Основні вимоги щодо оформлення матеріалів ппд

На етапі реформування освіти актуальною стає проблема перебудови школи на інноваційну діяльність, засновану на педагогічному пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога і школярів
Основні вимоги щодо оформлення матеріалів ппд

Скачати 333.91 Kb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 333.91 Kb.

  1   2   3

Основні вимоги щодо оформлення матеріалів ППД
На етапі реформування освіти актуальною стає проблема перебудови школи на інноваційну діяльність, засновану на педагогічному пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога і школярів.

Головним показником творчої діяльності педагога є наявність педагогічних знахідок, ідей, що згодом утворюють педагогічний досвід.

Перспективний педагогічний досвід визначає зміст освіти, істотно впливає на форми і методи, організаційну структуру педагогічного процесу.

Саме тому проблеми вивчення, моделювання, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду стають одними з найважливіших задач для всіх педагогічних колективів.

Практика методичної роботи показала наявність у школах формального, стихійного і безсистемного підходу до педагогічного досвіду, і розгляд його як чогось абстрактного, філософського.

Пропоновані рекомендації покликані допомогти організаторам методичної роботи і педагогам у створенні ППД — продукту педагогічної діяльності — як учителя, так і школи в цілому, а також дозволять уникнути суб’єктивізму в оцінці педагогічного досвіду.

Структура матеріалів перспективного педагогічного досвіду:

 1. Титульний лист (додаток 1).
 2. Зміст досвіду (додаток 2).
 3. Виписка з рішення Ради міського методичного центра управління освіти (чи педради школи).
 1. Анотація на досвід керівника (методиста, заступника директора, керівника шкільного методичного об’єднання) (додаток 3).
 2. Модель організаційно-педагогічної діяльності установи освіти (школа, методична служба) щодо поширення перспективного педагогічного досвіду (додаток 5).
 1. Характеристика на автора досвіду (надається адміністрацією навчального закладу) (додаток 6).
 2. Опис змісту досвіду.

8. Додаток до досвіду роботи (додаток2).

Основні вимоги до змісту матеріалів перспективного педагогічного досвіду:

Структура змісту досвіду:

1.Вступ (коротке обґрунтування актуальності досвіду, оцінка сучасного стану проблем, ціль роботи над проблемою, взаємозв’язок із сучасними науковими дослідженнями, можливості педагогічного досвіду в усуненні недоліків, утруднень, протиріч масової педагогічної практики).

 1. Нормативно-правова база (короткий огляд документів з проблеми).
 2. Теоретична основа досвіду (короткий анотований огляд літератури).
 3. Технологія досвіду містить у собі наступні компоненти:
 1. узагальнені схеми (моделі) реалізації педагогічних, ідей у системі навчання (додаток 7);
 2. формулювання ведучої ідеї досвіду (короткий витяг із нормативного документа чи теорії з проблеми);
 3. формулювання гіпотези педагогічного дослідження (прогнозовані шляхи досягнення результату, обґрунтування цінності досвіду);
 4. постановка цілей і задач досвіду;
 5. розкриття сутності досвіду (короткий виклад інформації щодо дослідження проблеми);
 6. ілюстративний опис узагальнень моделі реалізації досліджуваної технології (форм, методів, прийомів).

5. Результативність досвіду:

 1. результати анкетування;
 2. експертна оцінка уроку (педагогічної діяльності в цілому) учителя батьками, педагогами, учнями (додатки 8-14).
 1. результати контрольних зрізів з предмету;
 2. результати тестування учнів з метою вивчення динаміки реалізації особистісних якостей школярів (емоційна сфера (Додаток 15), мотиви навчальної діяльності, соціальна сфера, пізнавальна, вольова сфера і т. і.);

• рівень сформованості основних компетенцій учнів.

Результативність діагностичної роботи з вивчення ППД оформляється у вигляді таблиць, діаграм і з коротким аналітичним коментарем.

6. Висновки (розміщаються на окремому листі).

У висновках дають оцінку результатам роботи, розкривають можливості їхнього використання, відзначають наукову новизну і соціальну цінність проблеми.

7. Рекомендації

У рекомендаціях визначають подальші шляхи роботи для більш глибокого вивчення проблеми, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження. Рекомендації повинні носити конкретний характер і бути цілком підтверджені даною роботою. За необхідністю рекомендації можуть спиратися на додаткові матеріали, що приводяться в додатках.

8. Список рекомендованої літератури з проблеми (додаток 16).

 1. Вимоги до додатків.

Додатки містять матеріал, що необхідний для розкриття повноти досвіду. У додатках можуть бути включені ілюстрації, дидактичний матеріал, фотографії, описи методик, комп’ютерних програм, авторських програм варіативного компонента, індивідуальних програм для школярів з предмету, розроблених у процесі виконання роботи, творчі роботи учнів, а також таблиці, діаграми, що ілюструють результативність досвіду. Варто звернути увагу на обов’язкове включення системи розробок уроків з визначеної теми і позакласних заходів, що є міні-моделлю, проекцією педагогічних ідей у системі навчання.

Систему розробок уроків рекомендується супроводжувати методичним аналізом теми, що складається з наступних компонентів: основна ідея теми, основні змістовні лінії теми, основна мета (дидактична, розвиваюча, виховна), основні вимоги до знань і умінь, методи роботи.

Зразковий стандартний перелік додатків приводиться в додатку 2.
Варто звернути увагу на домінування у шкільній практиці репродуктивного досвіду, заснованого на удосконаленні професійної майстерності вчителя. Звідси і низькі результати участі педагогів у конкурсах «Учитель року», перевага стихійного ППД, інертність педагогів у поширенні педагогічних ідей за допомогою мультимедіа.

Сучасні реалії життя, інтенсивність інформаційного потоку в суспільстві вимагають інноваційних підходів до навчання, управління в школі. А інновації можна трансформувати тільки за допомогою педагогічних ідей, знахідок. Тому необхідно відмовитися від стихійності в узагальненні ППД і зупинитися на моделюванні, в основі якого лежить педагогічний експеримент.

Додаток 1

Зразок оформлення титульного листа

Назва установи, де узагальнюється досвід

Назва досвіду

Матеріали ППД

Ф.И.О. автора

учителя (предмет)

зош №_________

Місто — рік

Додаток 2. Зразок змісту

Зміст

I. Опис змісту досвіду

 1. Вступ 1
 2. Технологія досвіду 2
 3. Результативність досвіду….5
 4. Висновки 7
 5. Список рекомендованої літератури з проблеми…. 8

Додаток 1. Модель реалізації педагогічних ідей у системі навчання …… 9

Додаток 2. Розробки уроків з теми …………. 10

Додаток 3. Розробки позакласних заходів ………19

Додаток 4. Результати діагностики (таблиці, діаграми) ……. 23

Додаток 5. Творчі роботи учнів ……26

Додаток 6. Фотоколаж педагогічної діяльності вчителя ………33

II. Методична робота вчителя

 1. Методичні заходи щодо поширення педагогічних ідей ……….37
 2. Участь в обласних, міських і шкільних методичних формах роботи ………42

3. Видавнича діяльність учителя …… 47
Додаток 3

Структура анотації

Тема досвіду:

Автор досвіду:

Адреса досвіду: (назва навчального закладу)

Досвід вивчався в________ роках (указати ким)

Актуальність досвіду. Аргументація необхідності його вивчення і поширення відповідно до загальноосвітніх задач, освітніх потреб області (міста), країни, специфіки навчально-виховного процесу в школі.

Вид досвіду за характером новизни — новаторський чи раціоналізаторський. Виділити властиві тільки автору підходи щодо реалізації змісту навчання, використанню модифікаційних форм і методів, які дають високий результат.

Ведуча педагогічна ідея досвіду. Необхідно виділити головне, найбільше суттєве у досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: які позитивні зміни в удосконаленні навчально-виховного процесу, у формуванні навчальної компетентності, вихованні, особистісному розвитку школярів очікуються.

Технологія досвіду. Цей компонент структури узагальненого матеріалу повинний розкривати характерні для педагога форми, методи, прийоми роботи, основні педагогічні чи управлінські операції, способи удосконалення того чи іншого виду діяльності.

Результативність досвіду. Розкрити вплив характерної для вчителя системи організації навчальної діяльності учнів на гармонійний розвиток особистості.

Рекомендована література з проблеми досвіду.

Додатки: дидактичні матеріали, відеозаписи, комп’ютерні дискети і т.і.

Додаток 4.

Зразок анотації

Тема досвіду: «Реалізація особистісно розвиваючого підходу в модульній системі навчання хімії».

Автор досвіду: Бондар Валентина Михайлівна, учитель хімії, категорія — вища, стаж роботи — 15 років.

Адреса досвіду: загальноосвітня школа І – ІІІ ступіней № 16.

В основі даного досвіду лежить методологічний принцип дедукції (від абстрактного до конкретного) — моделювання педагогічного досвіду (педагогічний експеримент), що містить у собі наступні етапи:

 1. підготовчий (робота з інформаційними джерелами, самоосвіта, участь у роботі семінару) 1998-2000 р.;
 2. проектувальний (теоретичне моделювання досвіду) 2000-2001 н.р.;
 3. організаційний (апробація даної моделі у педагогічній діяльності вчителя на курсах підвищення кваліфікації, на засіданнях м/о, семінарах) 2001-2002 р.;
 4. узагальнюючий (створення моделі педагогічного експерименту, оформлення результатів роботи) 2002-2003 р.;
 5. етап поширення і впровадження, досвіду в педагогічну практику 2003-2004 р. Моделювання і керівництво педагогічним експериментом здійснювалося Маслік І.В.

Тема досвіду співзвучна проблемі реформування сучасної освіти — переорієнтації шкільної освіти з технократичних інформаційних позицій на особистісно розвиваючі, гуманістичні. Реалізація модульно-розвиваючої технології дозволяє створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки.

Технологія досвіду сприяє рішенню наступних проблем:

 1. створенню умов для розкриття і збагачення суб’єктного досвіду учнів на основі діагностики індивідуально-психологічних особливостей учнів;
 2. створенню на уроках інтелектуально-емоційного комфорту, ситуацій успіху;
 3. активізації навчальної діяльності учнів на уроках хімії;
 4. оптимізація соціально-особистісного росту учасників педагогічного процесу.

Вид досвіду за характером новизни — раціоналізаторський. Слід зазначити індивідуальну особливість педагогічного стилю вчителя у проектуванні педагогічного процесу, а також педагогічні знахідки автора досвіду: система діагностичного інструментарію, арсенал навчально-методичного забезпечення модульно-розвиваючого процесу, а також авторські семантичні таблиці.

Новизна досвіду полягає в оригінальному використанні педагогічних інновацій.

Теоретичною основою досвіду є технологія особистісно орієнтованого підходу до навчання (І.С. Якиманська; О.Я. Савченко, В.Г. Кремінь, С.І. Подмазін), теорія модульно-розвиваючої системи навчання (А. В. Фурман).

Сутність досвіду полягає у проектуванні педагогічного процесу, який базується на діагностиці особистості і наступному навчанні і розвитку.

Реалізація особистісно розвиваючого підходу в модульній системі навчання дозволяє підвищити якість педагогічного процесу, рівень навчальних досягнень, забезпечує комфортність, емоційну задоволеність і соціальну адаптованість учнів, а також рівноправне повноцінне навчальне середовище в системі «учитель учень» для розкриття, формування і реалізації особистісних якостей учнів.

Технологія досвіду містить у собі два аспекти:

 1. модель модульно-розвиваючої системи у процесі викладання хімії (додаток 1);
 2. модель технології проектування комфортного особистісно орієнтованого педагогічного процесу.

Модель модульно-розвиваючої системи у навчанні хімії містить у собі наступні компоненти:

а) етапи модульно-розвиваючого процесу й навчально-методичний арсенал реалізації кожного етапу, графи-схеми навчальних курсів і графіків модульних занять, наукові проекти навчальних модулів курсу хімії, сценарії модульних занять, міні-підручники і програми самореалізації особистості учня, а також комплекс дидактичного матеріалу з реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчанні хімії;

б) позакласна робота (індивідуальні і групові консультації, факультативні і пропедевтичні курси, предметні тижні, програми самореалізації учнів, конкурси предметних газет, рефератів).

Дана система проектується на основі діагностики особистісних якостей учнів (типу темпераменту, мислення, сприйняття, емоційного стану (додаток 2) при педагогічній підтримці і співробітництві.

В основі моделі технології проектування особистісно орієнтованого навчального середовища лежать основні компоненти структури особистості (когнітивна, афективна і соціальна сфери), розвиток яких можливо тільки на діагностичній основі і при дотриманні педагогічних, психологічних і соціальних умов розвитку особистості школяра.
Заслуговує на увагу творчий підхід учителя до створення системи діагностичного інструментарію, адаптованої до умов школи і практичної діяльності педагогів: психологічні тести, соціометрія, спостереження вчителя, учбово-діагностичний матеріал з урахуванням психологічних особливостей особистості учня і змісту предмета хімії.

Слід зазначити також авторську педагогічну знахідку вчителя — розробку семантичних таблиць з усіх навчальних тем курсу хімії, використання яких доцільно для організації плідної роботи навчальної діяльності як «правопівкульних» дітей (домінує наочна пам’ять, візуальне сприйняття), так і «лівопівкульних» (легко запам’ятовують знаки і символи).

Протягом 2002-2003 навчального року здійснювався моніторинг професійної майстерності вчителя, що містив у собі наступний діагностичний інструментарій:

 1. анкетування учнів «Урок очима учня»;
 2. контрольні зрізи по хімії;
 3. тестування з метою:

а) діагностики емоційного стану учнів (за методикою кольорописання і методикою «Кактус»);

б) вивчення мотивації навчальної діяльності школярів.

Експертна оцінка учнем уроку вчителя за результатами анкетування показала високий рейтинг педагога.

Результати контрольних зрізів показали ріст рівня навчальних досягнень:

 1. початкового рівня — на 4 %;
 2. середнього рівня — на 16 %;
 3. достатнього рівня — на 13 %.

Діагностика емоційного стану учнів дозволяє виявити тенденцію підвищення емоційної комфортності школярів на 18 % (за методикою кольорописання А. Н. Лутошкіна). Результати діагностики емоційних процесів за методикою «Кактус» (М. А. Панфілова) показали різке зниження таких показників емоційної сфери, як агресивність, тривожність, і ріст відкритості, оптимізму.

Результати вивчення мотивації навчальної діяльності школярів показали такі домінуючі мотиви навчальної діяльності школярів:

 1. — … подобається дізнаватися нове;
 2. — … подобається вчитель;
 1. — … хочу знати більше;
 2. —… на уроках цікаво.

Даний досвід рекомендується для поширення в школах міста за допомогою проведення різнотипної методичної роботи: семінарів, публікацій, відкритих уроків, презентацій, організації роботи авторської опорної школи.

Додаток 5

Методи поширення перспективного педагогічного досвіду

 1. Словесні: консультації, засідання міського, шкільного методичного об’єднання, конференції, педагогічні читання, педради, медіаметоды (радіо, телебачення), аудіоматеріали.
 2. Наочні: відеоматеріали, матеріали для роботи з комп’ютером (дискети, програми), пропаганда педагогічних ідей через Інтернет, публікації в періодичній пресі, методичні, навчальні посібники, брошури, методичні рекомендації, презентації, ярмарки педагогічних ідей, методичний фестиваль, панорама творчих портретів, методичний вернісаж, педагогічні виставки.
 3. Практичні: відкриті уроки, семінар-практикум, майстер-клас, опорна школа, тренінги і т. і.

Додаток 6.

Основні реквізити і план характеристики на автора досвіду

 1. Назва документа.
 1. Анкетні дані (прізвище, ім’я, по батькові, посада в родовому відмінку), учений ступінь (якщо є), рік народження, освіта. Дані реквізити вказуються на листі вгорі, у правій частині сторінки, у стовпчик.
 1. Текст, де відзначені час роботи в даному навчальному закладі, відношення до виконання службових обов’язків, рівень професійної майстерності, авторитет у колективі.
 2. Дата складання.
 1. Висновки (відзначається призначення характеристики).
 2. Підпис відповідальної особи і печатка організації, яка видала характеристику.

Текст викладається від третьої особи.
Додаток 7

Модель реалізації особистісно розвиваючого підходу в модульній системі навчання хімії (автор Бондар В. М., зош № __)

Тип темпераменту Домінування півкуль головного мозку Тип сприйняття Рівень емоційної комфортності Діагностика

Учень

Співробітництво.

Розвиток інтелектуального творчого потенціалу

Учитель

Навчально-виховний процес

Етапи модульно-розвиваючого процесу

Позакласна робота

  • Індивідуальні і групові консультації;
  • факультативні курси;
  • пропедевтичні курси;
  • предметні тижні (конференції, турніри знавців хімії, конкурси предметних газет, пропедевтичні бесіди в початкових класах і т.і.);
  • програми самореалізації
  • Чуттєво-емоційний;
  • установчо-мотиваційний;
  • змістовно-пошуковий;
  • оціночно-смисловий;
  • адаптивно-перетворюючий;
  • системно-узагальнюючий;
  • контрольно-рефлексивний;
  • духовно-естетичний

Формування соціальної, полікультурної, комунікативної, інформаційної, творчої компетентності. Саморозвиток і самоосвіта.

Педагогічна підтримка, прогнозування

Додаток 8

Анкета «Урок очима учня»

Ціль: виявити стан, а також характер взаємодії між вчителем і учнем у процесі навчальної діяльності на навчальному занятті.

Поставте проти кожного питання бал, якщо даний показник має місце:

8-9 — завжди;

6-7 — часто;

4-5 — рідко;

2-3 — іноді;

1-0 — практично відсутній.

Бали

 1. Мені ясні мета моєї діяльності (що я довідаюся і чому навчуся на уроці) і програма її реалізації.
 2. Я беру участь разом із класом в обговоренні задач уроку.
 3. Учитель вносить зміни в план уроку відповідно до наших побажань.
 1. Досліджуваний матеріал зрозумілий і доступний мені.
 2. У мене є можливість вибрати завдання з урахуванням моїх можливостей і інтересів.
 3. У нас кожен учень активно працює на уроці.
 4. Мікроклімат на уроці сприяє творчої діяльності.
 5. Учитель правильно поводиться в конфліктних ситуаціях.
 6. Учитель надає мені допомогу, коли я відчуваю труднощі, виявляє терпіння і доброзичливість.

10. Учитель використовує проблемні бесіди, спонукає до висловлень різних точок зору.

 1. Я беру участь у розробці сценаріїв, диспутів, питань для заліку, рольових ігор і т.і.
 2. Результати якості моїх навчальних досягнень задовольняють мене.

Додаток 9.

Анкета «Урок очима батьків»

Ціль: виявити характер взаємин між вчителем і учнем на уроці. Поставте проти кожного питання оцінку:

«+» — реалізується цілком;

« » — реалізується частково;

«-» — не реалізується.

Оцінка

 1. Учитель залучає учнів до обговорення мети діяльності на уроці.
 2. Вчитель і учні разом складають план діяльності на уроці.
 3. Учитель роз’ясняє матеріал доти, поки він не стане усім ясний.
 4. Учитель виділяє саме головне в навчальному змісті й акцентує на ньому увагу учнів.
 5. На уроці учнем надається право вибору завдання.
 6. Кожен учень активно працює на уроці.
 7. Вчитель одержує інформацію про те, як засвоїли учні навчальний зміст.
 8. На уроці сприятливий клімат, відносини доброзичливі.
 9. Учитель створює позитивний емоційний настрій у класі.
 10. Учитель знімає напругу, утому учнів.

Додаток 10.

Анкета «Урок очима вчителя»

Ціль: виявити стиль учителя, оригінальні педагогічні знахідки вчителя на уроках.

Поставте проти кожного питання бал:

8—9 — завжди;

6—7 — часто;

4-5 — рідко;

2—3 — іноді;

1—0 — практично відсутнє.

Бали

 1. Прагну донести до учнів ціль навчальної діяльності на уроці і програму її реалізації.
 2. Практикую в класі спільне вироблення мети уроку й обговорення програми її досягнення.
 1. Вношу зміни в план уроку відповідно до побажань учнів, прагну врахувати їхні потреби й інтереси.
 2. Досліджуваний на уроці матеріал зрозумілий і доступний учням класу.
 3. Виділяю на уроці головне й істотніше.
 4. Надаю учням право вибрати (запропонувати самим) завдання з урахуванням їхніх можливостей і інтересів.
 5. Прагну включити в активну навчальну діяльність кожного учня.
 6. Володію інформацією про те, як кожен учень засвоює навчальний матеріал.
 7. Розвиваю в учнів уміння аналізувати й оцінювати результати навчальної діяльності.
 8. Мікроклімат на уроці сприяє творчої діяльності, відносини між вчителем і учнями доброзичливі.
 9. Об’єктивний у конфліктних ситуаціях, які складаються на уроці.
 10. Зауважую на успіхи учнів у навчальній діяльності.
 11. Роблю на уроці індивідуальну допомогу учням у випадку
  виникнення в них утруднень.
 12. Об’єктивний в оцінці знань.
 13. Використовую на уроці проблемні бесіди, спонукаю до висловлень різних точок зору, учу відстоювати свою думку.
 1. Залучаю учнів до розробки сценаріїв диспутів, рольових ігор і т.і.
 2. На уроці використовую, в основному, наступні форми роботи:

а) індивідуальні;

б) парні;

в) групові;

г) сполучення різних форм роботи.

18. Результати якості навчальних досягнень задовольняють учнів.

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий