Урок №21 за темою: «Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Шкідливі речовини»

України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем
Урок №21 за темою: «Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Шкідливі речовини»

Скачати 194.3 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 194.3 Kb. Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад

«Харківський професійний ліцей будівельних технологій»

Методична розробка уроку за темою навчальної програми

«Основи гігієни праці»

Урок №21 за темою:

« Поняття про виробничу санітарію та

гігієну праці.

Шкідливі речовини»

Розробила викладач

з предмета «Охорона праці»

Григор’єва Г.Д.

Розглянуто на засіданні методичної комісії

викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр»

Протокол № 6 від 27 лютого 2015р

Голова комісії __________ О.М. Кіяшко

Харків

2015
ЗМІСТ

з/п Назва розділу Сторінка

1. Вступ. 3
2. Матеріально – технічне забезпечення уроку 4
3. Поурочно – тематичний план вивчення теми 5
4. Методичні рекомендації щодо проведення уроку 6-14
5. Додатки до уроку 15-30
6. Список використаних джерел 31
7. Презентація 32-33

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Навчання в професійно – технічному закладі спрямоване на підготовку учнів до самостійної праці на підприємстві, де їм доведеться не тільки виконувати ті роботи, що їм будуть пропонувати та доручати, а також виявляти творчий підхід.

Комплекс характеристик, якими має володіти майбутній робітник, що приступає до виконання своїх професійних обов’язків, це не тільки набір умінь, знань та навичок, але й притаманні йому особистісні риси за наявності досвіду

діяльності дозволяють йому реалізуватись на ринку праці.

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше

звучать сьогодні в організації навчально – виховного процесу професійно —

технічних закладів, адже дотримання встановлених норм з охорони праці це,

одна з найважливіших складових ефективної діяльності.

Організація роботи з охорони праці передбачає підготовку, прийняття

та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно —

гігієнічних та лікувально–профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально – виховного процесу.

Плануючи організацію роботи з охорони праці, слід звертати увагу на

матеріально–технічне забезпечення закладу, використання обладнання в технологічних процесах, стан безпеки приміщень і споруд закладу; випадки травматизму, професійних захворювань, причини їх виникнення; умови праці, навчання учасників навчально-виховного процесу; враховувати можливі потенційні небезпеки техногенного характеру, надзвичайні ситуації.

Оскільки питання гігієни праці є важливими, то вони включені до програми з предмета «Охорона праці» згідно з Державними стандартами (Тема №5 Основи гігієни праці).

Під час вивчення теми «Основи гігієни праці» передбачено:

◊ насамперед ознайомлення із впливом виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працівників;

◊ формування вмінь творчо розробляти санітарно – гігієнічні та лікувально —

профілактичні заходи, спрямовані на створення найбільш сприятливих умов

праці, забезпечення здоров’я та високого рівня працездатності людини. а

також усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професій —

ним захворюванням та отруєнням;

◊ виховання відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я як

свого так і тих людей, що працюють поруч.

Удосконалення процесу навчання й виховання учнів ПТНЗ значною мірою

залежить від забезпечення навчально-виховного процесу навчальною та мето-

дичною літературою, наочними приладдями та технічними засобами навчання,

дидактичними матеріалами для

вивчення тем уроків.

Тема № 5 « Основи гігієни

праці» дуже цікава і корисна. Для

того щоб урок був якісним,доступним,

зрозумілим і добре запам’ятовувався

матеріал, на урок підготовлено багато

відповідної наочності:
опорні конспекти, таблиці, кросворди, тестові завдання, схеми, підготовлені джерела для інформації. На особливу увагу заслуговує технологічна карта — це спосіб графічного проектування уроку,таблиця, яка дозволяє структурувати урок за вибраними викладачем параметрами.

Такими параметрами є етапи уроку,його цілі, зміст навчального матеріалу, методи та прийоми організації навчальної діяльності учнів, діяльність викладача і діяльність учнів,завдання для самостійних робіт, стійки для рефлексії, таблиці оцінювання знань. Це дозволяє підвищувати ступінь наочності з метою посилення доступності для учнів навчального матеріалу, допомагає задовольнити й розвинути пізнавальні інтереси учнів. Підбір та застосування засобів навчання має здійснюватися комплексно, з урахуванням основних характеристик і компонентів навчально – виховного процесу.

Тема «Основи гігієни праці» вивчається в загальному

курсі за 30 –ти годинною програмою, розробленою

Міністерством освіти і науки та погодженою Державним

департаментом з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики. На її опрацювання відведено 4 години.

Для ефективного вивчення теми доцільно розподілити уроки таким чином.

уроку

з/п

Тема, зміст уроку 21 Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.

Шкідливі речовини. 22 Фізіологія праці. 23 Правила експлуатації системи опалення та вентиляції. 24 Правила експлуатації освітлення. Медичні огляди.

Дана система уроків дозволяє розгорнути її зміст в суворо логічному

порядку, коли навчальний матеріал кожного уроку будується на знаннях і

уміннях учнів, отриманих на попередніх заняттях, будучи в той же час

базою для наступних уроків.

Після вивчення теми «Основи гігієни праці» учні повинні знати:

♦ зміст понять гігієни праці, виробничої санітарії;

♦ вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря приміщень;

♦ вплив шкідливих факторів та речовин на організм та засоби захисту;

♦ забезпечення працюючих лікувально – профілактичним обслуговуванням

та проведення медичних оглядів.

Сьогодні урок залишається основною формою організації навчальної діяльності тому, що відображає цілісний процес навчання в органічному поєднанні з іншими традиційними формами організації навчальної роботи.

Урок слід розглядати не як статичну форму занять, а як варіативну форму організації процесу цілеспрямованої взаємодії і спілкування викладача й учня.

За сучасних умов від творчого підходу до вирішення складних багатогранних завдань, які стоять сьогодні перед викладачами, чи малою мірою залежить ефективність педагогічної праці, якість навчального процесу, пошук нових форм і методів навчання та виховання учнів.

Готуючись до уроків з теми №5 «Основи гігієни праці», я вивчила багато

різних традиційних методів, але , щоб урок був цікавим, я зупинилась на

інтерактивних уроках з ігровими методами.

Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації навчально – виховного процесу, що має конкретну передбачену мету — створення комфортних умов для пізнавальної діяльності, за яких кожен учень відчуває свою

успішність, продуктивність праці, домінування однієї думки над іншою, інтелектуальну спроможність.

Застосування ігрових методів дозволяє реалізувати різні потреби учасників:руху, розрядки, переживання, подолання страху, переборення боязливості, сором’язливості, а також суспільних стереотипів..

Щоб урок був цікавим, сучасним, успішним, викладачу потрібно цікавитись

новинками в освіті і застосовувати нові рекомендації під час планування і

проведення уроку.

Творчість у пошуку виявляється в удосконаленні вже відомих методів і

засобів педагогічної праці, а також в освоєнні нових методів і технологій, які

не лише охоплюють окремі сторони педагогічної діяльності, а й поширюються

на всю роботу викладача.

На сьогоднішній день я вважаю, що доцільним є застосування і формування

на уроках ключових компетенцій.

Згідно зі структурою уроку, подачею матеріалу, застосовувати ключові

компетенції можна на різних шляхах формування знань.

Загальнокультурна компетенція :

* наведення прикладів з життя, використання статистичних даних з журналів

«Безпека життєдіяльності», додаткової літератури;

Інформаційна компетенція:

* розроблення опорних конспектів, пошук інформації щодо теми уроку і

спрямування учнів на пошук необхідної інформації

Комунікативна компетенція:

* використання інтерактивних методів навчання — ігор «Світлофор»,

«Іподром», тощо.

Соціально – трудова компетенція:

* розв’язання проблемних ситуацій учнями.

Кожна з компетенції має не тільки певну логіку, структуру, змістову

цілісність, але й має відповідати віковим та особистісним особливостям учнів.

Завдання викладача — вибрати найдоцільніші технології, методи, характерні

ключові компетенції для подання знань учням.

План уроку № 21

Знати – щоб передбачати

передбачати — щоб діяти!

Тема програми: «Основи гігієни праці»

Тема уроку: « Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. Шкідливі речовини»

Мета уроку:

навчальна визначити та допомогти учням усвідомити поняття виробничої

санітарії та гігієни праці, шкідливих виробничих факторів та методів

захисту від них; ознайомити з видами випромінювання, шкідливими

речовинами та класифікацією шкідливих речовин;

розвивальна за допомогою різних видів роботи розвивати активність

учнів, спостережливість, увагу, логічне мислення; формувати вміння

використовувати одержанні знання у повсякденному житті, співпрацювати

в команді, об’єктивно оцінювати свою роботу та працю інших;

виховна сприяти вихованню почуття власної гідності, колективізму під

час роботи в команді; розвивати взаємоповагу, взаємодопомогу, виховувати

відповідальність за здоров’я й життя своє і тих, хто знаходиться поруч.

Тип уроку: вивчення нового та формування знань, умінь навичок.

Форми роботи учнів: групова, робота в командах, індивідуальна,

фронтальна.

Методи проведення уроку:

 • словесний (розповідь з елементами пояснення);
 • наочний (презентації);
 • пошуковий (самостійна робота – заповнення таблиць);
 • практичний (робота з навчальним посібником, опорним конспектом, словником термінів, складання синквейна);
 • імітаційні (гра «Світлофор», гра «Іподром»)

Оснащення уроку: комп’ютер та мультимедійний проектор для демонстрації

слайдів, додатки № 1- 20 опорні конспекти № 1- 4,відомість

контролю знань, словник термінів.

Між предметні зв’язки: матеріалознавство, виробниче навчання.
Структура уроку
1. Організаційно – вступна частина уроку ( 1хв.)

2. Актуалізація і корекція опорних знань учнів ( 5хв.)

3. Постановка завдань уроку (мотивація) ( 2 хв.)

4. Сприймання нового матеріалу і формування знань ( 20 хв.)

4.1. Поняття про гігієну праці та виробничу санітарію

4.2. Види шкідливих факторів

4.3. Шкідливі виробничі фактори: шум, вібрація та засоби захисту від них

4.4. Види випромінювання та засоби захисту від них

4.5. Дія шкідливих речовин.

5. Закріплення знань та узагальнення теми уроку. (14 хв.)

6. Підбиття підсумків уроку . (2хв.)

7. Домашнє завдання (1хв.)

Хід уроку

І. Організаційно – вступна частина ( 1хв.)
Мета:

— мобілізувати учнів до праці;

активізувати їх увагу;

— створити робочу атмосферу на уроці.

Характеризується зовнішньою (психологічною) готовністю учнів до уроку:

√ взаємне вітання;

√ перевірка наявності учнів в класі (готовність щодо конспектів, ручок);

√ організація готовності уваги учнів до уроку.

√ повідомлення порядку та форм організації роботи на уроці.

Оскільки робота на уроці буде проходити за груповою формою

організації, то група об’єднується у дві команди. Серед форм групової

роботи основною є бригадна ( командна), яка і буде використана на уроці.

Вона надає учасникам можливість діяти, практикувати навики співпраці,

роботи в команді.

ІІ. Актуалізація та корекція опорних знань учнів (5хв.)
Мета:

— перевірка наявних знань, необхідних для сприйняття нового матеріалу;

— перевірка домашнього завдання – гра «Світлофор».
 Гра «Світлофор» дуже простий, але ефективний методичний прийом (додаток №1).

«Світлофор» працює дуже просто: під час проведення усного опитування всі

учні сигналізують викладачу, чи знають вони відповідь на питання ( круг

зеленого кольору – «готовий відповідати» , круг червоного кольору – «не готовий»,круг жовтого кольору — « не знаю»). Позитивним моментом є те, що під час проведення опитування, пасивність виключена. «Хочеш – не хочеш» – треба підняти круг і сказати, чи знаєш ти відповідь.

Викладач пояснює умови завдання, оцінювання. Капітани команд отри-мують завдання. Після виконання завдань, викладач оцінює учнів і заносить

до відомості контролю.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів (2хв.)

Мета:

 • формування інтересу до теми;
 • сприяння освідомленню учнями, що, для чого він робитиме на уроці

 Розповідь (викладач використовує статистичні дані щодо виробничої санітарії та гігієни праці, шкідливих виробничих факторів)

 Колективне розв’язання криптограми (додаток № 2, 2.1)
Переходячи до вивчення нової теми, мотивацію навчальної діяльності

пропонується здійснити шляхом розгадування криптограми.

Криптограма розгадується разом всією групою. Коли будуть заповнені

всі клітинки, то буде знайдене ключове слово — тема уроку – «Гігієна праці»

Оголошення теми, мети уроку та очікуваних результатів

Викладач повністю називає тему уроку і ті знання, які повинні засвоїти учні

після уроку. Тема і план уроку записані на дошці. Формулюється триєдина мета уроку.
1. Поняття про гігієну праці та виробничу санітарію

2. Види шкідливих факторів

3. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація) та засоби захисту від них

4. Види випромінювання та засоби захисту від них

5. Дія шкідливих речовин
Після вивчення цієї теми уроку учні мають знати:

— поняття про виробничу санітарію, гігієну праці;

— види шкідливих факторів і засоби захисту;

— дію шкідливих речовин та класи небезпеки.

ІV Сприйняття нового навчального матеріалу та формування вмінь і навичок

Мета:

— пояснення нового матеріалу;

— керування процесом засвоєння учнями нових знань.

Для успішності даного процесу викладачеві необхідно подбати про сприймання,

розуміння, закріплення і застосування знань. Бажано, щоб під час пояснення нового матеріалу між учнями і вчителем існував зворотний зв’язок для застосування незрозумілих моментів.

Пояснення нового матеріалу проводиться з використанням наочного, пояснювально — ілюстративного методів та презентації. Ці методи дозволяють

привернути більше увагу учнів, сконцентрувати їх. Коли учні лише слухають,

то вони не досить гарно розуміють матеріал, а коли слухають і бачать, можуть

прочитати на екрані, побачити відповідні малюнки, то звісно в пам’яті залишиться більше інформації. Метод презентації – один з економічних способів передачі знань.
4.1. Поняття про гігієну праці та виробничу санітарію

 Самостійна робота — гра «Іподром». Учні об’єднані у дві команди: «жокеї» і «коні». Одна команда отримує картки з питаннями, друга – з відповідями.

Завдання: кожному учневі треба знайти свою пару, прочитавши текст параграфа за підручником Л.Е.Винокурова стор. 160-162. Можна користуватися

опорним конспектом (№ 1), слайдами (№ 2,3), додаток № 3.

Ті учні, які правильно знайшли свою пару, одержують позитивну оцінку.
4.2. Види шкідливих факторів

 Пояснення викладача з демонстрацією слайдів (№ 4,5) та опорних конспектів (№ 2)

> Фізичні фактори

> Біологічні фактори

> Хімічні фактори
4.3. Шкідливі виробничі фактори ( шум, вібрація) та засоби захисту від них

 Бесіда з демонстрацією слайдів (№ 6,7) опорного конспекту (№ 2) та заповнення учнями таблиць «Засоби захисту від вібрації», «Види вібрації», додаток № 4.

> Вплив шкідливого фактору шуму на людину, засоби боротьби з ним

> Вібрації, її види та вплив на організм людини

> Заходи боротьби з вібрацією
4.4. Види випромінювання та засоби захисту від них

 Розповідь викладача

> Види випромінювання

> Вплив на організм людини

> Порушення біохімічних процесів та обміну речовин

Користуючись дидактичним матеріалом (опорним конспектом № 3, слайдами № 8-13) учням цікавіше і зрозуміліше наочно сприймати інформацію.

 Самостійна робота — заповнення таблиці «Види випромінювання та засоби захисту від них (додаток № 5);

 Обговорення результатів заповнення таблиці й доповідь представника команди.

Оцінювання цієї роботи заслуговує максимальний бал – 5, тому що схарактеризованих випромінювань повинно бути в таблиці також 5. Та команда, яка краще впорається з завданням, отримає додатковий бал.

4.5. Дія шкідливих речовин

 Розповідь викладача з демонстрацією опорного конспекту та слайдів (№ 14-19)

> Шкідливі речовини за фізіологічним впливом

> Шкідливі речовини за ступенем впливу

Це питання важливе тим, що дає учням знання з використання засобів захисту від шкідливих речовин. Тому під час виробничого процесу учні будуть знати, як себе захистити від шкідливих речовин. Після пояснення нового матеріалу, потрібно його закріпити, з’ясувати, що недостатньо учні зрозуміли.
V. Закріплення знань та узагальнення теми уроку (14 хв.)

Мета:

 • формування вмінь і навичок з практичного застосування набутих знань ;
 • виявлення рівня засвоєння учнями навчального матеріалу.

Оперативний контроль: бліц-опитування «Хто швидше і більше»

Умови проведення бліцопитування:

викладач зачитує по черзі для кожної команди по одному питанню , яке оцінюється в 1 бал. Якщо команда не відповідає, то інша команда може заробити додатковий бал, відповідаючи на запитання суперників. Цей метод опитування спонукає учнів думати швидко, співпереживати за команду, відчувати інтерес (додаток № 6).

Практична робота: складання синквейна

Викладач пояснює, що синквейн – це текст з п’яти рядків, в якому автор висловлює своє ставлення до заданого словосполучення і подає алгоритм виконання.

1 рядок – назва (задане словосполучення)

2 рядок – опис (два прикметника, що характеризують задане словосполучення)

3 рядок – дія ( три дієслова, що показують дію відповідно до заданого

словосполучення

4 рядок – відчуття (коротке речення, в якому відображено авторське ставлення до заданого словосполучення

5 рядок – резюме (підсумок, через який автор висловлює свої почуття, пов’язані із заданим словосполученням) (додаток № 7)

Складання синквейна сприяє розвитку аналітичного та логічного

мислення, розвиває пам’ять та увагу учнів, спонукає до творчого мислення.
Пошукова робота: розв’язання проблемних ситуацій

Кожній команді пропонується одна із життєвих ситуацій із використанням

гігієни праці. Учням потрібно розібрати ситуацію. Оцінювання цього завдання – 5 балів.(додаток № 9)

Проблемна ситуація — це така форма навчання, коли засвоєння учнями знань

відбувається в режимі постановки та розв’язання ситуацій на основі самостійної

активної пізнавальної діяльності учнів, яка полягає у пошуку та вирішенні питань,

що потребують активізації знань, аналізу наявної інформації, уміння знаходити

оптимальний варіант вирішення проблеми (додаток № 8).

Пошукова робота: рішення анаграми, розгадування кросворду

Умови проведення: кожній команді роздаються однакові анаграми, де знаходиться 10 слів, які були розглянуті на уроці.

Завдання буде таке: знайти за 1хвилину 10 слів та пояснити їх значення.

Слова розміщені в будь-якому напрямку. Та команда, яка буде першою ,одержить додатковий бал. Максимальна кількість балів за це завдання -10 б.

Цей прийом виконання завдання захоплює учнів, сконцентровує увагу, пам’ять.

Результати оцінювання кожного завдання викладач заносить до таблиці оцінювання (додаток № 10, 11).

VІ. Підбиття підсумків уроку (2хв.)
Мета:

 • аналіз успішності та діяльності учнів, відповідність досягнутих результатів поставленій меті;
 • стимулювання внутрішньої позитивної мотивації навчальної діяльності.

Основне завдання даного етапу — на основі досягнень і недоліків показати учням, чого вони навчилися, рівень їх усвідомленості і творчої активності. При цьому викладачеві необхідно дотримуватись педагогічного такту і не акцентувати увагу на помилках учнів, якщо їх причиною є недосвідченість. Оскільки урок проходив в командному дусі (учні працювали в командах), викладач підбиває підсумки отриманих балів за урок кожній команді. Для цього він користується відомістю контролю, де виставлялися бали протягом уроку. Максимальна кількість балів, яку можливо отримати за урок – 60. Під. час виставлення оцінок потрібно користуватися рейтинговою таблицею. Оцінки отримують усі учні. Більш активним враховують додаткові бали.

Викладач оголошує підсумки роботи команд на уроці, називає най —

активніших, виставляє оцінки за участь в усіх конкурсах згідно з оцінювальною

таблицею. Під час виставлення оцінок потрібно користуватися рейтинговою таблицею. (Додаток № 11)

Бали 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Оцінка 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Учні по черзі висловлюють свою думку коротко, стисло за такою схемою.: «На уроці я»… — дізнався…

— зрозумів..

— навчився..

тощо.
VІІ. Домашнє завдання
Домашнє завдання – особливий вид самостійної роботи, тому що ця робота виконується без контролю викладача. Основна мета: закріплення, удосконалення знань і вмінь, отриманих на уроці.

Домашнє завдання викладач видає відповідно до рівнів навчальних

досягнень учнів.

Завдання першого рівня – обов’язковий мінімум питань, посильних для будь-якого учня.

Завдання другого рівня – вимагає від учнів відтворити головний навчальний матеріал, замислитися, проявити свої знання, думки.

Завдання третього рівня практичне — застосувати знання у стандартній ситуації, зробити висновки.

Завдання четвертого рівня – творче, на вміння знаходити інформацію,

самостійно аналізувати і вирішувати проблему. Виконується добровільно і

стимулюється високою оцінкою і похвалою викладача.
І рівень прочитати § 5.1, § 5.2. у підручнику Л.Е.Винокурова

«Основи охорони праці» та дати відповіді на питання № 1, 3, 4, 6.

ІІ рівень проаналізувати ситуацію (виконати письмово): у майстерні учні використовують перфоратор для свердління отворів. В цей час майстер видав завдання учневі, для учня мова майстра була нерозбірливою. Чому?

Потрібно пояснити. «Які ваші дії?»

ІІІ рівень практичне завдання: намалювати малюнок «Засоби індивідуального захисту від вібрації» та підготувати інформацію про заходи боротьби з вібрацією.

ІV рівень творче завдання (за вибором учнів) підготувати презентацію або реферат за темою «Види випромінювання та засоби захисту від них»; скласти кросворд із ключовим словосполученням «Гігієна праці».

Викладач Г.Д.Григор’єва

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий