Реферат циклу наукових праць «Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії І старінні»

В результаті аналізу можливих засобів кардіопротекції нами було обрано два види корекції: фізіологічне (помірні фізичні навантаження) та фармакологічне
Реферат циклу наукових праць «Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії І старінні»

Скачати 120.15 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 120.15 Kb. РЕФЕРАТ

циклу наукових праць

“Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні”
виконаного авторським колективом у складі

к.мед.н., н.с. Дорофеєвої Наталі Олександрівни

м.н.с. Драчука Костянтина Олеговича

(Інститут фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України).

Однією з найбільш значних соціальних тенденцій ХXI сторіччя є старіння населення. За даними ВООЗ з 2000 до 2050 рр. частка населення світу віком понад 60 років збільшиться вдвічі. Прогресивне зниження функціональних резервів серцево-судинної системи у людей похилого віку підвищує ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи. Артеріальна гіпертензія є найбільш поширеним захворюванням серцево-судинної системи. За даними ВООЗ, кожна третя доросла людина на планеті має підвищений артеріальний тиск. В Україні артеріальною гіпертензією страждає більше 12 млн. осіб [Коваленко В.М.,2014]. Незважаючи на багаторічні дослідження, артеріальна гіпертензія та її ускладнення залишаються серед головних причин смертності в усьому світі [WHO, 2015, Коваленко В.М., 2014]. Багато авторів вказують на ключову роль оксидативного і нітрозативного стресу в патогенезі артеріальної гіпертензії і старіння [Yang Y.K., 2015, Forstermann U.,2010]. Актуальною задачею є пошук нових кардіопротекторів, які б блокували розвиток біохімічних і фукціональних порушень серця при артеріальній гіпертензії і старінні і запобігали зростанню смертності української популяції від серцево-судинних ускладнень. В результаті аналізу можливих засобів кардіопротекції нами було обрано два види корекції: фізіологічне (помірні фізичні навантаження) та фармакологічне (за допомогою донору введення сірководню та ендотеліального моноцит-активуючого фактору (EMAPII) .

Мета даного циклу робіт полягала в вивченні ролі мітохондріальної дисфункції, окисного і нітрозативного стресу, функціональних порушень серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні і використання нових засобів кардіопротекції для запобігання цих порушень.

Наукова новизна даного циклу робіт полягає у проведенні комплексного дослідження чинників, що зумовлюють розвиток артеріальної гіпертензії і старіння. Отримані нові дані щодо особливостей функціонування мітохондрій серця у спонтанно гіпертензивних щурів. Вперше встановлено, що у щурів з генетично детермінованою артеріальною гіпертензією мембранний потенціал мітохондрій був достовірно зниженим. Вперше виявлено, що поріг відкриття мітохондріальної пори у щурів зі спонтанною гіпертензією був знижений в порівнянні з контролем. Запропонован механізм утворення енергодефіциту мітохондрій у спонтанно гіпертензивних щурів. Встановлено зменшення ефективності механізму Франка — Старлінга у щурів зі спонтанною гіпертензією. Показано, що при старінні і гіпертензії в серці щурів спостерігається оксидативний і нітрозативний стрес, порушення спряження сNOS і розвиток мітохондріальної дисфункції. Встановлено, що кардіопротекторний вплив сірководню і фізичних навантажень на функцію серця здійснюється за рахунок зниження оксидативного і нітрозативного стресу, відновлення спряження сNOS і синтезу оксиду азоту. Доведено, що введення донору сірководню спонтанно гіпертензивним і старим щурам нормалізує синтез NO і попереджає відкриття мітохондріальної пори і відновлює ендотелій залежне розслаблення гладеньких м’язів грудної аорти. Вперше виявлено перспективність застосування ендотеліального моноцит-активуючого фактору (EMAPII), що має високу ефективність у відновленні спряженого стану конститутивних NO-синтаз, збільшенні синтезу NО і покращенні функціонального стану серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні.

Практична значимість одержаних результатів. Дана робота має насамперед велике фундаментальне значення, оскільки поширює знання про роль оксидативного і нітрозативного стресу, мітохондріальної дисфункції (зумовленою утворенням мітохондріальних пор транзиторної проникності, зниженням мітохондріального потенціалу і синтезу АТФ) у патогенезі артеріальної гіпертензії і старіння. Отримані дані чітко вказують на безпосередню участь оксидативного і нітрозативного стресу і роз’єднання спряження конститутивних NO-синтаз у реалізації функціональних порушень серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні. Кардіопротекторні механізми помірних фізичних тренувань, сірководню та EMAПII при старінні і гіпертензії спрямованні на подалання оксидативного і нітрозативного стресу, мітохондріальної дисфункції, відновлення синтезу NO і АТФ. Окрім теоретичного, отримані результати мають важливе практичне значення. Зокрема, результати проведених досліджень вказують на можливість попередження функціональних порушень серця і судин за допомогою тривалих помірних фізичних навантажень і впливу на окисний метаболізм і работу мітохондрій. Внаслідок проведених досліджень отримано вагомі наукові дані, що виявляють перспективність застосування донору сірководню, як профілактичного і лікувального засобу, що має високу ефективність в усуванні мітохондріальної дисфункції, пригніченні утворення мітохондріальних пор у відповідь на дію Ca2+, а також у відновленні синтезу NO і ендотелій залежного розслаблення гладеньких м’язів аорти при артеріальній гіпертензії і старінні. А також перспективним є використання ендотеліального моноцит-активуючого фактору (EMAPII), як профілактичного і лікувального засобу, що має високу ефективність у відновленні спряженого стану конститутивних NO-синтаз, порушеному при артеріальній гіпертензії і старінні, збільшенні синтезу NО і покращенні функціонального стану серця і судин. Отримані результати є основою для терапевтичних підходів, спрямованих на зменшення смертності української популяції від серцево-судинних ускладнень, а також розробки нових фармакологічних препаратів для профілактики та лікування артеріальної гіпертензії.

Впровадження результатів дослідження. В порівнянні з вітчизняними і зарубіжними аналогами препаратів, які спроможні відновлювати спряження конститутивних NO-синтаз і знижувати оксидативний стрес при артеріальній гіпертензії і старінні але потребують досить тривало використання, і мають короткотривалий ефект. Основною перевагою ендотеліального моноцитоактивуючого фактору ІІ перед іншими є швидка дія і ефект після одноразового внутрішньовенного ведення, зниження показників оксидативного і нітрозативного стресу в аорті і в серці, позитивний вплив на функціональний стан серця і судин. Тому є вагомі підстави пропонувати використання EMAP II, як потужний засіб для корекції дисфункції серцево-судинної системи, викликаних порушеннями в системі синтезу оксиду азоту, активації оксидативного і нітрозативного стресу і розвитку мітохондріальної дисфункції при старінні і гіпертензії. Еффективність і економічні підстави для розробки лікарських препаратів на основі ендотеліального моноцитоактивуючого фактору ІІ викладені в патенті (заява № у201511192 від 13.11.2015), який знаходиться на розгляді.

Даний цикл робіт об’єднує у собі результати комплексних досліджень, що дають змогу пояснити причини розвитку артеріальної гіпертензії і старіння, в основі яких лежить розвиток оксидативного і нітрозативного стресу і мітохондріальної дисфункції, порушення синтезу NO. Вагомі наукові здобутки представленого циклу робіт окреслюють нововиявлені шляхи ендогенної кардіопротекції, завдяки яким відновлюється функціональний стан серця і судин при артеріальній гіпертензії і старінні.

Матеріали комплексу робіт висвітлені в 43 наукових публікаціях (з них 42 реферованих та 1 поданий патент). Загальний індекс цитування робіт претендентів —11.

Загальна кількість публікацій, в яких відображена робота

Статті

 1. Дорофеєва Н.О., Гошовська Ю.В., Сагач В.Ф. Мембранний потенціал мітохондрій серця і швидкість споживання кисню у щурів із генетично детермінованою артеріальною гіпертензією//Фізіологічний журнал.-2011.-том 57,№3.-С.3-9.
 2. Дорофеева Н.А., Сагач В.Ф Влияние сероводорода на функционирование митохондрий сердца спонтанно гипертензивных крыс//Актуальні проблеми транспортної медицини.-2012.-№2(28).-С.116-119.
 3. Дорофеєва Н.О., Кузьменко М.О., Сагач В.Ф. Кардіогемодинаміка і еффективність механізму Франка-Старлінга у щурів зі спонтанною гіпертензією//Фізіологічний журнал.-2012.-№4.-С. 44-51.
 4. Dorofeyeva N., Goshovska Y.V., Sagach V.F. Mitochondrial Membrane Potential and Oxygen Consumption in Spontaneusly Hypertensive Rats//International Journal of Physiology and Pathophysiology.-2012.-V.3, №1.-P.61-68.
 5. Дорофеєва Н.О., Кузьменко М.О., Сагач В.Ф. Вплив донору сірководню на функцію серця спонтанно гіпертензивних щурів //Таврический мед.-биол. Вестник.-2012.- №3,ч.1(59).-С.92-94.
 6. Н. А. Струтинська, Н.О.Дорофеєва, Г. Л. Вавілова, В. Ф. Сагач Підвищена чутливість мітохондріальної пори до індуктора Са2+ у серці щурів зі спонтанною гіпертензією//Фізіологічний журнал.-2012.-№6.- С. 3-8.
 7. Струтинська Н.А., Дорофеєва Н.О., Вавілова Г.Л., Сагач В.Ф. Сірководень пригнічує кальційіндуковане відкривання мітохондріальної пори у серці щурів зі спонтанною гіпертензією//Фізіологічний журнал.-2013.-№1.-С. 3-10.
 8. Дорофеева Н.А., Кузьменко М.А., Таланов С. А., Копьяк Б.С.,Сагач В.Ф. Влияние различных режимов физической нагрузки на кардиогемодинамику крыс / Фундаментальные науки-медицине: материалы Междунар. науч. конф., Ч.1 /Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т физиологии.-Минск: Беларус. навука, 2013.-С.225-229.
 9. Dorofeyeva N., M.O. Kuzmenko, Sagach V.F. Cardiohemodynamics and Efficiency of the Frank-Starling Mechanism in Spontaneously Hypertensive rats// International Journal of Physiology and Pathophysiology.-2013.-V.4, №1.-P.17-26
 10. Strutynska N.A., Dorofeyeva N., Vavilova G.L., Sagach V.F Hydrogen sulfide inhibits on Calcium-induced mitochondrial permeability transition pore opening in the heart of spontaneously hypertensive rats// International Journal of Physiology and Pathophysiology.-2013.-V.4, №4.-P.1-11.
 11. Дорофеєва Н.О, Драчук К.О., Сагач В.Ф. Кардіогемодинаміка та ефективність механізму Франка-Старлінга у щурів за умов старіння// Фізіологічний журнал.-2014.-№6.-С. 10-17.
 12. Драчук К.О., Коцюруба А.В., Базілюк О.В., Степаненко Л.Г., Сагач В.Ф. Пропаргілгліцин відновлює ендотелійзалежне розслаблення гладеньких м’язів аорти у старих щурів. Фізіол. журн., 2014, 60(4), 3-11
 13. Дорофеева Н.А., Таланов С.А., Копьяк Б. С., Дорофеев А.Э., Сагач В.Ф. Влияние различных режимов физической нагрузки на функциональное состояние сердца //«Олимпийский спорт и спорт для всех» XVIII Международный конгресс. Материалы конгресса.-Алматы: КазАСТ,2014.-Т.3.-С.113-117.
 14. Драчук К.О., Коцюруба А.В., Добровольский Ф.В., Сагач В.Ф. Ингибирование цистатионин-ɣ-лиазы увеличивает эндотелийзависимое расслабление гладких мышц аорты старых крыс // Материалы VIII международной научно-практической конференции «Дисфункция эндотелия: экспериментальные и клинические исследования». Беларусь, Витебск, 2014, с.207-209.
 15. Драчук К.О, Дорофеєва Н.О, Коцюруба А.В., Сагач В.Ф Вплив модуляції синтезу H2S пропаргілгліцином на показники кардіогемодинаміки у старих щурів// Фізіологічний журнал.-2015.-№4.-С. 35-40.
 16. А.В.Коцюруба, Н.O.Дорофеєва, В.Ф.Сагач Неспряження конститутивних NO-синтаз викликає окисний стрес та порушення кардіогемодинаміки при гіпертензії (частина I) // Фізіологічний журнал.-2015.-№3.-С. 3-10.
 17. Н.O.Дорофеєва, А.В.Коцюруба, Л.А.Могильницька, А.Е.Малина, О.І.Корнелюк, В.Ф.Сагач Ендотеліальний моноцит активуючий фактор II відміняє окисний стрес та не спряжений стан конститутивних NO-синтаз і викликане ними порушення кардіогемодинаміки при гіпертензії (частина II)// Фізіологічний журнал.-2015.-№3.-С. 11-18.
 18. Nataliya A. Dorofeyeva, Konstantin O. Drachuk, Vadim F. Sagach. Cardiohemodynamics and Efficiency of Frank-Starling Mechanisms in Aging. IJPP, 2015, 6(4), 1-12.
 19. Н.O.Дорофеєва, А.В.Коцюруба, Б.С.Коп’як, В.Ф.Сагач Фізичне тренування відновлює спряжений стан конститтивних NO-синтаз та кардіогемодинаміку при гіпертензії (Частина III)// Фізіологічний журнал.-2015.-№4.-С. 11-21.
 20. Драчук К.О., Коцюруба А.В., Сагач В.Ф. Донор сірководню NaHS відновлює конститутивний синтез NO та ендотелійзалежне розслаблення в аорті старих щурів. Фізіол. журн., 2015, 61(6), 3-11.
 21. Konstantin O. Drachuk, Anatolii V. Kotsuruba, Olga V. Bazilyuk, Lyubov G. Stepanenko, Vadim F. Sagach. Propargylglycine Restores Endothelium-Dependent Relaxation of Aortic Smooth Muscle in Old Rats. IJPP, 2015, 6(3), 203-212.

Тези

 1. Дорофеева Н.А. Особенности митохондриального потенциала у спонтанно гипертензивных животных // Журнал «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики», Запоріжжя. – 2010.- № 3.- том 28.- С.4.
 2. Дорофеєва Н.О. Деякі особливості функціонування мітохондрій серця у спонтанно гіпертензивних щурів// Журнал Український науково-медичний молодіжний журнал, Київ. — 2010.- №4. -С.525.
 3. Дорофеєва Н.А. Особенности деятельности митохондрий сердца у крыс с генетически детерминированной артериальной гипертензией //Журнал Вестник Российского государственного медицинского университета. Периодический медицинский журнал.Москва- 2011.-№1.-С.14
 4. Dorofeyeva N. Changes functional parameters of mitochondria in spontaneously hypertensive rats//Folia medica Cassoviensia.-2011.-tomus 66, №1.-Suppl. 1.-P. 48-49.
 5. Дорофеєва Н.О. Вплив сірководню на мітохондріальне дихання серця щурів//Фізіологічний журнал.-2011.-том 57,№5.-С.116-117
 6. Дорофеева Н.А., Кузьменко М.А., Сагач В.Ф. Влияние сероводорода на показатели кардиогемодинамики в норме и при гипертензии//Физиология кровообращения: V Всероссийская с международным участием школа-конференция.-Москва, 2012.: сборник тезисов.-М.:МАКС Пресс,2012.-С.54-55.
 7. Dorofeyeva N., Strutynska N.A.,Vavilova G.L., Sagach V.F. Effect of hydrogen sulfide on Ca2+ -induced mitochondrial permeability transition pore opening in spontaneously hypertensive rats// II International symposium”Molecular mechanism of synaptic transmission regulation”.-2012.-P.38-39.
 8. Dorofeyeva N., Sagach V.F. The role of hydrogen sulfide in heart function disturbances of spontaneously hypertensive rats// European Heart Journal.-2013.-№34(Abstract Supplement).-P.756.
 9. Dorofeyeva N., Sagach V.F. The role of hydrogen sulfide in mitochondrial dysfunction and heart function disturbances of spontaneously hypertensive rats// European Journal of Heart Failure.-2013.- Lisbon.-V.15.-Suppl.1.-P.1327.
 10. Дорофеєва Н.О., Охай І.Ю. Особливості мембранного потенціалу мітохондрій при дії різних режимів фізичного навантаження //В кн.:III Conference of young scientists ”Physiology: from Molecules to Organism”, Kiev.-2013,c.56
 11. N.A. Dorofeyeva, V.F. Sagach  Influence of physical training and hydrogen sulfide on heart function changes of spontaneously hypertensive rats//European Journal of Heart Failure.-2014.-V.16 (Suppl.2).- P.199.
 12. K. Drachuk, A. Kotsjuruba, V. Sagach. Blockade of cystathionine gamma-lyase increases endothelium-dependent relaxation of aortic smooth muscles in old rats // Frontiers in Cardiovascular Biology 2014, Barcelona, Spain 04 – 06 July, 2014.
 13. Konstantin O. Drachuk, Anatoliy V. Kotsjuruba, Vadim F. Sagach. Inhibition of cystathionine gamma-lyase increases endothelium-dependent relaxation of aortic smooth muscles in old rats // 3rd International Conference on Hydrogen Sulfide in Biology and Medicine, June 4-6, 2014, Kyoto, Japan. Nitric Oxide, 39, p.35–36.
 14. Дорофеєва Н.О., Таланов С.О.,Драчук К.О., Сагач В.Ф. Вплив тривалого фізичного навантаження на показники кардіогемодинаміки щурів зі спонтанною гіпертензією. //Фізіологічний журнал.-2014.-том 60,№3.-С.86-87.
 15. Драчук К.О., Коцюруба А.В., Струтинська Н.А., Сагач В.Ф. Парадоксальні ефекти інгібітора синтезу сірководню // XIX з’їзд українського фізіологічного товариства з міжнародною участю. Львів, 2015, 24-25 травня. Фізіол. журн, 2014, 60(3, додаток), с.89.
 16. Драчук К.О., Дорофеєва Н.О., Сагач В.Ф. Дослідження кардіогемодинаміки та гетерометричної регуляції серця у старих щурів in vivo // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Вінниця, 2014, с.13
 17. Dorofeyeva N.A., Kotsiuruba A.V., Sagach V.F Effect of physical training on cardiac mitochondria and heart function in hypertension// Abstract book International symposium Young researchers in biosciences,Cluj-Napoka.Romania,2015,p.17.
 18. Грицюк І., Драчук К.О., Дорофеєва Н.О. Вплив фізичних тренувань на ендотелій-залежне розслаблення гладеньких м’язів грудної аорти у спонтанно гіпертензивних щурів//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології.-Запоріжжя-с.43.
 19. Sagach V.F, Dorofeyeva N.A, Kotsuruba A.V., Mogylnytska L., Kornelyuk A.I. Effect of EMAP II on eNOS coupling and heart function in hypertension// ISHR-ES Absracts book,Bordeaux,2015,P.86.
 20. K.О. Драчук, А.В. Коцюруба, В.Ф. Сагач. Вплив донора сірководню (NaHS) на ендотелійзалежне розслаблення старих щурів // Матеріали науково-практичної конференції «Ендотеліальна дисфункція при вік-залежній патології: діагностика, профілактика, лікування». Київ, 12-13 листопада 2015. Кровообіг та гемостаз, 2015, 1-2, с.78-79.
 21. Drachuk K.O. Effect of blocking of the CSE-associated hydrogen sulfide synthesis pathway on cardiohemodynamics in old rats // Intarnational student congress of (bio)mediacal sciences ISCOMS 2015, 2-5 June 2015, Groningen, Netherlands.

Державний патент:

Н.O.Дорофеєва, А.В.Коцюруба, Л.А.Могильницька, А.Е.Малина, О.І.Корнелюк, В.Ф.Сагач Спосіб відновлення спряження конститутивних NO-синтаз при артеріальній гіпертензії // Міністерство освіти і науки, Державний департамент інтелектуальної власності.

(подано патент заява № у201511192 від 13.11.2015)

Автори

н.с. відділу фізіології кровообігу

Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

НАН України, к.мед.н. Н.О.Дорофеєва
м.н.с. відділу фізіології кровообігу

Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

НАН України К.О.Драчук
Підписи підтверджую:

Вчений секретар Інституту фізіології

ім. О.О. Богомольця HAH України к.б.н. В.М. Києнко

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий