Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Скачати 1.78 Mb.

Сторінка 1/14 Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 1.78 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   14

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння

Кудацький О. М. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство «Полтавський завод медичного скла»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00480945

1.4. Місцезнаходження емітента

36008, Полтавська обл., Полтава, Фрунзе,158

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0532)508-777, (0532)508-780

1.6. Електронна поштова адреса емітента

referent@medicalglass.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата) 2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi ДКЦП та ФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці medicalglass.com.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X б) інформація про державну реєстрацію емітента X в) банки, що обслуговують емітента X г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 6. Інформація про загальні збори акціонерів X 7. Інформація про дивіденди X 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу X 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X в) інформація про зобов’язання емітента X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність X 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

1.д) Емiтент не належить до об’єднань пiдприємств. 1.е) ПАТ «Полтавський завод медичного скла» не проводило обстеження дiяльностi нiяким рейтинговим агенством.9 б) ПАТ «Полтавський завод медичного скла» облiгацiї не випускало i не придбавало. 9.в) ПАТ «Полтавський завод медичного скла» в 2011 роцi нiякi iншi цiннi папери не випускало.9.г) ПАТ «Полтавський завод медичного скла» не викупало власних акцiй в 2011 роцi. 9.г) ПАТ «Полтавський завод медичного скла» не має iнформацiї про похiднi цiннi папери.12. З боку третiх осiб будь -яких гарантiй не надавалось. 13. Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство «Полтавський завод медичного скла»

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ «ПЗМС»

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

36008

3.1.5. Область, район

Полтавська обл.

3.1.6. Населений пункт

Полтава

3.1.7. Вулиця, будинок

Фрунзе,158

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 №296640

3.2.2. Дата державної реєстрації

29.02.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

2 617 500

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

2 617 500

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКБ «Полтава-банк»

3.3.2. МФО банку

331489

3.3.3. Поточний рахунок

26001958

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ «Полтава-банк»

3.3.5. МФО банку

331489

3.3.6. Поточний рахунок

26004955 $

3.4. Основні види діяльності

26.15.0 — Виробництво та оброблення iнших скляних виробiв

24.11.0 — Виробництво промислових газiв

24.42.0 — Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5 Виробництво лiкарських засобiв АВ №501292 23.12.2009 Державна iнспекцiя з контролю за лiкарськими засобами 09.12.2014 Опис i/в

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Регiональне вiддiлення ФДМУ по Полтавськiй областi 22527015 36011, Полтавська обл., Полтавський р-н, Полтава, Ленiна,1/23 0 Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) Усього 0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) — 557

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) — 8

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) — 0

Фонд оплати працi — всього (тис.грн.) — 23039,3
Розмiр фонду оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився на 5635 тс.грн.
Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Кадрова полiтика Товариства тiсно пов’язана iз стратегiєю розвитку Товариства i є стабiльною та динамiчною та коригується вiдповiдно до змiн тактики пiдприємства, виробничої та економiчної ситуацiї. Найголовнiшим завданням у кадровiй роботi залишається формування високопрофесiйного колективу, здатного працювати на перспективу. В Товариствi зважено i обдумливо пiдходять до питання подбору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кудацький Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 382601 16.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

Харкiвський полiтехнiчний iнститут,спец.ел.апар.Харкiвський юридичний iнститут,спец.-правознавство

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ «ПЗМС»-комерц.директор з 1995 р, по 1997 р.З 1997 р. -голова правлiння

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
6.1.1. Посада

Заступник голови правлiння з комерцiйних питань

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартинова Валентина Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО 623454 22.08.2005 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження

1952

6.1.5. Освіта

Полтавський будiвельний iнститут,спец.-водопостач. i каналiзацiя

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

1991-1997 рр.-начальник ВМiЗ ВАТ «ПЗМС», з 1997 р. заступник голови правлiння

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

6.1.1. Посада

Заступник голови правлiння з технiчних питань

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Симонов Андрiй Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 142566 05.12.1997 Калiнiнський РВ Горлiвського МУ УМВС України в Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

Донецький полiтехнiчний iнститут,спец.-хiмiк-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 2003 р. гол.технолог ВАТ «ПЗМС», з 2006 р. заст.голови правлiння

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Олександр Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 382738 18.04.1997 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження

1950

6.1.5. Освіта

Український iнститут ринкових вiдносин i пiдпр.,спец.- фiнанси

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 1996 р. голова правлiння АБ «Полтава-банк»

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа та розмiр виплаченої винагороди не надала.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богатирьова Римма Львiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 653734 06.05.1998 Октябрський РВ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження

1947

6.1.5. Освіта

Вища; Український заочний полiтехнiчний iнститут,спец.-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правлiння , консультант з технологiчних питань

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Удовиченко Олена Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 910562 12.12.2008 Печерський РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження

1984

6.1.5. Освіта

Вища; Київський нацiональний економiчний унiверситет.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Провiдний економiст «Пiреус-банк»

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.
6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Слiпченко Юрiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 727535 14.09.1998 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

Вища; Українська юридична академiя ,спец. правознавство

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу ПАТ «Полтава-Банк»

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нелюбiн Вячеслав Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 304308 20.01.1997 Киiвський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження

1952

6.1.5. Освіта

Вища; Полтавський кооперативний iнститут ,спец.-економiка торгiвлi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник управлiння корпоративних фiнансiв

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Москаленко Тетяна Павлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 902118 15.04.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

6.1.4. Рік народження

1977

6.1.5. Освіта

Вища; Полтавський державний сiльськогосподарський iнститут.Спец.- менеджмент органiзацiй.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник вiддiлу економiчних дослiджень.

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Степаненко Надiя Федорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО 282180 08.10.2001 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1956

6.1.5. Освіта

Вища; Iнститут економiки та права.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ПАТ «Полтавський завод медичного скла»

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бобилков Олег Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 371849 26.03.1997 Ленiнський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

Вища;Полтавський кооперативний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правлiння ПАТ «Полтава-банк»

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Некрасов Леонiд Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 907542 28.04.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1983

6.1.5. Освіта

Вища; Академiя зовнiшньої торгiвлi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова наглядової ради ПАТ КВТФ «Кремтекс».

6.1.8. Опис

Непогашенi судимостi у посадових осiб Товариства за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства , та внутрiшнiх положеннях.

Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди особа не надала.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   14
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий