Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання

Роботу виконано у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Міністерство освіти і науки України
Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання

Скачати 0.71 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 0.71 Mb.

  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України
Національний університет фізичного виховання і спорту України

ПАНГЕЛОВА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

УДК 796.011-053.4

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ

ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
24.00.02 – фізична культура,

фізичне виховання різних груп населення

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора наук з фізичного виховання і спорту

Київ — 2014

Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Міністерство освіти і науки України

Науковий консультант

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Круцевич Тетяна Юріївна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання
Офіційні опоненти:

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Москаленко Наталія Василівна, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, проректор з наукової діяльності;
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук Вільчковський Едуард Станіславович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання;
доктор педагогічних наук, професор Бєлєнька Ганна Володимирівна, Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри дошкільної освіти

Захист відбудеться «___» _______2014р. о __ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).

Автореферат розісланий «__» _____2014р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.В. Андрєєва

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність. Соціально-економічні зміни в українському суспільстві, процеси глобалізації та інформатизації зумовили збільшення ролі та значущості кожної особистості, успішності її індивідуального розвитку. Це зумовлює необхідність пошуку шляхів оптимізації навчання та виховання підростаючого покоління, зокрема дітей дошкільного віку.

У сучасних умовах урбанізації, комп’ютеризації, загострення соціальних проблем, незадовільного екологічного стану в Україні важливого значення набуває повноцінний фізичний розвиток дітей, підвищення рівня адаптаційних можливостей їх організму. Одним із важливих напрямків вирішення цієї проблеми є впровадження нових прогресивних педагогічних технологій у дошкільному фізичному вихованні.

Фізична культура є невід’ємною частиною загальної культури людини. Це найбільш доступний засіб зміцнення здоров’я, а також — духовного і фізичного розвитку особистості, що підкреслюється в основних державних документах: Державна національна програма «Освіта (Україна XXI століття)» (1994); Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (2009); Цільова комплексна програма «Фізичне виховання — здоров’я нації (1998)», Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту (2004), Закон України «Про дошкільну освіту» (2001), Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (2012) та ін.

Однак, зараз яскраво проявляється протиріччя між декларативними заявами про необхідність удосконалення системи фізичного виховання і практичною діяльністю у цій сфері.

Традиційні підходи до фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільнятами часто не відповідають сучасним вимогам і потребують заміни на такі, які б ефективніше сприяли вирішенню завдань зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості, своєчасного фізичного, інтелектуального і морального розвитку дитини та формуванню уяви про здоровий спосіб життя.

Особливої гостроти набуває необхідність оновлення сучасного змісту дошкільної освіти, зокрема, не спеціальної фізкультурної (О.А. Томенко, 2012), у зв’язку з тим, що в Україні сьогодні спостерігається зниження рівня «здоров’я нації» як інтегративного показника фізичного, психічного і соціального здоров’я громадян, особливо, дітей дошкільного віку. Нині майже 80% дітей мають одне або кілька захворювань, лише 15-20% малюків народжуються цілком здоровими, у кожної третьої дитини фіксуються відхилення у фізичному або психічному розвитку (Г.Л. Апанасенко, 1992; О.Л. Богініч, 2012; Л.В. Калуська, З.В. Калуський, 2008; Т.Ю. Круцевич, 2011).

Дослідженню феномену здоров’я присвячена значна кількість наукових праць, де визначені такі його види, як фізичне, соматичне, психічне, інтелектуальне, емоційне, духовне, моральне та соціальне (М.М. Амосов, 1984; В.І. Бобрицька, 2004; Е.Г. Буліч, І.В. Муравов, 2002).

Фізичне здоров’я є фундаментом здорової особистості, а від психічного залежить моральне, інтелектуальне, духовне і соціальне. Тому цілком закономірно, що в багатьох державних документах наголошується на необхідності зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей та молоді.

Таким чином, саме фізичне виховання розглядається сучасною педагогічною і психологічною наукою як особливий вид діяльності, що сприяє вихованню кращих фізичних, моральних, інтелектуальних, психічних якостей і пов’язаний з формуванням цілісної, гармонійної особистості та її здоров’я.

Це положення підтверджується дослідженнями А.В. Запорожця (1986), Н.М. Анікєєвої (1986), Л.І. Божович (1995), Г.С. Нікіфорова (2006), Л.В. Волкова (2008), І.Д. Беха (2012).

Особливо актуальним є його реалізація у дошкільному фізичному вихованні, оскільки найбільш тривалий і складний етап раннього онтогенезу – період від 4 до 6-7 років. Саме у цьому віці починають розвиватись механізми особистісної самопобудови (В.А. Аверін, 1999; Л.В. Артемова, 1988; В.М. Бєхтєрєв, 1999; Л.С. Виготський, 1991; Р. Фрейджер, 2006).

Інтенсифікація сучасного життя, впровадження нових технологій зумовили постійне збільшення обсягу і темпу навчального навантаження у процесі дошкільного систематичного навчання, що збільшує статичний компонент і негативно відбивається на фізичному стані дітей. Іншим небезпечним явищем сьогодення в Україні є не тільки екологічна криза, політичний хаос, але і бездуховність суспільства, що призводить до викривлення уявлення у дітей про моральні цінності, їх емоційної, вольової і духовної незрілості (О.Л.Кононко, 2010; Т.О.Піроженко, 2010; Г.В.Бєлєнька, 2011).

Разом з тим провідні вчені (Є.А. Аркін, 1968; І.А. Аршавський, 1982; В.К. Бальсевич, 2000; Д.Н. Давиденко, 2001) головним чинником зміцнення і збереження здоров’я вважають систематичну рухову активність, яка формується у процесі фізичного виховання. Саме фізичне виховання, зокрема і у дошкільних навчальних закладах, повинно формувати у дитини правильне і усвідомлене ставлення до себе і до свого здоров’я.

Відомо, що у дошкільному віці біологічна потреба в русі є провідною і здійснює мобілізуючий вплив на інтелектуальний, моральний та емоційний розвиток дитини, її звички та поведінку (О. Бар-Ор, 2009; Д.Б. Богоявленська, 1987; Е.С. Вільчковський, 2008; Н.В. Москаленко, 2013).

Багато дослідників підкреслюють наявність взаємозв’язку між інтелектуальним, моральним, емоційним, соціальним розвитком і руховою діяльністю, фізичною підготовленістю, станом здоров’я дитини (Г.В. Бєлєнька, 2012; Л.А. Венгер, 1988; Л.С. Виготський, 1991; М.Н. Поддьяков, 2006; С.Л. Рубінштейн, 1999), що визначає доцільність застосування такої системи навчання і виховання, яка передбачає інтегрований освітній, виховний, оздоровчий ефект.

Пошуку засобів підвищення ефективності фізичного виховання в дошкільних закладах присвячено багато робіт. Організаційно-педагогічне та методологічне підґрунтя удосконалення системи фізичного виховання дошкільнят наведено у дослідженнях А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаєвої (1985), Е.С. Вільчковського (1989 — 2011), Л.В. Волкова (1990), О.Д. Дубогай (2002), Е.Я. Стєпаненкової (2001), Т.Ю. Круцевич (2012), Н.Ф. Денисенко (2010). Диференційованому фізичному вихованню в дошкільних навчальних закладах присвячено дослідження О.В. Давиденко (1986), питання підвищення емоційної стійкості дітей 6-7 річного віку засобами фізичного виховання було розроблено В.В. Троценком (2001), шляхи оптимізації рухової активності старших дошкільнят із різним рівнем фізичного стану визначені Н.О. Тупчій (2001).

За останні роки були проведені дослідження, що присвячувались організаційно-методичним аспектам фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями у стані здоров’я (Л.В. Козіброда, 2006), оптимізації рухового режиму і фізичного стану дітей 6-7 років, які навчаються у школах різного типу (І.О. Когут, 2006), особистісно-орієнтованому навчанню руховим діям дітей 5-6 років в умовах дошкільного навчального закладу (О.В. Багінська, 2009).

Однак, дослідники (Е.С. Вільчковський, 2008; О. Д. Дубогай, 2006; Н.В. Москаленко, 2009) підкреслюють, що одним із кризових явищ вітчизняних традиційних і авторських систем освіти є розрив між фізичним вихованням та іншими сторонами виховання дітей дошкільного віку, відсутність реальних механізмів, які обумовлюють цілісність розвитку особистості дитини у процесі рухової діяльності. Окремі аспекти вирішення цієї проблеми розглядались у дослідженнях: А.А. Пивовара (2005), яке було присвячено поєднаному розвитку фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5-6 років у процесі фізичного виховання; В.В. Поліщука (2008), який обґрунтував зміст занять з фізичного виховання старших дошкільнят з пріоритетним використанням елементів туризму для підвищення рівня фізичної підготовленості, розумового розвитку і фізичного здоров’я; в дисертаційній роботі Є.Г. Яхна (2011) визначені педагогічні умови комплексного розвитку фізичних здібностей і формування моральних якостей дітей 5 і 6 років у процесі фізичного виховання.

Водночас, питання формування цілісної особистості дошкільнят, взаємозв’язок і взаємозалежність розвитку її основних структурних компонентів у процесі фізичного виховання не було предметом спеціальних досліджень.

Враховуючи соціальну значущість та актуальність проблеми формування і розвитку цілісної, гармонійно розвиненої особистості дошкільника, забезпечення його психічного, фізичного та духовного здоров’я засобами фізичної культури, відсутність концепції, теоретичних і методичних засад системи навчання, яка передбачає інтегрований освітній, оздоровчий, загальний виховний ефект у процесі фізичного виховання, як запоруки оптимального інтелектуального, духовного, соціального і фізичного розвитку дитини визначають актуальність дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконані згідно зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005рр.» Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України у межах теми 2.1.11 «Удосконалення системи державних тестів та нормативів фізичної підготовленості дітей, школярів та учнівської молоді» (номер державної реєстрації 0101U004940), «Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту у межах теми 3.2.1 «Науково-методичні засади удосконалення викладання дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» (номер державної реєстрації 0106U010782) та відповідно до «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту за темою 3.1.2 «Удосконалення програмно-нормативних основ фізичного виховання в навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0111U001733), а також державної бюджетної науково-дослідної теми Міністерства освіти і науки України «Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дітей, підлітків і молоді в процесі фізичного виховання у навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0111U002945), яка виконувалась у 2011-2012рр. на факультеті фізичного виховання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Роль автора полягає у науково-методичній розробці й обґрунтуванні концепції формування гармонійно розвиненої особистості дітей 4-6 років у процесі фізичного виховання в умовах дошкільних навчальних закладів.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити концепцію формування гармонійно розвиненої цілісної особистості дошкільнят різних вікових груп засобами фізичного виховання для підвищення рівня їх фізичного і психічного здоров’я.

Завдання роботи:

 1. Проаналізувати та узагальнити стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці фізичного виховання у вітчизняних і зарубіжних дитячих освітніх установах за даними літературних джерел.
 2. Визначити сутність поняття «гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку», її структурні компоненти, співвідношення значущих для розвитку особистості дошкільнят видів діяльності в онтогенезі.
 3. Дослідити вікові особливості фізичного стану, розумових і моральних якостей дітей 4-6-річного віку, які відвідують дошкільні навчальні заклади, для визначення ефективності чинних освітніх програм.
 4. Визначити наявність та інформаційну значущість взаємозв’язків основних компонентів фізичного і психофізіологічного стану дітей дошкільного віку у процесі фізичного виховання.
 5. Розробити теоретико-методичні засади концепції формування гармонійно розвиненої особистості дошкільнят у процесі фізичного виховання.
 6. Визначити організаційно-методичні умови реалізації педагогічних впливів, які спрямовані на інтегрований розвиток рухових, інтелектуальних і моральних якостей дітей 4-6 років та перевірити їх ефективність у процесі фізичного виховання в дошкільних закладах та сім’ї.

Об’єкт дослідження – гармонійний розвиток особистості дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження — теоретико-методичні засади поєднаного розвитку рухових, інтелектуальних і моральних якостей як складових особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання.

Методологія дослідження. У процесі дослідження використані основні положення теорії пізнання; теорії системи; теорії управління; діалектичний принцип взаємозв’язку та взаємозумовленості закономірностей і явищ соціальної дійсності; загальнофілософські ідеї розуміння людини як абсолютної цінності і самоцілі соціального прогресу; загальнотеоретичні і методологічні філософські, педагогічні та психологічні положення про єдність теорії та практики, тенденцій модернізації освіти в Україні; сучасні концепції (демократизації та гуманізації освіти і виховання, особистісно-орієнтованого навчання, застосування у дошкільній освіті здоров’язберігальних технологій; положення про роль безперервної освіти у формуванні особистості); філософські, педагогічні й медико-біологічні положення про взаємозалежність фізичної і психічної сфер людини О.В. Запорожця, Ж. Піаже, Л.С. Виготського, фізичного, психічного та соціального здоров’я М.М. Амосова, Г.Л. Апанасенка, І.І. Брехмана; наукові положення про: вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку Є.А. Аркіна, М.Ю. Кистяківської, А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаєвої, Е.С. Вільчковського, Л.І. Божович, О.В. Запорожця; навчання і вдосконалення рухових дій Є.Т. Леві-Гориневської, Л.І. Бикової, Е.С. Вільчковського, О.Л. Богінич; розвитку фізичних здібностей дошкільнят Є.Н. Вавілової, В.М. Волкова, Н.А. Ноткіної, Е.Я. Степаненкової; систему фізичного виховання дітей дошкільного віку Е.С. Вільчковського, Т.Ю. Круцевич, Н.Ф. Денисенко; концепцію фізичного виховання в системі освіти України.

Підґрунтя структури нашого дослідження складають об’єкт, проблемні умови і проблемні цілі системи дошкільного фізичного виховання.

Для визначення більш широкої сфери методологічних проблем нами використано термін «системний підхід». Методологічна специфіка системного підходу визначається тим, що він зорієнтований на розкриття цілісності об’єкта і забезпечує виявлення різноманітних типів зв’язків складного об’єкта та зведення їх в одну теоретичну схему.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння; соціологічні – опитування, інтерв’ювання, анкетування; педагогічні – спостереження, тестування, експеримент; медико-біологічні – антропометрія, пульсометрія, спірометрія, динамометрія, функціональні проби, контент-аналіз індивідуальних медичних карт; психодіагностичні – стандартизований комплекс психодіагностичних методик пізнавальних процесів, мовлення, компонентів морального розвитку дошкільнят; математична статистика.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

Вперше:

 • доведено взаємозумовленість між розвитком складових морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, компонентами інтелектуального і морального розвитку дітей 4-6 років, що визначається наявністю взаємозв’язків між показниками пізнавальних процесів, мовлення і функціонального стану 4-річних хлопчиків і дівчаток, та показниками фізичної підготовленості і морально-інтелектуальної сфери у 5-6 річних дітей; у 6 років кількість взаємозв’язків між цими показниками зменшується, що може свідчити про більшу автономність розвитку цих систем;
 • виявлено статеві відмінності у темпах розвитку дітей, що проявляються у більш ранньому формуванні контекстної і пояснювальної форм мовлення у дівчаток, яке пов’язане з розвитком другої сигнальної системи, і більш високими взаємозв’язками між морфо-функціональними показниками та моральною й інтелектуальною сферами;
 • визначена структура психофізіологічного стану і морального розвитку дітей дошкільного віку. Виявлено, що у 4-річних дітей структура рухової системи, інтелектуальної і моральної сфери визначається 6 ортогональними факторами. У 5 і 6-річних дітей збільшується до 7 кількість чинників, які зумовлюють функціонування організму дитини, що свідчить про збільшення чинників, які впливають на розвиток їх особистості;
 • з’ясовано, що розвиток всіх пізнавальних процесів відбувається у тісному взаємозв’язку з розвитком моторики дитини і ускладненням її рухової діяльності. Сила, концентрація, лабільність нервових процесів, які забезпечують проявлення фізичних здібностей дітей, впливають і на розвиток пізнавальних процесів. Доведено наявність взаємовпливу між компонентами рухової системи і морального розвитку дошкільнят, що свідчить про взаємосприяння оптимального рівня фізичних кондицій і соціалізації дитини;
 • обґрунтовано і розроблено концепцію формування гармонійно розвиненої особистості дітей 4-6 років, яка містить такі складові: актуальність модернізації сучасної системи дошкільного фізичного виховання; мету, завдання і принципи програми комплексного розвитку особистості дошкільнят у процесі фізичного виховання; педагогічні умови комплексного розвитку розумових і моральних якостей дошкільнят у процесі фізичного виховання; організаційно-методичні основи реалізації концепції; кадрове та ресурсне забезпечення, стратегію впровадження концепції у практику фізичного виховання дошкільних навчальних закладів;
 • здійснена розробка структурної моделі формування гармонійно розвиненої особистості дошкільника в процесі фізичного виховання, яка забезпечила комплексний підхід до розв’язання поставленої проблеми. Педагогічні умови підвищення ефективності інтелектуального і морального розвитку дітей експериментальних груп у процесі проведення організаційних форм занять фізичними вправами, вміщують спрямованість педагогічних дій; методи навчання і виховання; засоби; форми організації і проведення занять фізичними вправами комплексної спрямованості; компоненти фізичного навантаження комплексного розвитку складових особистості дошкільнят;
 • розроблено організаційно-методичне підґрунтя реалізації концепції формування особистості дитини в процесі фізичного виховання в умовах дошкільних навчальних закладів, які вміщують планування змісту і засобів програми поєднаного розвитку рухових, розумових і моральних якостей особистості дітей 4-6 років у процесі фізичного виховання; методичні основи організації і проведення занять фізичними вправами комплексної спрямованості з дітьми дошкільного віку; зміст і форми взаємодії сім’ї та дошкільного закладу в організації фізкультурно-оздоровчої роботи комплексної виховної спрямованості.

Набули подальшого розвитку:

 • наукові дані про особливості розвитку в онтогенезі фізичних здібностей, пізнавальних процесів і мовлення, компонентів морального розвитку дошкільнят, як складових особистості дитини, що характеризуються гетерохронністю у своєму розвитку, а також наявністю сенситивних періодів, що визначають спрямованість і вибірковість педагогічних впливів;
 • теоретичні засади розвитку особистості. Визначена дефініція «гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку» – це результат інтеграції її рухових, когнітивних і соціально-моральних компонентів, які відповідають віковим нормам розвитку дитини на певному етапі онтогенезу.

Практична значущість одержаних результатів полягає у впровадженні технології комплексного розвитку особистості дитини засобами фізичного виховання у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу,що сприятиме підвищенню ефективності системи дошкільного фізичного виховання. Реалізація розробленої програми поєднаного розвитку рухових, розумових і моральних якостей особистості дітей 4-6 років у процесі фізичного виховання передбачала спеціально організоване навчання майбутніх фахівців щодо опанування сучасних педагогічних технологій. З цією метою були розроблені і впроваджені у навчально-виховний процес факультету фізичного виховання Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» робоча навчальна програма дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» і програма педагогічної практики у дошкільних навчальних закладах, що підтверджується відповідним актом впровадження.

Результати дослідження впроваджені у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів №9 «Сонечко» і №10 «Любавонька» м.Переяслав-Хмельницького Київської області (2011-2013рр.), що підтверджується відповідними актами.

Всі основні положення дисертації використані для вдосконалення змісту навчальних дисциплін «Теорія і методика фізичного виховання», «Методологія наукового пізнання та інноваційні технології навчального процесу» і впроваджені у навчальний процес підготовки студентів Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ), Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», що підтверджується відповідними актами впровадження.

Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих у співавторстві полягає у постановці проблеми, визначенні мети, завдань, об’єкта, предмета дослідження, проведенні педагогічних експериментів, систематизації фактичного матеріалу, теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці концепції формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку, інтерпретації отриманих даних.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідались автором на конференціях і конгресах, серед яких: Міжнародна наукова конференція «Молода спортивна наука України» (Львів, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010); Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» (Вінниця, 2001); Міжнародна конференція «Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні» (Рівне, 2001); Міжнародна науково-методична конференція «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» (Луцьк, 2002, 2012); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» (Тернопіль, 2004, 2007); Міжнародна науково-практична конференція «Духовное возраждение физической культуры и спорта (в рамках проведения года Грузии в Украине)» (Донецк, 2005); Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної рекреації» (Дніпропетровськ, 2003-2012); Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму в закладах освіти» (Переяслав-Хмельницький, 2002-2012); Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми фізичної культури та спорту у формуванні здоров’я нації» (Запоріжжя, 2002, 2011); XIV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» (Київ, 2010).

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий