Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом

Жук В. В., ст наук співр лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки напн україни керівник творчої групи
Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом

Скачати 2.8 Mb.

Сторінка 1/15 Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 2.8 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   15

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

лабораторія сурдопедагогіки
Гриф Міністерства освіти і науки України

від 12.04.2013 №1/11-6942

СТЕЖКИ У СВІТ

ПРОГРАМА

розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом

2013

Програма створена колективом авторів:

Жук В.В., ст.наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України — керівник творчої групи;

Литовченко С.В., к.п.н., ст.наук.співр., вчений секретар, завідувач лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України — керівник наукової теми.
Жук В.В., ст.наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України — вступ;

Максименко Н.Л., наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України – характеристика етапів розвитку;

Жук В.В., ст.наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України — мовленнєва лінія;

Литвинова В.В., ст.наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України; Таранченко О.М., к.п.н., ст.наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України – пізнавальна лінія;

Шевченко В.В., к.п.н., ст.наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Савчук О. О., директор Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1 – фізична лінія;

Борщевська Л.В., к.псих.н., ст.наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України – художньо-естетична лінія;

Литовченко С.В., к.п.н., ст.наук.співр., вчений секретар, завідувач лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України – особистісна лінія;

Федоренко О.Ф., наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України – розвиток слухового сприймання і формування вимови.

Литовченко С.В., к.п.н., ст.наук.співр., вчений секретар, завідувач лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України , Жук В.В., ст.наук.співр. лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Козлова Т.О., вчитель музичної ритміки школи-інтернату №18 для дітей зі зниженим слухом м. Києва – музично-ритмічний розвиток.

Рецензенти:

Данілавічютє Еляна Анатоліївна – завідувач лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;

Савчук Олена Орестівна — директор Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру №1

Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом „Стежки у Світ” є програмою нового типу, яка розроблена згідно сучасних світових та вітчизняних освітніх тенденції. Вона грунтується на концептуальних положеннях, розроблених колективом співробітників лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Серед них: гнучкість прграмних вимог, варіативність форм навчання, методичних підходів, індивідуальний добір комунікативних засобів, етапність розвитку, зумовлена поєднанням дії різних чинників (стан слуху, своєчасність та ефективність слухопротезування, спеціальної допомоги, мовні традиції родини та ін.), а не лише віком та роком навчання дитини, розвивально-корекційна спрямованість організації життєдіяльності та ін.

Структурно документ побудований у відповідності до етапів розвитку дитини. Такий підхід дозволяє врахувати вплив низки важливих чинників (фізичних, медико-технічних, психолого-педагогічних) на різних стадіях розвитку, зорієнтуватися на можливості й потенціал кожного малюка, втілює диференційований підхід.

Програма призначена для використання у спеціальних дошкільних установах для дітей зі зниженим слухом, спеціальних групах для дітей зі зниженим слухом при дошкільних закладах загального типу, дошкільних закладах з інклюзивною формою навчання, центрах раннього втручання, реабілітаційних центрах та родинах, які виховують дітей з порушеннями слуху.

ЗМІСТ
Вступ ________________________________________________________ 4

Характеристика етапів розвитку __________________________________ 26

Мовленнєва лінія розвитку ______________________________________ 32

Пізнавальна лінія розвитку _______________________________________79

Фізична лінія розвитку __________________________________________147

Художньо-естетична лінія розвитку _______________________________ 220

Особистісна лінія розвитку ______________________________________ 253

Розвиток слухового сприймання і формування вимови________________283

Музично-ритмічний розвиток_____________________________________317

Рекомендована література ________________________________________346

ВСТУП
Умисне формування людей по відомим

зразкам – не плідне, не законне і не можливе …

Чим ви доведете право однієї людини

робити з інших людей таких, яких їй хочеться?

Л. Толстой (1862)

Шановні педагоги і батьки, програма, що перед вами, суттєво відрізняється від попередніх аналогічних документів як за своєю концепцією, так і за змістовим наповненням й структурним оформленням.

У назві програми автори заклали символічний смисл. Передбачається, що практичне втілення програмних рекомендацій допоможе дитині зі зниженим слухом прокласти умовні стежки до світу людей, природи і самого себе. Ці стежки можуть бути різними. Важливо, щоб вони приводили до гармонійного розвитку, позитивного самопочуття, створювали передумови для соціальної та особистісної реалізованості. Звідси і назва програми — „Стежки у світ”.
Концептуальні положення
Концептуальні положення, що лягли в основу програми, такі:

 1. Розвивально-корекційна спрямованість організації життєдіяльності дитини.
 2. Варіативність підходів та методів, які використовуються у роботі з дітьми.
 3. Гнучкість вимог до рівня розвитку дитини.
 4. Особистісна зорієнтованість виховного та навчального процесу.
 5. Реалізація компетентнісної парадигми.

Програма націлює на таку організацію життєдіяльності дитини, яка забезпечує розвиток і виховання дошкільника зі зниженим слухом в широкому сенсі. Передбачається, що завдання, на розв’язання яких націлює програма, виконуються під час всієї життєдіяльності дитини завдяки доцільній організації життя, а не лише на спеціально організованих заняттях. Це загальнорозвиткові, навчальні, корекційні, виховні завдання, що у комплексі покликані забезпечити формування компетентностей, необхідних для життєдіяльності та подальшого навчання. Відтак, програмні рекомендації розраховані на роботу тих дорослих, які відіграють важливу роль у житті дитини: педагогів (сурдопедагога, вихователя, психолога) та батьків.

Одним з традиційних для сурдопедагогіки є питання добору підходів та методів навчання й виховання.

Для світової і вітчизняної історії сурдопедагогіки притаманне протистояння різних методів навчання дітей з порушеннями слуху. Для прикладу досить згадати співіснування чистого усного та жестового методів, наукові суперечки в межах комбінованих підходів (неузгодженість у питаннях: з якої мови починати? на якому етапі підключати другу мову? яку з мов використовувати як основну, а яку як допоміжну? та ін.). У ті чи інші часи на рівні однієї держави або на міждержавному рівні визнавали прогресивними одні підходи і заперечували доцільність інших, а підхід, визнаний найкращим, ставав не лише провідним, а й єдиним. За таких умов розвиток альтернативних підходів був практично не можливим.

Тривалий час уніфікація підходів та методів навчання розглядалася як позитивна риса освітньої системи.

Для сучасної світової сурдопедагогіки характерне співіснування різних підходів. Наявність як очевидних переваг, так і нерозв’язаних питань в межах кожного із них, на нашу думку, свідчить про те, що не існує однієї універсальної методики, яка була б ідеальною для всіх дітей з порушеннями слуху і відповідала б запитам та очікуванням усіх батьків.

Запровадження різних підходів, їх індивідуальний добір для кожної дитини у кожній життєвій (навчальній чи побутовій) ситуації є одним з напрямів осучаснення системи освіти дітей з порушеннями слуху.

Табл. 1. Застосування методичних підходів у традиційній та сучасній системі освіти дошкільників з порушеннями слуху

традиційна система оновлена система

уніфікація методичних підходів

варіативність методичних підходів

На зміну навчально-виховного процесу, спрямованого одразу на всіх вихованців групи приходить максимально індивідуалізований процес, зорієнтований на кожну конкретну дитину (обсяг матеріалу, спосіб його подачі та презентації знань дитиною, темп засвоєння, проміжні здобутки тощо).

Табл. 2. Курикулум у традиційній та оновленій системі освіти дошкільників з порушеннями слуху

традиційна система оновлена система

єдина програма

варіативні програми, в тому числі індивідуальні, адаптовані, модифіковані

єдиний Типовий навчальний план

варіативні навчальні плани,

індивідуальні навчальні план

навчальні посібники єдиного зразку

різні навчальні посібники

У контексті осучаснення курикулуму (пакет програм, планів та посібників, запропонований і затверджений освітніми інституціями) нового значення та місця набуває програма. Програма минулих поколінь традиційно являла собою документ, який на державному рівні жорстко регламентує зміст навчального матеріалу, час його вивчення з кожного розділу або теми, а, відтак, і темп його засвоєння дітьми, визначає перелік вмінь та навичок, які повинні опанувати діти того чи іншого віку.

Наша програма – документ, який не має декларативного характеру, не орієнтує педагога на кількісні показники суми знань, вмінь та навичок, які мають опанувати всі діти в одному віці за однаковий проміжок часу. Натомість вона містить обов’язкові напрями роботи з дітьми, що націлюють дорослих на формування у дітей життєвих компетентностей, пізнання світу та визначення свого місця у ньому, засвоєння способів отримання знань та навичок їх практичного використання.

На відміну від концепції інтенсифікації дитячого розвитку, згідно якої позитивний результат розуміють як максимальну кількість знань, умінь і навичок, які опанувала дитина з максимальної кількості напрямів у наймешому віці, ми пропонуємо оптимізувати навантаження, індивідуалізувати його для кожної дитини у кожній ситуації, визначити таке співвідношення активної діяльності відпочинку, живого, природного спілкування, яке б зберігало психологічне та фізичне здоров’я, було екологічним і, водночас, мало доцільний пізнавальний потенціал. Самоцінність дошкільного дитинства, як надважливого етапу у становленні особистості, на думку авторів, не повинна нівелюватися форсованим навчанням, що компенсує втрачений через несвоєчасну медико-технічну та психолого-педагогічну підтримку час. Принцип ампліфікації реалізується у програмі через доцільне використання потенціалу кожного періоду розвитку дитини.

Програма закликає спрямувати зусилля на виховання свідомої особистості, з почуттям власної гідності, яка здатна до самовизначення, для якої характерна самоповага і повага інших, щоб жити у згоді з собою та оточуючими.

В основу програми покладено наступні принципи:

  • оптимальної організації та змістового наповнення навчально-виховного процесу,
  • універсальності концептуальних підходів (незалежно від виду закладу, етапу розвитку, форми отримання освіти тощо) та варіативності методик навчання,
  • особистісної зорієнтованості,
  • компетентнісного підходу,
  • пріоритету екології особистості,
  • пріоритету засвоєння способів отримання знань та їх гнучкого застосування над максимальним накопиченням знань,
  • інтеграції змістових напрямів.

Принцип оптимальної організації та змістового наповнення означає доцільне визначення обсягу матеріалу, форми роботи, часу проведення заняття, добору мовленнєвого матеріалу, форм та видів мовлення для конкретної дитини у конкретний час. Такий підхід дозволяє уникнути формалізації розвитку, навчання і життєдіяльності дитини в цілому, врахувати специфіку кожної дитини.

Принцип універсальності концептуальних підходів (незалежно від форми навчання, етапу розвитку дитини, виду дошкільного закладу тощо) та варіативності методик навчання розуміємо як можливість і доцільність застосовувати засадничі аспекти за різних організаційних умов, через використання різних методів та прийомів.

Особистісна зорієнтованість передбачає максимальне врахування особливостей дитини, як мовленнєвих, так і пізнавальних та соціально-особистісних та таку організацію життєдіяльності малюка, яка є найбільш прийнятною для конкретної дитини.

Не максимальна кількість знань, умінь та навичок дитини є основною метою розвитку дошкільника, а формування позитивних особистісних рис, життєвих компетентностей, серед яких надзвичайно важливе значення має комунікативно-мовленнєва компетентність у всіх її соціальних та мовних проявах.

Принцип пріоритету екології особистості означає, що предметом особливої уваги педагогів та батьків дитини є буття малюка у гармонії з собою та світом людей, природи, предметів, всього, що оточує. Для цього варто звести до мінімуму стресогенні фактори, методи виховання, які пригнічують гідність, руйнують впевненість у собі, сформувати безпечне для фізичного і психологічного стану середовище.

Відомо, що для дошкільників з порушеннями слуху є характерними розбіжності між кількісними показниками вивченого матеріалу та здатністю застосовувати знання у житті. Це, зокрема, має свій прояв у кількості вивчених мовленнєвих одиниць та якісними показниками їх використання під час мовленнєвого спілкування. Слова, словосполучення та речення, заучені у штучних умовах заняття, часто не вживаються дитиною у природних умовах спілкування, повною мірою не стають інтелектуально-комунікативним надбанням дитини. Попередити таке становище покликане втілення принципу пріоритету засвоєння способів отримання знань та їх гнучкого застосування над максимальним накопиченням мовних знань, що відбувається у штучних умовах.

Принцип інтеграції змістових напрямів у програмі втілюється через її структурування за основними лініями розвитку дитини (фізичний, пізнавальний, мовленнєвий, особистісний, художньо-естетичний).

Пропонуються наступні шляхи для виконання завдань, передбачених програмою:

  • використання різних умов для навчання, виховання і розвитку дитини (природних побутових, життєвих, навчальних, ігрових ситуацій);
  • використання різних форм педагогічного впливу (заняття, повсякденне життя, ігри, забави тощо);
  • застосування різних методичних прийомів, притаманних різним підходам та методичним системам з урахуванням навчальної доцільності, особливостей розвитку, можливостей, дітей, сімейних традицій (зокрема мовних), очікувань та побажань батьків;
  • дотримання природних закономірностей пізнавального розвитку, а також особистих потреб та інтересів дитини;
  • використання різних форм і видів мовленнєвої діяльності, добір яких здійснюється індивідуально у кожній життєвій та навчальній ситуації, виходячи з навчально-розвивальної доцільності, попереднього досвіду, можливостей дитини, очікувань та запитів родини;
  • єдність цілей та узгодженість дій щодо виховання, навчання і розвитку дитини для всіх дорослих учасників виховного процесу;
  • навчання словесного мовлення за різних умов його пред’явлення та використання у природних ситуаціях, різних видах діяльності дитини, що відповідають її потребам, бажанням, інтересам.

  Підхід, який запропоновано авторами програм, передбачає максимальну гнучкість, варіативність, інтегрованість і, водночас, індивідуалізованість педагогічного впливу, його наскрізний характер, не обмежений заняттями, залучення до розв’язання завдань не лише педагогів, а й батьків та найближчого оточення дитини. Програма не містить жорсткого регламентування часу, тематики, натомість надає педагогам і батькам право вибору тематики, розподілу часу, добору методів та прийомів роботи.
  Структура та розподіл матеріалу
  Одиницями структурування програми є лінії розвитку та етапи розвитку дитини. Етапність періодів, яка представлена у програмі, відображає ближню і дальню перспективу розвитку дитини зі зниженим слухом.

  Дошкільники зі зниженим слухом суттєво різняться за багатьма показниками:

  • ступінь втрати слуху,
  • час виникнення порушення,
  • час, коли розпочато навчання,
  • вроджені задатки,
  • наявність супутніх розладів,
  • соматичний стан,
  • навчальний потенціал дорослих членів родини та їх ступінь участі у навчанні, вихованні і розвиткові дитини та низка інших.

  Залежно від поєднання різних чинників можливості дитини в опануванні знань та темпах розвитку можуть бути меншими або більшими. Певного результату одна дитина може досягти у 2, інша — у 3, 5 років. Крім того, за різними показниками розвитку дитина зі зниженим слухом може знаходитися на різних рівнях, що вносить певну специфіку у визначення її психологічного віку. Уніфіковані за віком (як фізичним, так і психологічним) програми формалізують педагогічний процес, але не враховують особливостей конкретної дитини, тому можуть гальмувати розвиток одних або знижувати самооцінку інших. Саме тому автори програми структуровали її не за віком (фізичним чи психологічним), а за етапами, які дитина може проходити у своєму власному темпі (наприклад: за один рік, два роки, кілька місяців), в різному віці. Обов’язковою визнається лише послідовність проходження етапів, оскільки вона є логічно зумовленою і природною. Поділ змісту програми для дошкільників зі зниженим слухом за віком дитини (як і за роками навчання), традиційний для програм минулих поколінь, не відповідає сучасним світовим тенденціям та поглядам вітчизняних науковців. Етапність розвитку дитини, яка відображена у програмі, не прив’язана до віку дошкільника зі зниженим слухом, як і до років навчання через суттєві розбіжності у розвиткові дітей одного віку, його нерівномірність й індивідуальний характеру, зумовлені впливом низки чинників (фізичних, медико-технічних, психолого-педагогічних) на розвиток малюка на різних його стадіях.

  Розподіл навчального матеріалу носить рекомендаційний характер. Передбачене право педагога вносити корективи, продиктовані принципом оптимальності за конкретних навчальних умов. Обсяг навчального матеріалу для засвоєння за той чи інший час добирається індивідуально, адже для кожної дитини характерний свій темп роботи, який не є постійним, необхідна різна кількість повторень та завдань для закріплення. У такий спосіб можна попередити гальмування розвитку в одних випадках та уникнути надмірного навантаження, яке є сутєвим стресогенним чинником, у інших.

  Програмою передбачена рання допомога дітям, від початку життя до трьох років.

  Традиційно основною формою навчально-виховного процесу вважалося спеціально організоване заняття. У нових програмах закладено бачення, що націлює на пролонгований постійний педагогічний вплив під час всієї життєдіяльності дитини для вирішення всіх навчальних, виховних, розвивальних та корекційних завдань, який дозволяє суттєво наблизити розвиток дитини зі зниженим слухом до природнього.

  Програма побудована у відповідності до основних ліній дитячого розвитку. Автори уникають традиційного розподілу матеріалу за переліком занять, оскільки дотримуються сучасного інтеграційного підходу, який забезпечує цілісність світосприйняття дитини, наближеність до природних умов пізнання світу і себе.

  У програмі не виділяється окремо розділ, присвячений ігровій діяльності. Ігрова діяльність на всіх етапах її формування (від часу, коли закладаються її передумови до часу, коли вона стає провідним видом діяльності) є складовою життя дитини, найкращим способом пізнання світу дошкільником. Дитячий розвиток у кожній його лінії відбувається здебільшого у грі, тому сучасна педагогіка рекомендує розвивати та навчати дошкільника саме у грі. Здебільшого у формі гри педагогам і батькам рекомендовано впливати на пізнавальний, мовленнєвий, фізичний та ін. розвиток дитини. Гра, як психологічне утворення, формується на кожному занятті, під час забав, спілкування тощо, а не лише на спецільно організованих для цього заняттях. Зміщені акценти від навчання грі як пихологічному утворенню до навчання у грі, в процесі якого природнім шляхом гра формується. Загальновідомо, що у дітей з порушеннями слуху гра формується із запізненням. Втім, таке становище відображає затримання розвитку в цілому, а не є наслідком порушення слуху. Тому й подолати його можливо через спрямованість на розвиток в цілому, а не гри окремо.

  Структурно-змістові особливості програми відображені у наступній таблиці.

  Табл. 3. Структурно-змістові особливості традиційних і нових програм для дошкільників зі зниженим слухом

  традиційні програми нові програми програма призначена для використання у спеціальних дошкільних установах для дітей зі зниженим слухом програма призначена для використання у спеціальних дошкільних установах для дітей зі зниженим слухом, спеціальних групах для дітей зі зниженим слухом при дошкільних закладах загального типу, дошкільних закладах з інклюзивною формою навчання, реабілітаційних центрах та родинах, які виховують дітей з порушеннями слуху структурування за фізичним віком структурування за етапами розвитку єдиний для всіх дітей темп розвитку та засвоєння матеріалу індивідуальний темп розвитку та засвоєння матеріалу розрахована на мінімальний вік дитини – з роки розрахована на використання у роботі з дитиною від початку її життя основна форма навчально-виховного процесу – спеціально організоване заняття пролонгований постійний педагогічний вплив під час всієї життєдіяльності дитини для вирішення всіх навчальних, виховних, розвивальних та корекційних завдань переважає фронтальна та групова робота переважає індивідуальна робота, робота парами та малими групами принцип інтенсифікації розвитку принцип ампліфікації переважає корекція мовлення різновекторний корекційний вплив (мовленнєвий, пізнавальний, сенсорний, особистісний) переважне використання словесної мови індивідуальний добір засобів спілкування

  Ефективність педагогічног впливу та корекційної роботи суттєво підвищує використання сучасних технічних засобів: високотехнологічної звукопідсилювальної апаратури, приладів для роботи над мовленням, комп’ютерних технологій.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   15
  База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка
  Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий