Урок відповідає сучасній навчальній програмі з хімії. Тема уроку. Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль. Цілі уроку

Розробка інноваційного уроку з використанням ікт та прийомів проблемного навчання. У розробці використано різні сучасні форми навчальної та пізнавальної діяльності та форми роботи. Урок відповідає сучасній навчальній програмі з хімії
Урок відповідає сучасній навчальній програмі з хімії. Тема уроку. Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль. Цілі уроку

Скачати 115.75 Kb.

Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 115.75 Kb. Урок хімії 7 клас .

Тема. Прості речовини метали і неметали

Розробка інноваційного уроку з використанням ІКТ та прийомів проблемного навчання. У розробці використано різні сучасні форми навчальної та пізнавальної діяльності та форми роботи . Урок відповідає сучасній навчальній програмі з хімії.
Тема уроку . Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.
Цілі уроку: 
навчальні : поглибити знання про Оксиген як хімічний елемент та Кисень як просту речовину;на прикладі хімічних перетворень за участю кисню розглянути процеси колообігу хімічних елементів та їх важливість ; визначити біологічну роль кисню; удосконалити вміння складати рівняння хімічних реакцій.

Розвивальні:продовжувати формувати науковий світогляд учнів уявлення про методи наукового пізнання на основі системи знань про властивості кисню як простої речовини; розвивати уміння висловлювати та аргументувати свої судження; розкривати структурно-функціональні зв’язки: склад — будова – властивості — застосування.

Виховувати: позитивне ставлення до предмета; самостійність та впевненість; уміння співпрацювати в колективі; бути толерантним.

Формувати навчально-пізнавальну та соціальну компетентності учня, екологічну культуру, навички безпечного поводження з речовинами .

Тип уроку: комбінований. 
Методи і методичні прийоми
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту), 

• практичний (виконання завдань)

• наочний (демонстрація наочності),

Обладнання: 

 • періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, 
 • ПК та мультимедійний проектор для перегляду мультимедійної презентації та відео фрагменту ;
 • схема опорного конспекту,

Базові поняття та терміни: колообіг хімічних елементів, фотосинтез, Оксиген, кисень, горіння, окиснення.
ХІД УРОКУ

Епіграф до уроку

«Хто знає все, тому ще багато треба вивчити…»

І. Організаційний момент.

Привітання , створення позитивного емоційного фону уроку

Повітря, кисень, Оксиген поняття вже знайомі

Ми знаємо коли горить , і як горіння зупинить ,

Оксиди вміємо назвати , рівняння й формули складати.

Тепер всю увагу вашу зберіть і тему уроку в кросворді знайдіть

1.П

4

3.к о л о о б і г

ш

к

и

с 5.в

р 6.п р и р о д і

е

г

н

е

і

н

с

у

2.т а

ь

ІІ. Актуалізація знань

вправа «Закінчити речення»

Проста речовина складається з …

Складна речовина складається з …

Хімічна формула –це…

Кисень це…

Оксиди це…

Горіння це…
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
Ми з вами продовжуємо вивчати кисень як просту речовину та Оксиген , як хімічний елемент . Ми вже багато знаємо про цю важливу речовину . Без кисню не можливе існування людей , тварин, рослин. А звідки ж береться ця чудодійна речовина і чому її кількість на нашій планеті не закінчується ? Відповіді на ці запитання ми знайдемо протягом уроку.

Зараз я пропоную вам переглянути відеофрагмет «Кисень у природі»

1.Перегляд фідеофрагменту

Фронтальна бесіда

-Яке місце за поширеністю займає Оксиген? (Перше).

— У якому вигляді зустрічається Оксиген у природі? (У вільному стані – входить до складу повітря, у вигляді розчину міститься у воді, у вигляді сполук утворює мінерали та гірські породи).
— У вигляді яких простих речовин Оксиген зустрічається у природі у вільному стані? (У вигляді кисню та озону).
— У вигляді яких складних речовин зустрічається Оксиген? (Вода, крейда,глина, вуглекислий газ, мармур,іржа(оксид феруму) , білки, жири та вуглеводи, нуклеїнових кислот, ферменти, вітаміни).
2. Застосування кисню.

Самостійна робота з підручником
Застосування кисню

дихальні апарати в медицині

Дихання живих організмів

дихальні апарати для шахтарів, водолазів, космонавтівмедицині

високотемпературні процеси (горіння)

Процеси окиснення (синтез хім.сполук)

Сварка та різка металів

Застосування кисню ґрунтується на його здатності вступати в реакції окиснення , підтримувати дихання та горіння.

3. Кругообіг Оксигену в природі.

Розповідь учителя.

Кисень є однією з найважливіших речовин на Землі, він забезпечує життя.. Людина в спокійному стані витрачає для своєї життєдіяльності близько 20 літрів кисню на годину. Чому ж кисень такий необхідний для живих організмів? Тому що під час окиснення киснем органічних речовин виділяється велика кількість енергії, ми витрачаємо її для власної життєдіяльності, процесів живлення обміну речовин, рухової та розумової діяльності.. 

Під час дихання тварин і рослин глюкоза, окислюється киснем, що надходить із повітря, у результаті чого виділяються вуглекислий газ і вода.

Дихання Фотосинтез

С6Н12О6+6О2 =6СО2 + 6Н2О

Основний постачальник кисню на Землі — рослини. Вони виділяють кисень в атмосферу в процесі фотосинтезу. Основна кількість нашій планеті виділяється тропічними лісами та водоростями Світового океану

Велика кількість кисню витрачається під час гниття та горіння різних речовин, особливо під час лісових пожеж і вивержень вулканів, у разі яких також виділяються вуглекислий газ і вода.

СН4 +О2=СО2 +2Н2О

Фотосинтез відбувається з використанням енергії сонячного світла. Рослини поглинають вуглекислий газ з атмосфери та воду з ґрунту, а з них синтезують глюкозу, яка запасається в бульбах, листках, стеблах тощо, та кисень, який виділяється в атмосферу.

Кругообіг атомів Оксигену супроводжується поглинанням або виділенням енергії. У результаті фотосинтезу енергія Сонця переходить у енергію хімічних зв’язків у молекулі глюкози. Глюкоза, «згоряючи в живих організмах, вивільняє цю енергію для їхньої життєдіяльності. Тобто кругообіг Оксигену в природі служить для «транспорту» енергії Сонця до живих організмів.
Таким чином, Оксиген разом із Карбоном і Гідрогеном є тими елементами, які забезпечують існування життя на нашій планеті.
Сукупність процесів у природі, під час яких атоми елемента в результаті реакцій переходять від одних речовин до інших, називаються кругообігом елемента.
Кругообіг Оксигену в природі здійснюється головним чином у процесах фотосинтезу та дихання й горіння. Увесь Оксиген, що входить до складу повітря, проходить крізь живу речовину приблизно за 2000 років. Хімічна робота рослин у процесі фотосинтезу величезна: щорічно створюється приблизно 177 млрд. т органічних речовин, хімічна енергія яких у 1000 разів перевищує виробляння енергії всіма електростанціями світу.
V. Узагальнення та закріплення знань.

Самостійна робота в складі малих груп

1.Складіть формули сполук Оксигену з Натрієм, Сульфуром, Гідрогеном, складіть рівняння відповідних реакцій

2Na+О2=2Na2O

S+О2=SO2

2Н 2+ О2=2Н2О

2.Обчислити масові частки елементів в оксиді Силіцію ( кремнеземі) SiO2

Дано : W(Si)= *100% == 46%

SiO2 w (O)= 100-46=54%

W(Si)-?

w (O)-? Відповідь : 46%, 54%

VІ. Підведення підсумків уроку.

Складання сінквейну

Кисень

Безбарвний, газоподібний

Окиснює, утворює, сполучається

Підтримує дихання та горіння

Дихання

Висновки.

Гра «Так- ні»

 1. Оксиген –найпоширеніша речовина на землі.(так)
 2. Оксиген може утворювати дві прості речовини кисень та озон(так)
 3. Більша кількість кисню утворюється в процесі фотосинтезу (так)
 4. Велика кількість кисню витрачається під час процесів горіння (так)
 5. Велика кількість кисню шкідлива для живих організмів (так)
 6. Формула повітря О2(ні, повітря це суміш газів)
 7. Кисень за звичайних умов має блакитний колір (ні, він безбарвний)
 8. Кисень можна збирати при охолодженні повітря до -200оС
 9. Колообігом Оксигену в природі називають оборотні процеси утворення кисню (під час процесу фотосинтезу) і споживання його ( дихання, окиснення, горіння.(так)
 10. Оксиди –це сполуки Оксигену з іншим хімічним елементом. (так)

VІІ. Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріал підручника § 20.
2. Виконати завдання 4, 8 ст.153.

Творчі завдання за вибором

 1. Скласти схему колообігу Оксигену в природі .
 2. Скласти кросворд до теми уроку
 3. Знайти в мережі Інтернет цікаву інформацію про Оксиген та кисень
  Список використаної літератури:
  1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група «Основа», 2007.-144 с.
  2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий