Уроки-дослідження з географії у 6 класі

Уроки-дослідження з географії у 6 класі: методичні матеріали для проведення уроків-досліджень з географії у 6 класі / Укладач: Павлусів О. С., вчитель Вовчищовицького нвк. – 2015. – 52 с
Уроки-дослідження з географії у 6 класі

Скачати 0.56 Mb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 0.56 Mb.

  1   2   3

Відділ освіти Мостиської районної державної адміністрації

Вовчищовицький НВК

Уроки-дослідження

з географії

у 6 класі

Вовчищовичі — 2015

Уроки-дослідження з географії у 6 класі: методичні матеріали для проведення уроків-досліджень з географії у 6 класі / Укладач: Павлусів О. С., вчитель Вовчищовицького НВК. – 2015 . – 52 с.
Рекомендовано для вчителів географії

Рецензенти:

Гудима Л. Я. – методист районного методичного кабінету відділу освіти Мостиської РДА

Гнатів О.Є. – вчитель географії Судововишнянського НВК

Схвалено методичною радою відділу освіти Мостиської РДА (протокол № 3 від 17.02.2015 року)

Зміст

Вступ…………………………………………………………….…..4

1. Проведення досліджень при вивченні шкільних курсів географії як засіб формування досвіду творчої діяльності учнів…………………………6

2. Урок-дослідження № 1. Географічні дослідження. Особливості організації власних спостережень. Дослідження:Спостереження на місцевості за змінами в природі…………………………………………10

3. Урок-дослідження № 2. Сучасні дослідження. Дослідження: Робота з додатковими джерелами інформації для підготовки повідомлень про видатних дослідників та географічні відкриття…..20

4. Урок-дослідження № 3. Дослідження: Аналіз стану повітря у своєму населеному пункті з використанням різних джерел інформації та власних спостережень………………………………………………..25

5. Урок-дослідження № 4. Дослідження: Дослідити гідрологічні особливості найближчої місцевої водойми та її використання……….32

6. Урок-дослідження № 5. Дослідження: Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів……………………………………………36

Висновки……………………………………………………………47

Список використаної літератури………………………………….48

Вступ

Без сумніву, всі наші знання

починаються з досліду

І. Кант

Сьогодні питання про розвиток творчих здібностей учнів у теорії та практиці навчання стоїть особливо актуально, так як дослідження останнього часу виявили у школярів значно більше, ніж передбачалося раніше, можливостей засвоювати знання як у звичній, так і в нестандартній ситуації.

У посібнику розглянуто умови та особливості застосування досліджень для розвитку творчих здібностей учнів, оскільки при вивченні географії недостатньо обмежуватися простим перерахуванням цифр і фактів. Необхідно, щоб вони були приводом для ґрунтовної розмови на уроках, що стає можливим за допомогою творчих методів навчання. Все це спрямовано на розвиток творчих та пізнавальних здібностей учнів.

Необхідність розвивати творчість на сьогоднішній день призвела до нововведень у курс шкільної програми досліджень, виконання та оцінювання яких здійснюється за бажанням учителя та учнів. Основна мета введення досліджень – розвиток творчої особистості.

Крім того, до окремих тем наводяться теми досліджень, які рекомендується виконувати у вигляді створення презентацій, творів (есе), розробки міні-проектів, до виконання яких можуть бути залучені й члени родини учня.

Запропонована модель проведення досліджень є відкритою формою. Тобто, кожен вчитель відповідно до своєї методичної роботи або враховуючи певні індивідуальні, вікові особливості учнів чи інші чинники, обирає ті етапи проведення дослідження, які йому більше підходять. Етапність виконання дослідницької роботи вчитель може корегувати або змінювати.

У методичному посібнику розроблено та підготовлено міні-проекти, які є в змісті навчальної програми курсу «Загальна географія. 6 клас» та даються орієнтовні теми до всіх розділів навчального матеріалу.

Впровадження даної технології навчання спрямоване на стимулювання інтересу учнів до самостійного здобуття нових знань і застосування їх шляхом розв’язування проблем у конкретній практичній діяльності. Підготовка міні – проектів здійснюється як на уроці так і в позаурочний час, так само відбувається їхня презентація.

Усі запропоновані дослідження, міні-проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст. Тематику завдань для дослідницького практикуму і міні-проектів учитель може змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, особливостей природи свого краю тощо.

Долучаючись до дослідницької діяльності, її учасники працюють над навчальним міні-проектом, пов’язаним із вирішенням певних проблем. При цьому учні набувають знань, які за дидактичним значенням виходять за межі окремого навчального предмету, а за своїм особистісним сенсом — за межі звичного шкільного середовища, пов’язуючи їх з реальними соціальними проблемами, які готують дитину до життя.

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНИХ КУРСІВ ГЕОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

«Найдивовижнішою властивістю нашого світу є те, що його можна дослідити». Альберт Ейнштейн

Дослідження  — це складний, але дуже важливий і  цікавий шлях пізнання.

Мета дослідження: закріпити й  поглибити знання про подорожі та  дослідження, спрямовані на вивчення Землі; сформувати вміння користуватися різними джерелами географічної інформації для пошуку необхідних відомостей, їхнього відбору й  подальшого подання.

Дослідження, як елемент творчої діяльності учнів, проводяться під керівництвом учителя, котрий визначає основну мету досліджень та за активною участю членів родини учня. Дослідження проводяться за вибором і бажанням учня і оцінюється відповідно як творча робота. Форму виконання і подачі роботи вчитель рекомендує, а учень обирає довільно (міні-проекти, есе, презентації, тощо)

Дослідження як один з нових компонентів у навчальній програмі з географії передбачає планомірну і систематичну роботу учителя щодо розвитку в учнів дослідницьких умінь. Враховуючи, що рушійною силою будь-якої дослідницької діяльності є цікавість, слід насамперед створити на уроці географії умови, які б спонукали учнів до зацікавленості у виконанні дослідницьких завдань. Крім того, застосування досліджень як навчальної технології сприятиме формуванню мотивації шестикласників до вивчення географії, активізації їхньої пізнавальної діяльності.

Основними завданнями організації досліджень у процесі вивчення географії у 6-му класі є:

– ознайомити шестикласників з основними прийомами дослідницької роботи, як от: аналіз, синтез, порівняння, співставлення, аргументованість (доказовість) та ін.;

– вчити учнів застосовувати прийоми дослідження під час ознайомлення з географічними явищами, процесами у відповідних темах навчальної програми;

– максимально спиратися на індивідуальний життєвий дослідницький досвід шестикласників;

– розвивати індивідуальні дослідницькі вміння та творчі можливості кожної дитини, формуючи тим самим їхній попередній науково-дослідницький досвід;

– допомагати кожному учню пізнати себе, розкрити свої здібності, самореалізуватися в процесі дослідницької роботи.

Формування в учнів 6-го класу дослідницьких умінь відбувається поетапно з постійним підвищенням ступеня їхньої самостійності в дослідницьких завданнях, поступово перетворюючи їх на активних учасників та співавторів дослідницьких ідей. Запропоновані у навчальній програмі теми та проблеми дослідження можуть виконуватися як під час уроку, так і в позаурочний час, зокрема як індивідуальне (домашнє) завдання, а також у позашкільній роботі, наприклад, під час екскурсій чи проведення спостережень.

Будь-яка із запропонованих проблем дослідження може стати й головною проблемою уроку чи його фрагменту з відповідної теми. На уроках чи у позаурочний час варто використовувати різні форми його проведення: колективну, групову, парну чи індивідуальну.

Підготовка завдань дослідницького характеру потребуватиме від учителя більше зусиль і часу, аби ця робота не перетворилася лише на скачування учнями інформації з Інтернету. Тому слід наголошувати учням, що пошук, накопичення та опрацювання зібраної інформації є дуже важливим, аби у проблемі, що досліджується, досягти результату. Також учителю варто звертати увагу учнів і на те, якими методами (прийомами) цю інформацію краще опрацювати, як коректно сформулювати мету, об’єкт і предмет дослідження, яким чином краще оформити результати. Можна з шестикласниками говорити й проте, що дослідження бувають як суто теоретичними, так і практичними (прикладними) та пояснити різницю між ними.

Очікуваним результатом проведення передбачених програмою досліджень є передусім оптимальне засвоєння учнями навчального матеріалу (географічних фактів, понять, закономірностей), розвиток зазначених вище дослідницьких умінь та розвиток особистості учня (його пізнавальної активності, креативності, цікавості, наполегливості у розв’язанні поставлених завдань, охайності в оформленні результатів роботи тощо). Важливим моментом повинна стати публічність результатів проведених досліджень, їх обговорення на уроках, на спеціально організованих виставках, у шкільній пресі та процес їх оцінювання.

Виконавши дослідницьку роботу у  вигляді повідомлення, презентації, твору (есе), міні-проекту, учні продемонструють не тільки її результати, але й  такі якості, як працездатність, наполегливість у  досягненні мети, уміння долати труднощі, а  також набудуть досвіду роботи з  географічною інформацією.

Географічне дослідження передбачає обов’язкове використання карт. У цьому випадку це можуть бути спеціальні карти, присвячені географічним відкриттям, фізичні карти, а також контурні. За допомогою географічних карт необхідно встановити, де проходив маршрут подорожі та які географічні об’єкти були відкриті. Потім усе це треба нанести на контурну карту за допомогою умовних знаків. Маршрут найкраще позначити за допомогою ліній і стрілок, а географічні об’єкти слід підписати, указавши рік їхнього відкриття. Усі лінії і підписи на контурній карті необхідно виконувати акуратно, використовуючи олівець.

Результати дослідження оформляють в окрему папку та подають, наприклад, у вигляді повідомлення. Обов’язково потрібно підвести підсумки, указавши, що нового довідалися учні (найважливіше), чого навчилися, із якими труднощами стикнулися, як їх долали.

Дослідження виконуються на окремих аркушах або в електронному вигляді (наприклад презентація в програмі Power Point). Такі завдання краще виконувати групами або за допомогою старших (батьків, братів або сестер, старших товаришів).

Зібравши інформацію, необхідно ознайомитися з  нею та вибрати відомості, які найбільш повно й  точно розкривають тему дослідження.
6 клас

Урок-дослідження № 1

Краще один раз побачити,

ніж сто разів почути.

Прислівʼя
Тема: Географічні дослідження. Особливості організації власних географічних спостережень.

Дослідження: Спостереження на місцевості за змінами в природі

Мета: формувати навички учнів керуватися методами пізнання природи в повсякденному житті та для отримання нових знань; вдосконалювати вміння вести власні географічні спостереження та оцінювати значення проведення власних спостережень у природі; формувати вміння оформляти результати спостережень, аналізувати дані спостережень за змінами у природі, користуватися метеорологічними приладами;

розвивати спостережливість, увагу, комунікативність; формувати вміння і навички безпечного користування вимірювальними приладами

виховувати любов до довкілля, бажання його пізнавати.

Обладнання: настінний календар погоди, термометр, флюгер, барометр-анероїд, гігрометр, гномон, транспортир.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть називати основні прилади для географічних спостережень, наводити приклади методів географічних досліджень, оцінювати значення проведення власних спостережень у природі.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

 • Індивідуальні завдання

Учитель викликає трьох учнів до розкладної дошки і пропонує за 2 хв. записати відомі їм джерела географічної інформації.

 • Прийом «Бліцопитування»
 1. Що означає слово географія?
 2. Які завдання виконує сучасна географія?
 3. Назвіть відомі вам географічні науки та об’єкти їх вивчення.
 4. Які способи здобуття географічних знань вам відомі?

Як спостереження за живою та неживою природою ви проводили в початковій школі та 5 класі?

IIІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя.

Здобути певні знання географічного характеру можна і самостійно, але для цього потрібно володіти певними методами географічних досліджень.

Прийом «Практична теорія».

Минулого уроку ви дізналися про загальний зміст курсу географії в 6-му класі.

У кожній науці є свої способи досліджень. Деякі з них вам відомі — це, насамперед, спостереження за погодою, висотою Сонця над горизонтом, сезонними змінами в природі. Для чого, на вашу думку, вам потрібно вчитися проводити власні спостереження, адже зараз багато інформаційних джерел, де про все можна дізнатися у готовому вигляді?

Відповіді учнів.

Навчитися спостерігати за географічними об’єктами та явищами природи, пояснювати їхні особливості, виконувати вимірювальні роботи потрібно перш за все для того, щоб краще зрозуміти зміст курсу.

Результати власних спостережень ви використаєте під час виконання практичних завдань з теми «Атмосфера». Крім цього, регулярні спостереження за погодою сприяють розвитку спостережливості та уваги.

ІV. Вивченнння нового матеріалу

 1. Методи (способи) географічних досліджень
 • Географічні дослідження — це різновид наукових досліджень, у результаті яких збирається та поширюється географічна інформація.
 • Методи досліджень — це певні способи, за допомогою яких вивчають ті чи інші об’єкти, явища, процеси природи та суспільства.

У період накопичення географічних знань основним був метод географічних експедицій і спостережень, під час яких описували нові землі або яке-небудь природне явище.

Різні способи географічних досліджень об’єктів на відстані, до яких із тих чи інших причин дістатися неможливо, називають дистанційними методами. У звітах експедицій минулого описи та малюнки робили зі значної відстані. Істотно підвищилася якість дистанційних методів, коли мандрівники почали використовувати аерофотозйомку.

У наш час найціннішу інформацію вчені одержують за допомогою космічних знімків. Із їхньою допомогою створюють бази даних географічних інформаційних систем (ГІС), складають електронні карти й атласи. Комп’ютерні програми дозволяють моделювати та прогнозувати географічні процеси і явища, також їхні наслідки.

Сучасні географи під час вивчення природи використовують фізичні, хімічні, біологічні методи дослідження. Одним із найпоширеніших способів пізнання навколишнього світу є картографічний метод — зображення природних процесів і явищ за допомогою умовних знаків.

Отже, географічні знання здобувають різними способами (методами). Серед них є загальнонаукові та суто географічні. Значну кількість інформації містять географічні карти, тому важливо навчитися правильно її читати.

 1. Організація власних географічних спостережень.

Друга частина уроку проходить на шкільному географічному майданчику або на подвірʼї школи за його відсутності. Учитель знайомить учнів із метеорологічними приладами та правилами знімання показників погоди, порядком обліку спостережень та елементами погоди, формою календаря погоди.

Згодом вчитель знайомить учнів із гномоном, пояснює його призначення та зміст спостережень. Учням важко точно визначити висоту Сонця над горизонтом у градусах. Тому визначення цієї величини можна замінити вимірюванням довжини тіні від гномона.

Оскільки розклад занять не дозволяє вести спостереження за довжиною тіні о 12 годині (їх потрібно проводити один раз а місяць, найкраще 20 чи 22 числа) та метеорологічні спостереження (їх найкраще проводити щодня черговим учням) найдоцільніше здійснювати під час великої перерви.

 1. Виконання учнями практичних завдань.

а) Показники погоди та прилади, що визначають їх, одиниці вимірювання.

Заповнити таблицю

Показники погоди Прилади для вимірювання Одиниці вимірювання

б) Заповнення календаря погоди.

Проводьте спостереження за погодою. Результати спостережень записуйте у календарі погоди:

Зразок календаря погоди

Дата Температура

повітря, оС Напрямок вітру Хмарність Опади Примітка 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Умовні позначення:

Види опадів

в) Визначення висоти Сонця над горизонтом

Визначити висоту Сонця над горизонтом за допомогою приладу гномона, установивши його на географічному майданчику або на рівній відкритій ділянці.

Накресліть у масштабі гномон і тінь від гномона (зменшіть, наприклад, у 10 разів).

Виміряйте транспортиром величину кута А, який і буде дорівнювати висоті Сонця над горизонтом.

Спостерігайте за висотою Сонця над горизонтом щомісяця (у 20-х числах) в полудень ( о 12 год. або під час другої великої перерви).

Результати спостережень записуйте в таблиці та відкладайте на схемі.

Місяць Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Висота Сонця над горизон

том

г) Проведення фенологічних спостережень

Проводьте спостереження за сезонними змінами в природі (фенологічні спостереження). Результати заповнюйте в таблиці:

Місяць Зміни в рослинному світі Зміни в тваринному світі

V. Пробне застосування знань

Завдання для учнів (робота в парах (групах))

Кожна пара (група) проводить вимірювання або спостереження одного з показників погоди. Якщо є можливість, учитель пропонує кожній парі у визначеному ним порядку зняти і записати показники термометра, барометра, гігрометра, флюгера, а також визначити хмарність. Час роботи учнів з кожним інструментом – 1 хв.

Представники пар (груп) оголошують результати вимірювань та пояснюють способи своїх спостережень.

Результати спостережень записують.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

   • Прийом «Пʼять речень»

Використовуючи дані власних спостережень, за допомогою п’яти речень описати породу сьогоднішнього дня.

VІІ. Підсумок уроку

Учитель аналізує записи пар (груп) із знятими ними показниками, висловлює свої зауваження, відзначає кращі роботи.

Заключне слово вчителя

Сьогодні ви дізналися про основні методи географічних досліджень. Багато вчених починають свої дослідження із спостережень. Перші кроки у світ географічної науки ви зможете зробити, проводячи власні спостереження за погодою та природними явищами. Це допоможе вам збагатити та поглибити ваші знання про природу, самостійно знайти пояснення явищам та процесам, що в ній відбуваються.

VIІI. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний текст підручника.

2. Дібрати прислів’я, приказки, народні прикмети про сезонні зміни в природі, про погоду.

3. Написати твір-мініатюру «Осінь», у якому відобразити свої спостереження за погодою та сезонними змінами у природі.

4. Вивчити умовні знаки погодних явищ.

5. Розпочати проведення регулярних спостережень за погодою.

Урок-дослідження № 2

Хто сказав, що все уже відкрито?

Нащо ж ми народжені тоді?

Василь Симоненко

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий