини і здоров’я «Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego» (Люблін, 2015).
 • на національному рівні: науково-практичній конференції «Здоров’я населення, актуальні проблеми та перспективи розвитку системи охорони здоров’я» (Харків, 2013);
 • на навчально-методичній конференції медичного факультету № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, 2013).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 16 наукових працях, зокрема в 1 монографії у співавторстві, 6 статтях, з яких 5 – у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 1 статті в зарубіжному науковому журналі, 9 тезах та матеріалах конференцій, з’їздів, конгресів.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, аналітичного огляду наукової літератури, програми, методів і обсягів досліджень, розділів власних досліджень з аналізом отриманих даних, узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків.

Дисертаційна робота викладена на 227 сторінках друкованого тексту (з них обсяг основного тексту – 149 сторінок), містить 13 таблиць, 28 рисунків, 31 додаток. Бібліографія включає 242 джерела, з них вітчизняних – 159, зарубіжних – 83.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, викладено наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, їх апробацію, особистий внесок здобувача та публікації.

У першому розділі «Сучасні проблеми кадрового забезпечення системи громадського здоров’я: світовий та національний досвід (аналітичний огляд літератури)» на підставі аналізу наукової літератури щодо забезпечення СГЗ спеціалістами з акцентом на фахівців мікробіологічного профілю показано доцільність обґрунтування напрямів удосконалення кадрового забезпечення СГЗ мікробіологами та розробки відповідної моделі з урахуванням сучасних стратегій реформування та існуючого досвіду.

У другому розділі представлено програму, методи та обсяги дослідження (рис. 1). Розроблена з використанням системного підходу спеціальна програма дослідження передбачала сім організаційних етапів, результати кожного з яких ставали логічною підставою для вирішення завдань наступних етапів.

Перший етап присвячувався вивченню інформаційних ресурсів щодо досвіду організації кадрового забезпечення СГЗ: фахівцями мікробіологічного профілю, що дозволило виявити проблемні питання, проаналізувати існуючий досвід, конкретизувати об’єкт та предмет дослідження.

На другому етапі визначено мету, завдання дослідження, обрано об’єкт, одиниці спостереження, джерела отримання інформації, методи дослідження. Інформаційною базою стали: дані ЄБД «ЗДВ» за 2000-2012 рр., Центру медичної статистики (ЦМС) МОЗ України за 2000-2014 рр., статистичні звітні форми ДСЕС України № 40-здоров «Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції» (12 одиниць) за 2001-2012 рр. та №2 «Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання» (10 одиниць) за 2003-2012 рр., анкети соціологічного опитування студентів ІІІ та VI курсів вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ) і лікарів-бактеріологів та вірусологів ДСЕС України.

Третій етап присвячено аналізу інфекційної захворюваності та смертності населення України, країн ЄР ВООЗ, Європейського Союзу (ЄС) у 2000-2012 рр. за даними ЄБД «ЗДВ», її особливостей та тенденцій за окремими нозологіями. Досліджено інфекційну захворюваність і смертність у розрізі окремих адміністративних територій за даними ЦМС МОЗ України за 2000-2014 рр.

У ході четвертого етапу проаналізовано забезпечення фахівцями мікробіологічного профілю закладів ДСЕС України у 2001-2012 рр. та обсягів їх діяльності за даними звітної форми № 40-здоров за 2001-2012 рр.

На п’ятому етапі проведено соціологічне опитування 143 студентів ІІІ курсу та 60 студентів VI курсу ВМНЗ, що навчалися за навчальним планом підготовки лікарів «медико-профілактична справа», визначено особливості додипломної підготовки фахівців мікробіологічного профілю, вивчення досвіду підготовки фахівців мікробіологічного профілю в НМУ імені О.О. Богомольця. В результаті анкетування 104 фахівців – лікарів-бактеріологів та вірусологів бактеріологічних лабораторій визначено проблеми післядипломної підготовки. Науковою базою дослідження стали НМУ імені О.О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО імені П.Л. Шупика), заклади ДСЕС України.

Шостий етап дослідження присвячено аналізу професійної діяльності спеціалістів бактеріологічних лабораторій ДСЕС. Статистичну обробку результатів дослідження здійснено з використанням статистичних пакетів програм Statistica 7.0 та Microsoft Excel.

На сьомому етапі проаналізовано документи ВООЗ та МОЗ України щодо стратегій розвитку СОЗ, функціонально-структурної побудови і досвіду роботи Центрів контролю за захворюваністю та профілактики (CDC) і Європейського центру профілактики захворювань і контролю (ECDC) для визначення перспективних напрямів розбудови СГЗ в Україні та її кадрового забезпечення у світлі Національної стратегії реформування СОЗ України на період 2015-2020 років і Європейської політики «Здоров’я-2020».

Обґрунтовано основні напрями та підходи до удосконалення кадрового забезпечення СГЗ і розроблено функціонально-структурну модель забезпечення системи СГЗ фахівцями мікробіологічного профілю. Експертну оцінку запропонованої моделі було проведено 20 експертами, у т.ч. 10 викладачами кафедр ВМНЗ України за фахом «організація та управління охороною здоров’я» та 10 – за фахом «мікробіологія».

Узагальнення результатів наукових досліджень та наявного досвіду щодо кадрового забезпечення СГС фахівцями-мікробіологами

І етап

Аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових інформаційних джерел, програмних, стратегічних документів міжнародного та національного рівнів (242 джерел, у т.ч. 83 іншомовних)

Вибір методу дослідження, формування мети, завдань, обґрунтування методів та обсягів

ІІ етап

Вивчення сучасних особливостей та тенденцій інфекційної захворюваності в Україні у 2003-2012 рр.

ІІІ етап

Аналіз Європейської бази даних «Здоров’я для всіх», Центру медичної статистики МОЗ України

Аналіз звітних форм №2 ДСЕСУ
за 2003-2012 рр.

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий