Практичного заняття

Жк слід підкреслити чітку організацію заходів, спрямованих на покращення всіх видів амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги жіночому населенню
Практичного заняття

Скачати 106.09 Kb.

Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 106.09 Kb. “ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні (методичній нараді) кафедри

акушерства та гінекології з курсом

дитячої та підліткової гінекології

“___” ___________ 200 р.

Завідувач кафедри,

к.мед.н., доцент С.П. Польова
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

“ ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ.

ДИСПАНСЕРНИЙ НАГЛЯД ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ”

Навчальний предмет:

Медсестринство в гінекології

2 курс, медичний факультет № 4

з відділенням молодших медичних і

фармацевтичних фахівців

Тривалість заняття — 2 години

Методичну розробку склала

асистент Шипитко М. Д.

Чернівці

ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ

 1. Науково-методичне обґрунтування теми

При знайомстві студентів з структурою і принципами роботи жіночої консультації (ЖК) слід підкреслити чітку організацію заходів, спрямованих на покращення всіх видів амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги жіночому населенню, впровадження в практику сучасних методів профілактики і лікування вагіт­них і гінекологічних хворих.

Слід відмітити, що в роботі ЖК відображається основний принцип медицини — єдність профілактики і лікування. Правильна організація роботи жіночої консультації сприяє зниженню перинатальних і материнських захворювань і смертності, що має велике соціальне значення.

 1. Навчально-виховні цілі

Для формування вмінь студент повинен знати:

  1. структуру жіночої консультації.
  2. основні завдання роботи жіночої консультації.
  3. основні показники роботи жіночої консультації.
  4. основні показання для направлення вагітних у стаціонар.
  5. основні фактори ризику перинатальної та акушерської патології.
  6. поняття про ступінь ризику перинатальної патології.
  7. основні форми санітарно-просвітньої роботи.

8)Сучасні методи діагностики вагітності.

9) Визначення строку передбачуваних пологів за анамнестичними

даними.

10)Тривалість допологової декретної відпустки.

11)Діагностичну цінність сумнівних, імовірних та достовірних ознак
вагітності.

У результаті проведеного заняття студент повинен вміти:

 1. оцінювати фактори ризику перинатальної та акушерської патології.
 2. складати план ведення вагітної в жіночій консультації.

3) Провести бімануальне дослідження та визначити розміри матки.

  1. Скласти план обстеження вагітної у суміжних спеціалістів та
   лабораторного обстеження.
 1. 5) Оцінити скарги жінки, що виникли у зв’язку з вагітністю.

6)Оцінити результати імунологічних тестів та біологічних проб на
визначення хоріонального гонадотропіну.

 1. Поради студенту

Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи поліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність профілактики і лікування.

У складі жіночої консультації мають бути: реєстратура, зал очікування, кабінети дільничних лікарів для прийому вагітних і гінекологічних хворих, кабінет терапевта, стомато­лога та інших фахівців (венеролога, ендокринолога та ін.), кабінети спеціалі­зованих прийомів з гінекології дитячого віку, безпліддя, патологічного клімаксу, із запобігання вагітності, ендоскопічний кабінет, лабораторія, маніпуляційна, гардеробна, туалет тощо.

Обов’язковим атрибутом кабінету акушера-гінеколога має бути картотека усіх вагітних, які перебувають під наглядом дільничного лікаря. У цій картотеці всі індивідуальні картки розкладаються за днями місяця, в які вагітна повинна відвідати лікаря.

Основним завданням ЖК є надання кваліфікованої акушерсько-гінекологічної допомоги населенню, впровадження в практику сучасних методів профілактики і лікування вагітних і гінекологічних хворих; надання жінкам соціально-правової допомоги відповідно до законодавства про охорону здоров’я матері.

Робота ЖК будується за дільничним принципом. Дільничний лікар, акушер-гінеколог, обслуговує 2500—3000 осіб жіночого населення. Дільничний принцип дозволяє акушеру-гінекологу здійснювати зв’язок з дільничним терапевтом та іншими спеціалістами.

Обслуговування вагітних жінок

Жіночі консультації беруть на облік всіх вагітних і спостерігають за ними протягом всього строку вагітності. Рання явка вагітної в ЖК сприяє правильному вирішенню питання про строк вагітності, скорочуванню помилок при видачі допологової відпустки, визначенню супутньої екстрагенітальної та гінекологічної патології і можливості подальшого продовження вагітності. При нормальному перебігу вагітності в першому і другому триместрах жінка відвідує ЖК 1—2 рази, а в третьому триместрі — 3—4 рази на місяць — всього за вагітність 14—16 відвідувань; при виникненні ускладнень під час вагітності відвідань значно більше. При першому відвідуванні ЖК вагітним пояснюються правила гігієни, режим праці, відпочинку і харчування. Проводиться вимір зросту, ваги, АТ, а також проводиться спеціальне акушерське дослідження (визначення розмірів таза, діагональної кон’югати, окружність живота (ОЖ), висоти дна матки (ВДМ); проводяться клінічні аналізи крові, сечі, визначається група крові та резус-приналежність, при необхідності — титр антитіл. Призначають реакцію Вассермана і вдруге проводиться аналіз крові на інфікованість ВІЛ. Ультразвукове дослідження (УЗД) проводиться тричі в терміни вагітності: 16, 25, 35 тижнів. Якщо акушерський анамнез обтяжений (мертвонародження, викідні, передчасні пологи, виродливість плода тощо), необхідно виключити токсоплазмоз. Обстеження на його наявність треба також провес­ти вагітним, які працюють на птахофермах, м’ясокомбінаті, доярками тощо.

При кожному новому відвідуванні вагітною ЖК стежать за динамікою ваги, зміною АТ, клінічним аналізом сечі, при необхідності проводять додаткові дослідження.

Одним із розділів роботи ЖК є психопрофілактична підготовка вагітних до пологів, яка включає повний для різних строків вагітності комплекс фізичних вправ, ознайомлення вагітної з правилами поведінки під час пологів, з методами полегшення болю тощо.

Лікарі ЖК поміж вагітних своєї дільниці виділяють так звані групи підвищеного ризику, тобто осіб з загрозами ускладнень при вагітності та пологах: це особи із слабкістю пологових сил при попередніх пологах, можливою травмою пологових шляхів, у яких раніше робили операцію кесаревого розтину, ушивання нориці, з великою кількістю перенесених абортів, наявністю вузького таза, впершенароджуючих старшого віку, вагітних, в анамнезі яких була загибель плода чи новонародженого, а також схильних до розвитку гестозу, недоношування, кровотеч при пологах, вагітних з екстрагенітальною патологією. Такі вагітні потребують більш ретельного спосереженн, їх беруть на спеціальний облік (сигнальна картка так званої диспансерної групи), проводять періодичну госпіталізацію їх до пологів і т .ін.

Для ідентифікації вагітних високого ризику визначені фактори ризику, які групуються у категорії і подаються у вигляді шкали.

Фактори ризику поділяються на пренатальні — група А і інтранатальні —група Б. Виділяють 5 груп пренатальних і 3 групи інтранатальних факторів ризику перинатальної патології.

Фактори ризику під час вагітності (А):

 1. Соціально-біологічні;
 2. Акушерсько-гінекологічні;
 3. Екстрагенітальні захворювання матері;
 4. Ускладнення вагітності;
 5. Оцінка стану плода.

Фактори ризику під час пологів (Б):

 1. З боку матері;
 2. Збоку плаценти;
 3. З боку плода.

Для кількісної оцінки факторів ризику користуються бальною системою. Кількість балів підраховують за спеціально розробленою шкалою. До групи вагітних високого ризику відносять жінок з сумарною оцінкою шкідливих пренатальних факторів в 10 балів і більше. До групи середнього ризику — 5—9 балів. До групи низького ризику — до 4—5 балів. Залежно від ступеня ризику забезпечується і маркування індивідуаль­них карт вагітних. При наявності у вагітної 10 балів і більше — вирішується питання про доцільність збереження вагітності.

В індивідуальній карті складається план нагляду за вагітною з застосуванням сучасних методів дослідження стану матері та плода. Вагітних з високим ступенем ризику необхідно направляти на пологи в спеціалізовані пологові будинки.

Обмінна карта вагітної з результатами проведених досліджень і спостережень видається жінці на 28 тижні вагітності, і вона з нею поступає в пологовий будинок. Так здійснюється спадкоємність в спостереженні за вагітною в ЖК і пологовому будинку.

Усім працюючим жінкам надається відпустка по вагітності та після пологів одномоментно на 112 календарних днів з 30-тижневого терміну вагітності. У разі патологічних пологів, а також при народженні двох і більше дітей — післяпологова відпустка становить 70 календарних днів. В післяпологовому періоді особливу увагу звертають на характер лохій, лактації, скоротливості матки. Надаються рекомендації щодо дієти, статевого життя. У кожній ЖК має бути влаштована виставка існуючих протизаплідних засобів.

Істотним розділом роботи ЖК є патронаж вагітних і породіль, який проводиться акушерками, а якщо треба — лікарями.

Жіноча консультація надає також акушерсько-гінекологічну допомогу жінкам. Які працюють на промислових підприємствах.

Акушер-гінеколог на підприємстві працює по цеховому принципу і обслуговує 1500—2000 жінок.

Санітарно-просвітницька робота в ЖК здійснюється за планом, в якому передбачається навчання жінок необхідним навичкам з особистої гігієни, ознайомлення з дієтою вагітних, доглядом за новонародженими, профілактикою запальних хвороб жіночих статевих органів, правилами застосування протизаплідних засобів, гігієні статевого життя, проводиться роз’яснення шкоди абортів. ЖК проводить освітню роботу серед юнаків та дівчат, які вступають у шлюб. Останнім часом великим попитом серед населення користується консультація «Шлюб і сім’я». Формами санітарно-просвітницької роботи є лекції та індивідуальні бесіди, виступи по радіо і в пресі, влаштування виставок, вітрин, вечорів запитань і відповідей, випуск санітарних бюлетенів та стінних газет, участь у лекціях «школи матерів» та «школи батьків» тощо.

Соціально-правову допомогу жінкам і матерям ЖК надає на підставі діючого законодавства з питань охорони праці, одержання державної допомоги багатодітним та одиноким матерям. З цією метою у структурі ЖК передбачені кабінети соціально-право­вої допомоги з працюючими там юристами. Якщо такого кабінету в ЖК немає, то цю роботу виконує середній медичний працівник, який пройшов спеціальну підготовку з правових питань охорони материнства і дитинства.

Слід звернути увагу, що строк вагітності визначають за сукупністю ознак: анамнестичних, об’єктивних даних та лабораторних методів дослідження.

Ознаки вагітності поділяються на 3 групи:

1. Сумнівні ознаки — це різного роду суб’єктивні відчуття, а також

об’єктивно визначені зміни в організмі, крім внутрішніх статевих організмів:

 • суб’єктивні явища — нудота, блювота, втрата чи посилення апетиту, смакові
  примхи (пристрасть до солоної чи кислої їжі, до крейди та ін.), зміни
  нюхових відчуттів (огида до запаху м’ясної їжі, та бачного диму), легка
  стомлюваність, сонливість, дратівливість, тощо;
 • об’єктивні явища — збільшення обводу життя, пігментація шкіри обличчя,
  білої лінії живота, сосків та ареоли, рубці вагітних.

2. Імовірні ознаки — це об’єктивні ознаки, які визначають з боку статевих
органів та молочних залоз, а також за допомогою біологічних реакцій на
вагітність. Вони характерні для вагітності, хоча іноді можуть виникати і з
інших причин. Це припинення менструацій у дітородному віці жінки,
збільшення молочних залоз і виділення з сосків молозива чи молока,
розпушення та ціаноз присінку піхви, самої піхви та шийки матки; зміна
розмірів, форми, консистенції та рухливості матки; позитивні біологічні
реакції на вагітність.

Ті з ознак, які свідчать про зміни форми і консистенції матки у зв’язку з вагітністю, найважливішими є наступні.

Ознака Гентера: при бімануальному дослідженні у ранні строки вагітності на передній поверхні матки, точно по середній лінії, знаходять гребневидний виступ, який не поширюється ні на дно, ні на задню поверхню матки, ні на шийку.

Ознака Горвіц-Гегара: при бімануальному дослідженні виявляється розм’якшення в ділянці перешийка, внаслідок чого тут легко знаходяться пальці внутрішньої і зовнішньої руки. Шийка відчувається як більш щільне утворення.

Ознака Піскачека: при бімануальному дослідженні контури дна матки І області її кутів виявляються неправильними: той кут, який відповідає місцю імплантації яйця, вибухає значно більше за протилежний. Вся матка виявляється несиметричною.

Ознака Снегірьова: при бімануальному дослідженні вагітної матки вона внаслідок механічного подразнення починає при пальпації скорочуватись І стає більш щільною. Після припинення пальпації матка повертається до попередньої м’якуватої консистенції.

До імовірних ознак вагітності належать біологічні реакції на вагітність, які базуються на визначенні в сечі хор іонічного гонадотропіну (ХГ). ХГ виділяється трофобластом, потім хоріоном, плацентою. Виділення розпочинається з 7-8 дня після запліднення. Тому лабораторна діагностика можлива лише після цього строку. Для дослідження треба брати ранкову сечу, в якій спостерігається найбільша концентрація горомну, оскільки метод має певний поріг чутливості. Треба підкреслити, що хоча ХГ продукується трофобластом, реакція належить лише до ймовірних ознак вагітності тому, що при такому патологічному стані, як хоріонепітеліома, також спостерігається позитивна реакція на ХГ. Треба звернути увагу на те, що після припинення вагітності реакції залишаються позитивними протягом 7-Ю діб, а при патологічних станах (хвороби трофобласту) — 2-4 місяці. Нижня межа чутливості — 5 МЕ/л.

Вірогідні ознаки є переконливим доказом наявності вагітності у обстежуваної жінки. Всі ознаки цієї групи мають лише об’єктивний характер і походять тільки від плода. До них належать наявність рухів плода, які визначаються рукою чи при вислуховуванні; вислуховування серцевих тонів плода; пальпація частин плода (голівки, кінцівок, сідниць); визначення частин плода з допомогою УЗД; кардіотокограція плода.

Розмір матки протягом перших 3 місяців вагітності, коли вона перебуває ще в порожнині малого тазу, визначається бімануальним гінекологічним дослідженням, надалі — при пальпації живота за висотою стояння дна матки.

При встановленні діагнозу вагітності точність строку залежить від раннього звернення жінки до жіночої консультації. Рекомендується при первинному огляді обстежувати жінку двом спеціалістам -акушерам. Зважаючи на труднощі визначення строку запліднення, діагноз вагітності встановлюється з інтервалом в тиждень.

 1. Контрольні запитання та завдання
  1. Яка структура жіночої консультації?
  2. Які основні завдання жіночої консультації?
  3. Як організована робота і основні показники діяльності ЖК?
  4. Які основні форми санітарно-просвітньої роботи ЖК?
  5. Які можуть показання для негайної госпіталізації вагітної?
  6. Який допустимий процент помилок при видачі декретної відпустки?
  7. Назвіть 5 груп факторів ризику перинатальної патології під час вагітності.
  8. Назвіть 3 групи ризику перинатальної патології під час пологів.
  9. Визначити три групи ознак вагітності ранніх термінів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література:
1. Хміль С.В., Романчук Л.І., Кучма З.М. Медсистринство в гінекології: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 400 с.

2. Хміль С.П. Підручник „Гінекологія”, Тернопіль, 1999.

3. Лысак Л.А. «Сестринское дело в акушерстве и гинекологии». Р/Д, «Феникс», 2003.

4. Запорожан В.М. «Акушерство та гінекологія», К. «Здоров’я», 1996.

Додаткова література:

 1. Михайленко Е.Т. «Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии», К. «Здоров’я», 1998.
 2. «Нетрадиционные методы лечения в акушерстве и гинекологии», под ред. А.Г.Коломойцевой. К. Здоровье, 1996 г.
 3. Практический справочник акушера-гинеколога. Под ред. проф. Ю.В.Цвелева. С-П., 1995 г.
 4. Акушерство і гінекологія: навчальний посібник/А.В.Жаркіх, Є.П.Гребенніков, В.О.Залізняк та інш.- К.: Здоров’я, 1994.

5. Сестринська справа/ ред. проф. М.Г.Шевчука.- К.: Здоров’я, 1994.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий