Національний аграрний університет краєвський Аполлінарій Йосипович протеоліз, ендотоксикоз та метаболізм фібриногену в патогенезі акушерських хвороб у корів

Протеоліз, ендотоксикоз та метаболізм фібриногену в патогенезі акушерських хвороб у корів
Національний аграрний університет краєвський Аполлінарій Йосипович протеоліз, ендотоксикоз та метаболізм фібриногену в патогенезі акушерських хвороб у корів

Скачати 0.72 Mb.

Сторінка 1/6 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 0.72 Mb.

  1   2   3   4   5   6

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Краєвський Аполлінарій Йосипович
УДК 619:618.714:636.2:612.015.13/.115.2

ПРОТЕОЛІЗ, ЕНДОТОКСИКОЗ ТА МЕТАБОЛІЗМ ФІБРИНОГЕНУ В ПАТОГЕНЕЗІ АКУШЕРСЬКИХ ХВОРОБ У КОРІВ

16.00.07 – ветеринарне акушерство

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора ветеринарних наук

Київ – 2005
Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Білоцерківському державному аграрному університеті

Міністерства аграрної політики України
Науковий консультант – доктор ветеринарних наук, професор Харута Григорій

Григорович, Білоцерківський державний аграрний уні-верситет, завідувач кафедри акушерства і штучного осі-меніння сільськогосподарських тварин
Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор Калиновський

Григорій Миколайович, Державний агроекологічний університет, завідувач кафедри акушерства, хірургії і терапії
доктор ветеринарних наук, професор Сергієнко Олексій

Іванович, Державний науково-дослідний контрольний інститут

ветеринарних препаратів та кормових добавок, головний

науковий співробітник лабораторії контролю аерозолей

дезінфікуючих та антигельмінтних препаратів

доктор біологічних наук, професор Чухрій Борис

Миколайович, Інститут землеробства і тваринництва

західного регіону УААН, головний науковий співробітник

лабораторії відтворення стада
Провідна установа – Львівська національна академія ветеринарної медицини

ім. С.З.Гжицького, кафедра акушерства ім. Г.В.Звєрєвої

Міністерства аграрної політики України, м. Львів
Захист дисертації відбудеться “7” жовтня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.13 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус №3, ауд.65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ –41 , вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус №4, к.41
Автореферат розісланий “3” серпня 2005 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лакатош В.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Значне поширення родових і післяродових ускладнень серед високопродуктивних корів свідчить про актуальність цієї проблеми ветеринарного акушерства. Нині проблема акушерської патології залишається актуальною через недостатнє вивчення її патогенезу, що стримує розробку ефективних методів прогнозування, діагностики, лікування й профілактики.

Патогенез акушерських хвороб вивчали Д.Д. Логвинов (1975), В.С. Шипилов (1977), Г.В. Звєрєва (1981), С.П. Хомин (1985), А.Г. Нежданов (1987), Г.М. Калиновський (1993), Г.Г. Харута (1995), В.Й. Любецький (1997) та інші вчені. В їх роботах основна увага приділялась патогенетичній ролі гормонального статусу, обміну речовин та мікрофлори. Водночас А.Г. Нежданов (1990), Г.М. Калиновський (1994) вважають головними у розвитку акушерської патології порушення матково-плацентарного кровообігу і мікроциркуляції у материнській і плодовій частинах плаценти. Проте в роботах згаданих дослідників розглядалися лише кінцеві механізми формування патологічного процесу у плаценті, а фактори, які беруть безпосередню участь у його розвитку, залишилися позаувагою. Серед останніх важливе місце належить протеолізу, перекисному окисленню ліпідів, метаболізму фібриногену. Крім того, розлад кровообігу у плаценті супроводжується морфологічними змінами, які прижиттєво можна виявити за допомогою сонографії. Отже, вивчення цих систем у вагітних і отелених корів у нормі та при акушерських хворобах, розробка методів корекції виявлених порушень є актуальною проблемою, вирішення якої сприятиме розробці нових підходів щодо їх лікування і профілактики.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною держбюджетних тем № 02.12 ВТ: “Розробка та впровадження препаратів, виготовлених на основі кремнійорганічних сорбентів для лікування й профілактики хвороб сільськогосподарських тварин” (номер держреєстрації 0196U007678), № 1/22 “Розробка методів діагностики акушерських і гінекологічних хвороб у корів і кобил сонографією” (номер держреєстрації 0101U003651), наукової тематики кафедри акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин Білоцерківського ДАУ.

Мета і задачі досліджень. Головна мета проведених досліджень – на основі вивчення ролі систем обмеженого протеолізу, метаболізму фібриногену, ендотоксикозу та ехоструктури плаценти в патогенезі акушерських хвороб, розробити і обгрунтувати комплексну систему ранньої діагностики акушерської патології, прогнозування родових і післяродових хвороб у корів і їх профілактики з використанням антиоксидантної та сорбційної терапії.

Для досягнення мети були визначенні такі задачі: 1) провести аналіз поширення акушерських хвороб у корів і виявити головні фактори їх виникнення;

2) вивчити стан систем обмеженого протеолізу, показників ендотоксикозу, метаболізму фібриногену крові і ехоструктури плацент у сухостійних корів та залежність перебігу родів і післяродового періоду; 3) визначити гормональний профіль у сухостійних корів з коагулопатією та контамінацію геніталій мікрофлорою до і після родів; 4) на основі результатів дослідження метаболізму фібриногену і сонографічної оцінки плацент розробити й апробувати способи ранньої діагностики акушерської патології та прогнозування хвороб родів і післяродового періоду; 5) обґрунтувати профілактичну ефективність патогенетичної терапії сухостійних корів з коагулопатією; 6) дослідити патогенетичну роль систем обмеженого протеолізу, ендотоксикозу, метаболізму фібриногену та фібринолізу у розвитку післяродових хвороб корів; 7) вивчити й обгрунтувати патогенетичну дію сорбційного препарату ентеросгель при загрозі розвитку післяродового метриту; 8) апробувати комплексні препарати, одержані шляхом іммобілізації іпсилон амінокапронової кислоти або мірамістину на ентеросгелі для профілактики післяродового метриту у корів; 9) розробити рекомендації з ранньої діагностики і прогнозування родових і післяродових хвороб та їх профілактики патогенетичними методами.

Об’єкт дослідження: протеїназно-інгібіторний баланс, метаболізм фібриногену, ендотоксикоз, ехоструктура матки, гормональний профіль, мікрофлора геніталій сухостійних корів і тварин післяродового періоду залежно від його перебігу.

Предмет дослідження: патогенез, рання діагностика, прогнозування, лікування й профілактика при хворобах родів і післяродового періоду.

Методи дослідження: клінічні, ультразвукові, біохімічні, імуноферментні, мікробіологічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше у ветеринарному акушерстві теоретично і клініко-експериментально доведена роль порушення протеолізу, метаболізму фібриногену, розвитку ендотоксикозу у патогенезі акушерської патології у корів, яку можна виявити визначенням рівня метаболітів фібриногену і сонографічного дослідження плаценти. Розроблено лабораторний і сонографічний способи діагностики акушерської патології та прогнозування хвороб родів і післяродового періоду, а також обґрунтована необхідність застосування загальної детоксикаційної, профілактичної терапії у сухостійних корів. При проведенні досліджень вперше:

– вивчено стан протеолізу, метаболізму фібриногену, рівень ендотоксикозу в динаміці сухостійного й післяродового періодів. Установлено, що у корів, схильних до акушерських хвороб, відбувався розлад протеїназно-інгібіторного балансу, накопичення у крові метаболітів фібриногену та зростання вмісту малонового діальдегіду і молекул середньої маси, що може використовуватися для прогнозування й контролю за перебігом акушерської патології;

– використано сонографічне дослідження матки в динаміці сухостійного періоду. Установлено, що з наближенням родів ехокартини плацент змінювалися, а порушення їх ехоструктури супроводжувалося збільшенням частоти родових і післяродових ускладнень;

– виявлено зв’язок між гормональним профілем у сухостійних корів з коагулопатією та мікробною контамінацією геніталій до і після родів. Установлено дисбаланс статевих гормонів та збільшення видів мікроорганізмів у геніталіях корів, схильних до акушерської патологієї;

– встановлено позитивний вплив внутрішньоматкового застосування ентеросгелю на запобігання розвитку післяродового метриту, відновлення протеїназно-інгібіторного балансу, зниження ендотоксикозу, нормалізацію фібринолізу у крові тварин та зниження стійкості мікрофлори матки до антибіотиків.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано нові критерії ранньої діагностики патології вагітних, прогнозування перебігу родів і післяродового періоду за станом метаболізму фібриногену та ехоструктури плацент у сухостійних корів, що дає можливість своєчасно й ефективно проводити профілактичні заходи. Розроблений комплексний метод профілактики й лікування корів при загрозі акушерських ускладнень є патогенетично обґрунтованим і включає в себе принципово новий підхід щодо зменшення ендотоксикозу організму сухостійних тварин і при загрозі розвитку післяродового метриту й одночасно є простим у застосуванні та має достатньо високу лікувально-профілактичну ефективність.

Розроблено лабораторний і сонографічний методи ранньої діагностики, прогнозування й профілактики патології родів і післяродового періоду у корів. В основу лабораторного методу покладено визначення вмісту метаболітів фібриногену у крові сухостійних корів. Сонографічний метод базується на виявленні порушення ехоструктури окремих плацент у сухостійних тварин. При апробації та впровадженні ці методи мали високу ефективність.

Препарат ентеросгель апробовано й впроваджено у ветеринарну практику, розроблено технічні умови на його виробництво (ТУ У 46.15.543 –2000). Установлено, що препарат має детоксикуючу й антимікробну дією щодо мікрофлори вмісту матки і може використовуватися для профілактики запальних процесів у статевих органах, а також при лікуванні хворих корів.

Розроблено метод профілактики родових і післяродових хвороб, шляхом комбінованого застосування тваринам під час сухостою суміші полівітамінів із препаратом АСД ф-2, а в післяродовий період – ентеросгелю в комплексі з іншими засобами, що сприяє зменшенню ендотоксикозу і забезпечує значне зниження частоти родових і післяродових хвороб.

Матеріали дисертаційної роботи увійшли до ряду рекомендацій: “Диспансеризація великої рогатої худоби” (1997), “Рекомендації щодо використання ентеросгелю та комплексних препаратів на його основі в практиці ветеринарної медицини” (1997), “Профілактика акушерських хвороб у корів” (2000). Усі рекомендації затверджені секцією ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України і видані масовим тиражем.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано, проаналізовано та узагальнено весь обсяг експериментальних досліджень. Вивчення рівня прогестерону та естрадіолу–17β у крові сухостійних корів проводили у лабораторії новітніх методів досліджень Білоцерківського державного аграрного університету. Мікробіологічні дослідження проведено на кафедрі лабораторної діагностики інфекційних хвороб тварин Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини при Білоцерківському ДАУ.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідали та обговорені на міжнародних конференціях: “Проблеми неінфекційної патології тварин” (м. Біла Церква, 1998, 2000, 2003); “Сучасні проблеми ветеринарної медицини з питань фізіології й патології відтворення тварин” (Київ, 2000); “Шляхи підвищення резистентності та продуктивності тварин” (Дніпропетровськ, 2001); “Досягнення і перспективи розвитку агробіотехнології в Україні” (Київ, 2002); “Досягнення та перспективи розвитку ветеринарної медицини” (Полтава, 2002); “Здобутки і перспективи ветеринарного акушерства” (Львів 2002); міжнародних і національних семінарах з питань застосування ультразвукового дослідження у репродуктології (Біла Церква, 1998, 2001); “Нові технології у тваринництві і ветеринарній медицині” (с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області, 2002); та на наукових конференціях науково-педагогічних працівників Білоцерківського ДАУ (1996–2004 рр.).

Публікації. Результати дисертації висвітлені в 35 наукових працях, з яких 27 статей у надрукованих фахових виданнях затверджених ВАК України, одному патенті, одних технічних умовах та 3-х методичних рекомендаціях.

  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий