Тєрянік Н. С. Формування культури здоров′я в умовах рухової діяльності дошкільника

У дошкільному віці закладаються основи здоров’я, довголіття та гармонійного фізичного розвитку. І хоч цей розвиток є закономірним біологічним процесом, проте, враховуючи анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дитини
Тєрянік Н. С. Формування культури здоров′я в умовах рухової діяльності дошкільника

Скачати 107.08 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 107.08 Kb. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ′Я В УМОВАХ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Тєрянік Н.С.

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ′Я В УМОВАХ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Тєрянік Н.С.

У статті висвітлюються особливості надання знань про основи культури здоров’я дітей дошкільного віку, зазначено реалізацію завдань основних ліній розвитку у дітей дошкільного віку щодо охорони, збереження та зміцнення їхнього здоров’я, проблема формування культури здоров’я в умовах рухової діяльності, необхідності активного впровадження найбільш ефективних засобів, форм і методів підвищення рухової активності дітей, що є дієвим при формуванні культури здоров’я учасників освітньо — виховного процесу.

Ключові слова: культура здоров’я, рухова діяльність, дошкільний вік.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ′Я В УМОВАХ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Тєрянік Н.С.

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)

загального типу № 38

Управління освіти і виховання Стахановської міської ради

Постановка проблеми. Формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей та дорослих громадян України – одна з актуальних проблем нашого суспільства. Особливо актуальним воно є щодо дітей дошкільного віку, оскільки негативний екологічний вплив навколишнього середовища, незбалансоване харчування, інформаційні та психічні перенавантаження, зменшення рівня рухової активності дітей призводе до погіршення їх здоров’я. Це й визначає доцільність зробити навчально – виховний процес у дошкільному закладі здоров’язберігаючим, здоров’язміцнюючим, здоров’яформуючим. Одним з могутніх джерел зміцнення здоров’я та виховання дітей дошкільного віку є фізична культура. У дошкільному віці закладаються основи здоров’я, довголіття та гармонійного фізичного розвитку. І хоч цей розвиток є закономірним біологічним процесом, проте, враховуючи анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дитини, можна в потрібному напрямку впливати на розвиток дитячого організму.

Завдання фізичного виховання виходять на ключові позиції після прийняття законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», прийняття «Базового компонента дошкільної освіти». Сьогодні фізичне виховання спрямоване насамперед на охорону та зміцнення здоров’я дітей, підвищування захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.

Турботу про здоров’я, про потребу виробляти в дитини мотивацію на здоровий спосіб життя відбито в різних офіційних документах та програмах. У Конвенції з Прав Дитини (1990) велике значення надається здоров’ю молодого покоління як вирішальному чинникові виживання людства. У Конвенції превентивного (запобіжного, захисного, охоронного) виховання дітей і молоді (1998) головний наголос робиться на профілактиці деструктивної поведінки, неприродного способу життя.

Відповідно до закону України «Про дошкільну освіту» вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним стандартом) і реалізуються Державною базовою програмою «Я у Світі» як основною і додатковими, рекомендованими або схваленими Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України в установленому порядку.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» – складова комплекту нормативних документів та науково-методичних матеріалів, пов’язаних з модернізацією змісту дошкільної освіти в Україні та гуманізацією її цілей і завдань. Вона розроблена на виконання Закону України «Про дошкільну освіту» згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні. У Базовому компоненті дошкільної освіти проблема здоров’я чітко визначається як один із найголовніших складників повноцінного розвитку дошкільнят. [6]

Враховуючи актуальність проблеми, згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні та вимогами Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» перед батьками та педагогічними працівниками постає пріоритетне завдання – створення належних умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, свідомого ставлення до себе, усвідомлення пріоритету здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Активний руховий режим є одним із основних компонентів виховання основ культури здоров’я дошкільників. Теоретичні засади та методичні основи формування основ здоров’я дошкільників розробляються українськими науковцями Е.С.Вільчковським, Н.Ф. Денисенко, Л.В. Лохвицькою, О.Л.Богініч та ін.

Загальні положення про значення рухової активності в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку розглядаються в роботах О.І.Бикової, О.Л.Богініч, Е.С.Вільчковського, Н.Ф.Денисенко, Т.І.Дмитренко, М.О.Рунової, Т.І.Осокіної, Д.В.Хухлаєвої та ін.

Формулювання мети статті. Визначити особливості надання знань про основу здоров’я дітям дошкільного віку, зазначити реалізацію завдань основних ліній розвитку у дітей дошкільного віку щодо охорони, збереження та зміцнення їхнього здоров’я, рішення проблеми формування культури здоров’я в умовах рухової діяльності, необхідності активного впровадження найбільш ефективних засобів, форм і методів підвищення рухової активності дітей, що є дієвим при формуванні культури здоров’я учасників освітньо — виховного процесу.

Результати дослідження. Однією з умов вирішення цих завдання є комплексний освітньо – виховний вплив на особистість дитини, його неперервність. Здобута дітьми інформація від педагога – фахівця має увійти у повсякденне життя і на основі усвідомлення й сприйняття має стати мотивацією до збереження свого здоров’я. Отримані знання і навички вони поповнюватимуть і вдосконалюватимуть упродовж всього свого життя.

Серед різноманітних факторів, які впливають на стан здоров’я та працездатність дитячого організму, важливе місце посідає рухова активність, тобто природна потреба в русі, задоволення якої є необхідною умовою всебічного розвитку дитини. [1]

Щоб дитина знала, що таке здоров’я, що впливає на нього, що для нього корисне, а що шкідливе, як зберегти та зміцнити своє здоров’я та здоров’я інших людей, мають ретельно подбати батьки та педагоги. Головне – правильно підібрати інформацію для дітей: щоб вона була науково обґрунтованою, доступною для сприймання дошкільнятами, зорієнтована на формування в них практичних навичок дбайливого ставлення до свого здоров’я, спиратися на традиції українського народу, щодо збереження та зміцнення здоров’я, а також відповідала б вимогам Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Основними принципами в роботі мають бути: гуманізація, інтегративність, динамічність, неперервність, та практична цілеспрямованість.

Враховуючи вимоги Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», при плануванні освітньої діяльності можливе виконання завдань за основними лініями розвитку дошкільника:

фізичного розвитку – це фізична активність дітей, яка забезпечується заняттям, фізичними вправами, рухливими і спортивними іграми, пішими переходами, валеохвилинками, предметно – практичною діяльністю і формує в дітей фізичне здоров’я;

соціально – морального розвитку – це створення в групі доброзичливих стосунків під час спільної діяльності дітей: у ході проведення ігор, занять, бесід; стимулюється формування основ соціального здоров’я;

емоційно – ціннісного розвитку – це утримання клімату позитивного емоційного ставлення до однолітків, культивування дитячих інтересів, потреб, мотивів, бажань до здорового способу життя через залучення до різних видів діяльності: спостереження, розглядання ілюстрацій, читання, ігор, занять; здійснюється формування психічного і соціального здоров’я;

пізнавального розвитку – це прагнення дітей до нових знань, пошук істини, що відбувається під час проведення занять, досвідів, валеохвилинок, спостережень;

мовленнєвого розвитку – це підтримка дитячого мовного інформування про їхні знання щодо охорони, збереження та зміцнення здоров’я;

художньо – естетичного розвитку – це участь дітей в ігровій діяльності. Впливає на формування здоров’я загалом;

креативного розвитку – це внесення колориту дитячої субкультури у ході їх участі в святах, розвагах, відтворення вражень у рухах, розповідях. Стимулює формування всіх складників здоров’я: фізичного, психічного і соціального.

Система роботи дошкільного закладу визначається за такими напрямками:

фізкультурно – оздоровча робота; організація активної рухової діяльності; проведення занять з фізичної культури; валеологічна освіта; просвітницька робота з батьками; медико – педагогічний контроль; самостійна рухова активність.

Як вже було зазначено, одне із головних завдань дошкільного закладу – створити якнайсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму з використанням здоров’язбережувальних та здоров’я формувальних технологій, які реалізуються комплексно через систему особистісно зорієнтованого виховання, безпечного розвивально – виховного середовища, збалансованого харчування і сну, оптимізації активної рухової діяльності дітей, виховання в них ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточення, формування мотивації до здорового способу життя.

Організовуючи роботу під час проведення фізкультурно – оздоровчих заходів, педагог велику увагу приділяє підбору вправ. При цьому враховується можливості та стан здоров’я дітей, їх індивідуальні особливості, адже недостатня підготовленість педагога може викликати у дітей небажання виконувати вправи, призвести до втрати інтересу й мотивації до активної рухової діяльності, з’явиться почуття невпевненості. [2]

Успішна рухова діяльність викликає у дошкільнят відчуття задоволеності, радості і тому вони готові проявити вольові зусилля у вирішенні рухових завдань. Таким чином, кожна добре виконана рухова дія або вправа приносить дитині велике задоволення й тим самим сприяє формуванню основ здоров’я. Слід приділяти увагу спонуканню дітей до активної рухової діяльності, регулювати їх активність, схвалювати намагання виявлення самостійності, вольових зусиль тощо, при цьому враховуючи руховий досвіт кожної дитини, її природні можливості та здібності.

Руховий режим в дошкільному закладі включає проведення протягом дня різних видів рухової діяльності. Правильна їх організація сприяє зміцненню здоров’я, підвищення рівня рухової підготовленості, комплексному розвитку рухових якостей, формуванню основ здорового способу життя, культури здоров’я. [4]

У процесі життєдіяльності дітей у дошкільному закладі важливе місце належить дням здоров’я, фізкультурним святам, розвагам тощо. Їх мета – активізувати рухову діяльність усіх дітей, забезпечити участь кожного з них у запропонованому заході, створенню піднесеного настрою під час проведення заходів, виховання стійкого інтересу до фізичної культури, формуванню здорового способу життя. Так, задля вирішення цих завдань застосовуються естафети, конкурси , атракціони. Це є доцільним у формуванні початкової основ та культури здоров’я дошкільника та підвищенні рухової активності дошкільнят.

Оскільки найбільш повно вирішуються оздоровчі, освітні та виховні завдання (зміцнення здоров’я, загартовування організму, формування вмінь та навичок основних рухів, вправ спортивного характеру, ігор з елементами спорту, виховання позитивних моральних і вольових рис характеру, розвиток фізичних якостей, ознайомлення та прищеплювання потреби в повсякденних заняттях фізичними вправами, оптимізація рухової діяльності) на заняттях з фізичної культури, то вони розглядаються як цілеспрямована форма організованої навчально – виховної роботи з фізичної культури, формування основ здорового способу життя та виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку. Фізичні вправи при правильному психолого – педагогічному підході є потужним засобом оздоровлення й усебічного гармонійного розвитку дитини, оптимізувальним чинником формувань основ здоров’я. Добираючи змістове наповнення занять, слід враховувати психологічні та фізіологічні закономірності розвитку організму малят. Воно складається з формування навчальних завдань, створення умов для успішного навчання (вологе прибирання зали, провітрювання приміщення, підготовка фізкультурного обладнання та інвентарю, яке має бути безпечним у використанні, естетично привабливим та відповідати віку вихованців за розмірами, вагою тощо), мотивації, регулювання фізичних навантажень, контролю за навчальною діяльністю дітей, виховання в них моральних та вольових якостей тощо. Забезпечити високий рівень мотивації можуть позитивні емоції, які переживають діти у спортивній залі та на майданчику.

Проблема формування культури здоров’я дітей дошкільного віку передбачає валеологічну освіту усіх суб’єктів навчально – виховного процесу. Тому вихователі та педагоги – фахівці повинні мати достатньо високий рівень валеологічної компетенції, ґрунтовно володіти понятійним апаратом про види здоров’я (фізичне, психічне, духовне, соціальне) й повно характеризувати їх, знати умови формування, збереження та зміцнення здоров’я. З цієї метою педагог повинен засвоїти знання про вплив обраних засобів на організм дитини та окремі органи, уміти обліковувати загальний стан здоров’я кожного малюка, відчувати міру навантажень на дітей під час занять з фізичної культури і в процесі проведення різних фізкультурно – оздоровчих заходів. Слід запропоновувати такий валеологічний матеріал, який дав би дітям можливість засвоїти елементарні знання про свій організм, оволодіти гігієнічними нормами поведінки, гігієною харчування і на основі цього виробити свідоме ставлення до власного здоров’я. [5]

Ефективним напрямком роботи щодо формування основ та культури здоров’я, підвищення рухової активності дитини впродовж дня є співпраця вихователів, педагогів – фахівців з родинами. Доцільно проводити різноманітні форми роботи з батьками: групові та індивідуальні бесіди, батьківські збори, на яких обговорюється питання стану фізичного розвитку й фізичної підготовленості дітей, шляхи їх покращення. Доцільно допомагати батькам здобути необхідні валеологічні та фізкультурні знання, проводити за їх участю спільні заходи, пропагувати та створювати в сім’ях фізкультурні традиції. Для батьків слід організовувати перегляд фізкультурних занять, гімнастики пробудження, спільне виготовлення нестандартного обладнання тощо. Досвід показав, що анкетування, що проводиться серед батьків раз на рік дає можливість з’ясувати, яке місце у сім’ї займає фізкультура. Проаналізувавши анкети, можна давати індивідуальні поради, щодо набуття батьками певних навичок та умінь сімейного фізичного виховання, формування основ здоров’я , необхідності здорового способу життя, щоб діти постійно бачили гідні для наслідування приклади. [3]

Висновки. Таким чином, початкове формування основ та культури здоров’я передбачає оптимізацію рухового режиму, створення сприятливого здоров’язбережувального середовища, що полягає: у побудові особистісно зорієнтованого виховання; створення передумов для формування мотивації свідомого ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих; включення у виховну роботу фізкультурної та валеогічної освіти (відомостей про історію фізичної культури і спорту, значення того чи іншого фізкультурно – масового заходу в зміцненні здоров’я дітей, вплив фізичних вправ на розвиток організму, його систем тощо); активізації фізкультурно – оздоровчої роботи, створення для дошкільників ситуації успіху, позитивного емоційного настрою під час проведення різних форм організації рухової активності у повсякденному житті; підвищенні емоційності занять з фізичної культури, забезпеченні під час їх проведення оптимальних фізичних навантажень тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богініч О. Оздоровчу ідеологію в життя малят // Дошкільне виховання – 2006. — № 7. – С. 7 – 9 2. Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей 5 – 10 років у закладах освіти / Е.С.Вільчковський, Н.Ф.Денисенко. – Запоріжжя, 2006. – 228 с.

3. Дубограй О. Фізкультура як складова здоров’я та успішного навчання дитини / О.Дубограй. – К.: вид. дім. «Шкільний світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.

4. Рунова М.О. Рухова активність дитини в дитячому садку /М.О. Рунова. – Х.: Ранок, 2007. – 192 с. 5. Лохвицька Л.В. Дошкільникам про основи здоров’я /

Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрущенко – 2-ге вид., оновл. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 192 с. 6. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О.Л.Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.)

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий