Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини

Охватывает сте ны. Испуганные лица
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини

Скачати 3.19 Mb.

Сторінка 1/18 Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 3.19 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   18

І семестр

Вступ

Урок 1

Т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні

життєвих цінностей людини

Мета: визначити завдання навчального курсу «За-

рубіжна література» в 7 класі, мету вивчення,

намітити шляхи роботи; стимулювати учнів

висловлювати свої судження про роль літе-

ратури в житті людини (пізнавальне знання,

емоційний вплив, становлення та розвиток осо-

бистості), вдосконалювати навички складання

плану; наводити приклади з конкретних творів,

обґрунтовувати й обстоювати власну думку;

виховувати культуру мовлення учнів, культуру

відповіді або виступу, логічність, послідовність,

обґрунтованість, емоційність.

Хід уроку

І. Слово учителя

— Визначаючи завдання перед початком вивчення курсу зарубіжної

літератури, я хочу звернутися до вас словами чудового письменника-ро-

мантика Олександра Гріна. Він був мрійником і мандрівником і створив

у своїй уяві чудову країну, де живуть відважні люди з гарячими серцями,

що вміють робити дива власними руками і щиро дарувати їх світу. У його

країні шумить море, і кожна людина в ній обирає свій шлях пригод і ви-

пробувань, знаходячи своє щастя. В ній навіть у звичайному, буденному

є щось чарівне, і воно кличе у непізнане…

Як ви вважаєте, про що будуть ці слова? Яке ключове слово обов’яз-

ково прозвучить у цій цитаті?…

«Я люблю книги, люблю тримати їх у руках, продивляючись заголо-

вки, що звучать, як голос за таємничим входом…»

12 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Це слова закоханої в книги людини, яка розуміє свій нерозривний

зв’язок з літературою.

Ми сьогодні теж стоїмо перед «таємничим входом», передчуваючи

нові зустрічі, а може, й зміни у власній долі, на початку подорожі через

відстані й часи.

У нас попереду знайомство із стародавнім героїчним епосом, дослі-

дження історичного роману про середньовічну Англію і зустріч зі сла-

ветним вільним стрілком Робін Гудом.

Ми потрапимо у Запорозьку Січ, щоб навчитися у героїв Гоголя не

тільки хоробрості й мужності, але й вміння цінувати товаришів і любити

Батьківщину. Завдяки неперевершеній уяві Джонатана Свіфта ми поман-

друємо разом із Гуллівером у казкову Ліліпутію — своєрідний прообраз

сучасної письменникові Англії. Ми розплутуватимемо разом із Шерло-

ком Холмсом і доктором Ватсоном таємничу історію родини Баскервілів.

Разом із письменниками різних країн ми ще раз перегорнемо скорботні

сторінки історії Другої світової, згадаємо тих, хто ціною власного жит-

тя захистив наше теперішнє й майбутнє. Скарбниця світової літератури

розкриє перед нами неосяжний світ людських взаємин, допоможе збаг-

нути вічні людські цінності, навчить кожного з вас бути Людиною.

А зараз спробуємо визначити, чим ми будемо займатися цього на-

вчального року на уроках літератури.

ІІ. Актуалізація знань і навичок учнів

1. Евристична бесіда

— Спробуємо продовжити на дошці два рядки схожих понять, що

починаються зі слова «література».

Література

мова, історія, географія, алгебра,

біологія… — це навчальні предмети

музика, скульптура, живопис, театр,

кіно, танок… — це види мистецтва

— Яку ж саме літературу ми вивчатимемо на уроках? (Звичайно, ми

повинні опанувати навчальний предмет, курс якого складається з певних

розділів, включає певні терміни й поняття. Крім того, ми маємо познайо-

митися з одним із найпопулярніших видів мистецтва — літературою, на-

вчитися працювати зі словом, відрізняти художній світ твору від реального

життя, ознайомитися з ознаками й законами художнього часопростору.)

 Чим відрізняються види мистецтва один від одного? (Різні засоби

втілення ідей, різний рівень фактичної достовірності у передачі фак-

тів, відображенні подій, різна роль уяви читача чи глядача.)

І семестр 13

 Чи можемо ми згрупувати деякі види мистецтва за певними ознака-

ми? (Живопис — скульптура, музика — танок, література — театр,

кіно — …)

 А що, на ваш погляд, є спільною ознакою для всіх видів мистецтва?

З яким предметом можна порівняти мистецтво, щоб проілюструва-

ти його роль у нашому житті? (Мистецтво — це відображення жит-

тя з допомогою художніх образів. Дзеркало.)

 Ми знаємо, що життя — теперішнє, минуле і навіть майбутнє — мож-

на відобразити не тільки у мистецтві. Наукова література, фотографія,

хроніка, схеми зроблять це точніше. Чому ж ми вдаємося до мистец-

тва в цілому і до літератури зокрема? (Художня література впливає не

тільки на розум, але й на почуття, внутрішній стан людини.)

ІІІ. Складання плану відповіді за темою «Роль літератури

у формуванні життєвих цінностей людини»

1. Мистецтво як відображення життя з допомогою художніх образів.

2. Місце літератури серед інших видів мистецтва.

3. Література як скарбниця духовних і естетичних надбань людства:

а) пізнавальне значення літератури;

б) надання естетичної насолоди; виховання доброго смаку;

в) виховне значення літератури, «вічні цінності» у формуванні осо-

бистості людини.

4. Чи погоджуюсь я з тим, що література впливає на формування осо-

бистості?

IV. Розповідь учнів за планом з обґрунтуванням власної

думки, наведенням прикладів з прочитаних та вивчених

у попередніх класах творів

V. Введення учителем елементів дискусії з допомогою

«хитрих запитань» (методом «Вільного мікрофона»)

1. Чому деякі відомості з літератури про навколишній світ, про вижи-

вання людини у безлюдній місцевості ми іноді запам’ятовуємо кра-

ще, ніж подібну інформацію з будь-яких довідників та підручників?

2. Чому деякі художні описи, навіть не зовсім точні, запам’ятовуються

краще, ніж найточніші документальні описи місця й часу подій?

3. Чому деякі художні твори, які спочатку нам подобалися, потім ніби

йдуть з нашого життя, ми їх ніби «переростаємо», а до інших ми по-

вертаємося знову і знову?

4. Чому одні художні твори є «вічними» й знаходять своїх прихильни-

ків завжди, а інші «живуть» лише певний час, а потім «випадають

з активного спілкування»?

14 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

5. Чи можна оцінювати художній твір, спираючись тільки на власний

смак?

VI. Висновок уроку

У ч и т е л ь. Ми з вами говорили про літературу як засіб художнього

відображення життя, віддзеркалення в ній поглядів автора та ідей часу.

Чи можна порівняти її із дзеркалом, яке ми з вами згадали на почат-

ку розмови? Чи тільки відображувальну функцію виконує література?

(Література ще й фокусує увагу на суті відображуваного, тобто виконує

аналітичну функцію. Література впливає на читача зокрема і на суспіль-

ство в цілому.)

Література певного напряму може неправильно відображувати дій-

сність, а іноді й навмисно перекручувати ідеї з метою впливу на читачів.

Тож пам’ятаймо, що

словом можно убить,

словом можно спасти,

словом можно полки за собой повести.

VII. Домашнє завдання

Відповідь за планом (1, 2, 3 а, б), використовуючи приклади (для

учнів, що потребують контролю, пропонується письмовий варіант).

Для найсильніших — підібрати приклади для пункту плану 3 в.

Урок 2

Т ема. Роль художньої літератури у формуванні жит-

тєвих цінностей людини

Мета: показати значення літератури у формуванні жит-

тєвих цінностей людини, особливо її виховну

роль у формуванні особистості людини, духов-

них та естетичних багатств людства; розвивати

вміння учнів висловлювати свої судження, об-

ґрунтовувати думки, наводячи приклади з кон-

кретних творів; виховувати культуру мовлення,

культуру відповіді: логічність, обґрунтованість,

послідовність; удосконалювати навички спів-

праці, вміння працювати у групах.

Искусство будит героический

дух народа, его сердце и ум.

М. Горький

І семестр 15

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань та навичок учнів

Робота у парах за картками (термін обговорення — 5 хв.)

Картка 1

Прочитати уривок, визначити, наскільки відображені у книзі події

є реальними. Обґрунтуйте свою думку.

«У четвер — екзамен із захисту від темних мистецтв. Гаррі вперше був

упевнений, що склав добре. Він не мав жодних проблем з письмовими

питаннями, а на практичному іспиті з величезною насолодою виконав

усі протипристрітні й захисні закляття просто перед носом у Амбридж,

яка холодно за ним спостерігала.

— Браво! — вигукнув професор Тофті, коли Гаррі бездоганно вико-

нав закляття, щоб вигнати ховчика.— Просто чудово! Мабуть, це вже

все, Поттере… хіба що… — Він трохи нахилився вперед.— Я чув від сво-

го друга Тіберіуса Огдена, що ти вмієш викликати патронеса. Хочеш

отримати додаткові бали?..

Гаррі підняв чарівну паличку, глянув на Амбридж та уявив, що її ви-

ганяють з роботи.

— Експекто патронум!

З кінчика чарівної палички вистрибнув сріблястий олень і пустився

залою навскач. Усі екзаменатори не зводили з нього очей, а коли патро-

нус розвіявся срібною імлою, професор Тофті радісно заплескав у свої

жилаві, зморшкуваті долоні» (Дж. К. Ролінг «Орден Фенікса»)

Картка 2

Порівняти інформацію про одне й те саме явище (звернувши увагу

на способи відображення) за різними джерелами.

А. На Волзі баржі проти течії піднімали бурлаки. Вони впрягалися

у лямки і тягли їх, ступаючи берегом. Це була дуже важка праця.

(З матеріалів краєзнавчої екскурсії)

Б. …Вдруг я стоны услыхал,

И взор мой на берег упал.

Почти пригнувшись головой

К ногам, обвитым бечевой,

Обутым в лапти, вдоль реки

Ползли гурьбою бурлаки,

И был невыносимо дик

И страшно ясен в тишине

Их мерный похоронный крик —

И сердце дрогнуло во мне.

<�…>

16 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

— Когда-то в Нижний попадем? —

Один сказал.— Когда б попасть

Хоть на Илью… — Авось придем,—

Другой, с болезненным лицом,

Ему ответил.— Эх, напасть!

Когда бы зажило плечо,

Тянул бы лямку, как медведь,

А кабы к утру умереть —

Так лучше было бы еще…

Он замолчал и навзничь лег.

Я этих слов понять не мог,

Но тот, который их сказал,

Угрюмый, тихий и больной,

С тех пор меня не покидал!

Он и теперь передо мной:

Лохмотья жалкой нищеты,

Изнеможденные черты

И выражающий укор

Спокойно-безнадежный взор…

(М. Некрасов «На Волзі»)

В. Репродукція з картини І. Рєпіна «Бурлаки на Волзі»

Картка 3

Яку роль літератури ілюструє цей фрагмент:

«Старший із них був чоловіком похмурим і лютий на вигляд. Одяг

його складався лише зі шкіряної куртки, пошитої із вичиненої шкури

якоїсь звірини, хутром наверх… Це первісне убрання вкривало свого гос-

подаря від шиї до колін і замінювало йому всі частини звичайного одягу…

Нам залишається тільки відзначити дуже цікаву деталь його зовнішності,

яка настільки варта уваги, що її не можна оминути: це було мідне кільце

на кшталт собачого ретязя, щільно запаяного на шиї. Воно було достат-

ньо широким, щоб не заважати диханню, та водночас таким вузьким, що

зняти його можна було, лише розпилявши навпіл. На цьому своєрідному

комірі було вирізьблене саксонськими буквами: “Гурт, син Беовульфа,

природжений раб Щедрика Ротервудського”»? (В. Скотт «Айвенго»)

Картка 4

Про яку роль літератури йдеться в цьому тексті:

Из рая детского житья

Вы мне привет прощальный шлете,

Неизменившие друзья

В потертом, красном переплете.

Чуть легкий выучен урок,

Бегу тотчас же к вам, бывало.

І семестр 17

— Уж поздно! — Мама, десять строк!..

Но, к счастью, мама забывала.

Дрожат на люстрах огоньки…

Как хорошо за книгой дома!

Под Грина, Шумана, Кюи

Я узнавала судьбы Тома.

Темнеет… В воздухе свежо…

Том в счастье с Бэкки полон веры.

Вот с факелом индеец Джо

Блуждает в сумраке пещеры…

Кладбище… Вещий крик совы…

(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки

Приемыш чопорной вдовы,

Как Диоген, живущий в бочке.

Светлее солнца тронный зал,

Над стройным мальчиком — корона…

Вдруг — нищий! Боже! Он сказал:

«Позвольте, я наследник трона!»

Ушел во тьму, кто в ней возник,

Британии печальны судьбы…

— О, почему средь красных книг

Опять за лампой не уснуть бы?

О, золотые времена,

Где взор смелей и сердце чище!

О, золотые имена:

Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!»?

(М. Цветаева «Книги в красном переплете»)

Рекомендації для вчителя

Якщо кожна пара взяла собі 5 хвилин на підготовку, можна переві-

рити у інших розповідь за планом (3 а, б) із власними прикладами або

письмовий варіант відповіді учнів, що працювали на репродуктивному

рівні. Якщо в класі є сильна пара, що може відповісти без підготовки,

можна надати їй слово з самого початку.

ІІ. Формування нових знань і навичок

1. Евристична бесіда з елементами роботи з текстом

1) Що ілюструє це висловлювання М. Горького про поеми Пушкіна?

«Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, ко-

торое испытываешь, попадая в невиданно красивое место,— всегда

18 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, когда долго

ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно раз-

вернется перед тобой сухая поляна, вся в цветах и солнце. Минутку

смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь ее всю,

и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли

тихо радует…

Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко,

украшая празднично все, о чем говорили они; это делало меня счаст-

ливым, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали, как благовест

новой жизни. Какое это счастье — быть грамотным!»

2) Чи можемо ми вважати, що тут йдеться тільки про розважальну роль

літератури як мистецтва слова, тільки про естетичну насолоду, яку

можна отримати після прочитання книги? (Ні, література, попри все

перераховане, виховує добрий естетичний смак, дарує людині духовне

очищення.)

3) Чи можна розглядати літературні твори під одним кутом зору, під-

креслюючи щось одне у їх впливі на читача?

ІІІ. Підготовка до домашнього завдання

(Для сильних учнів пропонується наведення літературних прикла-

дів, де йдеться про виховне значення літератури у формуванні людини

і всього людства.)

Рекомендації для вчителя

Можна використати прийоми «Вільний мікрофон» або «Точка зору»

(якщо відповідь детальна, з багатьма прикладами).

Зверніть увагу учнів, що про значення кожного літературного твору

можна висловитися комплексно.

Приклади для вчителя

А. Стародавня Спарта, де понад усе цінували фізичну досконалість,

попросила у Афін вчителя. Афіняни, бажаючи покепкувати над су-

сідами, надіслали спартанцям вчителем кульгавого Тиртея. Такий

вчитель, вважали афіняни, заважав би спартанським воїнам пере-

магати.

Але спартанці, на подив сусідів, усе одне продовжували перемагати,

бо Тиртей був не тільки вчителем, але й поетом і його пісні надихали

на нові подвиги і перемоги…

Б. …И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я свободу

И милость к падшим призывал.

(О. С. Пушкін «Пам’ятник»)

І семестр 19

В. Книги М. Островського «Як гартувалася сталь» (Краще за все взяти

не суто героїчні епізоди, а ті, які стосуються виховання людини: як

Павло кинув палити, як він захищав честь дівчини); Б. Польового

«Повість про справжню людину».

Г. Гра, метою якою була допомога сім’ям військовослужбовців. Книга

А. Гайдара «Тимур та його команда» — серйозна справа.

IV. Висновок

У ч и т е л ь. Ні для кого не є секретом, що роль мистецтва у житті лю-

дини (і літератури зокрема) величезна. Адже художній витвір є не тільки

втіленням людського розуму й досвіду, а й свідченням збереження люд-

ством вічних цінностей та ідеалів людства.

Ось тому мета і завдання курсу літератури полягає не тільки в тому,

щоб пізнавати життя і знайомитися з новими героями і країнами, а ви-

ховувати себе естетично, формувати свою особистість.

V. Коментар для домашнього завдання

— Ми почнемо з вами мандрівку маршрутами країни Читалії. Наша

дорога пролягла до героїчного минулого народів нашої планети. Ми ді-

знаємось про мужність і силу захисників рідної землі, про справжній

патріотизм і вірність, про людську гідність та розум. Як ви вважаєте, до

якого жанрового різновиду належали перші твори про героїчне минуле?

Чи були вони великими за обсягом? Наскільки реалістично чи, навпа-

ки, з додаванням фантастичних елементів були описані відтворювані

в них події? На що більше зверталася увага — опис подій чи внутрішній

стан головних героїв? Хто були виконавці тих творів?

Отже, вам слід відповісти на ці запитання, навести свої приклади

і, якщо можна, принести ілюстрації.

Героїчні пісні й балад и у сві тові й літературі

Урок 3

Т ема. Древнерусские былины об Илье Муромце (по

выбору учителя). История Киевской Руси как

основа былин (на русском языке*)

Цель: онакомить учащихся с особенностями жанра

и содержанием былин «Илья Муромец и Соловей

* Изучая произведения, написанные на русском языке, мы имеем чудесную

возможность читать и обсуждать его на языке оригинала.

20 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Разбойник»; формировать навыки выразитель-

ного чтения былины; совершенствовать умение

учащихся подтверждать свое мнение примерами

из текста произведения; воспитывать культуру

речи, совершенствовать культуру восприятия

произведений разных видов искусства и уме-

ние устанавливать ассоциативные связи между

ними.

Оборудование: 3–4 репродукции картин В. Васнецова («Бо-

гатыри», «После побоища Игоря Святославо-

вича с половцами», «Гусляры», «Бой Добрыни

Никитича с семиглавым Змеем Горынычем»,

«Богатырский скок»).

Ход урока

І. Актуализация опорных знаний учащихся

Беседа по домашнему заданию

1. Какими были первые произведения о героическом прошлом —

фольклорными или авторскими? Почему вы так считаете?

Худ. В. Васнецов. Гусляры

І семестр 21

2. Почему, в отличие от сказок, в этих произведениях много истори-

ческих реалий, конкретных имен?

3. Почему эти произведения, как правило, не очень большие по объему?

4. Как по-вашему, что тут больше интересует автора и слушателей (чита-

телей) — непосредственно события или чувства, связанные с ними?

5. Что вы можете сказать об авторах и исполнителях этих произведе-

ний?

6. Какие фольклорные жанры вы можете назвать? (Былина, дума, геро-

ическая песня, баллада)

ІІ. Формирование новых знаний, умений и навыков

1. Слово учителя

— Поскольку мы с вами говорим сегодня на уроке на русском язы-

ке, то вы, наверное, догадались, что наш путь сегодня пролегает че-

рез Киевскую Русь, героическое прошлое нашего народа. (Обращение

к репродукции «Гусляры».) Вот они — первые создатели и хранители

славных страниц истории — гусляры с полотна В. Васнецова. Белые

домотканые свитки, простые лапти… На их торжественных, одухотво-

ренных лицах будто отражается то, о чем решили поведать легендар-

ные сказители.

Как, по-вашему, распределены роли в этом трио? Какими вам пред-

ставляются характеры исполнителей?..

История не сохранила имен исполнителей и авторов народных

сказаний о прошлом, но в более поздних литературных произведениях

можно встретить упоминание о гусляре Бояне, повествующем о походе

князя Игоря, а у Тараса Шевченко есть строки, посвященные кобзарю

Перебенде.

2. Работа над развитием связной речи учащихся,

умением воспринимать картину

Мини-экскурсия по картине В. Васнецова «Богатыри».

(Можете ли вы назвать имена богатырей на картине? Чем выделя-

ется Илья Муромец среди своих товарищей? Против какого врага стоят

богатыри «на заставе»?)

3. Определение жанра

Словарная работа

У ч и т е л ь. Жанр произведений, в которых рассказывается о подви-

гах легендарных богатырей, называется былиной.

1. Обращение к словарю литературоведческих терминов

Былина — героическая песня повествовательного характера, возник-

шая как выражение исторического сознания русского народа в IX–XIII вв.

22 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Былина отразила историческую действительность в образах, жизненная,

реальная основа которых обогащена фантастическим вымыслом. Как виду

устного народного творчества былине присущ особенный песенно-этичес-

кий способ воспроизведения реальности.

2. Сравнение данного определения с определением жанра по учебнику

Былина — жанр русского фольклора, эпическая песнь героического

содержания, повествующая о подвигах русских богатырей и отражаю-

щая жизнь средневековой Руси.

У ч и т е л ь. Чем первое определение отличается от второго?

Обязательно ли упоминание в определении о фантастическом вымысле

и в чем заключаются особенности эпической песни?

4. Комментированное чтение былины

«Илья Муромец и Соловей Разбойник»

(Обратить внимание учащихся на особый ритм былины, напев-

ность, перенесение ударений и сокращение отдельных слогов — глас-

ных в слабой позиции.)

1. Чтение фрагмента (от начала былины и до слов

«А и побил он эту силу всю великую»)

 Что вы можете сказать применительно к этому отрывку о соответ-

ствии данного произведения былинному жанру? (Наличие реальных

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   18
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий