2.2. Роль, суть, склад і вимоги стандарту ISO 9001:2009 …….….……….….

Заплотинський Б. А., Тупкало В. М. Управління якістю. Навчально-методичний посібник. – К.: Ннімп дут, 2015. – 168 с
Тупкало В. М. Управління якістю

Скачати 2.85 Mb.

Сторінка 1/16 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 2.85 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   16

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ

Заплотинський Б.А., Тупкало В.М.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Конспект лекцій

Київ 2015

УДК 004.4 : 658.012 (075)

З-32
Заплотинський Б.А., Тупкало В.М. Управління якістю. Навчально-методичний посібник. – К.: ННІМП ДУТ, 2015. – 168 с.
Конспект лекцій підготовлений на основі робочої навчальної програми з дисципліни “Управління якістю” для студентів-магістрів зі спеціальності “менеджмент організацій і адміністрування”. Головна увага приділена розкриттю не стільки глибини, скільки суті тем в стислій і доступній для сприйняття формі. Із врахуванням спрямованості ВНЗ на сферу телекомунікацій, де основним видом кінцевої продукції підприємств є послуги, акцент робиться на управлінні якістю саме послуг у зазначеній сфері.

У додатку наведено пояснення щодо оцінювання знань студентів.

Розраховано на студентів ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації, які навчаються за напрямами “менеджмент”, “телекомунікації” та за суміжними напрямами.

Рецензенти:

завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю,

д.е.н., проф. Гудзь О.Є.

заст. директора ННІМП ,

к.т.н., доц. Вальчук Т.Л.

Ухвалено на засіданні кафедри МіБМ ,

протокол № 27/04/15 від 27 квітня 2015 р.

© Б.А. Заплотинський, В.М. Тупкало, 2015

__________________________________________________________________

Розроблено на кафедрі менеджменту і бізнес-моделювання ННІМП ДУТ, обсяг 7 др.арк.

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, к.421, тел. (044) 249-29-29, 249-25-59

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………..

5
  1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

1.1. Суть управління якістю. Основні визначення за ISO 9000:2005 .……….

7 1.2. Якість і конкурентноспроможність. Критерій управління ………..….… 10 1.3. Якість, її основні характеристики і задоволеність споживача …….…… 11 1.4. Іноземний досвід управління якістю ……………………………………….. 13 1.5. Персонал в системі управління якістю ………………………………….. 16 Висновки до лекції ……………..…………………………………………. 20 Контрольні питання 23

  1. СТАНДАРТИ ISO 9000 ЯК ОСНОВА СУЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

2.1. Історія розвитку стандартів ISO 9000 …..…..…….…………….………… 25

2.2. Роль, суть, склад і вимоги стандарту ISO 9001:2009 …….….……….….

27 2.3. Суть стандартів ISO 10000 ….…………..………………….………………… 35 2.4. Система УЯ підприємства як документ. Структура документу ………… 36 Висновки до лекції ……………………….…………………….…….…… 37 Контрольні питання 39

  1. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ СУЯ. СИСТЕМИ УПРАВЛІН- НЯ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ І БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ. ІНС- ТРУМЕНТИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

3.1. Принципи побудови СУЯ на базі стандарту ISO 9001 та елементів TQM 41 3.2. Системи управління якістю на базі інших стандартів і концепцій ……. 44 3.3. Суть систем управління навколишнім середовищем та безпекою праці 46 3.4. Праці видатних вчених з питань поліпшення якості продукції …….…. 47 3.5. Автоматизація управлінських дій як засіб поліпшення якості продукції 55 3.6. Реінжиніринг та управлінський облік і бюджетування як опосередко-

вані засоби поліпшення якості кінцевої продукції ……………………… 60 Висновки до лекції ……………………….…………………….…….…… 62 Контрольні питання …………………………………………………….… 64

  1. ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ФАКТІВ І ПОДІЙ

4.1. Загальні положення ………………………….….…………………..……… 66 4.2. Статистичний ряд та його характеристики …………………………..…. 67 4.3. Контрольний листок та гістограма ……. ……………….……………….. 70 4.4. Діаграма розкиду …………………………………………………………… 73 4.5. Діаграми Парето та Ісікави. Карти Шухарта …..…………………..…… 75 4.6. Діаграми спорідненості та зв’язків …………………….…………………. 78 Висновки до лекції …………………………………………………….…. 79 Контрольні питання ………………………………………………………

5. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІКИ ЯКОСТІ

5.1. Історія розвитку економіки якості ….……………………………………. 84 5.2. Економіка якості як філософія менеджменту. Класифікація витрат …… 85 5.3. Моделі оптимізації витрат, пов’язаних з якістю ………….………..…… 87 5.4. Функція втрат якості QLF та приховані витрати на якість ……….……… 88 5.5. Управління витратами на якість. Стандарти ISО серії 9000, 10000 і

витрати на якість …………………………………………………………. 90 Висновки до лекції .………………………………………………………. 95 Контрольні питання ……………………………………………………… 97

6. РОЗВИТОК СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СИСТЕМ ЯКОСТІ В УКРАЇНІ

6.1. Вплив еволюції якості на структуру виробника …………………………. 99 6.2. Етапи розвитку вітчизняного досвіду управління якістю ………..…….. 100 6.3. Сучасна діяльність з управління якістю в Україні ………….…….……. 103 6.4. Категорії нормативних документів. Суть органів стандартизації.

Стандартизація та управління якістю …………………………………… 106 6.5. Соціально-психологічні аспекти впровадження нових стандартів …… 110 Висновки до лекції ……………………………………………………….. 112 Контрольні питання ……………………………………………………… 114

7. РОЗВИТОК МЕТОДІВ УЯ В УКРАЇНІ. ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИ-

КІВ ЯКОСТІ. МОДЕЛЬ EFQM. АУДИТ У СФЕРІ ЯКОСТІ

7.1. Методи і засоби УЯ. Модель взаємозв’язку між складовими УЯ ……… 116 7.2. Основні показники якості та методи їх оцінювання ……………………… 119 7.3. Модель ідеального підприємства EFQM ………………………………… 121 7.4. Основні відомості з аудиту у сфері якості …….………………………….. 125 Висновки до лекції ……………………………………………………….. 128 Контрольні питання .………………………………………………………. 131

8. СТАН З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ТК ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

8.1. Оцінювання технічної складової якості послуг .…………..….………… 132 8.2. Оцінювання якості послуг в умовах появи пакетних мереж …………… 134 8.3. Нетехнічні показники якості послуг ……………………………………. 134 8.4. Комплексний підхід до оцінки якості ТК-послуг. УЯ послуг ………….. 136 8.5. Якість послуг зв’язку та загальне управління якістю ……………….…. 139 Висновки до лекції ……………………………………………………….. 141 Контрольні питання .………………………………………………………. 144

9. ПРИКЛАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ТК ГАЛУЗІ

УКРАЇНИ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

9.1. Підхід до вдосконалення УЯ підприємства шляхом застосування ІПЯ 145 9.2. Приклад комплексного підходу до вдосконалення УЯ ……..…………. 151 9.3. Шляхи вдосконалення УЯ в узагальненому вигляді …………………… 160 Висновки до лекції та усієї дисципліни ……….……………………….. 162 Контрольні питання .………………………………………………………. 164

ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………….

167 ДОДАТОК 1. Оцінюнювання знань студентів ……..……………………….. 168

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   16
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий