Тема: Біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони здоров’я. Історія професійної медичної етики, нооетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні

Актуальність теми: полягає у вивченні методів, принципів і теорії біомедичної етики, вивченні основ нооетики
Тема: Біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони здоров’я. Історія професійної медичної етики, нооетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні

Скачати 0.58 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 0.58 Mb.

  1   2   3   4

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 1

Тема: Біоетика: предмет, мета і задачі в системі охорони здоров’я. Історія професійної медичної етики, нооетики. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні.

Актуальність теми: полягає у вивченні методів, принципів і теорії біомедичної етики, вивченні основ нооетики;

Навчальні цілі:

Навчальні цілі:

Знати: визначення поняття біоетики та нооетики, історичні етапи розвитку медичної етики, основні етапи становлення біоетики як науки.

Вміти: застосовувати біоетичні принципи, які формують теоретичну основу біоетичної науки, в практичній діяльності лікаря.

Виховні цілі заняття: полягають у:

знанні законів, принципів і правил регулювання професійної поведінки медичних працівників та дослідників, що сприяє безпеці використання нових медичних технологій і попереджує лікарів і вчених про неприпустимість нанесення шкоди людині, її потомству, усьому людству і біосфері у цілому.

Самостійна позааудиторна робота студентів

при підготовці до заняття

І. Запитання для контролю рівня знань:

 1. Поняття біомедичної етики.
 2. Історія розвитку біомедичної етики.
 3. Предмет, задачі, принципи нооетики.
 4. Правові та законодавчі основи біоетики.
 5. Основні етапи становлення біоетики.

6.Основні моменти зростання ролі біоетики на рубежі ХХ і ХХІ століть.

7.Біомедична етика (біоетика) як філософська галузь медицини.

8.Визначення, предмет, задачі, принципи і історія розвитку біомедичної етики, нооетики.

9.Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні.

10.Основи біологічної безпеки в Україні.

ІІ. Дайте визначення поняттям:«біоетика», «нооетика «, «етика».

ІV. Теми реферативних доповідей:

1.Основні моделі біоетики.

2.Нооетика – як етика інтелектуальної діяльності людини.

V. Самостійна аудиторна робота студентів

І. Розбір ситуацій змодельованих згідно теми студентами. Захист написаного реферату, складеного кросворду.

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.
 2. Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.
 3. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. – 284 с.

4.Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224

5.Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.

6.Запорожан В.М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна Антропологія, 2005. – №1-2(5-6). – С. 3-10

7.Иванов В.И. Этические аспекты исследований генома человека в генотерапии / В. И. Иванов В кн.: Итоги науки и техники. Геном человека. – М.: ВИНИТИ, 1994. – с. 149 – 157.

8.Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : Медицина, 1990. – 220 с.

9.Кундієв Ю., Кисельов М. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв, М. Кисельов //Вісн. НАН України. – 1999. – №8. – с. 6-8.

Методичну розробку підготувала ас. Вівчаренко М.П.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії з курсами основ біоетики та біобезпеки, протокол № , від

Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька

Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів

Тема: Слово лікаря як зцілювальна сила.

Актуальність теми: Важко переоцінити силу слова. У взаємовідносинах лікаря і хворого воно діє магічно. Словом можна викликати функціональні зміни в організмі, можна навіть убити. Сила словесного переконання не може зрівнятися з силою ліків. Тому важливо навчити лікарів словом лікувати, переконувати своїх пацієнтів.

Навчальні цілі:

Знати: важливість змісту словесного повідомлення, значення інтонації, звукової культури голосу, про ятрогенію і її профілактику.

Вміти: виховати в собі велику обережність в поведінці зі словом і використовувати його для хворого, в його інтересах.

Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п Дисципліни Знати Вміти 1. Забезпечуючі:

Філософія

Основні закони і категорії філософії

1. Забезпечувані:

Внутрішні та хірургічні хвороби, неврологія, психіатрія, акушерство й гінекологія

Основні принципи і категорії біологічної й медичної етики, принципи деонтології Зібрати анамнез. раціонально призначати засоби в кожному конкретному випадку 2. Фармакологія Принципи дослідження активності лікарських засобів в експерименті й клініці Етико-деонтологічні принципи наукового експерименту, пересадки органів і тканин, дослідження нових лікарських засобів

Основні питання теми:

 1. Сила словесного виразу грецьких філософів Діогена, Езопа, лікаря старовини Гіппократа.
 2. Поняття про ятрогенію, причини її розвитку та профілактика.
 3. Врахування психологічних властивостей хворого для психотерапії.
 4. Інтонація лікаря при призначенні препаратів і рекомендаціях його вживання.
 5. Дотримання таємниці захворювання у практиці лікаря.
 6. Культура мови, грамотність і змістове навантаження при розмові з хворим на прийомі.
 7. Останні дні життя Т.Шевченка, О.Пушкіна і поведінка його лікарів.

Матеріали для самоконтролю

Розгляньте ситуаційні задачі і дайте відповіді на запитання:

Задача І.

Хворий В., 54 років, інженер, звернувся в аптеку з проханням допомогти йому ліками зі скаргами на приступи загрудинного болю, які виникають при ходьбі 100-150 м, піднятті на ІІІ-ІV поверх будинку, проходять після відпочинку, іноді заставляють його прийняти під язик таблетку нітрогліцерину.

Хворіє більше року, захворювання виникло якось непомітно, спочатку у вигляді поколювання в ділянці серця після виражених психоемоційних стресів. За останні кілька місяців болі почали виникати при ситуаціях, описаних у скаргах.

Із анамнезу життя: не курить, алкоголь вживає помірно. Хворів 10 років тому інфекційним гепатитом.

Об’єктивно: підвищеного відживлення, вага 90 кг, ріст 170 см.

Фармацевт, враховуючи велику чергу до прилавка, пробурчала: „ Скільки можна лазити по аптеках? Треба в лікарні лікуватися. І взагалі, серце ваше дуже дрябле, старше вас. Як ви живете з таким серцем?” Після таких слів хворий побілів, взяв ще одну таблетку нітрогліцерину і вийшов з аптеки. Через 2 хв. в аптеку зайшла жінка і сказала, що недалеко від аптеки лежить на землі чоловік і треба викликати швидку допомогу.

Оцініть поведінку провізора.

Задача ІІ.

Чи потрбна завжди правда для хворого? Чи повинен онкохворий знати про своє захворювання?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.
 2. Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.
 3. Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224 с.
 4. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.
 5. Боднар Г.В. Паліативна медична допомога / Г. В. Боднар, І. С. Вітенко, О. Ю. Попович : Донецьк, 2003. – 110 с.
 6. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І. С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло : Тернопіль. – „Укрмедкнига”, 2002. – 187с.
 7. Вітенко І.С., Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря / І. С. Вітенко : Харків. – Золоті сторінки. – 2002. – 288с.
 8. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : Медицина, 1990. – 220 с.
 9. Любан – Плоцца Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан – Плоцца, В. Запорожан, Н. Аряев. – К.: АДЕФ – Украина, 2001. – 292 с.
 10. Основи загальної і медичної психології /За ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана : Тернопіль. – Укрмедкнига, 2003. – 344 с.
 11. Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – С.Пб: Ювента, 1997. – 245с

Методичну розробку підготувала ас. Вівчаренко М.П.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 2
Тема: Права людини як джерело біоетичних принципів ти критеріїв поведінки. Вартість життя та здоров’я людини. Гідність і недоторканість людського життя з моменту його запліднення до природної смерті. Міжнародні документи з питань біоетики та прав людини.

Актуальність теми: використання міжнародних документів з питань біоетики та прав людини,законів, принципів і правил регулювання професійної поведінки медичних працівників і дослідників є важливим для лікарів всіх спеціальностей.

Навчальні цілі:

Навчальні цілі:

Знати: міжнародні декларації з питань медичної етики та основні закони України.

Вміти: застосовувати на практиці біоетичні принципи, міжнародні документи з питань біоетики, які захищають права людини та гідність і недоторканість людського життя з моменту його запліднення до природної смерті

Виховні цілі заняття: полягають у формуванні знань щодо законодавчих документів, що захищають індивідуум, суспільство і людство в цілому від небажаних і згубних наслідків упровадження в практику нових медико-біологічних технологій.
Самостійна позааудиторна робота студентів

при підготовці до заняття

І. Запитання для контролю рівня знань:

 1. Що означає вислів «Права́ людини».
 2. Коли було проголошено «Загальну декларацію прав людини»?
 3. Засідання Генеральної Асаблеєї ООН .
 4. Які права пацієнта були закріплені в Європейській Хартії прав пацієнтів.
 5. Які варіанти захисту прав пацієнта передбачені Законодавством України?
 6. Основні міжнародні документи, ратифіковані Україною.
 7. Що передбачає Цивільний кодекс України?
 8. Основним законом України, що визначає право на здоров’я є …
 9. Які права пацієнта були закріплені в Європейській Хартії прав пацієнтів.
 10. Основи законодавства України про охорону здоров’я.
 11. Який закон декларує право кожного на здоров’я і на захист цього права?
 12. Які варіанти захисту прав пацієнта передбачені Законодавством України?
 13. Основні міжнародні документи, ратифіковані Україною.
 14. Як надається медична допомога в державних і комунальних установах, відповідно до конституції України?

ІІ. Дайте визначення поняттям: « Права́ люди́ни», «Права пацієнтів»

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.
ЛІТЕРАТУРА

  1. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.
  2. Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.
  3. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. – 284 с.

4.Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224

5.Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.

6.Запорожан В.М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна Антропологія, 2005. – №1-2(5-6). – С. 3-10

7.Иванов В.И. Этические аспекты исследований генома человека в генотерапии / В. И. Иванов В кн.: Итоги науки и техники. Геном человека. – М.: ВИНИТИ, 1994. – с. 149 – 157.

8.Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : Медицина, 1990. – 220 с.

9.Кундієв Ю., Кисельов М. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв, М. Кисельов //Вісн. НАН України. – 1999. – №8. – с. 6-8.

Методичну розробку підготувала ас. Вівчаренко М.П.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії, протокол № 6, від05.01.12р.

Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька

Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів

Тема: Слово лікаря як зцілювальна сила.

Актуальність теми: Важко переоцінити силу слова. У взаємовідносинах лікаря і хворого воно діє магічно. Словом можна викликати функціональні зміни в організмі, можна навіть убити. Сила словесного переконання не може зрівнятися з силою ліків. Тому важливо навчити лікарів словом лікувати, переконувати своїх пацієнтів.

Навчальні цілі:

Знати: важливість змісту словесного повідомлення, значення інтонації, звукової культури голосу, про ятрогенію і її профілактику.

Вміти: виховати в собі велику обережність в поведінці зі словом і використовувати його для хворого, в його інтересах.
Міждисциплінарна інтеграція

№ п/п Дисципліни Знати Вміти 1. Забезпечуючі:

Філософія

Основні закони і категорії філософії

1. Забезпечувані:

Внутрішні та хірургічні хвороби, неврологія, психіатрія, акушерство й гінекологія

Основні принципи і категорії біологічної й медичної етики, принципи деонтології Зібрати анамнез. раціонально призначати засоби в кожному конкретному випадку 2. Фармакологія Принципи дослідження активності лікарських засобів в експерименті й клініці Етико-деонтологічні принципи наукового експерименту, пересадки органів і тканин, дослідження нових лікарських засобів

Основні питання теми:

  1. Сила словесного виразу грецьких філософів Діогена, Езопа, лікаря старовини Гіппократа.
  2. Поняття про ятрогенію, причини її розвитку та профілактика.
  3. Врахування психологічних властивостей хворого для психотерапії.
  4. Інтонація лікаря при призначенні препаратів і рекомендаціях його вживання.
  5. Дотримання таємниці захворювання у практиці лікаря.
  6. Культура мови, грамотність і змістове навантаження при розмові з хворим на прийомі.
  7. Останні дні життя Т.Шевченка, О.Пушкіна і поведінка їх лікарів.

Матеріали для самоконтролю

Розгляньте ситуаційні задачі і дайте відповіді на запитання:

Задача І.

Хворий В., 54 років, інженер, звернувся в аптеку з проханням допомогти йому ліками зі скаргами на приступи загрудинного болю, які виникають при ходьбі 100-150 м, піднятті на ІІІ-ІV поверх будинку, проходять після відпочинку, іноді заставляють його прийняти під язик таблетку нітрогліцерину.

Хворіє більше року, захворювання виникло якось непомітно, спочатку у вигляді поколювання в ділянці серця після виражених психоемоційних стресів. За останні кілька місяців болі почали виникати при ситуаціях, описаних у скаргах.

Із анамнезу життя: не курить, алкоголь вживає помірно. Хворів 10 років тому інфекційним гепатитом.

Об’єктивно: підвищеного відживлення, вага 90 кг, ріст 170 см.

Фармацевт, враховуючи велику чергу до прилавка, пробурчала: „ Скільки можна лазити по аптеках? Треба в лікарні лікуватися. І взагалі, серце ваше дуже дрябле, старше вас. Як ви живете з таким серцем?” Після таких слів хворий побілів, взяв ще одну таблетку нітрогліцерину і вийшов з аптеки. Через 2 хв. в аптеку зайшла жінка і сказала, що недалеко від аптеки лежить на землі чоловік і треба викликати швидку допомогу.

Оцініть поведінку провізора.

Задача ІІ.

Чи потрбна завжди правда для хворого? Чи повинен онкохворий знати про своє захворювання?

ЛІТЕРАТУРА

   1. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.
   2. Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.

3. Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224 с.

 1. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.
 2. Боднар Г.В. Паліативна медична допомога / Г. В. Боднар, І. С. Вітенко, О. Ю. Попович : Донецьк, 2003. – 110 с.
 3. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І. С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло : Тернопіль. – „Укрмедкнига”, 2002. – 187с.
 4. Вітенко І.С., Психологічні основи лікувально-профілактичної допомоги та підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря / І. С. Вітенко : Харків. – Золоті сторінки. – 2002. – 288с.
 5. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М.: Медицина, 1990. – 220 с.
 6. Любан – Плоцца Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан – Плоцца, В. Запорожан, Н. Аряев. – К.: АДЕФ – Украина, 2001. – 292 с.
 7. Основи загальної і медичної психології /За ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана : Тернопіль. – Укрмедкнига, 2003. – 344 с.
 8. Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – С.Пб: Ювента, 1997. – 245с

Методичну розробку підготувала ас. Вівчаренко М.П.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії, протокол № 6, від 05.01.2012 р.
Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 3

Тема: Соціальна справедливість, проблеми транскультуральної етики і соціоетичні зобов’язання. Соціальна справедливість і соціоетичні зобов’язання. Біоетичні та правові проблеми співіснування „традиційної» та „нетрадиційної» медицини.

Актуальність теми: регулювання професійної поведінки медичних працівників відповідно до соціальної справедливості та проблем транскультуральної етики і соціоетичні зобов’язань.

Навчальні цілі:

Знати: біоетичі проблеми в багатонаціональному суспільстві та біоетичні та правові проблеми співіснування «традиційної» та «нетрадиційної» медицини;

Вміти: застосовувати на практиці принципи соціальна справедливісті, проблеми транскультуральної етики і соціоетичні зобов’язання.

Виховні цілі заняття: полягають у:

формуванні знань щодо соціальної справедливісті, проблеми транскультуральної етики і соціоетичні зобов’язання, біоетичні та правові проблеми співіснування „традиційної» та „нетрадиційної» медицини.

Самостійна позааудиторна робота студентів

при підготовці до заняття

І. Запитання для контролю рівня знань:

 1. Що означає вислів «Соціальна справедливість».
 2. Проблеми транскультуральної етики.
 3. Що таке соціоетичні зобов’язання ?
 4. „Традиційна» та „нетрадиційна» медицина.

5. Біоетичні та правові проблеми співіснування „традиційної» та „нетрадиційної» медицини.

6. Що означає принцип індивідуальної гіппократівської корисності?

7. Які положення містяться в Женевській декларації, що фактично підтверджують винятковість положення індивідуального хворого.

8.Які три головні соціально-політичні концепції справедливості?

9. Практика біоетики в різних моделях охорони здоров’я.

10. На що залишається спрямованою Нова етична концепція ?

11. На яких принципах засновані традиції Гіппократа ?

12. Сучасна медична етика другої половини XX ст.

13. Проблеми співіснування „традиційної» та „нетрадиційної» медицини.

14. Соціальна справедливість і соціоетичні зобов’язання.

ІІ. Дайте визначення поняттям: «Соціальна справедливість», «транскультуральної етики».

V. Самостійна аудиторна робота студентів

І. Розбір ситуацій змодельованих згідно теми студентами. Захист написаного реферату, складеного кросворду.

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.
  2. Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.
  3. Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. – 284 с.

4.Биомедицинская этика / [Под ред. В. И. Покровского]. – М.: Медицина, 1997. – 224

5.Биоэтика: принципы, правила, проблемы / [Под ред. Б. Г. Юдина]. – М.: Медицина, 1998. – 225 с.

6.Запорожан В.М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна Антропологія, 2005. – №1-2(5-6).С. 3-10

7.Иванов В.И. Этические аспекты исследований генома человека в генотерапии / В. И. Иванов В кн.: Итоги науки и техники. Геном человека. – М.: ВИНИТИ, 1994. – с. 149 – 157.

8.Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. – М. : Медицина, 1990. – 220 с.

9.Кундієв Ю., Кисельов М. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв, М. Кисельов //Вісн. НАН України. – 1999. – №8. – с. 6-8.

Методичну розробку підготувала ас. Вівчаренко М.П.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії, протокол № 6, від05.01.12р.

Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 4

Тема: Виховання поваги до здорового способу життя.Здоров’я, філософське, біологічне та етичне визначення. Визначення здоров’я ВООЗ. Здоровий спосіб життя як умова його тривалості, фізичного і духовного розвитку. Людина і хвороба. Хвороба як переживання і поведінка людської особистості.

Актуальність теми: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ініціювала міжнародну компанію під назвою “Здоров’я для всіх” в якій збирається інформація про існуючі загрози здоров’ю. В останні 10-ліття світова наука зарахувала проблему здоров’я в широкому розумінні до кола глобальних проблем, вирішення яких обумовлює не тільки кількісні і якісні характеристики майбутнього розвитку людства, а й навіть сам факт його подальшого існування, як біологічного виду.

Здоров’я – найбільший дар природи. Кожна людина являє собою єдність двох

протилежностей — здоров’я і захворювання. Щоб вникнути в суть хвороби, доцільно спочатку визначитися з такими поняттями, як “норма” і “здоров’я”. Найкращий спосіб зберегти здоров’я – це не допустити розвитку захворювань.

Навчальні цілі:

Знати: Сутність ідеології формування здорового способу життя. Визначення поняття здоров`я, прийняте ВООЗ. Роль державних службовців у формуванні здорового способу життя населення та які їхні можливості позитивно впливати на здоров`я населення в сучасних соціально-економічних умовах України.

Вміти: в практичній діяльності лікаря застосовувати та проявляти повагу до життя та гідності здорової і хворої людини. Переконувати людей вести здоровий спосіб життя, що є умовою його тривалості, фізичного і духовного розвитку.

Виховні цілі заняття: формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, інтереси яких завжди повинні оцінюватися вище від інтересів науки або суспільства.

Самостійна позааудиторна робота студентів при підготовці до заняття.

І. Запитання для контролю рівня знань:

1. Якими процесами зумовлена актуальність проблеми здоров`я людства у ХХ столітті.
2. Якими найбільш відомими і вживаними світовою спільнотою протягом останнього двадцятиліття є заходи щодо відвернення загрози здоров`ю.
3.Визначення поняття здоров`я, прийняте ВООЗ.
4.Які сфери охоплює цілісний погляд на здоров`я.
5. Чинники, визначені Оттавською Хартією як такі, що обумовлюють можливості досягнення людиною свого найвищого отенціалу здоров`я.
6. Що визначає в поняття здорового способу життя і в поняття формування здорового способу життя.
7. Сутність ідеології формування здорового способу життя.
8. Які основні групи (комплекси) заходів визначає теорія формування здорового способу життя.
9. Роль державних службовців у формуванні здорового способу життя населення та які їхні можливості позитивно впливати на здоров`я населення в сучасних соціально-економічних умовах України.

ІІ. Дайте визначення:

  1. «Поняття здоров`я, прийняте ВООЗ»;
  2. «Поняття здорового способу життя » ;
  3. «Поняття формування здорового способу життя».

Теми реферативних доповідей.

1 . Сутність ідеології формування здорового способу життя.

2. Здоров’я, філософське, біологічне та етичне визначення. Визначення здоров’я ВООЗ.

Самостійна аудиторна робота студентів

І. Розбір ситуацій змодельованих згідно теми студентами. Захист написаного реферату, складеного кросфорду.

ІІ. Контроль кінцевого рівня знань згідно запитань для заключного етапу.

Основна література

1.Запорожан В.М.Біоетика: Підручник / В.М.Запорожан, М Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 2005. – 288 с.

2.Запорожан В.Н. Биоэтика: Учебник / В.Н.Запорожан, Н.Л.Аряєв – Одеса: Одесский медуниверситет, 2005. – 295 с.

3.Zaporozhan V. M. Bioethics: Textbook / V. M. Zaporozhan, M. L. Aryayev – Odessa: The Odessa State Medical University, 2008. – 288 c.

4.Антологія біоетики /[за ред.. Ю.І. Кундієва]. – Львів: БаК, 2003. – 592с.

5.Запорожан В.Н. Путь к нооетике / В.Н.Запорожан. – Одесса: Одесский медуниверситет, 2008. – 284 с.

6.Основи загальної і медичної психології /За ред. І. С. Вітенка, О. С. Чабана : Тернопіль. – Укрмедкнига, 2003. – 344 с.
Методичну розробку підготувала ас. Вівчаренко М.П.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії, протокол № 6 , від 05.01.2012 р.

Завідувач кафедри, д.м.н., професор І.Г.Купновицька
Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий