6) «Використання інноваційних технологій при викладанні патофізіології.»

Штат педагогічного персоналу циклової комісії на навчальний рік затверджено у кількості 6 осіб
План роботи циклової комісії природничо-наукових дисциплін на 2015-2016 навчальний рік План обговорено І схвалено

Скачати 297.93 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 297.93 Kb. НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної

частини Недашківська Я.В.
___________________
«___»______________ 2015р.

ПЛАН РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

природничо-наукових дисциплін

на 2015-2016 навчальний рік

План обговорено і схвалено

на засіданні циклової комісії

природничо-наукових дисциплін

Протокол № ___ від «___»____2015р.

Голова циклової комісії _________О.М.Бурико

І. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ЦИКЛОВУ КОМІСІЮ природничо-наукових дисциплін

  1. Штат педагогічного персоналу циклової комісії на навчальний рік затверджено у кількості ___6_____ осіб.

На момент складання плану роботи циклової комісії:

спеціалістів ________2______особи
спеціалістів І категорії _______3_______ особи
спеціалістів вищої категорії _______1_______ особа
викладачів-методистів ____________1______ особа
всього в комісії ____6______ осіб

Бурико Олена Миколаївна

Голова циклової комісії природничо — наукової підготовки.

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
До складу комісії входять:

 • Гудлевський Павло Степанович — спеціалістів І категорії, викладач фармакології та медичної рецептури і латинської мови з медичною термінологією;
 • Демиденко Віра Іванівна — спеціалістів І категорії ,викладач мікробіології та профілактичної медицини;
 • Самусенко Тетяна Юріївна — спеціалістів І категорії, викладач медичної хімії;
 • Бурико Олена Миколаївна — спеціалістів вищої категорії, викладач-методист, викладач анатомії та фізіології;
 • Кущ Федір Васильович – спеціаліст, викладач патоморфології та патофізіології;
 • Каток Тетяна Іванівна – спеціаліст, викладач соціальної медицини..

І. Головні завдання освітньої діяльності

які стоять перед ЦК природничо-наукових дисциплін

у 2015-2016 навчальному році

Основні напрями роботи циклової методичної комісії природничо-наукових дисциплін:

 • Формувати висококваліфікованого молодшого спеціаліста з високим рівнем загальнолюдської культури, толерантності, громадської свідомості.

 • Забезпечити запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, які максимально відповідають вимогам сьогодення.

 • Продовжити роботу по залученню педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента.

 • Розширити спектр видавничої продукції викладачами комісії з метою популяризації навчально-методичних досягнень та обміну досвідом.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення з методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять.

Головна мета циклової комісії — спрямувати роботу на реалізацію навчально-методичної проблеми:

«Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення науково-природничих дисциплін»

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання й виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів; вивчення, узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та застосування нових освітніх технологій;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організація самостійної роботи студентів тощо.

І.3 План роботи циклової комісії природничо-наукових дисциплін.

3 з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. Про викон. Організаційна робота 1 Розглянути та затвердити склад членів ЦК природничо-наукових дисциплін. вересень Голова ЦК

члени комісії

2 Виробити основні напрямки роботи ЦК та постановку методичних проблем відповідно до загальної методичної проблеми училища. вересень

Голова ЦК

члени комісії

3 Обговорення та затвердження планів роботи ЦК, робочих навчальних планів, планів роботи кабінетів, планів роботи предметних гуртків, планів науково-дослідницької роботи, графіку відвідування занять викладачів та взаємовідвідування викладачами циклу. вересень Голова ЦК

члени комісії

4 Організувати відвідування занять окремих викладачів для узагальнення та пропаганди кращого педагогічного досвіду. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

5. Організувати відвідування занять окремих викладачів для вивчення системи їх роботи та надання методичної допомоги. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

6. Організувати роботу з обдарованими студентами щодо надання їм індивідуальної допомоги в розширенні знань. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

7. Організувати роботу щодо вивчення індивідуальних особливостей слабо встигаючих студентів для визначення дидактичних методів усунення причин неуспішності. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

8. Виробити рекомендації щодо оснащення кабінетів дидактичними засобами. До 01 .10.14р. Голова ЦК

9. Планувати, розглядати та обговорювати на засіданні ЦК діючі сучасні та нові нормативні документи, нову науково-методичну літературу. Матеріали для проведення контролю знань студентів. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

10. Брати участь у підготовці методичних матеріалів, їх рецензуванні та обговоренні на засіданнях педагогічної ради. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

11. Розглядати та обговорювати звіти викладачів про виконання навчальних планів, індивідуальних планів викладача, планів роботи кабінетів,науково-дослідницьких студентських товариств та проходження курсів по підвищенню кваліфікації. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

ІІ. Навчально-методична робота 1

Доповнити, удосконалити, перевірити навчально-методичні комплекси відповідно до вимог формування системи компетенцій молодшого спеціаліста та керуючись навчальними програмами з урахуванням всіх змін та доповнень. Вересень викладачі комісії

2 Забезпечувати виконання навчальних планів і програм дисциплін циклу, своєчасно вносити зміни та доповнення до навчальних програм дисциплін. протягом року викладачі комісії

3 Розробляти та впроваджувати в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців та чіткої організації навчального процесу. протягом року викладачі комісії

4

Розробляти та впроваджувати в дію заходи з питань удосконалення підготовки студентів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю. протягом року Голова ЦК члени комісії

5 Розглядати й обговорювати підготовлені підручники, навчальні посібники, методичні розробки, робочі зошити,складати на них відгуки, рецензії. протягом року Голова ЦК члени комісії

6 Брати участь в написанні та обговореннія методичних доповідей з питань педагогіки та методики викладання при проведенні педагогічних читань на тему «Впровадження нових прогресивних технологій навчання у практику роботи педагогічного колективу» грудень Голова ЦК члени комісії

1)„ Міжпредметна інтеграція при вивченні навчальної дисципліни “Анатомія і фізіологія людини» грудень Бурико О.М.

2) Можливості застосування інноваційних технологій при викладанні предмету «Мікробіологія та профілактичної медицини.» грудень Демиденко В.І.

3)«Використання інтерактивних методів навчання на уроках природничих дисциплін

»

грудень Каток Т.І.

4) «Дидактичні умови використання нових інформаційних технологій при навчанні медичної хімії.» грудень Самусенко Т.Ю.

5) «Впровадження сучасних технологій при викладанні фармакології» грудень Гудлевський П.С.

6) «Використання інноваційних технологій при викладанні патофізіології.»

грудень Кущ Ф.В.

7) „ Ефективність икористання інноваційних технологій у лекційній формі викладання анатомії та фізіології людини.

грудень Бурико О.М.

7 Організовувати, брати участь у проведенні науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо. протягом року голова комісії

8 Розробляти методики застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі. протягом року голова комісії

9 Заслухати та обговорити результати контрольних робіт з дисциплін циклу, результатів екзаменів та диференційованих заліків. За планом, січень, червень голова комісії

ІІІ. Підвищення професійного рівня та фахової майстерності 1 Пройти курси підвищення кваліфікації та стажування викладачами ЦК. протягом року Демиденко В.І.

Каток Т.І.

2 Своєчасно пройти атестацію викладачами циклу. згідно плану Бурико О.М.

3 Вивчати, ознайомлюватись та брати участь в обговоренні новинок науково-методичної літератури. постійно Голова ЦК, викладачі комісії

4 Відвідувати та брати участь в обговоренні питань, винесених на педагогічні читання, лекторії, засідання педагогічної та методичної ради. постійно Голова ЦК, викладачі комісії

5 Постійно підвищувати свій методичний та професійний рівень шляхом самоосвіти, взаємовідвідування занять інших викладачів, вивчення науково-методичної літератури. постійно Голова ЦК, викладачі комісії

ІV. Позааудиторна та виховна робота 1 Організувати роботу кабінетів та гуртків Протягом року викладачі комісії

2 Продовжити створення навчально-методичного комплексу студентів для методичного забезпечення самостійної

роботи студентів.

Протягом року викладачі комісії

3 Залучати студентів до виготовлення наочностей, створення презентацій , написання тестів, рефератів, НДРС. Протягом року викладачі комісії

4 Провести тиждень комісії. квітень Голова ЦК

члени комісії

V.Методичні семінари і об’єднання 1 Приймати участь у проведенні контролю знань з предметів комісії. (анатомії та мікробіології) березень викладачі комісії

2 Відвідувати відкриті уроки в училищах і коледжах регіону. згідно плану викладачі комісії

3 Приймати участь в обласних семінарах, конференціях, читаннях. згідно плану викладачі комісії

Розділ 5.ПЛАН ЗАСІДАНЬ ЦК (1 семестр)

№ п/п Назва заходів

Виконавець

Термін виконання Відмітка про виконання ВЕРЕСЕНЬ 1. Обговорення та затвердження мети, задач та проблеми над якими працюватиме циклова комісія . Голова ЦК

Завуч

вересень

2. Обговорення та затвердження плану роботи ЦК на поточний навчальний рік.

Голова ЦК

вересень

3. Затвердження складу членів циклової комісії природничо-наукових дисциплін.

Голова ЦК

вересень

4. Про обговорення та затвердження планів роботи:

 • плани роботи гуртків;
 • плани роботи кабінетів;
 • план вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;
 • індивідуальні плани викладачів;
 • робочих навчальних програм;
 • графік взаємовідвідувань викладачів;
 • графік відкритих занять;

тематику навчально-дослідницьких робіт студентів

та самостійної роботи.

Голова ЦК

вересень

5. Складання та обговорення графіку проведення заходів тижня циклової комісії.

Голова ЦК

вересень

6. Обговорення та затвердження єдиних вимог до ведення навчально-методичної документації.

Голова ЦК

вересень

7. Участь в організації та проведенні внутрішньо училищного контролю.

Голова ЦК

вересень

8. Затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з предметів природничо-наукових дисциплін.

Голова ЦК

вересень

9. Аналіз і розподіл педагогічного навантаження викладачів циклової комісії

природничо-наукових дисциплін.

Голова ЦК

вересень

ЖОВТЕНЬ 1. Обговорення та затвердження навчально-

методичної документації.

Члени ЦК

Голова ЦК

жовтень

2. Організаційна робота з охорони праці та безпеки

життєдіяльності на заняттях з дисциплін

природничо-наукового циклу.

Члени ЦК

Голова ЦК

Кравченко

С.М.

жовтень

3. Організація поповнення комплексів методичного

забезпечення навчальних дисциплін, самостійної

роботи студентів, робочих навчальних програм

згідно з новими стандартами освіти та відповідно

до вимог формування системи компетенцій

молодшого спеціаліста

Члени ЦК

Голова ЦК

жовтень

4. Організація профорієнтаційної роботи членами

комісії

Члени ЦК

Голова ЦК

жовтень

ЛИСТОПАД 1. Обговорення та затвердження навчально-

методичної документації : посібників, робочих

зошитів, словників, збірників.

Члени ЦК

Голова ЦК

листопад

2. Огляд нової учбової та методичної літератури. Голова ЦК

Зав.бібл.

листопад

3. Затвердження документації для проведення

підсумкового контролю знань.

Голова ЦК листопад

ГРУДЕНЬ 1. Контроль за виконанням планів роботи кабінетів та

гуртків, про участь у проведенні педагогічних читань на тему «Впровадження нових прогресивних технологій навчання у практику роботи педагогічного колективу»

Голова ЦК

Члени ЦК

грудень

2. Інформація викладачів про взаємовідвідування. Члени ЦК грудень

3. Інформація викладачів комісії про наявність нового

дидактичного матеріалу, тестів,

наочностей,комп’ютерних програм при

викладанні дисциплін комісії.

викладачі грудень

СІЧЕНЬ 1. Аналіз успішності студентів за 1-й семестр.

Результаті підсумкової атестації та ДКР.

Члени ЦК січень

2. Інформація викладачів про методичне забезпечення поточного та підсумкового контролю знань студентів з предметів циклу. Викладачі

Голова ЦК

січень

3. Обговорення та затвердження методичної

документації.

Викладачі січень

План

Роботи ЦК на 2 семестр

п/п

Назва заходів

Виконавець

Термін виконання

Відмітка про виконання ЛЮТИЙ 1. Обговорення плану проведення тижня комісії. Викладачі лютий

2. Обговорення та затвердження методичної

документації.

Викладачі лютий

3. Інформація про стан НДРС з дисциплін комісії. Викладачі лютий

БЕРЕЗЕНЬ 1. Інформація викладачів комісії про стан вивчення,

узагальнення та оформлення передового

педагогічного досвіду.

Члени ЦК

березень

2. Вивчення стану викладання анатомії та

мікробіології.

Члени ЦК

Голова ЦК

березень

3. Розгляд та затвердження документації для

проходження атестації Бурико О.М..

Члени ЦК

Голова ЦК

березень

КВІТЕНЬ 1. Підсумки проведення тижня ЦК. Викладачі ЦК К квітень

2. Про результати атестації викладачів природничо-

наукових дисциплін

Члени ЦК

квітень

3 Затвердження документації для проведення

підсумкового контролю знань.

Голова ЦК квітень

4. Інформація викладачів комісії про наявність

методичних комплексів по організації ПСРС.

Члени ЦК

квітень

ТРАВЕНЬ 1. Звіт викладачів про виконання планів роботи

кабінетів та гуртків.

Члени ЦК травень

2. Інформація викладачів про взаємовідвідування. Члени ЦК травень

3. Звіт членів комісії про виконання індивідуальних

планів.

Викладачі ЦК травень

ЧЕРВЕНЬ 1. Аналіз успішності студентів з предметів комісії з-а

2-й семестр та шляхи її підвищення. Результаті

підсумкової атестації та ДКР.

Члени ЦК червень

2. Звіт голови ЦК природничо-наукових дисциплін

про виконання плану роботи ЦК за 2015-2016

навчальний рік.

Голова ЦК червень

3. Задачі та завдання методичної комісії на наступний

навчальний рік

Члени ЦК

Голова ЦК

червень

4. Визначення рейтингу викладачів ЦК Члени ЦК

Голова ЦК

червень

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ

з/п Назва заходу Дата проведення Хто проводить 1. Конкурс з анатомії «Цікавий світ людини» квітень Бурико О.М. 2. Виховний захід до дня хоспісної служби «Людським теплом і добротою хай зігріваються серця.» жовтень Каток Т.І. 3. Фармакологічний квест. квітень Гудлевський П.С. 4. Вікторина «У світі хімії» квітень Самусенко Т.Ю. 5. Виставка-конкурс санбюлетнів квітень Демиденко В.І. 6. Конференція з НДРС квітень

-Кишкові інфекції серед населення Новгород-Сіверського району

Демиденко В.І.

— Аналіз основних причин смертності населення у Новгород – Сіверському районі за 2011-2013р.р.

Каток Т.І.

-Життя та діяльність видатних хіміків

Самусенко Т.Ю.

— Вплив типу вищої нервової системи на адаптацію студентів нового набору.

Бурико О.М.

Юдицька З.Я.

— Вплив застосування вітамінних препаратів на перебіг захворювань.

Гудлевський П.С.

ГРАФІК

ПІДГОТОВКИ МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК, ПОСІБНИКІВ,

РЕКОМЕНДАЦІЙ

з/п Прізвище,ім’я, по-батькові виконавця Назва методичної роботи Дата виконання Відмітка про виконання 1. Бурико О.М.

Робочий зошит для практичних занять з фізіології с/с вересень

2. Демиденко В.І.

М/практичного заняття з мікробіології: “Дезінфекція та стерилізація» (с/с) лютий

3. Самусенко Т.Ю. М/р прак.зан. з біохімії «Біологічно важливі карбоніліні сполуки (альдегіди,кетони,карбонові кислоти)» лютий

4. Бурико О.М. Методичні розробка практичного заняття з анатомії людини «Скелет нижньої кінцівки» 1 семестр

5. Гудлевський П.С. Методичні рекомендації для підготовки до лексичного мінімума з латинської мови 1 семестр

6. Кущ Ф.В. Посібник «Загальна патоморфологія» 2 семестр

7. Каток Т.І. Методична розробка заняття з соц. Медицини на тему: «Оснащення ФАПу» листопад

8. Бурико О.М. Методичні розробка практичного заняття з фізіології «Фізіологія органів травлення» листопад Бурико О.М.

ГРАФІК

проведення відкритих занять

викладачами природничо-наукових дисциплін

з/п Прізвище,ім’я, по-батькові виконавця Предмет Тема заняття Дата виконання Відмітка про виконання 1. Бурико О.М.

Анатомія людини практичне заняття

«Скелет нижньої кінцівки»

жовтень

2. Бурико О.М.

Фізіологія Практичне заняття

«Фізіологія органів травлення»

листопад

3. Демиденко В.І.

Мікробіологія «Дезинфекція. Стерилізація» жовтень

4. Гудлевський П.С. Основи фармакології «Лікарські засоби діючі на серцево-судинну систему» лютий

5. Самусенко Т.Ю. Медична хімія Практичне заняття

«Біологічно важливі карбоніліні сполуки (альдегіди,кетони,карбонові кислоти)»

лютий

6. Кущ Ф.В. Патморфологія та патофізіологія Лекцій заняття

«Хвороби органів травлення»

березень

7. Каток Т.І. Соціадьна медицина та організація охорони здоров’я Виховний захід

«Людським теплом і добротою хай зігріваються серця.»

жовтень

Голова ЦК _______________ Бурико О.М.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий