Показник Умовне позна­чення

Показує ефективність використання основних фондів; яка величина доходу, отриманого від реалізації продукції, припадає на 1 грн., вкладену у основні фонди, що використову-ються для виробництва цієї продукції
Показник Умовне позна­чення

Скачати 289.01 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 289.01 Kb. Таблиця 1 – Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства Показник Умовне позна­чення Формула для розрахунку Формула за кодами рядків нових форм фінансової звітності (з 2013 року) Формула за кодами рядків старих форм фінансової звітності (до 2013 року) Економічний зміст Напрямок позитивних змін 2 3 4 5 6 7 8 1 Показники майнового стану

1.1.Валюта балансу (майно підприємства), тис. грн. ВБ Ф. 1, р. 1300

Ф. 1, р. 280

Сукупна вартість активів підприємства Збільшення

(у більшості випадків)

1.2.Середня величина основних засобів, тис. грн.

Збільшення 1.3 Фондоозброєність, тис.грн. / чол.

Фо
Показує забезпеченість персоналу основними засобами; яка вартість основних засобів припадає на одного працівника
Збільшення 1.4 Фондовіддача основних фондів * Фв

Ф. № 2, р. 2000 / Ф. 1, р. 1010

Ф. № 2, р. 035 / Ф. № 1, р. 031 Показує ефективність використання основних фондів; яка величина доходу, отриманого від реалізації продукції, припадає на 1 грн., вкладену у основні фонди, що використову-ються для виробництва цієї продукції Збільшення 1.5 Частка основних засобів в активах Ч о.з.

Первісна вартість основних засобів / Активи Ф. № 1, р. 1011 / Ф. № 1, р. 1300

Ф. № 1, р. 031 / Ф. № 1, р. 280 Частка коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті балансу Зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації 1.6 Коефіцієнт зносу основних засобів Кзн.о.з. Знос основних засобів / Первісна вартість основних засобів Ф. № 1, р. 1012 / Ф. № 1, р.1011 Ф. № 1, р. 032 / Ф. № 1, р. 031 Рівень фізичного зносу основних фондів Зменшення

1.7 Коефіцієнт оновлення основних засобів

Кон.о.з.

Збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів / Первісна вартість основних засобів на кінець року Ф. № 1 (збільшення по р. 1011) / Ф. №1; р. 1011 (гр.4)

Ф. № 1 (збільшення по р. 031) / Ф. №1; р. 031 (гр.4) Рівень фізичного оновлення основних фондів Збільшення за умов виключення інфляційного фактора 1.8 Коефіцієнт мобільності активів К моб. Оборотні (мобільні) активи / Необоротні активи Ф. № 1, р. 1195 + р. 1200 / Ф. № 1, р. 1095 Ф. № 1, р. 260 + р. 270 / Ф. № 1, р. 080 Скільки обігових коштів припадає на одиницю необігових; потенційна можливість перетворен-ня активів у ліквідні кошти Збільшення; рекомен­дований рівень

Кмоб. 5

2 Показники ділової активності

2.1 Оборотність активів (обороти), ресурсовід-дача, коефіцієнт

трансформації**

К тр.

ЧД(В)Р) / Активи

Ф. № 2, р. 2000 / Ф. 1, р. 1300

Ф. № 2, р. 035 / Ф. № 1, р. 280

Скільки отримано чистої виручки від реалізації продукції на одиницю коштів, інвестованих в активи Збільшення

2.2 Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти) *

К об. кошт.

ЧД(В)Р / Обігові кошти Ф. № 2, р. 2000 / Ф. 1, р. 1300

Ф. № 2, р. 035 /

Ф. № 1, р. 260 + р. 270

Кількість оборотів обігових коштів за період; скільки виручки припадає на одиницю обігових коштів Збільшення

2.3 Період одного обороту обігових коштів (днів) Т об. 360 / К об. кошт. Середній період від витрачення коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію Зменшення 2.4 Коефіцієнт

оборотності запасів (обороти)*

Коб. зап. Собівартість реалізації /

Середні запаси

Ф. № 2, (р. 2050 + р.2130 + р.2150) /

Ф. 1, р. 1100 Ф. № 2, (р. 040 + р.070 + р.080) /

Ф. № 1, (р. 100 + р. 120 + + р. 130 + р. 140) Кількість оборотів

коштів, інвестованих у запаси

Збільшення 2.5 Період одного

обороту запасів

(днів) Т 1 об. 360 / Коб. зап.

Період, протягом якого запаси трансформуються в кошти Зменшення, якщо це не перешкод-жає нормальному процесу вироб-ництва, не загро-жує дефіцитом матеріальних ресурсів 2.6 Коефіцієнт обо-ротності дебіторської заборгованості (обороти) * Коб. д. з

ЧД(В)Р / Середня дебіторська заборгованість Ф. № 2, р. 2000 / Ф. 1, р. 1125 +

+ р. 1130 + р.1135 +

р. 1155

Ф. № 2, р. 035 /

Ф. № 1, р. 160 +

+ р. 170 + р. 180 +

+ р. 190 + р. 200 +

+ р. 210 У скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість

Збільшення

2.7 Період погашення дебіторської заборгованості (днів) Тпог.д. з. 360 / Коб. д. з

Середній період інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення Зменшення, особливо в умовах інфляції; збільшення, якщо додаткова вартість коштів компенсується додатковим прибутком від збільшення обсягів реалізації 2.8 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (оборотів) * Коб. кр. з

ЧД(В)Р / Поточні зобов’язання Ф. № 2, р. 2000 / Ф. №1, р. 1695 Ф. № 2, р. 035 / Ф. №1, р. 620 У скільки разів виручка перевищує середньорічну кредиторську заборгованість Збільшення 2.9 Період погашення кредиторської заборгованості (днів) Тпог.кред.з. 360 / Коб. кр. з Середній період сплати підприємством кредиторської заборгованості Зменшення 2.10 Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність) * Коб. в.к. ЧД(В)Р / ВК Ф. № 2, р. 2000 /

Ф. 1, р. 1495 Ф. № 2, р. 035 /

Ф. 1, р. 380 Скільки чистої виручки від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу Збільшення 3 Показники рентабельності 3.1 Рентабельність

активів за прибутком

від звичайної діяльності до оподаткування* Rакт.зв.д. Прибуток від звичайної діяльності / Активи Ф. № 2, р. 2290 /

Ф. 1, р. 1300 Ф. № 2, р. 170 /

Ф. № 1, р. 280 Скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи Збільшення 3.2 Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком* Rакт.ч.п. Чистий прибуток / Активи Ф. № 2, р.2350 /

Ф. 1, р. 1300 Ф. № 2, р. 220 /

Ф. № 1, р. 280 Скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів Збільшення 3.3 Рентабельність власного капіталу* Rв.к. Чистий прибуток / Власний капітал Ф. № 2, р.2350 /

Ф. 1, р. 1495 Ф. № 2, р. 220 /

Ф. № 1, р. 380 Скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу Збільшення 3.4 Рентабельність виробничих фондів* Rв.ф. Чистий прибуток / Виробничі фонди Ф. № 2, р.2350 /

Ф. 1, р. 1011 +

+ р. 1100 Ф. № 2, р. 220 /

Ф. № 1, р. 031 +

+ р. 100 + р. 120 Скільки припадає чисто-го прибутку на одиницю вартості виробничих фондів Збільшення 3.5 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації Rприб.р. Прибуток від реалізації / ЧД(В)Р Ф. № 2, р. 2000 —

(р. 2050 + р. 2130 + р. 2150) /

Ф. № 2, р. 2000

Ф. № 2, р. 035 —

(р. 040 + р. 070 + р. 080) /

Ф. № 2, р. 035

Скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки Збільшення 3.6 Рентабельність витрат Rвитр Прибуток від реалізації / витрати на виготовлення і реалізацію продукції Ф. № 2, р. 2000 —

(р. 2050 + р. 2130 + р. 2150) /

Ф. № 2, р. 2050 + р. 2130 + р. 2150

Ф. № 2, р. 035 —

(р. 040 + р. 070 + р. 080) / Ф. № 2, р. 040 + р. 070 + р. 080

Скільки прибутку від реалізації припадає на одиницю витрат на виготовлення і реалізацію продукції Збільшення 3.7 Коефіцієнт реінвестування

Креін.

Нерозподілений прибуток / Чистий прибуток Ф. № 1, збільшення по р. 1420 /

Ф. № 2, р.2350

Ф. № 1, збільшення по р. 350 /

Ф. № 2, р. 220

Скільки чистого прибут-ку капіталізовано; скіль-ки чистого прибутку спрямовано на збільшен-ня власного капіталу Збільшення в межах, що не суперечить бажанню акціонерів отримувати підвищені дивіденди 3.8 Період окупності капіталу*

Ток.кап.

Активи /

Чистий прибуток

Ф. 1, р. 1300 /

Ф. № 2, р.2350

Ф. № 1, р. 280 / Ф. № 2, р. 220 За який період кошти, що інвесто­вані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком Зменшення

3.9 Період окупності власного капіталу* Ток.вл.кап.

Власний капітал / Чистий прибуток Ф. 1, р. 1495 / Ф. № 2, р.2350 Ф. № 1, р. 380 / Ф. № 2, р. 220 За який період власний капітал буде компенсо-ваний чистим прибутком Зменшення 4 Показники фінансової стійкості 4.1 Власні обігові кошти (робочий, функціоную-чий капітал) Рк (Власний капітал + довгострокові зобов’язання — необоротні активи) або

(оборотні активи – короткострокові зобов’язання)

Ф. № 1, р. 1495 +

+ р. 1595 –

— р. 1095

або

ф. № 1, р. 1195 — 1695

Ф. № 1, р. 380 +

+ р. 430 + р. 480 –

— р. 080

або

ф. № 1, р. 260 +

+ р. 270 до 1 року — р. 620 – р.430 до 1 року – р.630 до 1 року

Оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капі-талу і довгострокових зобов’язань. Наявність Ркозначає не лише здатність платити поточні борги, а й можливість розширити виробництво Збільшення 4.2 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами Кз.в.к Власні обігові кошти / Оборотні активи Рк / ф. № 1, р. 1195 Рк / Ф. № 1, р. 260 +

+ р. 270

Абсолютна можливість перетворення активів у ліквідні кошти Збільшення; рекомендується значення

Кзвк > 0,1; за [31] Кзвк 2

4.3 Маневреність робочого капіталу

Мр.к Запаси / Робочий капітал

Ф. № 1, р. 1100 /

Рк

Ф. № 1, (сума р. 100-140) /

Ф. № 1, р. 260 +р. 270 до 1 року — р. 620 — р. 430 до 1 року – р. 630 понад 1 рік

Частка запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах; обмежує свободу маневру власними коштами

Зменшення; збільшен-ня запасів призводить до уповільнення оборотності обігових коштів, в умовах інфляції – до залучен-ня дорогих кредитів, що зменшує платоспроможність підприємства 4.4 Маневреність власних обігових коштів

Мв.о.к

Кошти / Власні обігові кошти Ф. № 1 р. 1165

/ Рк

Ф. № 1 р. 230 +

+ р. 240 / Власні обігові кошти

Частка абсолютно ліквідних активів у влас-них обігових коштах; забезпечує свободу фінансового маневру Збільшення

4.5 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів Кзаб.в.о.к. Власні обігові кошти / Запаси Рк /

Ф. № 1, р. 1100

Ф. № 1 (р. 260 + р.270 до 1 року – 620 – 430 до 1 року – 630 до 1 року) / Ф. № 1 (сума

р. 100-140)

Наскільки запаси, що мають найменшу ліквід-ність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування Збільшення 4.6 Коефіцієнт покриття запасів

Кпокр.зап.

“Нормальні” джерела покриття запасів / Запаси

Ф. № 1 (р. 1495 – 1095 + 1595 + 1600 + 1610) / Ф. № 1, р. 1100 Ф. № 1 (р. 380 – 080 + 480 + 430 понад 1 рік + 630 понад 1 рік + 500 + 510) / Ф. № 1 (сума р. 100-140) Скільки на одиницю коштів, що вкладені в запаси, припадає у сукупності власних кош-тів, довго- та коротко-строкових зобов’язань

Збільшення

4.7 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Кавт.

Власний капітал / Пасиви Ф. № 1, р.1495 /

Ф. № 1, р. 1900

Ф. № 1, р. 380 /

Ф. № 1, р. 640

Характеризує можли-вість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів; його незалежність від позикових джерел Збільшення; за [11; 12] має бути Кавт>0,5

4.8 Коефіцієнт фінансової залежності Кфін.зал.

1 — Кавт. Ступінь залежності підприємства від зовнішніх зобов’язань Зменшення 4.9 Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу Кман..в.к. Власні обігові кошти / Власний капітал Рк / Ф. № 1, р.1495 Ф. № 1 (р. 260 + р.270 до 1 року – 620 – 430 до 1 року – 630 до 1 року) / Ф. № 1, р. 380 Частка власних обіго-вих коштів у власному капіталі Збільшення; має бути

Кман.в.к.> 0,5

4.10 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу Кконц.п.к.

Позиковий капітал / Пасиви

Ф. № 1, р.1595 + р. 1695 + р. 1700/

Ф. № 1, р. 1900

Ф. № 1, р.430 + р. 480 + р. 620 + р. 630 /

Ф. № 1, р. 640

Характеризує ступінь участі позикового капіталу у формуванні активів; скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних джерел Зменшення, необхідно аналізувати в залежності від конкретної ситуації 4.11 Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) Кф.с.

Власні кошти / Позичені кошти Ф. № 1, р.1495 /

Ф. № 1, р.1595 + р. 1695 + р. 1700

Ф. № 1, р. 380 /

Ф. № 1, р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630

Забезпеченість заборго-ваності власними коштами; перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства За [12] норма­тивне значення К ф.с > 1 4.12 Показник фінан-сового левериджу Кфін.лев.

Довгострокові зобов’язання / Власні кошти Ф. № 1, р. 1595

/ Ф. № 1, р.1495

Ф. № 1, р. 480

/ Ф. № 1, р. 380

Характеризує залежність підприємства від довго-строкових зобов’язань. Збільшення свідчить про підвищення фінансового ризику Зменшення; за [31] Кфін.лев. < 0,25 4.13 Коефіцієнт

фінансової

стійкості

Кфін.ст.

Власний капітал + довгострокові зобов’язання /

Пасиви

Ф. № 1, р.1495 + р. 1595 / Ф. № 1, р. 1900 Ф. № 1, р. 380 +

+ р. 480 / Ф. № 1, р. 640

Частка стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі За [11] має бути

Кфін.ст. = 0,85-0,90

5 Показники ліквідності (платоспроможності)

5.1 Коефіцієнт поточної ліквідності

(покриття)

Кпокр.

Оборотні активи / Поточні зобов’язання

Ф. № 1, р. 1195 / Ф. № 1, р. 1695

Ф. № 1, р. 260 / Ф. № 1, р. 620

Характеризує достат-ність обігових коштів для погашення боргів протягом року Збільшення; за [11; 12] критичне значення Кпокр.=1;при Кпокр. < 1 підприємство має неліквідний баланс. Якщо Кпокр. = 1-0,5, підприємство своєчасно ліквідовує борги 5.2 Коефіцієнт ліквідності швидкої Кшв.лікв. Оборотні активи – Запаси / Поточні зобов’язання

Ф. № 1, р. 1195 —

— р.1100 /

Ф. № 1, р. 1695

Ф. № 1, р. 260 —

— (сума р. 100-140) /

Ф. № 1, р. 620

Скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів Збільшення; за [31] має бути Кшв.лікв.>1; у міжнародній практиці [23] Кшв.лікв. = 0,7-0,8 5.3 Коефіцієнт ліквідності абсолютної Кабс.лікв.

Грошові кошти /

Поточні зобов’язання

Ф. № 1, р. 1165 /

Ф. № 1, р. 1695

Ф. № 1, р. 230 +

+ р. 240 /

Ф. № 1, р. 620

Характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість Збільшення; за [11; 12]

має бути Кабс.лікв. = 0,2-0,35

5.4 Співвідношення

короткострокової

дебіторської

та кредиторської

заборгованості

Кдеб / кред. Дебіторська заборгованість / Поточна кредиторська заборгованість Ф. № 1, сума р. 1125-1155) / Ф. № 1, р. 1695 Ф. № 1, р.160 +

+ (сума р. 170-210) / Ф. № 1, р. 620

Здатність розраху­ватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року За [31] рекомендоване значення

Кдеб / кред. = 1

6 Позиція підприємства на ринку цінних паперів

6.1 Доход на акцію Дак

Ф. № 2, р.2610

Ф. № 2, р.320

Скільки чистого прибутку припадає на одну просту акцію Збільшення 6.2 Дивіденд на акцію Див.ак

Ф. № 2, р. 2650 Ф. № 2, р.340

Сума оголошених дивідендів, що припадає на одну акцію Збільшення за умов достатнього реінвестування прибутку 6.3 Коефіцієнт котирування акцій К к.а. Ринкова ціна акції / Номінальна ціна акції Дані ринку цінних паперів / Дані структури статутного фонду (кількість акцій за номіналом) Відхилення ринкової ціни акції від номінальної (облікової) Збільшення 6.4 Ціна акції

Ца

Ринкова ціна акції / Доход на акцію

Дані ринку цінних паперів / Ф. № 2, р. 2610 Дані ринку цінних паперів / Ф. № 2, р. 320 Інвестиційна привабли-вість акції; умовний термін окупності поточ-ної вартості акціїї Темпи підвищення ринкової ціни мають виперед-жати темпи збільшення дохідності 6.5. Дивідендна доходність акції Дд Дивіденд на акцію / Ринкова ціна акції Ф. № 2, р. 2650 /

Дані ринку цінних паперів

Ф. № 2, р. 340 /

Дані ринку цінних паперів

Поточна рентабельність інвестованого в акцію капіталу Збільшення за умов одночасного збільшення ринкової ціни акції

Примітки:

1. Ф 1 – Форма №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан).

2. Ф 2 – Форма №2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід).

3. гр.3, 4 –графа 3, 4. Відповідно (3 і 4 стовпчики Балансу)

4. Нормативне значення показника залежить від галузі, до якої належить підприємство, та від особливостей його функціонування.

5. * У формулах, де використовуються дані з форми №1 та форми №2, дані з форми №1 «Баланс» беруться середні за рік шляхом додавання значення показника на початок звітного періоду і на кінець звітного періоду та ділення на два.

Для зручності складові формул, що потребують перерахунку на середньорічне значення, виділені жирним шрифтом.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий