Творчість юрія клена в контексті українського неокласицизму

Нан україни Олекса Мишанич (зав відділом давньої І класичної української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан україни)
Творчість юрія клена в контексті українського неокласицизму

Скачати 4.85 Mb.

Сторінка 1/26 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 4.85 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   26


ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ КЛЕНА
В КОНТЕКСТІ

УКРАЇНСЬКОГО НЕОКЛАСИЦИЗМУ

ТА ВІСНИКІВСЬКОГО НЕОРОМАНТИЗМУ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

НАУКОВОГО ЗБІРНИКА

«ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ КЛЕНА

В КОНТЕКСТІ

УКРАЇНСЬКОГО НЕОКЛАСИЦИЗМУ

ТА ВІСНИКІВСЬКОГО НЕОРОМАНТИЗМУ»

ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ПОДЯКУ

РЕКТОРОВІ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПРОФЕСОРОВІ

ВАЛЕРІЮ СКОТНОМУ

ЗА ДОПОМОГУ У ВИДАННІ НАШОГО ЗБІРНИКА

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ КЛЕНА

В КОНТЕКСТІ

УКРАЇНСЬКОГО НЕОКЛАСИЦИЗМУ

ТА ВІСНИКІВСЬКОГО НЕОРОМАНТИЗМУ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Дрогобич

Видавнича фірма

«ВІДРОДЖЕННЯ»

2004

УДК 821.161.2.09

ББК 83.3(4УКР)6

Т 28
РЕЦЕНЗЕНТИ:

– доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України Олекса Мишанич (зав. відділом давньої і класичної української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України);

– доктор філологічних наук, професор Михайло Наєнко (зав. кафедри теорії літератури Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка)

Головний редактор

кандидат філологічних наук, доцент Леся Кравченко

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
– доктор філологічних наук, професор Василь Винницький;

– доктор філологічних наук, професор Адам Войтюк;

– доктор філологічних наук, член-кор. НАН України Микола Ільницький;

– доктор філологічних наук, професор Людмила Краснова;

– доктор філологічних наук, професор Анатолій Ткаченко;

– доктор філосовських наук, професор Валерій Скотний;

– кандидат філологічних наук, доцент Олег Баган;

– кандидат філологічних наук, доцент Ігор Набитович

Основу збірника склали наукові дослідження творчості визначного українського письменника Юрія Клена (Освальда Бурґгардта) в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму, а також мало відомі оригінальні твори, переклади Юрія Клена та спогади про нього. Статті збірника подаються в авторській редакції.

Матеріали збірника можуть бути використані науковцями, студентами, аспірантами, викладачами вузів.

Рекомендовано до друку Вченою радою

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

(протокол № 4 від 20 жовтня 2003 р.)
© ДДПУ ім. Івана Франка, 2004 р.

© Кравченко Л., упоряд., 2004 р.

ISBN 966-538-144-Х © ВФ «Відродження», 2004 р.

Замість передмови

Українська література двадцятого століття, пройшовши складний і трагічний шлях, досягла однієї зі своїх вершин у міжвоєнний період. Її бурхливий розвиток після народження Української Народної Республіки й до кінця двадцятих років завершився, на жаль, „розстріляним Відродженням“ (Юрій Лавріненко) та повним занепадом і стагнацією у період „соціалістичного реалізму“. Тоді з мапи українського письменства за якийсь десяток років щезли сотні українських літераторів, їхня ж творчість на довгі роки була заборонена. А скільки втратила українська література через те, що ці, вивезені в Сибір і розстріляні мистці слова, не змогли дописати чи створити нові шедеври українського письменства!

На щастя, українська література міжвоєнного періоду розвивалася й творилася не тільки в самій Україні, а й у Галичині та еміґрації. Саме там, поруч із весною національного відродження й дуже швидкої зими масових розстрілів української інтеліґенції в радянській Україні, зберігався вогонь українського письменства.

Після другої світовї війни, упродовж кількох років, українська література ніби знову повертається – але вже на новому, вищому рівні – до надзвичайно плідних і цікавих дискусій періоду Мистецького Українського Руху в таборах для переміщених осіб у Баварії та Австрії, знову з’являються нові твори й здобутки української літературознавчої науки.

Історію української літератури цього бурхливого періоду на сьогодні, неможливо уявити без постаті Юрія Клена – Освальда Бурґгардта. Ця постать видається символічною в нашій культурі. Творчість Юрія Клена є своєрідною і неповторною мистецькою синтезою, породженою традицією його німецького походження й українського національного відродження першої половини ХХ століття. Одночасно він є тим містком, який єднає українське письменство „розстріляного Відродження“ підрадянської України та творчість поетів-вісниківців, що гуртувалися навколо донцовського „Вістника“.

Автори-укладачі відомої антології сучасної української поезії на Заході „Координати“ Богдан Бойчук і Богдан Рубчак справедливо підкреслюють, що „місце Юрія Клена в українській літературі виняткове. Виняткове в тому сенсі, що його поезія – це духовний міст між творчими процесами двадцятих і тридцятих років на Україні та процесами розвитку української поезії на наших західних землях і за кордоном, які силою обставин вийшли поза територіальні і духовні межі Радянської України і від тридцятих і шістдесятих років були в дійсності головним річищем української поезії“1.

Літературознавці Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – кафедри світової літератури та кафедри теорії та історії української літератури – мають давні й уже традиційні зацікавлення творчістю київських неокласиків та поетів-вісниківців. Одним із останніх їхніх здобутків у дослідженні цих проблем є фундаментальна збірка праць Юрія Клена „Вибрані твори“ (під редакцією завідувача кафедри світової літератури нашого Університету Лесі Кравченко), яка вперше в Україні на академічному рівні презентує не тільки поезію Освальда Бурґгардта – Юрія Клена, але й забуті й порозкидувані по майже недоступних на сьогодні, журналах і газетах України, Німеччини, Австрії його літературознавчі наукові студії.

Разом із виданням творів Юрія Клена представляємо ще одну спільну роботу дрогобицьких учених – том наукових праць викладачів кафедри світової літератури та кафедри теорії та історії української літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та літературознавців з інших університетів – як з України, так і з-за кордону.

Ця книга є збірником досліджень, присвячених літературній і перекладацькій творчості та науковим працям Юрія Клена – Освальда Бурґгардта. Збірник складається, в основному з доповідей, виголошених на науковій конференції „Творчість Юрія Клена в контексті українського неокласицизму та вісниківського неоромантизму“, що була проведена кафедрою світової літератури та кафедрою теорії та історії української літератури Філологічного факультету нашого Університету 12–13 травня 2003 року – в рамках наукових досліджень цих двох Кафедр.

Не підлягає сумніву, що і „Вибрані твори“ Юрія Клена (Дрогобич: НВЦ „Каменяр“, 2003.– 616 с.) і пропонований збірник конференційних матеріалів стане вагомим внеском в українську науку, в дослідження як творчості та наукової діяльності Юрія Клена – Освальда Бурґгардта, так і історії української літератури першої половини ХХ століття.

Проф. Валерій СКОТНИЙ,

Ректор Дрогобицького держаного
педагогічного університету ім. І. Франка

Розділ I.

Аспекти поетики

Олег Баган2

(Дрогобич)

ЮРІЙ КЛЕН:

НЕОКЛАСИК ЧИ НЕОРОМАНТИК?

Як не дивно, але таке питання ще й сьогодні, тобто 55 років по смерті поета, в українській науці звучить актуально і залишається нерозв’язаним. Значною мірою таку суперечність і нез’ясованість зумовив сам письменник, власне, окремі перипетії його біографії. Сформувавшись як митець і український літературознавець у колі київських неокласиків на початку 20-х рр., Юрій Клен, тоді ще Освальд Бурґгардт, все ж не заявив себе в українській літературі, оскільки у 20-і рр. він написав українською мовою всього кілька віршів. Опинившись в еміґрації у 1931 р., пристав до літературного середовища журналу „Вісник“ Д. Донцова. І саме тоді, у 30-і рр., розцвів талант поета, проте як поета-вісниківця, тобто неоромантика. Ю. Клен не тільки був радо зустрінутий всіма провідними вісниківцями-націоналістами (Д. Донцовим, Є. Маланюком, Л. Мосендзом, О. Ольжичем, М. Мухиним, О. Телігою та ін.), не тільки він сам захоплено привітав нові художні відкриття вісниківців, а й вся читацька аудиторія Західної України та еміґрації однозначно сприйняла його як вісниківця-неоромантика. Про це свідчить хоча б той факт, що тривалий час і читачі, і самі вісниківці не знали, хто ж є під псевдонімом „Юрій Клен“, вважали нового автора відкриттям журналу. Знову ж, у 40-і рр., особливо у період 1945–47 рр., коли на еміґрації сформувалася нова літературна організація – МУР – і з її „трибун“ розпочалася критика традиції неокласицизму (в статтях В. Петрова, Ю. Шереха, Ю. Косача, І. Костецького, І. Багряного), то Ю. Клен, який побачив у цьому відверто деструктивну і ворожу тенденцію, з підкресленим апологетизмом виступив на захист неокласицизму. Він узяв участь у часописах „Вежі“, „Пороги“, „Орлик“, „Літературно-науковий вісник“, „Литаври“, „Звено“, які зайняли антимурівську позицію. Ю. Клена активно підтримали Михайло Зеров (Михайло Орест) та Володимир Державин, які вже й після його смерті разом з Ігорем Качуровським, Борисом Олександрівим, Остапом Тарнавським, Святославом Гординським посприяли розширенню параметрів та пропаґанді цього нового неокласицизму.

У багатьох сучасних публікаціях дослідники, цілком закономірно виділивши для себе два значні періоди у житті Ю. Клена – перебування у колі київських неокласиків і повоєнних прагнень розвинути неокласицизм як цілісну течію,– однозначно зараховують поета до неокласичної традиції. Відтак саме як „неокласик“ Ю. Клен фіґурує у різних довідниках та підручниках з історії української літератури. Наш головний „Літературознавчий словник-довідник“ (за ред. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва та В. Теремка) також зараховує його до неокласиків і не згадує серед неоромантиків.

Отже, вельми чітко вимальовується наукова проблема: до якої літературної течії – неокласицизму чи вісниківського неоромантизму – належить творчість Ю. Клена? Ким себе усвідомлював сам письменник? І якими були взаємозв’язки і взаємозалежності між цими двома естетичними концепціями та художніми практиками у міжвоєнний період історії нашої літератури?

Безумовно, однозначно правильною є теза, що упродовж 20-х років Ю. Клен дуже ґрунтовно засвоїв естетичні засади неокласиків, став філіґранним майстром класичного вірша, високо-фаховим літературознавцем. Суттєві метаморфози відбулися в його світогляді й поетиці пізніше, у перші роки еміґрації. Вже сам факт того, що Ю. Клен досить довго, два роки (!), вагався з тим, до якого літературного середовища йому пристати, говорить про продуманість і вагу цього вибору. Нагадаємо, що тодішня українська еміґрація була дуже тісно пов’язана із Західною Україною, адже це була передовсім середньоєвропейська еміґрація з центрами у Празі, Варшаві, Відні та Берліні, і вона активно тяжіла до українського культурного материка. Тому фактично літературна творчість еміґрантів і художні тенденції в Західній Україні творили єдиний літературний процес: еміґранти активно друкувалися у західноукраїнських часописах і навпаки, вони приставали до певних ідейно-естетичних течій; своїми теоретичними накресленнями і художніми осяганнями взаємно вкладалися у спільні естетичні параметри. Майже кожна західноукраїнська літературна течія – символісти, неоромантики, католики, модерністи, традиційні реалісти – знаходили собі адептів і художнє відображення на еміґрації. Серед цієї палітри Ю. Клен вибрав саме вісниківців і, зрозуміло, не через свою легковажність і прагнення бути ідейно незаанґажованим письменником, як представив справу, напр., Ю. Ковалів у своїй передмові до „Вибраного“ тому творів Ю. Клена: „…Юрій Клен яко людина із сформованим і незалежним світоглядом, був завжди підкреслено нейтральним. Так само він ставився і до войовничо тенденційної спрямованості журналу „Вісник“, редаґованого Д. Донцовим“ [5, 12]. Більше того, у листуванні з Дмитром Донцовим, яке опублікувала Галина Сварник, Ю. Клен неодноразово виявляє свою ідейну солідарність з ідеологією націоналістичного журналу, пропонує свою допомогу у вигляді нарисів про зміцнення націоналізму в німеччині, критично ставиться до інших літературних течій [9, 185–219].

Співпрацював Ю. Клен із „Вісником“ до кінця, тобто до припинення видання часопису у вересні 1939 р. внаслідок окупації Західної України совєтськими військами. Друкував на сторінках журналу свої вірші, переклади з різних європейських авторів, літературно-критичні статті, рецензії, публіцистику. Причому, якраз публіцистика його демонструє дуже виразно тогочасні політичні переконання поета, його симпатії і антипатії. Так у статтях „Черга“ [Вісник, 1937.– Кн. 9], „амалекитяни, аморетяни і ґібеоніти“ [Вісник, 1937.– Кн. 12], „Большевицька спадщина“ [Вісник, 1939.– Кн. 2], „Царство сатани“ [Вісник, 1938.– Кн. 4] Ю. Клен проникливо оцінює совєтську тоталітарну систему, показує її антиєвропейську сутність, большевизм – як вияв євразійського духу руїни, хаосу і зневаги до особистости. Такі думки чітко лягали у ідейно-політичну концепцію „Вісника“ як послідовно антимосковскього видання. У статтях „З німецьких вражінь“ [Вісник, 1933.– Кн. 10], „Між золотих ватр“ [Вісник, 1934.– Кн. 5], „Прогнози Шпенґлєра“ [Вісник, 1936.– Кн. 6], „12 березня“ [Вісник, 1938.– Кн. 4] він явно симпатизує націонал-соціалістичній владі та ідеології у Німеччині під тим кутом зору, що вони поборюють ліберальний хаос у Європі, пробуджують традиції національної героїки, чітко протиставляються загрозам, що наступають з боку Москви і міжнародного комунізму. Саме через це гітлеризмові симпатизували численні праві європейські партії та ідеології у міжвоєнний період, що пізніше вилилося у підтримку Німеччини правими урядами Угорщини, Румунії, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Словаччини, Хорватії, режиму Віші у Франції, Норвеґії, Данії, Італії, Еспанії та Портуґалії. Сьогодні українська історична наука надто однозначно оцінює таку підтримку як вияв „колабораціонізму“, що не завжди є точно. річ у тім, що більшість правих сил бачила тоді в націонал-соціалізмі собі союзника для протистояння лівим і лібералам у своїх країнах; особливо сильною була загроза з боку різних комуністичних партій, які за підтримки Москви діяли дуже аґресивно, терористичними методами, прагнули встановлення своєї диктатури (що вони врешті реалізували після 1945 р. в цілій Середній і Східній Європі). Тому союз із націонал-соціалізмом і фашизмом тоді означав спільну боротьбу із міжнародним комунізмом. Це не означає, що всі праві ідеології та рухи в Європі однозначно виправдовували ті диктаторські, тоталітаристські і расові (у випадку Німеччини) принципи політичної боротьби, якими користувалися нацисти і фашисти, аж до масового терору і концтаборів. Ні. Вони здебільшого підтримували і сприймали той аспект їхніх ідеологій, який базувався на збереженні християнських основ Європи, розвитку її аристократичних культурних традицій, на культі героїки і порядку. Адже це були спільні вартощі усього консервативного європейського руху та його суспільних теорій і світогляду, які частково у своїх цілях використали і Гітлер, і Муссоліні. Зокрема, український націоналістичний рух, політика ОУН–УПА, ідейна позиція Д. Донцова як редактора головного націоналістичного часопису та найбільшого правого ідеолога доби були послідовно витримані у ставленні до нацизму і фашизму: вони позитивно оцінювали їхні зусилля щодо боротьби із совєтською загрозою, поборювання анархічних сил у середині самої Європи, але не виправдовували імперської політики Німеччини та Італії, від 1942 р. відкрито перейшли до війни із німецькою окупаційною владою в Україні. Тож пронімецькі статті Ю. Клена у 30-і рр. відбивають лише ідейну тенденцію цілого правого руху в Європі, що нарощував ідеї традиціоналізму, волюнтаризму та елітаризму цілком у дусі настроїв епохи.

Також неправдивою є думка про нібито ідейну розбіжність між „примітивним, однобічним, ідейно одновимірним“ Д. Донцовим і „складними, художньо витонченими, духовно багатими“ вісниківцями, яка вже стала своєрідним штампом у нашому літературознавстві. Фальшивість цієї тези доводять листи чільних вісниківців, які корпусами опублікувала Галина Сварник [Сварник Г. Листи О. Ольжича до Дмитра Донцова // Українські проблеми.– 1994.– № 4–5; Сварник Г. Листування Юрія Липи з Дмитром Донцовим // Українські проблеми.– 1995.– № 3–4; Сварник Г. Євген Маланюк періоду „Стилета і стилоса“. Листи Євгена Маланюка до Дмитра Донцова // Україна: наука і культура: Вип. 30.– к., 1999], а також вже згадані листи Ю. Клена до Д. Донцова. З цих листів ми бачимо, що названі вісниківці ставилися до Д. Донцова з великим пієтетом, цінували його думку, зокрема у сфері естетики, окремі розходження (у випадку з Ю. Липою) були радше випадком, ніж закономірністю: тут більше було від зіткнення двох неординарних і амбітних особистостей, аніж якоїсь цілісної тенденції відсепарування від націоналізму (Ю. Липи та ін.), як це намагається часом представити українське літературознавство.

Ю. Клен у своїх листах детально обговорював з Д. Донцовим свої творчі плани, концепцію „Вісника“, радився щодо ідейних проблем, давав критичну оцінку головним виданням інших літературних течій – журналам „Назустріч“, „Ми“, „Дзвони“,– які в різних моментах протиставлялися ідейно-естетичній лінії „Вісника“. Так, у листі від 14 травня 1937 р. він детально обговорював ідейну концепцію свого програмного вірша „Ми“. На якісь зауваження Д. Донцова (його лист не зберігся) письменник відповідав: „Далі кажете, що про Европу говориться „Ви взяли в дар собі минуле“. Та хіба цим сказано, що Европа не має перед собою майбутнього? Тут дано тільки контраст: з одного боку великі нації, що мають у своєму історичному списку і хрестові походи, і відкриття океанських шляхів, і мистецькі чуда ґотики, а з другого – нація, яка (за винятком варязько-князівської доби) ще й не починала жити. Тут справді можна було б у розпач вдатися, якби не надія, що нас це все у майбутньому чекає… тут можна хіба тільки той вислід зробити, що доба бурхливої молодости минула для Європи, а ми через неї не пройшли. Що ж до російсько­слов’янофільских ноток, то їх у вірші нема, але ж українська ідеологія, може, успадкує певні історичні тенденції. А саме: коли Україна консолідується як держава – тяжіння до Царгороду (але ж то ще заповіт Олегів), а по-друге – ідею стража культури, оборонця Заходу від навали татарської чи якої б то іншої. З того часу, як здійснено загрозу: „мы обратимся к вам своею азиатской рожей“, Москва відійшла до Азії, отже не становить уже бар’єру між Заходом і Сходом; роль такого бар’єру (непосильну) виконує тепер до деякої міри Польща і має в майбутньому виконувати (і почасти вже виконує Україна). Є в цій нації ще не приспані хижацькі інстинкти (спільне життя біч-о-біч з номадами і домішки їхньої крови: чорні клобуки): і „виє дикий печеніг у наших жилах, темних душах“. Але ж яка ще більша пошана може бути до європейської традиції, коли перед її лицем дається обітницю, що ми в собі „татарську чорну кров варязьким холодом остудим“. Отже, не обернемся „азиатськой рожей“, а упокоримо звіря і приймемо лицарську посвяту. Така моя концепція „Ми“ цілком відмінна від ідеології „скифствующих“ [9, 204]. Як бачимо, обговорюючи концепцію свого центрального поетичного твору, Ю. Клен чітко передає ідейні та історіософські засади вісниківства: згадаймо есе Д. Донцова „Схід чи Захід?“ (1926), „Росія чи Європа?“ (1929) та ін., де розгорнуто культурологічну теорію про оксидентальні основи української душі і культури, ідеї Ю. Липи і Є. Маланюка про прив’язаність України – геополітичну і ментальну – до Півдня, до Чорного моря, історіософські візії Є. Маланюка про місію варязства в нашій історії тощо.

З іншого боку, упродровж 30-х рр. Ю. Клен друкує у „Віснику“ кілька літературно-критичних статей, які виявляють спорідненість його естетичного мислення із естетичною доктриною вісниківського неоромантизму, яка щойно тоді отримала своє завершення у концептуальних есе Д. Донцова „Микола Хвильовий“ [Вісник, 1933.– Кн. 7/8], „Наше літературне ґетто“ [Літературно-науковий вісник, 1932.– Кн. 1], „Санчо Панса в літературі і життю“ [Вісник, 1934.– Кн. 7–8], „Великий Бенкет“ [Вісник, 1937.– Кн. 1], „Згода в сімействі“ [Вісник, 1937.– Кн. 7–8], „Два антиподи (Шевченко і Драгоманов)“ [Вісник, 1938.– Кн. 9]; Є. Маланюка: „Українська література в світлі сучасності“ [ЛНВ, 1932.– Кн. 7], „З „першої в світі“ літератури“ [Вісник, 1935.– Кн. 2], „Наступ мікробів“ [Вісник, 1935.– Кн. 4], „Поезія і вірші“ [Вісник, 1936.– Кн. 7/8], „Толстоєвський“ [Вісник, 1936.– Кн. 4], „До справжнього Шевченка“ [Вісник, 1937.– Кн. 6]; в есе Ю. Липи, що потім склали його збірку „Бій за українську літературу“ (1935): „Розмова з порожнечею“ [Вісник, 1933.– Кн. 5], „Розмова з минулим“ [Вісник, 1933.– Кн. 11], „Організація почуття“ [Вісник, 1934.– Кн. 3], „Боротьба з янголом“ [Вісник, 1934.– Кн. 5], „Campus Martius“ [Вісник, 1934.– Кн. 12], „Сіра, жовта і червона“ [Вісник, 1935.– Кн. 4] та ін.; статті М. Мухина: „Драгоманов без маски“ [Вісник, 1933.– Кн. 10, 11, 12; 1934.– Кн. 7/8], „Тіні незабутніх предків“ [Вісник, 1935.– Кн. 1, 2, 3, 4, 5] та ін. Саме в цей теоретичний корпус влилися статті Ю. Клена „Ще раз про сіре, жовте і про „Вісникову“ квадриґу“ [Вісник, 1935.– Кн. 5] і „Слово живе і мертве“ [Вісник, 1936.– Кн. 11, 12], а також стаття „Стефан Ґеорґе“ [Вісник, 1934. кн. 2], рецензії на монографію Д. Чижевського про Г. Сковороду [Вісник, 1935.– Кн. 3], на збірку Є. Маланюка „Земна Мадонна“ [Вісник, 1935.– Кн. 3] та на поетичну збірку О. Стефановича „Stephanos І“ [Вісник, 1939.– Кн. 7/8].

Усі ці публікації Ю. Клена на сторінках „Вісника“, його активна перекладацька продукція, що також знаходила собі місце в журналі (всього Ю. Клен опублікував тут 21 переклад із поезії П. Валері, Е. Вергарна, П. Верлена, З. Ґіппіус, С. Ґеорґе, П. Клоделя, Ш. Лєконт де Ліля, С. Малларме, Ж. Мореаса, А. Рембо, А. Самена, П. Б. Шеллі, зі староісландського фольклору), свідчать про органічне входження поета у вісниківське середовище, а ті ідейні та естетичні акценти, які він робить у статтях, говорять про перейнятість його духом неоромантизму. Сама поетична творчість Ю. Клена, яка розгорнулася у 30-і роки (у 20-і роки він написав українською мовою лише кілька віршів) у контексті вісниківського середовища засвідчує стильову модифікацію автора, що стоїть на грані неокласицизму і неоромантизму. Вже у 1936 р. у відомій статті „Трагічні оптимісти“ Д. Донцов, аналізуючи творчість Є. Маланюка, Л. Мосендза, О. Теліги та О. Ольжича, чітко ставить поряд із цими іменами, як літературну особистість спільного духу і естетичних засад, Юрія Клена: „Що в інших – „варяги і римляни“ – то для нього здобичники-конкістадори, Кортеси… Поет різьбить в цім стилі нових людей, яких жене в життя: „жадоба золота, пригод і слави“. Не для покірних є його наука, він знає інший світ: тих, що „шаленства прапор“ розгорнули, що їх богами є „грізні Серафими“. Спалити крила й згинути в вогні – коротко, але жити“ [2, 280].

Однак, якщо Д. Донцов цілком у річищі своєї доктрини робив акценти лише на ідейній основі Кленової лірики, то Є. Маланюк у 1943 р., коли у Празі вийшла збірка „Каравели“, що явила підсумковий доробок вісниківця Ю. Клена, зробив надзвичайно проникливе осмислення його поетики в рецензії під промовистою назвою: „Переборення неокласики“. Є. Маланюк підкреслив, що в літературу Ю. Клен (О. Бурґгардт) увійшов насамперед як перекладач, що народження його як поета відбувалося у процесі напружено-фахового спілкування у сфері поетики з видатними поетами різних часів. Ось як він описує неокласичну (в іншому визначенні можна – парнасистську) основу поезії Ю. Клена: „Річ ясна, що Клена як неокласика характеризує максимальна прозорість словника, безпомилковість епітету, композиційна згармонізованість образу, плястичність метафори, опанованість ритму. Хоч це все й можна було б віднести до формальної культури, притаманної кожному з наших неокласиків, але в Клена всі ці прикмети досить забарвлені індивідуально, щоб їх у нього не підкреслити. Все те, що ціхує „клясицизм“, все те, що з нього робить природну і спасенну аполлонійську противагу тьмяній екстатичности „діонізійства“, себто чинник ладу й гармонії,– все те в „Каравелах“ становить елемент очевидний і переважний. Інакше й не могло бути“ [6, 423].

Отже, Є. Маланюк узагальнив вічну антиномію-імпульс, яка лежить в основі художньої творчости: боротьба Розуму й Емоції, Форми й Енерґії, Гармонії й Стихійної Образности, які він, йдучи за відомою концепцією Ф. Ніцше, визначав як відвічне протистояння та неуникненний симбіоз „аполлонійства“ й „діонісійства“, раціонального та ірраціонального в мистецтві. У примітці до своєї статті він посилається на думку П. Велері про дисциплінізуючу роль кожного „класицизму“ у культурі супроти кожного „романтизму“, тобто пієтет до порядку й структурованости є противагою стремлінню до посиленої виражальности та нестандартности у творчости. Далі він так характеризує стиль Ю. Клена, акцентуючи на його самобутности у порівнянні з київськими неокласиками – його вчителями: „…поетичні терези Клена не завжди перебувають у стані того „супокою“ (як у М. Рильського.– О. Б.). Внутрішній динамізм почувань, хоч як закований під панцирем клясичних строф, все ж приглушено бурлить, а часом і проривається назовні, руйнуючи канонізовану строфіку. І тоді з’являються зовсім неклясичні метри і ритми, а навіть і сакраментальний для неокласики верлібр („мандрівка до сонця“) [6, 424].

Центральною ідеєю-поняттям в естетиці Є. Маланюка, як відомо, була естетико-культурологічна категорія „ґотики“, „ґотичности“. Вона означала фаустівський ментальний неспокій європейської людини і культури, її невідворотню скерованість до Божественного, до героїки, шляхетности, її невгаваюче прагнення боротьби і самоствердження, самопосвяти і осягання безміру світу, її бурхливу емоційність і водночас суворий аскетизм, невтихаючу динаміку і тугу за ідеалом, прагнення універсальности і водночас щемку інтимність. Саме цю ґотичність він спостерігає у поезії Ю. Клена, тобто фіксує момент виходу письменника за межі естетичного кола неокласики (бо ґотика, чисто неоромантична динаміка суперечать класичній, парнасистській статиці): „Вже у вступному сонеті „Кортес“ емоціональні моменти, елементи пристрасти відчуваються надто безпосередньо. Це саме відноситься і до речей на тему моря, вікінґів, конкістадорів, гір, от як „конкістадори“, „Японія“, „Вікінґи“, „Жанна д’Арк“, навіть „Прованс“ і, може, найяскравіше в „Предтечі“…

Отут то, в цім ґотичнім моменті й заходить кардинальна різниця поезії Клена з поезією його „шкільних“ товаришів (неокласиків.– О. Б.), в яких годі шукати якої-небудь „ґотики“, і то зовсім не з причин, мовляв, зовнішньо-об’єктивних, лише структурно-внутрішніх, духовних (виділення наше.– О. Б.)“ [6, 424, 425].

Цим пасажем, на нашу думку, Є. Маланюк дав дуже глибоке і концептуальне осмислення сутности поетики неоромантизму, за законами якої він творив сам і яка була визначальною для усіх вісниківців. Проте у повоєнні роки в літературознавстві української еміґрації запанувала інша тенденція, яка була зумовлена, як уже зазначалося, ситуацією середини 40-х рр., коли Ю. Клен сам посилено акцентував на власній приналежности до традиції неокласицизму, обороняючи її перед загалом нечесною критикою „нових модерністів“ (мурівців), які, як потім виявилося, своєї цілісної концепції і теорії перспективного розвитку літератури не мали. До таких досліджень передусім належать статті Михайла Ореста „Заповіти Ю. Клена“ („Орлик“, 1948) та стаття Ігоря Качуровського „Творчість Юрія Клена на тлі українського парнасизму“. Попри цілком логічну акцентацію у цих статтях на неокласичній визначальній основі поетичної творчости Ю. Клена, мусимо зауважити, що саме в цьому проглядається певна тенденція авторів. Віддаючи належне вісниківській традиції, напр., І. Качуровський, надто однозначно намагається „прив’язати“ і „обмежити“ поетику Ю. Клена стильовими вимірами неокласицизму. На нашу думку, сьогодні немає потреби в такому доктринерстві: неокласицизм зайняв у нашій культурі почесне і авторитетне місце, йому не загрожують ніякі підступи „модерністів-аванґардистів“; тож і наполегливо вмонтовувати творчість Ю. Клена в неокласичну поетику, іґноруючи її стильову повноту і складність, немає сенсу. Насправді творчість майже всіх вісниківців – це прекрасний зразок синтезу неокласики і неоромантики, вищий щабель розвитку єдиного мегастилю – парнасизму (неоромантизму), про який так пише Дмитро Наливайко: „Однак за своєю ґенезою і типологією творчості парнасизм був явищем набагато складнішим. Його безпосередні джерела – у французькому „живописному романтизмі“, течії 20–40 рр. ХІХ ст., із якої вийшли поети-парнасці старшого покоління. Та річ не лише в живописній формі, а і в світоглядно-естетичній парадигмі парнасизму, яка складалася під прямим впливом романтизму і має безперечно романтичний характер. В її основі – те ж не прийняття сучасної цивілізації, „царства крамаря“, духовна й мистецька еміґрація з наявного світу – чи в екзотичні країни, чи то в минулі епохи, чи то в „чисте мистецтво“… Радше вже перед­модерністський характер має їхній ідеал„чистого мистецтва“, який у романтиків проявлявся спорадично“ [7, 252].

Тут узагальнимо: французький парнасизм (як і типологічно подібні до нього стилі майже в усіх європейських літературах, здебільшого відомі в історії літератури як „неоромантичні“) на ідейному рівні був виявом консервативного світогляду (у чисто політологічному значенні цього слова: консерватор – прихильник традиції й елітарності в суспільстві і культурі); на естетичному рівні – це була реакція проти надмірної популяризації мистецтва (у сенсі його наближення до спрощеності народно-фольклорних зразків, що було однією з визначальних тенденцій епохи Романтизму в дусі демократизму), а також реакція традицій мистецького аристократизму проти наступу і поширення поетики реалізму, що не тільки сплебеїзував літературу (бо показував реальне життя найширших суспільних мас), а й механізував її, творячи теорію суспільного аналізу і фактографічної правдивости, науковості літератури. Іншими словами, парнасці, а за ними всі європейські неоромантики (тобто ці поняття-течії „накладаються“) прагнули зберегти в літературі шляхетність проблематики (звідси – концепція „нової героїки“, у вісниківців – дух „варязтва“, „Риму“ та етика „козаків“ і „конкістадорів“) і артистичну витонченість стилю (звідси – культ антики, де торжествує форма; у вісниківців – пієтет перед неокласицизмом). У глобальних вимірах парнасизм / неоромантизм означає вічні естетичні устремління європейської Душі, коли „антика“ і „ґотика“ співдіють як твердість античного мармуру і прозора мерехтливість середньовічних вітражів, як римська суворість і християнська духовна глибина, як середземноморський моральний оптимізм і містико-трагедійні світовідчуття кельтського світу, що витворив своїми ментальними впливами і духовними традиціями основу європейського Середньовіччя і католицизму. Європейська історія ХІХ ст. минула свою епоху творення культури і увійшла в епоху цивілізації (за О. Шпенґлером); її творчу потугу вже не визначають великі містики і міфотворці, бурхливі ґенії, натхненні інтуїтивним відчуттям Краси і Трагіки буття – постаті типу Данте і Шекспіра, Рафаеля і Рембрандта, Моцарта і Глюка. Ні, тепер європейське мистецтво „майструють“ тисячі „навчених“ (бо освічених) „працівників пера і пензля“, реалісти, які монотонно „виконують свою роботу“ з обов’язку перед ідеєю Проґресу. Світ нестримних почувань і первісно-таїнних образів, непереборної ґотичної скерованости до Високого і грандіозних візій назавжди відійшов; замість нього розрісся світ матеріально-технічного поступу, який старанно фіксує позитивістська література.

Саме це усвідомлення розриву між людиною і живою творчістю, живим мистецтвом й дало, на нашу думку, поштовх для народження і розвитку європейського парнасизму. Якщо раніше упродовж століть активну співучасть у творенні і переживанні культури брали відповідно виховані і сформовані вищі верстви суспільства та їхні імпульси, принаймі, на рівні найзагальніших духовно-художніх уявлень, пронизували суспільство до глибин (через сакральну християнську основу), то тепер зв’язок суспільних мас із культурою був втрачений. Культура поволі, але неухильно стає здобутком і потіхою вузького кола естетів, які в тиші свого кабінету зберігають ще святу ауру вшанування високої культури. Парнасці першими почули за допомогою своєї поетичної інтуїції те, що потім узагальнили теоретично мислителі-ірраціоналісти (Ф. Ніцше, Е. Гартман, В. Дільтай, Ґ. Лєбон та ін.), в кінці ХІХ ст.: прийшла „епоха мас“, через цілковиту секуляризацію свідомости суспільства загрузли в суцільному практицизмі, маскультура (яка щойно тоді почала формуватися) загрожує звульґаризувати саму основу і поняття художности, мистецької насолоди. Єдиний порятунок людства: взятися формувати національні еліти, щоб зберегти ієрархію вартощів та порядок.

Не випадково саме ідеї парнасизму-класицизму-неоромантизму посприяли на рубежі ХІХ–ХХ століть розвитку в різних європейських культурах течій національного активізму і містицизму. Пробудження національної гідности супроти нівелюючого тиску космополітичности цивілізації. У цей час неокласицизм-неоромантизм по-новому занурюється у глибини національної душі, прагне вилонити нову силу і впевненість національної культуротворчости, актуалізує неповторні архетипи національного художнього світобачення. Ось як про це пише Д. Наливайко: „Так, французький класицизм виник на рубежі ХІХ і ХХ століть як реакція на символізм, а ще більше на іноземну „духовну інвазію“. Він проголосив повернення до класицизму ХVII ст. як національної традиції, що йде з глибини „латинської культури“ і є – „латинського ґенія“. Але французький неокласицизм – це не тільки Ш. Морра і „романська група“. Названі тенденції охоплювали широке коло французьких письменників та інтелектуалів, до якого так чи так, тими чи тими гранями творчості належать Ш. Морра, М. Барре, А. Франс, А. Жид, П. Валері та інші, аж до А. Камю, світоглядно-художня парадигма якого теж спирається на античність з її предметно-чуттєвим язичництвом…“ [8, 6].

Подібні явища існують у багатьох інших європейських культурах, з поправкою на національно-історичну специфіку, зрозуміло. Проте спільним знаменником для всіх є одне: протиставлення всеобіймаючому позитивізмові-натуралізмові, який в силу своєї природи „розмиває“ класичні літературні форми, та новонароджуваному аванґардизмові, який претендує бути „істинно народним“, „масовим“ мистецтвом, доступним своїми спрощеними формами та мовою всім, протиставлення всьому цьому власне культу форми і аристократично-витончених почуттів. Це була та світоглядно-естетична засада, яку у 1928 р. коротко сформулював Т. С. Еліот щодо себе: „Класицист в літературі, рояліст у політиці й англокатолик в релігії“. Цей новий класицизм прагнув по-своєму подолати європейський настроєвий декаданс кінця століття. Знайти дорогу виходу з хаосу соціального лібералізму і первісної нестабільної демократії (консерватизм), давав духовну основу як надійне забороло проти примітивізації життя під впливом плебейських ідеологій соціалізму й анархізму, і цю основу, закономірно, бачив у колосальній католицькій релігійній традиції, що вважалася найповнішою і найдосконалішою еманацією містики європейської психе.

У творчости Ю. Клена подибуємо всі названі вище естетичні засади й художні ідеали, які чітко увиразнюють той синтез неокласики і неоромантики, який був у його ліриці і є чудовим зразком реалізації на українському літературному ґрунті естетичної концепції європейського мегастилю класицизму (парнасизму). Прокоментуємо головні моменти цього стилю на кількох прикладах. Загалом збірка „Каравели“ демонструє дивовижну цілісність концепції і форми. Три головні цикли – „Услід конкістадорам“, „Серед озер ясних“, „У Первозванного на горах“ – послідовно розгортають перед читачем три настроєві напрями: устремління в нескінченність світового героїчного простору, захоплення силою і величчю Особистости; медитативне самозаглиблення і тонкі переживання складних нюансів буття; духовну піднесеність д’горі, національне самоствердження та потужний пафос християнської віри і перемоги. У першому сонеті збірки – „Кортес“ – художній простір відкривається як мрія про далеке і величне завоювання-осягання духу: „Роками мрію ти плекав,– тепер / Вона встає між голубих озер / Жива, втілившися у камінь зримий“ [4, 27]; у прикінцевій поезії „Символ“ князь Данило Галицький впевнено і міцно будує українську державу і велична візія майбутнього його будівлі зринає знов як мрія: „Невже не бачиш ти струнких дерев, / Що з них збудуються високі вежі, / Або човни, що сміло понесуть / Тебе колись до дальніх узбережжів, / Де прокладе нащадок горду путь?“ [4, 106]. Тож тільки шляхетне устремління до Високого і Героїчного, уміння жити Вічним і Духовним ґарантують зростання людини і нації. Звернімо увагу на образ „високих веж“, який постійно зринає у Ю. Клена, і який є символом ґотичности у вісниківців. Це чисто неоромантичний символ і його постійна присутність у віршах говорить про неухильну скерованість художніх візій поета саме до неоромантичного світобачення.

Ю. Клен залишається у своїй ліриці бездоганним майстром класичної форми і ця підкресленість націлености на відточену і міцно сконструйовану правильність версифікації покликана ще раз заявити в епоху масштабного наступу символістсько-аванґардистського верлібру та деструкції форми: ми, аристократи духу і вічні романтики, залишаємося у світі високої культури й шляхетно-витончених переживань, ми плекаємо культ Майстра і мистецького порядку, культ традиції й інтелектуальної зверхности до юрби. Антична мармурова твердість вчувається майже в кожному кленовому рядку, вона є у численних його епітетах та метафорах, які обдаровують нашу культуру невимовно-правдивим відчуттям греко-римської простоти і сили життя:

У багряниці старій нас вітає прадавня столиця.

(Сонце пресвітле вгорі, вітер і спів на землі).

Слава золоту бань, що крізь темні дерева нам мріє.

(Дзвоном високих церков ширше росте височінь).

Слава Тобі, о життя, що не має ні меж, ані краю.

Доля на шальки кладе муки, і щастя, і біль.

Бо, врівноваживши все, премудрий закон обертає

Тугу дочасну, терпку в радість, безсмертну в віках.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   26
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий