У якому рядку всі слова наголошені правильно?

У якому рядку всі слова наголошені правильно?

Скачати 3.05 Mb.

Сторінка 1/21 Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 3.05 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   21

1. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. * ФенУмен, парАліч, пНдлітковий, сЕча. B. ЗалозА, алкогУльний, диспАнсер, проникнИй. C. НевропАтія, хірургНя, ветеринарНя, сигмоїдоскопНя. D. КропивА, призУв, прокАжений, новИй. E. ЛегенЕвий, ознАки, тЕкстовей, сИроватка. 2. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФеномЕн, парАліч, підліткУвий, сЕча. B. * ЗАлоза, алкогУльний, диспансЕр, проникнИй. C. НевропатНя, хірургНя, ветеринарНя, сигмоїдоскопНя. D. КропИва, прИзов, прокажЕний, нУвий. E. ЛегЕневий, Узнаки, текстовИй, сирУватка. 3. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. * НевропАтія, хірургНя, ветеринАрія, сигмоїдоскопНя. B. ЗАлоза, Алкогольний, диспАнсер, проникнИй. C. ФеномЕн, паралНч, пНдлітковий, сЕча.. D. КропивА, призУв, прокажЕний, нУвий. E. ЛегенЕвий, ознАки, тЕкстовий, сИроватка. 4. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФенУмен, паралНч, підліткУвий, сЕча. B. ЗалозА, алкогУльний, диспАнсер, проникнИй. C. НевропАтія, хірургНя, ветеринарНя, сигмоїдоскУпія. D. * КропивА, прИзов, прокажЕний, новИй. E. ЛегенЕвий, Узнаки, тЕкстовий, сирУватка. 5. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФеномЕн, парАліч, підліткУвий, сЕча. B. ЗалозА, алкогУльний, диспансЕр, пронИкний. C. НевропатНя, хірургНя, ветеринарНя, сигмоїдоскопНя. D. КропИва, призУв, прокажЕний, новИй. E. * ЛегенЕвий, ознАки, текстовИй, сирУватка. 6. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. * ДіалУг, пахвИнний, прогУлянковий, Учний. B. П’Яниця, бюлетЕнь, зАлоза, кИшка. C. СантИметр, фаховИй, симптУм, пУказ. D. ПаховИй, завданнЯ, надкістковИй, аджЕ. E. ДжгутУвий, дозимЕтр, босУніж, багатошарУвий. 7. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ДіАлог, пахвИнний, прогУлянковий, Учний. B. * П’янИця, бюлетЕнь, зАлоза, кИшка. C. СантимЕтр, фаховИй, сИмптом, покАз. D. ПаховИй, завданнЯ, надкісткУвий, аджЕ. E. ДжгутовИй, дозИметр, босУніж, багатошАровий. 8. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ДіалУг, пахвИнний, прогУлянковий, очнИй. B. П’янИця, бЮлетень, зАлоза, кИшка. C. * СантимЕтр, фаховИй, симптУм, пУказ. D. ЗавдАння, пАховий, надкістковИй, аджЕ. E. ДжгутУвий, дозИметр, босонНж, багатошАровий. 9. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ДіАлог, пахвИнний, прогУлянковий, Учний. B. П’янИця, бюлетЕнь, зАлоза, кишкА. C. СантимЕтр, фаховИй, сИмптом, пУказ. D. * ПаховИй, завдАння, надкістковИй, аджЕ. E. ДжгУтовий, дозИметр, босУніж, багатошарУвий. 10. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ДіалУг, пахвИнний, прогулянкУвий, очнИй. B. П’янИця, бюлетЕнь, залозА, кИшка. C. СантимЕтр, фАховий, симптУм, пУказ. D. ЗавданнЯ, пАховий, надкістковИй, аджЕ. E. * ДжгутУвий, дозИметр, босУніж, багатошарУвий. 11. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. * КишковИй, корИсний, близькИй, камфУровий. B. РентгенографНя, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські вНдомості». C. М’язовИй, танатофУбія, пристаркувАтий, медикамЕнт. D. ПодаткУвий, оковимірнИй, Убруч, багаторазУвий. E. ЦілодобовИй, фенУмен, децимЕтр, істНвний. 12. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. КишковИй, кУрисний, близькИй, камфУровий. B. * РентгеногрАфія, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські відУмості». C. М’язУвий, танатофУбія, пристАркуватий, медикамЕнт. D. ПодаткУвий, оковимНрний, Убруч, багаторазУвий. E. ЦілодобовИй, фенУмен, децИметр, істівнИй. 13. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. КишковИй, корИсний, близькИй, кАмфоровий. B. РентгеногрАфія, епілЕпсія, Нм’я, газета «Київські відУмості». C. * М’ЯзовИй, танатофУбія, пристАркуватий, медикамЕнт. D. ПодаткУвий, оковимНрний, обрУч, багаторАзвий. E. ЦілодобовИй, феномЕн, децимЕтр, істівнИй. 14. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. КорИсний, кИшковий, близькИй, камфУровий. B. РентгеногрАфія, епілепсНя, ім’Я, газета «Київські відУмості». C. М’язовИй, танатофУбія, пристАркуватий, медикАмент. D. * ПодаткУвий, оковимНрний, обрУч, багаторазУвий. E. ЦілодобовИй, фенУмен, децИметр, істівнИй. 15. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. КишковИй, корИсний, близькИй, кАмфоровий. B. РентгенографНя, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські відУмості». C. М’язУвий, танатофУбія, пристАркуватий, медикамЕнт. D. ПодаткУвий, оковимНрний, обрУч, багаторАзовий. E. * ЦілодобовИй, фенУмен, децимЕтр, істівнИй. 16. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. * СудовИй, запитАння, одинАдцять, асиметрНя. B. ПриЯтель, щЕлепа, м’ЯзовИй, ім’Я. C. НедУга, урУчистий, пільговИй, агрАфія. D. ПристАрілий, кАмфора, парАліч, грошовИй. E. ТонкИй, клаустрофНлія, прИріст, підліткУвий. 17. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СудовИй, запИтання, одинАдцять, асиметрНя. B. * ПрИятель, щЕлепа, м’ЯзовИй, ім’Я. C. НедУга, урочИстий, пільгУвий, агрАфія. D. ПристАрілий, камфорА, паралНч, грошУвий. E. ТонкИй, клаустрофілНя, прИріст, підліткУвий. 18. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СудУвий, запитАння, одинАдцять, асиметрНя. B. ПрИятель, щелЕпа, м’ЯзовИй, ім’Я. C. * НедУга, урочИстий, пільговИй, агрАфія. D. ПристарНлий, кАмфора, парАліч, грошовИй. E. ТонкИй, клаустрофНлія, прирНст, пНдлітковий. 19. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СудовИй, запитАння, одинАдцять, асимЕтрія. B. ПрИятель, щЕлепа, м’язУвий, Нм’я. C. НедУга, урУчистий, пільговИй, агрАфія. D. * ПристАрілий, камфорА, парАліч, грошовИй. E. КлаустрофілНя, тУнкий, прИріст, пНдлітковий. 20. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СудовИй, запИтання, одинАдцять, асиметрНя. B. ПрИятель, щелЕпа, м’ЯзовИй, ім’Я. C. НедУга, урУчистий, пільговИй, агрАфія. D. ПристарНлий, кАмфора, парАліч, грошовИй. E. * ТонкИй, клаустрофНлія, прИріст, пНдлітковий. 21. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. * ФетопАтія, сЕча, платіжна вНдомість, вИпадок. B. СпИна, Алкоголь, лікАрські рослини, томогрАфія. C. НадстрокУвИй, мілімЕтр, агорафУбія, п’Яниця. D. СпектроскопНя, більмУвий, вИдужання, скронЕвий. E. ПедіатрНя, бюлетЕнь, підсліпувАтий, чотирнАдцять. 22. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФетопАтія, сечА, платіжна вНдомість, вИпадок. B. * СпИна, алкогУль, лікАрські рослини, томогрАфія. C. НадстрУковий, мілімЕтр, агорафУбія, п’Яниця. D. СпектроскопНя, більмовИй, видУжання, скронЕвий. E. ПедіатрНя, бЮлетень, підслНпуватий, чотирнАдцять. 23. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФетопАтія, сЕча, платіжна відУмість, вИпадок. B. СпИна, алкогУль, лНкарські рослини, томогрАфія. C. * НадстрокУвИй, мілімЕтр, агорафУбія, п’янИця. D. СпектроскопНя, більмовИй, вИдужання, скрУневий. E. ПедіатрНя, бюлетЕнь, підслНпуватий, чотИрнадцять. 24. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФетопАтія, сечА, платіжна вНдомість, вИпадок. B. СпИна, алкогУль, лікАрські рослини, томографНя. C. НадстрУковий, мілНметр, агорафУбія, п’янИця. D. * СпектроскопНя, більмовИй, вИдужання, скронЕвий. E. ПедіатрНя, бЮлетень, підслНпуватий, чотирнАдцять. 25. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФетопАтія, сечА, платіжна вНдомість, вИпадок. B. СпинА, алкогУль, лікАрські рослини, томогрАфія. C. НадстроковИй, мілімЕтр, агорафУбія, п’Яниця. D. СпектроскопНя, більмУвий, вИдужання, скронЕвий. E. * ПедіатрНя, бюлетЕнь, підслНпуватий, чотирнАдцять. 26. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СпектрУграф, лікАрський обхід, ортодонтНя, одноразУвий. B. * СпиртовИй, борУдавка, перетинчАстий, різнУвид. C. НезручнИй, урочИсто, токсикомАнія, тЕстовий. D. НаркоманНя, пУристий, читАння, сечовИй. E. ПсихопатНя, ненАвисть, правопИсний, черговИй. 27. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СпектрУграф, лНкарський обхід, ортодонтНя, однорАзовий. B. СпиртовИй, борУдавка, перетИнчастий, різнУвид. C. * НезрУчний, урочИсто, токсикомАнія, тЕстовий.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   21
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий