ISBN

П. М. Таланчук, К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі
Содержание
  1. ISBN
  2. Зміст:
  3. 4
Навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу

Скачати 1.08 Mb.

Сторінка 1/7 Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 1.08 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

ВГСПО „Національна Асамблея інвалідів України”

ВГО студентів-інвалідів “Гаудеамус”

П.М.Таланчук, К.О.Кольченко, Г.Ф.Нікуліна

Супровід навчання студентів з особливими потребами

в інтегрованому освітньому середовищі

Київ – 2003

УДК 376:378(075.8)

ББК 74.58

Т16.К62.Н65

П.М.Таланчук, К.О.Кольченко, Г.Ф.Нікуліна. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі

Навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу

ISBN

В цьому посібнику узагальнено досвід роботи викладачів Університету „Україна” та їх зарубіжних колег зі студентами з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі, викладено перші результати розробки і впровадження в навчальний процес системи супроводу навчання таких студентів.

Для аспірантів та студентів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів інтегрованого типу, соціальних працівників, лідерів громадських організацій інвалідів та людей з інвалідністю.

Рецензенти:

ЗасенкоВ.В., заступник директора Інституту спеціальної педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор

Новіков Б.В., декан факультету соціології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор філософських наук, професор

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Підготовлено та надруковано за сприяння Всеукраїнського громадського соціально-політичного об‘єднання “Національна Асамблея інвалідів України”

Зміст:

Стор.

Вступ

4

Особливості навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі 6
Міжнародний досвід підтримки навчання студентів з особливими потребами 9
Модель системи супроводу навчання в інтегрованому освітньому середовищі 16
Організація системи супроводу навчання у ВНЗ 18 4.1. Супровід вступу абітурієнтів у ВНЗ 18 4.2. Організація спеціалізованого технічного супроводу навчання 20 4.2.1. Особливості супроводу навчання студентів з вадами зору 20 4.2.2. Особливості супроводу навчання студентів з вадами слуху 25 4.2.3. Особливості супроводу навчання студентів з вадами опорно-рухового апарату 29 4.2.4. Організація позааудиторної роботи студентів в Центрі самостійної роботи студентів з особливими потребами 33 4.2.5. Система індивідуальної (тьюторської) підтримки студентів з особливими потребами 35 4.3 Педагогічний супровід навчання 38 4.4. Психологічний супровід навчання 41 4.5. Соціальний супровід навчання 45 4.6. Професійна адаптація та реабілітація 48 4.7. Фізкультурно-спортивний супровід навчання 50 4.8. Медико-реабілітаційний супровід навчання 52
Додатки (Практичні рекомендації) 53
Перелік посилань 78

Присвячується 5-річчю

Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

…Всі люди народжуються вільними і рівнимиу своїй гідності та правах.

Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти

у відношенні один до одного в дусі братерства…”

(Загальна Декларація прав людини)
Вступ
2003 рік проголошено Європейською Радою та Українською державою Роком людей з інвалідністю. Ця подія привернула увагу європейської спільноти до проблем понад 50 мільйонів людей з інвалідністю, серед яких близько 2 мільйонів 660 тисяч наших співвітчизників. Головною метою заходів цього року в Україні було створення необхідних умов для покращання становища людей з інвалідністю шляхом залучення їх до повноцінної участі в усіх сферах суспільного життя.

У „Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів” [1] визначено принцип рівності прав людей з інвалідністю, який передбачає, що кожний індивідуум має рівні можливості для участі у житті суспільства. Люди з інвалідністю повинні одержувати необхідну підтримку при набутті освіти, працевлаштування тощо.

Отримання якісної освіти, зокрема у вищих навчальних закладах, стає однією з умов їх інтеграції у суспільство. Дослідження сучасного ринку праці показали, що серед інвалідів випускники вищих навчальних закладів мають на 80% більше шансів знайти роботу, ніж люди без вищої освіти.

За даними Міністерства освіти і науки України, викладеними у Державної доповіді „Про становище інвалідів та основи державної політики щодо розв’язання проблем громадян з особливими потребами”, чисельність інвалідів в Україні, які навчалися у вищих навчальних закладах III — IV рівня акредитації, поступово збільшується: з 930 студентів у 1994 році, 1167 – у 1997-му, 2108 – у 2000-му, 2522 – у 2001-му, до 3017 — у 2002 році.

На сьогодні понад 1950 осіб з інвалідністю навчається у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», який має 26 регіональних філій та представництв і здійснює підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів і спеціалістів за 34 спеціальностями. За 5 років існування Університет „Україна” став потужним навчальним закладом, загальна кількість студентів у якому становить майже 25200 осіб.

Університет “Україна” – це вищий навчальний заклад інтегрованого типу, метою якого є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім членам суспільства, зокрема людям з інвалідністю. 1134 студентів з інвалідністю навчаються в регіональних філіях та представництвах університету, 817 — у м. Києві. Серед них з порушеннями зору – 79 осіб, порушеннями слуху – 126, вадами опорно-рухового апарату та ДЦП – 148, з цукровим діабетом – 104; студентів, які мають інвалідність із загального захворювання – 360 осіб.

Університет “Україна” розпочав проведення експерименту щодо організації системи дистанційного навчання, зокрема для людей з інвалідністю, що базується на впровадженні кейсових технологій. Планується організувати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” за спеціальностями: діловодство, фінанси, бухгалтерський облік, правознавство. Експериментом планується охопити 16 базових та 309 локальних центрів, розміщених в різних регіонах України. Ця система дозволить наблизити освітні послуги до віддалених регіонів держави і, що дуже важливо, до людей з обмеженими можливостями пересування.

У кожного студента з інвалідністю є певні особливості та функціональні обмеження, що ускладнюють процеси навчання в інтегрованому середовищі та їх соціалізації. Для забезпечення рівного доступу таких людей до освіти необхідно впроваджувати в навчально-виховний процес спеціальні методи, педагогічні технології та адаптивні технічні засоби.

Потрібна також розробка комплексних програм, спрямованих на особистісний і професійний розвиток людей з особливими потребами у ВНЗ та на їх інтеграцію у суспільство. Не можна забувати про розвиток фізичної культури та зміцнення стану їх здоров‘я шляхом упровадження фізкультурно-спортивних та медико-реабілітаційних програм. Цілісна система супроводу навчання студентів з особливими потребами вперше стала предметом наукового дослідження в Університеті “Україна”.

В Україні та поза її межами широко відомі наукові дослідження провідних українських вчених у галузі загальної та спеціальної педагогіки та психології. Особливості психофізичного розвитку людей різних нозологій, методи їх навчання, виховання, реабілітації та соціалізації досліджуються фахівцями НПУ ім. М.П.Драгоманова, Інституту спеціальної педагогіки АПН України, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України та інших закладів [2-15]. Більшість з цих наукових розробок стосується галузі спеціальної освіти, зокрема, наукового обґрунтування системи і змісту навчання в спеціальних школах, теоретичних основ всебічного розвитку дітей з проблемами психофізичного розвитку, створення основ методології корекційного навчання і виховання дітей з особливими потребами, їх медико-психолого-педагогічного супроводу, пошуку ефективних методів і засобів корекційно-виховної роботи. В той же час, науково-практичних розробок у галузі вищої освіти людей з інвалідністю, особливо в інтегрованому середовищі, ще недостатньо [16-23]. Треба підкреслити, що в Україні проблема супроводу навчання людей з інвалідністю в університетському середовищі тільки-но починає досліджуватись і потребує планомірної, копіткої та тривалої спільної роботи науковців, педагогів та медиків за участю самих студентів з інвалідністю та громадських організацій інвалідів.

Цей посібник підготовлено на замовлення Всеукраїнського громадського соціально-політичного об‘єднання ”Національна Асамблея інвалідів України”, що свідчить про велику зацікавленість громадських організацій інвалідів у набутті людьми з особливими потребами вищої освіти, створенні для таких студентів необхідних умов навчання, професійного зростання та соціалізації.

В цьому посібнику узагальнено досвід роботи зі студентами з інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі викладачів і фахівців Університету „Україна” та їх зарубіжних колег, викладено перші результати розробки і впровадження в навчальний процес системи супроводу навчання таких студентів.

Автори продовжують роботу з удосконалення системи супроводу навчання студентів з інвалідністю і будуть вдячні за відгуки, пропозиції, доповнення і зауваження.

Надіслати їх можна на адресу:

Університет „Україна”:

вул.. Хорива, 1-г,

Київ 04071, Україна

  1. Особливості навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі

  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий