Програма навчальної дисципліни Практикум з проблем регіонального розвитку

Програма навчальної дисципліни Практикум з проблем регіонального розвитку

Скачати 496.89 Kb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 496.89 Kb.

  1   2   3

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

___________________________

«______»_______________2015 р.

  1. Програма навчальної дисципліни

Практикум з проблем регіонального розвитку

(назва навчальної дисципліни)

напрям 6.040104 Географія

(шифр, назва напряму)

спеціальність 8.04010402 Економічна та соціальна географія

(шифр, назва спеціальності)

спеціалізація Світове господарство та регіональна політика

(шифр, назва спеціалізації)

факультет факультет геології, географії, рекреації і туризму

2015 / 2016 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету геології, географії, рекреації і туризму

«_______» __________________ 2015 року, протокол №__

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Гусєва Н. В., к. геогр. н., доц. кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Програму схвалено на засіданні кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Протокол від «____»________________2015 року № ___
Завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
_______________________ Нємець Л. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Програму погоджено методичною комісією факультету геології, географії, рекреації і туризму

Протокол від «____»________________2015 року № ___

Голова методичної комісії факультету геології, географії, рекреації і туризму
_______________________ Жемеров О. О.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Вступ
Програма навчальної дисципліни «Практикум з проблем регіонального розвитку» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки магістрів напряму 6.040104 «Географія» спеціальності 8.04010402 «Економічна та соціальна географія» спеціалізації «Світове господарство та регіональна політика».

Об’єктом вивчення є регіональний розвиток як складний, багатоаспектний, багаторівневий процес якісної зміни простору, населення, господарства регіонів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні, соціально-демографічні, екологічні та комплексні проблеми регіонального розвитку.

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Проблеми регіонального розвитку: сутність, класифікація, підходи до дослідження та концепції. Соціально-демографічні проблеми регіонального розвитку України.

2. Економічні, екологічні, проблеми суспільно-географічного районування та удосконалення адміністративно-територіального устрою України, проблеми раціонального розміщення галузей господарства та ефективності регіонального розвитку в Україні.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є опанування знаннями та навичками, необхідними для суспільно-географічного дослідження економічних, соціально-демографічних, екологічних та комплексних проблем регіонального розвитку України.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є

  1. розкрити сутність поняття регіональний розвиток, підходи і концепції до його розуміння;
  2. розкрити сутність поняття «регіон», структуру та класифікацію регіонів;
  3. розглянути класифікацію проблем регіонального розвитку;
  4. ознайомитися із досвідом аналізу та дослідження регіональних економічних, соціально-демографічних та екологічних проблем у світі;
  5. розкрити специфіку проблем регіонального розвитку в Україні;
  6. розглянути сучасний стан, проблеми та перспективи регіональної політики України як інструменту вирішення проблем регіонального розвитку держави;
  7. виконати науково-дослідницький проект з проблем регіонального розвитку України.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

теоретичні:

— сутність, специфіку та класифікацію проблем регіонального розвитку;

— досвід аналізу та дослідження економічних, соціально-демографічних та екологічних проблем регіонального розвитку в світі;

— особливості прояву проблем регіонального розвитку в Україні;

— механізм управління регіональним розвитком в Україні;

практичні:

— оцінювати гостроту прояву проблем регіонального розвитку;

— передбачати наслідки прояву проблем регіонального розвитку;

— застосовувати методи аналізу регіональних проблем;

— виділяти регіони за особливостями поєднання різних проблем економічного, соціально-демографічного та екологічного розвитку;

— виконувати науково-дослідницькі проекти з проблем регіонального розвитку.

2. Опис навчальної дисципліни

Найменування показника Галузь знань (предметна область), напрям, спеціальність, рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання Кількість кредитів – 5,0 Галузь знань

(предметна область)

0401 «Природничі науки»

Дисципліна вільного вибору студента Напрям підготовки

6.040104 «Географія»

Спеціальність

8.04010402 «Економічна та соціальна географія»

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень):

«магістр»

Рік підготовки: 1-й 1-й Індивідуальне завдання: виконання науково-дослідницького проекту з проблем регіонального розвитку Семестр Загальна кількість годин – 150 1-й 2-й Лекції Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

3 год.

самостійної роботи студента –

9 год.

2 год. 2 год. Семінарські 37 год. 14 год. Лабораторні – – Самостійна робота 111 год. 134 год. Індивідуальні завдання: год. Вид контролю: Залік Залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 39 / 111 (26,0 % : 74,0 %)

для заочної форми навчання – 16 / 134 (10,7 % : 89,3 %)

3. Виклад змісту навчальної дисципліни
РОЗДІЛ 1

Проблеми регіонального розвитку:

сутність, класифікація, підходи до дослідження та концепції.

Соціально-демографічні проблеми регіонального розвитку України
Тема 1. Регіон як об‘єкт дослідження суспільної географії

Одиниці соціально-економічного простору за Е. Б. Алаєвим – ареал, зона, район (регіон), а також полігон, осередок, місце, анклав, ексклав. Регіон: сутність поняття, співвідношення понять «ареал», «зона», «район», «регіон». Підходи до визначення поняття «регіон»: територіальний (географічний), економічний, соціально-економічний, адміністративний (державно-правовий), організаційно-управлінський, політичний, історико-культурний, природно-ресурсний, гео- або зовнішньополітичний, зовнішньоекономічний, системний, комплексний, інтегральний, змішаний. Вітчизняне та європейське розуміння поняття «регіон». Парадигми регіону: регіон як квазідержава, регіон як квазікорпорація, регіон як ринок, регіон як соціум. Класифікація і типологія регіонів. Класифікація і типологія регіонів у зарубіжних країнах: типи регіонів в індустріально розвинених країнах Європи, класифікація Марінеллі-Рішиєрі (Marineili-Ricchieri), класифікація Тоши (Toschi), класифікація Вітлесі (Whittlesey), класифікація Хагета (Haggett), класифікація Фремона (Fremont), класифікація Лі Донні (Li Dormi), класифікація Мейера (Meyer) та ін. Класифікація регіонів в Україні за різними критеріями – за часом освоєння, за відношенням до столиці, за положенням адміністративного центра, за демографічною ситуацією, за рівнем урбанізації, за міграційною привабливістю, за особливостями трудоресурсного потенціалу, за особливостями географічного положення, за галузями спеціалізації, за природно-ресурсним потенціалом, за ВВП, за рівнем і темпами економічного розвитку, за сальдо надходжень до держбюджету та з держбюджету за регіонами України, за особливостями розселення населення, за соціальною структурою тощо. Типологія регіонів України – за індексом людського розвитку, за основними проблемами розвитку, типологізація регіонів України згідно Інституту громадянського суспільства, типологізація регіонів України згідно проекту Програми Європейського Союзу та інші.

Тема 2. Проблемні регіони

Проблемні регіони. Програмні регіони. Типи проблемних регіонів: слаборозвинені (відсталі) регіони, депресивні регіони, зони екологічного лиха, території з екстремальними природними умовами тощо. Слаборозвинені (відсталі) регіони. Характерні риси відсталих регіонів. Слаборозвинені (відсталі) регіони України. Депресивні регіони. Визначення поняття і ознаки депресивних територій (як у відсталих регіонів та відмінні від відсталих регіонів ознаки). Класифікація і типологія депресивних регіонів за різними авторами і підходами – згідно Закону «Про стимулювання розвитку регіонів», за В. С. Коломійчуком, згідно Інституту реформ, за Я. В. Шевчуком тощо. Депресивні регіони України. Заходи щодо стимулювання розвитку депресивних територій. Старопромислові регіони: визначення поняття, синоніми в інших країнах світу, приклади старопромислових регіонів світу. Характерні риси старопромислових регіонів (типові, соціально-економічні і соціальні риси, планувальні та конструкційні особливості старопромислових регіонів у порівнянні з новими промисловими регіонами). Причини занепаду старопромислових регіонів. Класифікація старопромислових регіонів (за критерієм спеціалізації, історична класифікація). Старопромислові регіони України, їх класифікація (за результатами дослідження групи компаній Stas Marketing). Монофункціональні міста: визначення поняття, ознаки. Монофункціональні міста України, їх класифікація (за результатами дослідження групи компаній Stas Marketing). Стратегічні альтернативи розвитку старопромислових регіонів: адаптація до зовнішнього середовища, інноваційна активність, дотування і субсидування, розселення, орієнтація на сферу послуг. Аграрно-промислові регіони як вид депресивних регіонів. Старі добувні регіони як вид депресивних регіонів.

Тема 3. Регіональний розвиток як об‘єкт дослідження суспільної географії

Розвиток, економічний розвиток, соціально-економічний розвиток, регіональний розвиток, стійкий розвиток: визначення і співвідношення понять. Моделі регіонального розвитку: еколого-економічна, інноваційно-інвестиційна, інноваційна, кластерна, мобілізаційно-інноваційна, сталого розвитку. Пріоритетні напрями економічного реформування моделей регіонального розвитку (на прикладі України). Теорії та концепції регіонального розвитку. Неокласичні теорії регіонального розвитку. Теорії і концепції комулятивного зростання: теорія «полюсів росту» і «центрів розвитку», теорія «осей розвитку», модель «вулкана», теорія «центр-периферія», теорія дифузії нововведень (інновацій). Теорії і концепції зростання за рахунок конкурентних переваг регіону: концепція регіональних конкурентних переваг, концепції кластерного розвитку, концепція регіональних інноваційних систем, теорія стимулювання (підвищення) регіональної конкурентоспроможності. Сучасні теорії і концепції регіонального розвитку: концепції сталого розвитку, теорії саморозвитку регіонів (ендогенного розвитку), концепція знаннєвої економіки, теорія «інформаційного суспільств», теорії соціального капіталу території, теорія «нового регіоналізму», концепція «соціально орієнтованої економіки», людського розвитку, концепції сприйняття (перцепції) простору, регіонів, міст, місцевостей, концепції моноцентричного і поліцентричного розвитку регіонів, концепція «розумової спеціалізації» регіону (Smart-спеціалізації) регіонів. Декларація тисячоліття. Цілі розвитку тисячоліття. Цілі розвитку тисячоліття, адаптовані для України.

Тема 4. Теоретико-методологічні основи регіональної політики (сутність, мета і завдання, принципи, її суб’єкти, об’єкти, носії, механізми, види, форми, моделі)

Сутність поняття «регіональна політика». Співвідношення понять «регіональна політика» і «державна політика», «регіональна політика» і «політика регіонів».

Рівні, на яких проводиться регіональна політика (глобальний, державний, регіональний, локальний, а також міждержавний (міжнаціональний), міжрегіональний і міжмуніципальний).

Головна мета та основні завдання регіональної політики.

Провідні принципи регіональної політики: принцип повсюдності місцевого самоврядування; принцип єдності дій і розподілу повноважень між владними структурами; принцип несуперечності; принцип пріоритетності; принцип ефективності; принцип компромісів. Принцип субсидіарності як один з найголовніших принципів регіональної політики.

Етапи регіональної політики в ХХ ст.:

• невідкладна допомога кризовим регіонам (1920-1940 рр.);

• міжрегіональний перерозподіл економічного росту з орієнтацією на збалансований регіональний розвиток з утворенням «полюсів росту» (1950-1970 рр.);

• реструктуризація регіонів з орієнтацією на максимальне використання внутрішнього потенціалу кожного регіону, підтримку малого і середнього бізнесу (кінець 80-х рр.);

• регіональний саморозвиток на базі врахування інтересів регіонів та покладання відповідальності за їх розвиток на місцеву владу.

Організаційно-управлінські моделі регіональної політики: відносної автономності, агентська, комбінована (взаємодіюча).

Об’єкти регіональної політики. Регіони як об’єкт регіональної політики. Суб’єкти регіональної політики. Органи державного управління різних ієрархічних рівнів та органи місцевого самоврядування як суб’єкти регіональної політики.

Механізми регіональної політики. Найважливіші засоби (інструменти) впливу на регіональну політику: система заборон і обмежень, податкові пільги, штрафні санкції, державне інвестування шляхом прямих урядових інвестицій та ін.

Види регіональної політики: 1) за цільовою спрямованістю: економічна, демографічна, соціальна, екістична, екологічна, науково-технічна; 2) за цілями застосування: політика вирівнювання рівнів розвитку регіонів з будь-якого макроекономічного показника, максимальне використання місцевих ресурсів, енергозбереження тощо); 3) за механізмом: автоматична, тобто розподіл матеріально-технічних і фінансових ресурсів за певною (загальною для всіх регіонів) формулою; проблемна – за спеціальними програмами, цільова – за конкретними регіонами; 4) за коштами: фінансова (допомога, пільги, штрафи тощо), адміністративна (дозволи і заборони), інфраструктурна (спорудження доріг, ЛЕП і т.д.); 5) за адресатом: регіональні влади, фірми й організації, окремі громадяни і т. д.; 6) за особливостями і характером дії механізму та інструментів регіональної політики: стимулююча, компенсаційна, адаптуюча, протидіюча.

Тема 5. Проблеми регіонального розвитку: сутність, класифікація, підходи до дослідження та концепції

Поняття про проблеми регіонального розвитку. Класифікація проблем регіонального розвитку. Класифікаційні ознаки. Галузеві проблеми регіонального розвитку: економічні, соціально-демографічні, екологічні. Комплексні проблеми регіонального розвитку.

Світовий досвід дослідження проблем регіонального розвитку. Досвід аналізу регіональних проблем в Україні. Економічні, соціально-демографічні та екологічні проблеми регіонального розвитку в Україні.
Тема 6. Соціально-демографічні проблеми регіонального розвитку України

Поняття про соціально-демографічні проблеми регіонального розвитку. Проблеми нерівномірності соціального розвитку регіонів України.

Проблеми депопуляції та старіння населення в регіонах України. Регіональні проблеми захворюваності населення. Тендерні проблеми в регіонах України. Проблеми рівня та умов життя населення регіонів України. Регіональні проблеми безробіття в Україні. Регіональні проблеми формування середнього класу в Україні. Регіональні проблеми забезпеченості закладами соціальної інфраструктури в Україні. Регіональні етно-конфесійні проблеми в Україні. Регіональні проблеми збереження історико-культурної спадщини в Україні.

Соціальна поляризація простору. Полюси соціального розвитку та периферія. Рівні соціального розвитку регіонів України. Методики їх визначення. Рівні соціальної безпеки регіонів України. Індикатори загроз соціальній безпеці регіонів.

Регіональна соціальна політика в Україні: сутність, мета і завдання, принципи і пріоритети, основні концептуальні напрями формування і реалізації, механізми реалізації соціальної політики.

Регіональна демографічна політика в Україні: сутність, напрями, інструменти – економічні (оплачувані відпустки; різні допомоги при народженні дитини; позички, кредити, податкові та житлові пільги; переваги для багатодітних сімей тощо), адміністративно-правові (законодавчі акти, що регулюють вік вступу в шлюб, розлучуваність, ставлення до абортів і контрацепції, майновий стан матері і дітей при розпаді шлюбу, режим праці працюючих жінок); виховні, пропагандистські (формування громадської думки, норм і стандартів демографічної поведінки; визначення відношення до релігійних норм, традицій і звичаїв; політика планування сім’ї; статеву освіта молоді тощо).
РОЗДІЛ 2

Економічні, екологічні, проблеми суспільно-географічного районування

та удосконалення адміністративно-територіального устрою України, проблеми раціонального розміщення галузей господарства

та ефективності регіонального розвитку в Україні
Тема 7. Економічні проблеми регіонального розвитку України

Поняття про економічні проблеми регіонального розвитку. Проблеми нерівномірності економічного розвитку регіонів України. Проблема гіперконцентрації галузей господарствах в індустріальних та високоурбанізованих районах Донбасу, Придніпров’я та окремих господарських агломераціях.

Регіональні проблеми банківсько-фінансового сектору економіки.

Регіональні проблеми інвестиційної діяльності в Україні. Інвестиції: сутність, значення, класифікація інвестицій за різними критеріями. Інвестиційна привабливість та імідж регіону, інвестиційний клімат: визначення і співвідношення понять. Об’єктивні й суб’єктивні фактори інвестиційної привабливості регіонів. Інвестиційний клімат, його фактори та складові (інвестиційний потенціал, інвестиційний ризик та інвестиційне законодавство). Інвестиційна діяльність в Україні: аналіз статистичних даних з капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій в Україні (обсяги інвестицій, їх динаміка за роки незалежності, структура за видами економічної діяльності, географічна структура прямих іноземних інвестицій в Україну і з України, інвестиційна привабливість регіонів України).

Регіональні проблеми інноваційної діяльності в Україні. Інновації та їх класифікація за різними критеріями. Інноваційна діяльність в Україні. Аналіз статистичних даних з інноваційної діяльності за регіонами України (аналіз показників питомої ваги промислових підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, в загальній їх кількості; витрат на здійснення інноваційної діяльності; питомої ваги інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції тощо).

Регіональні проблеми модернізації господарського потенціалу. Регіональні проблеми розвитку малого підприємництва. Проблеми формування та мобільності креативного класу в Україні.

Економічна поляризація простору. Полюси економічного розвитку та периферія. Поляризація периферії.

Рівні економічного розвитку регіонів України. Методики їх визначення. Рівні конкурентоспроможності регіонів України. Індикатори конкурентоспроможності регіонів. Рівні економічної безпеки регіонів України. Індикатори загроз економічній безпеці регіонів.

Регіональна економічна політика України: сутність та завдання, складові елементи та основні принципи, становлення та проведення, фактори формування та механізм реалізації економічної політики. Регіональна промислова політика в Україні. Регіональна аграрна політика в Україні.

Регіональна інвестиційна політика України: 1) сутність; 2) цілі та завдання; 3) інструменти (кредитно-фінансова та податкова політика; надання різних податкових пільг підприємствам, які вкладають інвестиції на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва; регулювання фондового ринку; законодавче забезпечення прав інвесторів та їх захист; амортизаційна політика шляхом створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, науково-технічної політики і т.д.); 4) види (державна, галузева, регіональна, окремих суб’єктів господарювання); 5) моделі (моделі активної, відтворювальної і деградаційної регіональної інвестиційної політики). Критерії, що впливають на формування моделі регіональної інвестиційної політики.

Спеціальні (вільні) економічні зони, території пріоритетного розвитку, індустріальні (промислові) парки як засоби проведення регіональної інвестиційної політики: визначення поняття, значення для соціально-економічного розвитку регіонів, стисла характеристика (назва, місце розташування, цілі і завдання діяльності).

Регіональна інноваційна політика в Україні: цілі і завдання, елементи, інструменти. Види інноваційної політики за активністю і напрямом державного втручання в економіку – інноваційна політика технологічного поштовху, ринкової орієнтації, соціальної орієнтації, зміни економічної структури господарського механізму. Вид інноваційної політики України. Моделі інноваційної політики за ступенем використання національного інноваційного потенціалу: модель стратегії «перенесення», модель стратегії «запозичення», модель стратегії «нарощування». Модель інноваційної політики України.

Типи регіональних інноваційних стратегій:

1) міжрегіональні: стратегії самозабезпечення, мобілізаційна, залучення зовнішніх ресурсів, реалізація виключних можливостей, інтелектуальна кооперація, технологічна ніша, технологічне лідерство;

2) державні стратегії розвитку регіонів: вибірковий пріоритетний розвиток, рівномірний розвиток, пропорційний розподіл ресурсів, локалізація, концентрація.

Регіональні інноваційні стратегії України.

Інноваційна інфраструктура: інноваційні бізнес-інкубатори, венчурні фірми, інноваційні центри, інноваційні кластери, технопарки, технополіси, науково-технічні альянси і ін. Інноваційна інфраструктура в Україні.

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий