В. М. Лісовий 1,3, Н. В. Бездітко 2, Т.І. Єрмоленко 1

Фармакоекономічний аналіз застосування препаратів мікофенолової кислоти у пацієнтів із трансплантацією нирки в умовах вітчизняного фармацевтичного ринку
В. М. Лісовий 1,3, Н. В. Бездітко 2, Т.І. Єрмоленко 1

Скачати 141.37 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 141.37 Kb. УДК: 615.035.1-7: 616.61-006-089.843

В.М. Лісовий 1,3, Н.В. Бездітко 2, Т.І. Єрмоленко 1

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ МІКОФЕНОЛОВОЇ КИСЛОТИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ НИРКИ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

1 Харківський національний медичний університет

2 Національний фармацевтичний університет, м. Харків

3 КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології і нефрології ім.В.І.Шаповала»

Ключові слова: препарати мікофенолової кислоти, трансплантація нирки, клініко-економічна доцільність
Застосування мікофенолової кіслоти (МФК) у пацієнтів після трансплантації нирки дозволило добитися значних результатів у зниженні рівня гострих відторгнень нирки у реципієнтів і в збільшенні довгостроковій виживаності трансплантату. З метою оцінки клініко-економічної доцільністі переведення пацієнтів з трансплантацією нирки з препарату МН-ПО на препарат ММФ в умовах фармацевтичного ринку України був вивчений фармакоекономічний метод мінімізації витрат, розраховано показник «втрачених можливостей» при переході на менш витратний лікарський засіб та проведено аналіз впливу на бюджет. Встановлено, що фармакоекономічні розрахунки переконливо доводять економічні переваги ММФ над МН-ПО. Це свідчить про доцільність використання ММФ у пацієнтів, яким призначена імуносупресивна терапія препаратами мікофенолової кислоти.
В.Н. Лесовой, Н.В. Бездетко, Т.И. Ермоленко

Фармакоэкономический анализ применения препаратов микофеноловой кислоты у пациентов с трансплантацией почки в условиях отечественного фармацевтического рынка
Применение МФК кислоты (МФК) у пациентов после трансплантации почки позволило добиться значительных результатов в снижении уровня острых отторжений почки у реципиентов и в увеличении долгосрочной выживаемости трансплантата. С целью оценки клинико-экономической целесообразности перевода пациентов с трансплантацией почки с препарата МН-ПО на препарат ММФ в условиях фармацевтического рынка Украины был изучен фармакоэкономический метод минимизации затрат, рассчитан показатель «упущенных возможностей» при переходе на менее затратный лекарственное средство и проведен анализ влияния на бюджет. Установлено, что результаты фармакоэкономических расчетов убедительно доказывают экономические преимущества ММФ над МН-ПО. Это свидетельствует о целесообразности использования ММФ у пациентов, которым назначена иммуносупрессивная терапия препаратами МФК.

Ключевые слова: препарати микофеноловой кислоты, трансплантация почки, клинико-экономическая целесообразность
V.N. Lesovoy, N.V. Bezdetko, T.I.Yermolenko

Pharmacoeconomic analysis of mycophenolic acid containing drugs use in renal transplant recipients in the context of domestic pharmaceutical market

The use of mycophenolic acid (MPA) in patients after kidney transplantation made it possible to achieve significant results in reducing the number of acute rejection of kidney in recipients, and increasing the long-term survival of transplant. With the aim of evaluation of the clinical and economic feasibility of conversion renal transplant recipients from EC-MPS to MMF in the setting of Ukrainian pharmaceutical market pharmacoeconomic cost minimization method was investigated a coefficient of «missed opportunities» in the conversion to a less expensive therapy was calculated, and the analysis of the impact on the budget was performed. It was determined, the results of pharmacoeconomic calculations present the strong evidence of the economic advantage of MMF over EC-MPS and the feasibility of MMF in patients receiving immunosuppressive therapy with MPA.

Key words: mycophenolic acid, kidney transplantation, clinical and economic feasibility

Вступ

Мікофенолова кіслота (МФК) — слабка органічна кислота, виділена як продукт природної ферментації Penicillium stoloniferum в 1913 р. За своїми біологічними властивостями МФК — могутній селективний неконкурентний і оборотний інгібітор інозинмоно фосфатдегідрогенази (ІМФДГ), що пригнічує синтезгуанозинових нуклеотидів de novo [1]. МФК має більш виражену цитостатичну дію на лімфоцити, ніж на інші клітини, оскільки проліферація Т- і В-лімфоцитів сильно залежить від синтезу пуринів de novo, у той час як клітини інших типів можуть переходити на обхідні шляхи метаболізму. Застосування МФК у пацієнтів після трансплантації нирки дозволило добитися значних результатів у зниженні рівня гострих відторгнень нирки у реципієнтів і в збільшенні довгостроковій виживаності трансплантату. Ефективність та безпека застосування МФК в комбінації з малими дозами циклоспорину і кортикостероїдів були показані в Європейських клінічних дослідженнях щодо профілактики гострого відторгнення органів при трансплантації [2]. На фармацевтичному ринку України МФК представлена двома лікарськими препаратами  перший являє собою нову поліпшену лікарську форму мікофенолової кислоти у вигляді мікофенолату натрію (МН), покриту кишковорозчинною оболонкою (ПО) з метою захисту верхніх відділів ШКТ від токсичного впливу МФК, забезпечення доставки активної речовини безпосередньо в тонкий кишечник; другий — мофетила мікофенолат (ММФ)  перший препарат МФК. Це синтетичний морфоліноетіловий ефір мікофенольної кислоти (МФК). Він є її попередником.  Після перорального прийому ММФ швидко перетворюється в печинці в активні метаболіти — МФК та інші.

МН-ПО 720 мг містить таку ж кількість МФК, як 1000 мг ММФ. Препарати МН-ПО та ММФ мають суттєві відмінності в фармакокінетиці. В той же час, в достатній кількості рандомізованих клінічних досліджень доведена їх порівняна ефективність та безпечність [3,4]. Обидва препарати є високовартісними, тому економічні аспекти їх застосування є не менш важливими ніж клінічні.

Мета дослідження – оцінити клініко-економічну доцільність переведення пацієнтів з трансплантацією нирки, що отримують препарати мікофенолової кислоти (МФК) в поєднанні з базовою імуносупресивною терапію циклоспорином та глюкокортикостероїдами, з препарату мікофенолату натрію з кишково-розчинним покриттям (МН-ПО) на препарат мофетілу мікофенолат (ММФ) в умовах фармацевтичного ринку України.

Матеріал і методи дослідження

Об’єктом для клініко-економічної оцінки стали результати прямих порівняльних рандомізованих клінічних досліджень застосування у пацієнтів із трансплантацією нирки в якості імуносупресивного препарату МН-ПО та ММФ [5,6,7].

Для вибору найменш витратного препарату МФК для імуносупресивної терапії пацієнтів з трансплантацією нирки було використано фармакоекономічний метод мінімізації витрат, розраховано показник «втрачених можливостей» при переході на менш витратний лікарський засіб та проведено аналіз впливу на бюджет.

Метод мінімізації витрат (cost-minimization analysis – СМА) використовується в фармакоекономічних дослідженнях для порівняння схем лікування, які мають однакову клінічну ефективність та безпечність застосування. Для визначення економічних переваг однієї з альтернативних схем розраховується різниця витрат між ними за формулою: СМА = DC1− DC2 , де СМА – різниця витрат між порівнюваними схемами лікування; DC1 – прямі витрати при 1-й схемі лікування; DC2 – прямі витрати при 2-й схемі лікування.

Ефективність досліджуваних схем імунодепресивної терапії проводили за критерієм відсутності ознак хронічної дисфункції трансплантату, безпечність  за динамікою балів за шкалою шлунково-кишковіх симптомів GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale ).

Аналіз витрат включав визначення прямих медичних витрат на лікарські препарати МН-ПО та ММФ. Розрахунки вартості для МН-ПО проводилися за оптовими цінами дистриб’ютора БАДМ станом на 3.04.2015 р. для препаратів МН-ПО, таблетки вкриті кишково-розчинною оболонкою по 180 мг № та препарату ММФ, капсули по 250 мг № 100.

При проведенні фармакоекономічних розрахунків використовували ціни задекларовані МОЗ станом на 01.04.2015 р.

Показник «втрачених можливостей», що було використано в даному дослідженні, визначає, скільки пацієнтів можна додатково пролікувати протягом року при переході на менш витратний лікарський препарат. Цей показник розраховується за формулою: Q = СМА/Clow де: Q – показник втрачених можливостей, СМА – різниця витрат порівнюваних методів лікування; Clow – витрати на лікування за менш витратною схемою.

Аналіз впливу на бюджет (budget impact analysis – BIA)  додатковий метод фармакоекономічного аналізу, що визначає фінансові наслідки прийняття нового альтернативного втручання для місцевих, регіональних та національних бюджетів. Аналіз впливу на бюджет передбачає економічне порівняння двох можливих сценаріїв розподілу державних коштів: базового (початкові умови) та альтернативного (тобто, того, що можливий при зміні схеми лікування певної хвороби). Аналіз впливу на бюджет дозволяє визначити скільки державного (регіонального) бюджету можливо зекономлено (або має бути додатково витрачено) при заміні одного лікарського засобу іншим [8].

Розрахунки впливу на бюджет проведено відповідно до таких припущень: кількість пацієнтів що отримують МН-ПО та переводять на ММФ становить 50% та 100% пацієнтів, що отримують імуносупресивну терапію після алотрансплантації нирки.

Практичне застосування методу аналізу впливу на бюджет при заміні препарату МН-ПО на ММФ було проведене на прикладі Харківського регіону на ґрунті даних щодо лікарської терапії пацієнтів з трансплантацією нирки, які лікуються в Харківському обласному клінічному центрі урології та нефрології ім. В.І. Шаповала. Було розраховано, яку частку коштів регіонального бюджету можливо було зекономити протягом року (та, відповідно, перерозподілити на інших пацієнтів, що потребують лікування), якби та частка пацієнтів, що зараз одержує лікування препаратом МН-ПО була повністю забезпечена лікуванням препаратом ММФ.

Для визначення наскільки зміняться результати даного економічного аналізу при варіаціях вхідних показників було проведено аналіз чутливості результатів. Аналіз чутливості проводили відповідно до коливання ціни на препарати в межах ±30%.

Результати та обговорення

Клінічна оцінка. Препарати мікофенолової кислоти МН-ПО та ММФ мають певні особливості фармакокінетики, тому не можуть розглядатися як біоеквівалентні. В той же час, аналіз даних прямих порівняльних рандомізованих досліджень препаратів МН-ПО та ММФ продемонстрував тотожну клінічну ефективність та практично однакову безпечність їх застосування [6,7]. З урахуванням цього факту в сучасних Європейських та американських рекомендаціях з ведення пацієнтів — реципієнтів ниркового трансплантата — немає переваг одного препарату МФК на інший. В означених клінічніх рекомендаціях підкреслюється, що ММФ і МН-ПО забезпечують еквівалентний рівень імуносупресії і мають подібну частоту побічних ефектів [9].

Економічна оцінка. На даний час на фармацевтичному ринку України утилітарна вартість упакування препарату МН-ПО вища, ніж ММФ в 4,3 рази. Згідно з чинними рекомендаціями [10] хворим з нирковими трансплантатами рекомендується прийом ММФ в дозі 2 г на добу або МН-ПО по 720мг двічі на добу (добова доза 1440 мг). З урахуванням дози вартість лікування пацієнта з трансплантатом нирки МН-ПО виявляється дорожчою за ММФ більше, ніж в 3,5 рази (табл. 1).

Показник втрачених можливостей при заміні більш вартісного препарату мі фенолової кислоти МН-ПО на менш вартісний МММ дорівнює 2,6. Це свідчить, що при переводі 1 пацієнта зі схеми лікування МН-ПО, звільнюються кошти, яких вистачає для лікування препаратами міфенолової кислоти ще 2,6 хворих додатково, відповідно якщо перевести з препарату МН-ПО на ММФ 2 пацієнтів з трансплантатом нирки імуносупресивну терапію препаратами міфенолової кислоти зможуть додатково отримувати ще 5 хворих. Тобто, за ті самі кошти імуносупресивну терапію препаратами МФК здійснювати або 2 пацієнтам препаратом МН-ПО або 7 – ММФ.

В КЗОЗ «Обласний клінічний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала» на даний час під наглядом спеціалістів перебувають 90 пацієнтів з трансплантацією нирки. З них 65 осіб отримують препарати МФК. Аналіз впливу на бюджет показав суттєві переваги заміни препарату МН-ПО на ММФ. Результати розрахунків загального порівняння базового та альтернативних сценаріїв наведено в табл. 2. Вони переконливо свідчать, що використання ММФ слід визначити як домінуючу альтернативу у випадку, коли пацієнтам — реципієнтам ниркового трансплантату — призначається імуносупресивна терапія препаратами МФК.

Як можна побачити з даних, що наведено у таблиці 2, економія бюджету зростає із збільшенням частки пацієнтів, що переводяться на ММФ. При повній заміні у державних закупівлях препарату МФК МН-ПО на ММФ в умовах сучасного фармацевтичного ринку України розрахована економія бюджету для Харківського обласного клінічного центру урології та нефрології складає 3,46 млн. грн. (табл. 2). Враховуючи, що метод мінімізації витрат показав пряму економічну перевагу ММФ перед МН-ПО, можна очікувати, що вплив на бюджет при закупівлі препарату ММФ буде позитивним у будь-якому лікувальному закладі, а кількість зекономлених державних коштів буде варіювати в залежності від кількості пацієнтів, що забезпечуються імуносупресивною терапією препаратами мікофенолової кислоти

Результати фармакоекономічних розрахунків переконливо доводять економічні переваги ММФ над МН-ПО та доцільність використання ММФ у пацієнтів, яким призначена імуносупресивна терапія препаратами мікофенолової кислоти.

Аналіз чутливості результатів до коливання ціни на препарати та коливань середньої добової дози в межах ±30% довели стійкість отриманих результатів.

Отримані результати відносно економічної доцільності використання ММФ порівняно з МН-ПО в умовах українського фармацевтичного ринку підтверджуються даними досліджень, що проведені в інших країнах.

Висновки.

 1. Аналоги мікофенолової кислоти є сучасними високоефективними засобами імуносупресивної терапії у пацієнтів з трансплантацією нирки.
 2. Клінічна ефективність та безпечність препаратів мікофенолової кислоти  мікофенолату натрію з кишково-розчинним покриттям та мофетілу мікофенолату  у пацієнтів з трансплантацією нирки не має статистично значимої різниці. В той же час, вартість добової дози мікофенолату натрію перевищує відповідну дозу мофетілу мікофенолату в 3,5 рази.
 3. Мофетілу мікофенолат має суттєві економічні переваги у порівнянні з мікофенолатом натрію в умовах українського фармацевтичного ринку.
 4. Перевід хворих з трансплантацією нирки, яким показана імуносупресивна терапія препаратами мікофенолової кислоти, з мікофенолатом натрію на мофетілу мікофенолат дозволяє зменшити вартість імуносупресивної терапії втричі.
 5. Використання отриманих результатів порівняльного клініко-економічного аналізу ММФ та МН-ПО в практичній діяльності установ охорони здоров’я дозволить оптимізувати витрати на імуносупресивну терапію препаратами мікофенолової кислоти.

Таблиця 1.

Вартість імуносупресивної терапії хворих з трансплантацією нирки
в залежності від обраного препарату мікофенолової кислоти

Показник Препарат мікофенолової кислоти МН-ПО ММФ Вартість упаковки, грн. 5974,85 1385,11 Вартість добової дози, грн. 398,3 110,8 Вартість терапії протягом року, грн 145 388,0 40 445,2 Економія витрат на терапію одного пацієнта протягом року, грн. (%)

— 104942,8 (259%) Показник втрачених можливостей

2,6

Таблиця 2.

Динаміка бюджетних витрат на на імуносупресивну терапію пацієнтів з трансплантацією нирки при зміні препарату мікофенолової терапії
(за даними аналізу впливу на бюджет)

Співвідношення пацієнтів, що отримують препарати
МН-ПО/ММФ
протягом року (%) Кількість пацієнтів, що отримують препарати
МН-ПО/ММФ
протягом року (n) Загальні витрати на імуносупресивну терапію препаратами МФК, грн Зміна витрат у порівнянні до базового сценарію, % (грн.) 50/50 (базовий сценарій) 33/32 6 092 051,33 — 25/75 (альтернативний сценарій) 16/49 4 308 023,65 29,3%
1 784 027,675 0/100 (альтернативний сценарій) 0/65 2 628 938,78 56,8 %
(3 463 112,55)

Література:

 1. Molecular mechanisms of the antiangiogenic and antitumor effects of mycophenolic acid/ S.Domhan, S.Muschal,  Ch. Schwager [et al.] // Mol. Cancer. Ther .- 2008/ — Vol. 7. – P. 1656-1668
 2. Chen H. Clinical mycophenolic acid monitoring in liver transplant recipients./ H. Chen, B. Chen //World J. Gastroenterol.  2014.  Vol.20(31).  P.10715-10728.
 3. Mycophenolate mofetil versus enteric-coated mycophenolate sodium: a large, single-center comparison of dose adjustments and outcomes in kidney transplant recipients. /H.W. Sollinger, A.K.Sundberg , G. Leverson [et al.] //Transplantation. 2010.  Vol.89, N 4.  P.446-451.
 4. Sollinger H. Enteric-coated mycophenolate sodium: therapeutic equivalence to mycophenolate mofetil in de novo renal transplant patients./H. Sollinger //Transplant Proc.  2004.  Vol.36.  517S-520S.
 5. Randomized Trial of Mycophenolate Mofetil Versus Enteric-Coated Mycophenolate Sodium in Primary Renal Transplantation With Tacrolimus and Steroid Avoidance: Four-Year Analysis /G. Ciancio /G. Ciancio, G.W. Burke, J.J. Gaynor [et al. //Transplantation.  2011.  Vol. 91, N11.  P.214-218
 6. Enteric-coated mycophenolate sodium versus mycophenolate mofetil in renal transplant recipients experiencing gastrointestinal intolerance: a multicenter, doubleblind, randomized study. / A.J. Langone, L. Chan, P. Bolin, et al. //Transplantation.  2011.  Vol.91.  P.470-478.
 7. Randomized Trial of Mycophenolate Mofetil Versus Enteric-Coated Mycophenolate Sodium in Primary Renal Transplant Recipients Given Tacrolimus and Daclizumab/Thymoglobulin: One Year Follow-Up /G. Ciancio, G.W. Burke, J.J. Gaynor [et al.] // Transplantation.  2008.  Vol.86.  P.67–74.
 8. Rascati K.L. Essentials of pharmacoeconomics – Lippincott Williams & Wilkins, 20. – 310 р.
 9. Heemann U. et all. Endorsement of the Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) guidelines on kidney transplantation: a European Renal Best Practice (ERBP) position statement //Nephrol Dial Transplant.  2011.  Vol 26.  P.2099–2106/
 10. Morris P., Knechtle S.J. Kidney Transplantation — Principles and Practice.  Elsevier Health Sciences, 2014.  880 p.

Література:

 1. Domhan S., Muschal S., Schwager C. et al. (2008) Molecular mechanisms of the antiangiogenic and antitumor effects of mycophenolic acid. Mol. Cancer Ther,  7, 1656-1668
 2. Chen H, Chen B. (2014) Clinical mycophenolic acid monitoring in liver transplant recipients. World J Gastroenterol, 20(31), 10715-10728.
 3. Sollinger H.W., Sundberg A.K., Leverson G. et al. (2010) Mycophenolate mofetil versus enteric-coated mycophenolate sodium: a large, single-center comparison of dose adjustments and outcomes in kidney transplant recipients. Transplantation, 89 (4), 446-451.
 4. Sollinger H. (2004) Enteric-coated mycophenolate sodium: therapeutic equivalence to mycophenolate mofetil in de novo renal transplant patients. Transplant Proc., 36, 517S-520S.
 5. Ciancio G., Burke G.W., Gaynor J.J. [et al. (2011) Randomized Trial of Mycophenolate Mofetil Versus Enteric-Coated Mycophenolate Sodium in Primary Renal Transplantation With Tacrolimus and Steroid Avoidance: Four-Year Analysis. Transplantation, 91 (11), 214-218
 6. Langone J., Chan L., Bolin P. et al. (2011) Enteric-coated mycophenolate sodium versus mycophenolate mofetil in renal transplant recipients experiencing gastrointestinal intolerance: a multicenter, doubleblind, randomized study. Transplantation, 91, 470-478.
 7. Ciancio G., Burke G.W., Gaynor J.J. et al. (2008) Randomized Trial of Mycophenolate Mofetil Versus Enteric-Coated Mycophenolate Sodium in Primary Renal Transplant Recipients Given Tacrolimus and Daclizumab/Thymoglobulin: One Year Follow-Up. Transplantation, 86, 67–74.
 8. Rascati K.L. (2008) Essentials of pharmacoeconomics – Lippincott Williams & Wilkins, 20. – 310 р.
 9. Heemann U. et all. (2011) Endorsement of the Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) guidelines on kidney transplantation: a European Renal Best Practice (ERBP) position statement. Nephrol Dial Transplant., 26, 2099–2106.
 10. Morris P., Knechtle S.J. (2014) Kidney Transplantation — Principles and Practice.  Elsevier Health Sciences  880 p.

Pharmacoeconomic analysis of mycophenolic acid (МРА) containing drugs use in renal transplant recipients in the context of domestic pharmaceutical market
Introduction. The use of mycophenolic acid (MPA) in patients after kidney transplantation made it possible to achieve significant results in reducing the number of acute rejection of kidney in recipients, and increasing the long-term survival of transplant. In the pharmaceutical market of Ukraine the MPA is represented by two medications, enteric-coated mycophenolate sodium (EC-MPS) tablets and mycophenolate mofetil (MMF). The sufficient number of randomized clinical trials proved the comparative effectiveness and safety of these drugs. Both medications are expensive. For this reason, the economic aspects of their application are no less important than clinical aspects.

Objectives. To evaluate the clinical and economic feasibility of conversion from EC-MPS to MMF in renal transplant recipients receiving the MPA medications in combination with the conventional immunosuppressive therapy of cyclosporine and corticosteroids, in the settings of the pharmaceutical market of Ukraine.

Material and methodsю. The target for clinical and economic evaluation became the results of direct comparative randomized clinical trials of immunosuppressive therapy with EC-MPS and MMF for renal transplant recipients. To select the least expensive MPA formulation for immunosuppressive therapy in renal transplant recipients pharmacoeconomic cost minimization method was used, a coefficient of «missed opportunities» in the conversion to a less expensive therapy was calculated, and the analysis of the impact on the budget was performed. Practical implementation of method of analysis of the impact on budget due to replacing EC-MPS with MMF based on medical therapy of renal transplant recipients treated in MHI «Regional Clinical Center of Urology and Nephrology n.a. V.I. Shapoval» was conducted in Kharkov region.

The proportion of the regional budget to save per year was calculated, should the proportion of patients receiving EC-MPS were fully supplied with MMF. To determine how much the results of this economic analysis would change under various input parameters the sensitivity analysis of the results was performed. The sensitivity analysis was performed in accordance with fluctuations of the medications cost within ± 30%.

Results. The results of pharmacoeconomic calculations present the strong evidence of the economic advantage of MMF over EC-MPS and the feasibility of MMF in patients receiving immunosuppressive therapy with MPA. The analysis of the sensitivity of the results to medications cost fluctuation and changes in average daily dose within ± 30% proved the reliability of the obtained data. The obtained results of the economic feasibility of using MMF vs EC-MPS in the Ukrainian pharmaceutical market coincide with those of trials conducted in other countries.

Conclusions. The MPA modern analogues are highly effective immunosuppressive therapy in renal transplant recipients. Clinical efficacy and safety of MPA medications, i.e. enteric-coated mycophenolate sodium and mycophenolate mofetil, in renal transplant recipients has no statistically significant difference. At the same time, the cost of the daily dose of mycophenolate sodium is 3.5 times greater than the corresponding dose of mycophenolate mofetil. Mycophenolate mofetil has substantial economic advantages in comparison with mycophenolate sodium in Ukrainian pharmaceutical market. Conversion of renal transplant recipients receiving immunosuppressive therapy with MPA from mycophenolate sodium to mycophenolate mofetil makes it possible to reduce the cost of immunosuppressive therapy thrice. The use of the results of comparative clinical and economic analysis of MMF and EC-MPS in health care institutions practice will optimize the cost of immunosuppressive therapy with MPA.

 • Vladimir Nikolayevitch Lesovoy — a corresponding member of NAMS of Ukraine, Rector of Kharkov National Medical University, Doctor of Medical Science, Professor, Director of MIH “Regional Clinical Center of Urology and Nephrology n.a. V.I. Shapoval”, Kharkov
 • Bezdetko Natalia Vladimirovna — MD, PhD, Professor of Chair of Pharmacoeconomics of National University of Pharmacy
 • Yermolenko Tamara Ivanovna — PharmD, PhD, Professor, Head of Chair of Pharmacology and Drug Prescription of Kharkov National Medical University

 • Владимир Николаевич Лесовой – чл-корр. НАМН Украины, ректор Харьковского национального медицинского университета, д.мед.н., профессор, директор КУОЗ «Областной центр урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала», г Харьков

e-mail: urologycenter@ukr.net

тел. (057) 738-71-55

 • Бездетко Наталья Владимировна, доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакоэкономики Национального фармацевтического университета
 • Ермоленко Тамара Ивановна — доктор фармацевтических наук, профессор, заведующая кафедрі фармакологии и медицинской рецептурі Харьковского национального медицинского университета
  • Володимир Миколайович Лісовий — чл-кор. НАМН України, ректор Харківського національного медичного університету, д.мед.н., професор, директор КЗОЗ «Обласний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала », м. Харків
 • Бездітко Наталія Володлимирівна – доктор медичних наук, професор кафедри фармакоекономіки Національного фрамацевтичного університету
 • Єрмоленко Тамара Іванівна – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології та медичної рецептури Харківського національного медичного університету

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий