Співпраця навчального закладу з батьками

Співпраця навчального закладу з батьками

Скачати 95.87 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 95.87 Kb. Співпраця навчального закладу з батьками

Важливою складовою навчально-виховного процесу у школі є родинне виховання. При організації роботи з батьками по залученню їх в педагогічний процес педагогічний колектив користується Концепцією «Сім’я і родинне виховання», виховним ідеалом української сім’ї, а вчителі початкових класів працюють за програмою початкової школи-родини — «Школи людських відносин», авторами якої є П.П.Кононенко, директор Інституту українознавства, доктор філологічних наук, професор та Т.П.Усатенко, зав. відділу національної освіти Інституту українознавства, кандидат педагогічних наук.

Завдагіням педагогічного колективу школи є широке залучення батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості у позакласній роботі з класними колективами та індивідуальній роботі з неблагополучними родинами. У школи і сім’ї одне спільне завдання — виховання особистості, яка буде здатна знайти своє місце у дорослому житті.

Серед основних напрямків державної політики, які застосовує школа для налагодження партнерських зв’язків із сім’ями, визначено:

 1. Сприяння сім’ям у вихованні дітей та їх усебічному розвитку шляхом:
 • забезпечення прав і свобод дитини у навчальному закладі;
 • виховання в дітей високогуманних уявлень про сім’ю та її історію, традиції;
 • анкетування батьків з метою вивчення думки родин щодо партнерства сім’ї та школи;
 • розповсюдження пам’яток для батьків;
 • збереження та вдосконалення роботи групи подовженого дня; у * запровадження в школі батьківського лекторію;

V • проведення консультацій для батьків працівниками соціально- психологічної служби: психологом школи Яциною Н.М. та соціальним педагогом Кабушкою О.М.;

 • проведення класними керівниками та класоводами з батьками дискусій, круглих столів, ділових та рольових ігор, вечорів сімейного портрету;
 • сприяння розвитку різних форм благодійницької та спонсорської діяльності для поліпшення становища дітей, інвалідів, сімей, які перебувають в особливо скрутному становищі.
 1. Створення умов для дозвілля, культурного відпочинку всієї сім’ї шляхом:
 • вивчення всеполтавського досвіду роботи шкіл-родин;
 • запровадження ефективних форм і методів активного сімейного відпочинку через фізичне виховання та проведення в школі спортивно- розважальних заходів «Мама, тато, я — разом дружна ми сім’я»;
 • систематичне проведення загальношкільних та класних родинних свят.

Основні форми реалізації партнерства сім’ї та школи:

 • загальношкільні батьківські конференції;
 • батьківські збори;
 • робота батьківського комітету;
 • особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками;
 • батьківський лекторій;
 • презентації досвіду родинного виховання в пресі;
 • виставки родинної творчості;
 • педагогічні практикуми;
 • психологічні тренінги.


Згідно зі ст. 59 Закону України «Про освіту», батьки несуть відповідальність за фізичне здоров’я та психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей. Ст.ст. 51, 52 Конституції України закріплюють конституційні обов’язки батьків щодо утримання дітей та неможливість застосування різних форм насильства.

Згідно із законодавчою базою, можна сформулювати основні завдання та зміст сімейного виховання дітей у сучасних умовах:

 • забезпечення в сім’ї матеріально-побутових і морально-психологічних умов різнобічного виховання особистості дитини: пізнавальних інтересів, потреб у трудовій діяльності, фізичному розвитку й самовдосконаленні, високої духовної культури та активної громадської діяльності, самостійності та колективізму’, відповідальності й дисциплінованості;
 • формування світогляду дитини як першооснови й серцевини духовного світу та практичної діяльності людини; виховання гуманних рис, соціальних установок і життєвих орієнтирів: доброти, співчуття, милосердя, товариськості, інтернаціоналізму та національної самосвідомості, спрямованості на вибір професії і напряму трудової діяльності.

Для виконання цих завдань необхідні певні умови, які потрібно створити в сім’ї:

 1. Здоровий сімейний клімат, його доброзичлива тональність і загальна спрямованість.
 2. Довіра до дітей, надання їм самостійності.
 3. Чуйне ставлення дітей до найстарших членів родини — бабусі та дідуся.
 4. Єдність вимог дорослих у їхньому ставленні до дітей.

Але досить часто досягти виконання поставлених завдань і створення певних умов у родині можна тільки після профілактичної педагогізації сім’ї.

Тому класоводи та класні керівники розпочинають свою роботу з родинного виховання із вивчення сімей класу.

Наступним кроком є індивідуальна робота з сім’єю.

Школа була, є й буде одним із найавторитетніших джерел здобуття батьками педагогічних знань. І саме вона має допомагати їм оволодіти необхідними методами та засобами впливу на кожну конкретну дитину.

Ця робота в кожному конкретному випадку має свої особливості, обумовлені багатьма чинниками. Але є загальні вимоги, без урахування яких просто неможливо знайти спільну мову з батьками, а саме:

 • створення атмосфери взаємної довіри і доброзичливості у взаєминах із батьками;
 • обов’язкове врахування особливостей побутових умов життя, віку, освіченості, загального рівня культури батьків;
 • ґрунтовне, якісне і чітке доведення необхідності об’єднання зусиль школи і сім’ї у виховній роботі;
 • систематична і послідовна робота з батьками.

Третій крок є обов’язковим для всіх, бо педагогізація сім’ї — єдина форма впливу на взаємини батьків та дітей з урахуванням сучасного життя. Тільки зацікавлення батьків спільною роботою сім’ї та школи може стати запорукою

плідного формування життєвих компетентностей учнів.

Окрім традиційних форм спільної роботи з батьками в нашій школі використовують і досить нові, а саме: «Дерево родоводу», «У родинному колі», 1 «Родинний міст», «Народна світлиця», «Сімейні таємниці, таланти, традиції», «Альбом-естафета», «Як ми відпочиваємо», «Конкурси родинних газет», «Родинна скарбничка», «Портфоліо родини і дитини», «Дні довір’я», індивідуальні виставки дітей, свята матері, батька, родини.

Свою роботу щодо партнерства з сім’єю у вихованні дитини ми плануємо з урахуванням вікових особливостей дітей.

Дитина: процес її розвитку та умови виховання

Вікові та індивідуальні особливості розвитку дитини, їх урахування в сімейному вихованні:

Поняття про психічний розвиток. Характер, риси та умови, рушійні сили психічного розвитку. Роль батьків у психічному розвитку дитини. Такт батьків у ( спілкуванні з дітьми різного вікового періоду, темпераменту, особливостей психіки і нервової діяльності. Гармонійна особистість — головна мета виховання.

У роботі з молодшими школярами звертаємо більше уваги на характеристику анатомофізіологічних та індивідуально-психологічних особливостей молодшого школяра, особливі труднощі у навчанні (дефекти мовлення, заїкання, розлад письма, читання), правильні шляхи їх подолання, особливості працездатності молодших школярів. Провідні види діяльності молодшого школяра. Психологічна перебудова, пов’язана зі вступом дитини до школи.

У роботі з підлітками звертаємо увагу на кількісні та якісні зміни у всіх напрямах розвитку підлітка: фізичному, розумовому, моральному, соціальному; на формування особистості підлітка, кризи підліткового віку, специфічні труднощі в спілкуванні дорослого і підлітка, причини конфліктів, негативний вплив конфліктної ситуації на становлення моральних і соціальних установок особистості, на розвиток самосвідомості в підлітковому віці.

У період ранньої юності найбільше уваги приділяємо розширенню соціальних ролей, істотним змінам становища в школі, сім’ї, суспільстві; змінам взаємин зі старшими, батьками; значенню рівноправності, самостійності, правильного розуміння з боку дорослих поведінки, поглядів, прагнень; становленню громадянської зрілості, розвитку світогляду, формуванню громадсько-політичних поглядів; пошуку сенсу життя, виробленню життєвих планів, розвитку профет сійних інтересів.

Однак вікові особливості загострюються особистістю дитини: інтелектом, темпераментом, здібностями, характером. Знання батьками індивідуальних особливостей дитини — важлива умова сімейного виховання. Способи вивчення й контролю розвитку мислення дитини в сім’ї, готовність батьків зрозуміло і доступно відповідати на запитання дітей — запорука взаєморозуміння.

Реалізація спільних заходів «Сім ’я і школа»

Основними завданнями спільних заходів є:

 • забезпечення духовної єдності поколінь;
 • забезпечення єдиних педагогічних вимог до виховання особистості дитини;
 • включення дитини в спільну роботу з дорослими;
 • виховання поваги до школи, батьків, вчителів, товаришів.

Діагностика реалізації заходів передбачає вивчення ставлення батьків до педагогічного процесу, конфліктності в системі «сім’я — школа», наявність та ефективність спільної діяльності дітей та дорослих, школи та сім’ї.

Прогнозуючим результатом цієї діяльності сім’ї та школи в педагогічному процесі, зменшення конфліктних ситуацій в навчально-виховному процесі.

У школі склалася система роботи з батьками та сім’ями. Проводяться батьківські збори, на яких розглядаються питання:

 • анкетування батьків;
 • турбота про виховання дітей — конституційний обов’язок батьків;
 • запобігання травматизму в школі та в позаурочний час;
 • безпека дорожнього руху;
 • школа і батьки, співпраця родини як необхідна умова розвитку дитини;
 • спілкування дитини в сім’ї;
 • авторитет, особистий приклад батьків в попередженні шкідливих звичок дітей;
 • обов’язки дитини в родині;
 • розвиток працездатності дитини в сім’ї;
 • позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на розвиток та здоров’я школярів;
 • виховання самоконтролю, вмінь самостійно удосконалювати знання, правильного оцінювання власних потреб і можливостей;
 • як їх розвивати. Не здібних дітей не буває;
 • мотивація і розвиток працездатності підлітка;
 • роль родини в подоланні негативних рис характеру;
 • психологічні особливості старшокласника.

З метою тісного взаємозв’язку школи і сім’ї та пропаганди серед батьків учнів педагогічних знань, у школі створено батьківський всеобуч, основними завданнями якого є спільна робота батьків і школи з комплексного виховання учнів, формування у них активної життєвої позиції, правильного розуміння громадського обов’язку і підготовки їх до самостійного життя. Заняття проводяться один раз на два місяці, залучаються до роботи всеобучу по четверо — п’ятеро батьків від кожного класу. У проведенні занять батьківського всеобучу беруть участь адміністрація школи, педагоги школи, лікарі, юристи, психолог, соціальний педагог.

На заняттях розглядаються питання, які цікавлять батьків, а саме:

 • права і обов’язки батьків, відповідальність батьків;
 • права дитини, кримінальна відповідальність неповнолітнього;
 • домашнє насильство;
 • тоталітарна сім’я;

дитячі психологічні травми, страхи, як їм запобігти;

 • проблеми підліткового віку;
 • заохочення і покарання дітей;
 • жорстокість у підлітків;
 • чому підліток стає «важким»;
 • спілкування в сім’ї;
 • взаємодія між дорослим і підлітком;
 • позитивні та негативні вчинки дітей;
 • психологічні та фізіологічні особливості хлопців і дівчат у підлітковому віці;
 • гігієна побуту, розумова та фізична праця підлітків у сям;
 • спілкування підлітків з дорослими та ровесниками;
 • типові помилки в сімейному вихованні. Як їм запобігти?
 • якщо дитина не хоче вчитися;
 • що робити коли дитина краде;
 • дитина і гроші;
 • погані звички;
 • портрет сучасної дитини;
 • вчимося вирішувати конфлікт та ін.

На батьківських зборах виступають представники кримінальної міліції, психолог, соціальний педагог, нарколог, лікарі, юристи, педагоги школи.

У школі працює піклувальна рада.

Сім’ї активно залучаються до шкільного життя. Батьківська Рада, яка збирається один раз на чверть, намічає шляхи вирішення важливих завдань.

У навчальному закладі є «Скринька довіри», куди батьки та діти можуть писати листи з побажаннями та зауваженнями.

Адміністрація практикує проведення батьківських зборів по паралелях. На початку 2015-2016 н.р. такі збори проведені у паралелях 5-х та 11-х класів.

Батьки у школі — почесні гості на кожному святі, концерті, змаганнях.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий