Упорядники

В. Курсон — старший викладач кафедри біології Ніжинського дер­жавного університету імені Миколи Гоголя
Упорядники

Скачати 8.43 Mb.

Сторінка 1/42 Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 8.43 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   42

УДК 37.015(073) ББК 28я721 3-41

Відповідальна за випуск:

С. С. Фіцайло

Упорядники:

 1. В.Курсон — старший викладач кафедри біології Ніжинського дер­жавного університету імені Миколи Гоголя
 2. С. Фіцайло — головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України С.П.Яценко — методист відділу змісту природничо-математичних на­вчальних предметів Українського центру оцінювання якості освіти

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-5142 від 21.10.2008р.)

Видання відповідає Державним санітарним правилам і нормам, затвердженим Постановою №9 Головного державного санітарного лікаря України від 01.03.2002р.

3-41 Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання, реко­мендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закла­дах. — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. — 288 с.

ІБВК 978-966-496-124-7

Сі «Лм 1« їм її пііднніїя, 2009

УДК 37.015(073) ІІІІК 28я721

ISBN 978-966-496-124-7

•*»
Передмова

Упровадження профільного навчання у старшій школі — один із шляхів модернізації національної системи освіти, зумовлений зміною цілей на­вчання, зростанням вимог батьків і суспільства до якості освіти випуск­ників, їх конкурентоспроможності на ринку праці, осмисленого вибору професії та власної самореалізації.

Профільне навчання забезпечує диференціацію освіти, створює оп­тимальні умови для виявлення задатків, розвитку інтересів і здібностей кожного учня, сприяє найбільш повному розкриттю та раціональному ви­користанню можливостей кожного члена суспільства, забезпечує побудову нової дидактичної системи мотивації та організації індивідуалізованого навчання школярів.

Підходи до освітнього процесу в Україні закладено у Концепції про­фільного навчання в старшій загальноосвітній школі. Навчальними плана­ми передбачено напрями диференціації’, природничо-математичний, філо­логічний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, технологічний, спортивний. Напрями конкретизуються в окремі профілі навчання.

Профіль навчання є комбінацією базових, профільних предметів та курсів за вибором.

Особлива роль у профільному навчанні відводиться курсам за вибором. їх обирають учні самі, що ставить школярів у ситуацію самостійної побу­дови освітньої траєкторії, професійного самовизначення. Основні функції курсів такі: забезпечення профільної прикладної і початкової професійної Спеціалізації навчання; орієнтація на вдосконалення навичок пізнаваль­ної, організаційної діяльності; поглиблення і розширення змісту профіль­них предметів.

Мета курсів за вибором — орієнтація школярів на індивідуалізацію навчання та соціалізацію, на підготовку до усвідомленого і відповідального вибору сфери майбутньої професійної діяльності.

Тематика та зміст курсів за вибором мають відповідати таким вимогам:

 1. мати соціальну і особистісну значущість, актуальність, надавати ін­формацію для побудови обґрунтованих життєвих і професійних планів;
 2. сприяти соціалізації і адаптації учнів, створювати можливості для вибору індивідуальної освітньої траєкторії, усвідомленого профе­сійного самовизначення;
 3. підтримувати вивчення базових і профільних загальноосвітніх пред­метів та забезпечувати умови для внутрішньопрофільної спеціаліза­ції навчання;
 4. мати значний розвивальний потенціал;

Зформувати наукову картину світу;

 1. сприяти розвитку загальнонавчальних, інтелектуальних і профе­сійних умінь та навичок, ключових компетенцій.

Також необхідною складовою організації профільного навчання є фа­культативні курси. Факультативні курси — це навчальні курси, зміст яких безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом і які обираються учнем для розширення своєї загальної ерудиції, при­лучення до нових сфер знання і людської діяльності.

Збірка пропонує загальноосвітнім навчальним закладам низку автор­ських програм курсів за вибором і факультативів для учнів 7-8-9-х та 10-11-х класів.

Зміст програм курсів за вибором для учнів 7-9-х класів спрямований на розвиток у школярів інтересу до природничого профілю (“Життя рослин”, “Світ кімнатних рослин”, “Аптека природи”), орієнтує на вибір профілю навчання у старшій школі (“Основи медичних знань”, “Організм людини очима біофізика”, “Мікробіологія з основами вірусології”), сприяє визна­ченню професійних інтересів і якостей школярів (“Основи психофізіо­логічних знань і вибір профілю навчання”, “Життєво компетентна особис­тість” тощо).

Для учнів старшої школи зміст програм курсів за вибором спрямова­ний на внутрішньопрофільну спеціалізацію навчання і побудову індивіду­альних освітніх траєкторій, наприклад, “Основи цитології”, “Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія”, “Основи антропології” тощо.

Курси за вибором дають можливість учням випробувати власні сили в різних навчальних предметах, а тому вони можуть бути короткими (14- 17 год), їх кількість має забезпечити можливість індивідуального вибору школяра.

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовними. Учитель може творчо під­ходити до реалізації змісту цих програм, враховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону у спеціалістах, можливості навчально-матеріальної бази школи.

І. Основи психофізіологічних знань і вибір профілю навчання

Факультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 4 год резервні)

Автор: Сябро С.А,

ЕДИИан—1^ШШШШШШШЯШШМЯВШШИШЯШШШЕШВШВЖЗЗШШ22ШШ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є її орієнтація на всебічний розвиток особистості, оволодіння нею психофізіо­логічними знаннями, які дадуть змогу адекватно адаптуватися в соціаль­ному середовищі.

На уроках біології учні 9-х класів, вивчаючи основи вищої нервової та психічноїдіяльності людини, отримують елементи психофізіологічних знань.

Мета факультативного курсу “Основи психофізіологічних знань і ви­бір профілю навчання” полягає в тому, щоб доповнити вищевказані знан­ня учнів, що дозволить вивявити індивідуальні особливості школяра, на­бути навичок орієнтації та свідомого самовизначення з профілем навчання і швидко адаптуватися до його умов.

Навчальна програма факультативу спрямована на допомогу вчителям та учням в організації допрофільної підготовки.

Програма містить вступ і 5 розділів: 1) “Поняття про особистість”,

 1. “Особистість і професійна діяльність”, 3) “Пізнавальні процеси осо­бистості та їх значення для професійної діяльності”, 4) “Емоційно-вольова сфера особистості та її місце у професійній діяльності”, 5) “Індивідуаль- но-психологічні особливості особистості та їх значення у профільному самовизначенні”. Усі розділи тісно взаємопов’язані.

Програма складається з двох частин: змістової і результативної. Зміс­това частина включає теоретичні знання про психофізіологічні особли­вості людини, її біосоціальну природу тощо; практичні роботи, спрямовані на розвиток в учнів умінь і навичок самопізнання; дослідницьку роботу, яка сприяє розвитку творчих здібностей учнів.

В основу занять факультативного курсу покладена дослідницька ро­бота учнів, яка має практичну спрямованість. Під час проведення дослід­жень учні самостійно, використовуючи різні методи (спостереження, ана­ліз, метод проектів тощо), розвивають свої творчі можливості і практично підтверджують здобуті теоретичні знання.

Результативна частина включає вимоги до рівня підготовки учнів і спрямована на виявлення умінь застосовувати знання через здатність ха­рактеризувати, пояснювати, обґрунтовувати, аналізувати, порівнювати, спостерігати, робити висновки, наводити приклади, виносити судження тощо. Все це дає змогу розвивати особистість учня: тренувати пам’ять, розвивати спостережливість, мислення, навчати прийомам самостійної навчальної діяльності, сприяти розвитку допитливості та інтересу до пред­мета.

Програма складена таким чином, щоб на кожному занятті після вив­чення теоретичного матеріалу керівник мав можливість провести прак­тичні роботи з метою виявлення особистісних якостей учня. Доцільно використовувати інтерактивні методи навчання (рольова гра, ситуативні завдання тощо), а результати дослідницької роботи використовувати як додаткові знання до основних, закладених у змісті програми. Під час за­нять кожен учень має змогу вільно висловлюватися, розвиваючи мову і мислення, формуючи життєву позицію, виявляючи свої нахили до того чи іншого профілю навчання.

Дата К-сть

годин Зміст навчального матеріалу Вимоги до навчальних досягнень учнів

1 Вступ

Науки, що вивчають психофі­зіологічні особливості люди­ни. Значення психофізіологіч­них знань для професійного самовизначення та самореа- лізації Учень (учениця)

називає:

 • науки, що вивчають психо­фізіологічні особливості лю­дини;

обгрунтовує:

 • значення психофізіологіч­них знань для професійного самовизначення, самореалі- зації
Розділ І. Поняття про особистість (5 год)

2 Тема 1. Особистість та її структура

Поняття про індивід, індивіду­альність, особистість. Струк­тура особистості. Соціалізація особистості. Самооцінка та її корекція. Самовиховання. Практична робота1. Визначення рівня розвит­ку самооцінювання за допомо­гою методики Дембо-Рубін- штейна Учень(учениця)

називає:

 • структуру особистості;
 • чинники, що впливають на формування особистості;

характеризує:

 • відмінності між поняттями: індивід, індивідуальність, осо­бистість;

аналізує:

 • рівень розвитку власної са­мооцінки;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   42
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий