Міністерство освіти І науки україни відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» луцький інститут розвитку людини університету

Міністерство освіти І науки україни відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» луцький інститут розвитку людини університету

Скачати 3.83 Mb.

Сторінка 1/20 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 3.83 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   20

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Луцьк – 2015
УДК 371 : 378

ББК 72 + 74

А 43
Друкується за ухвалою вченої ради Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (протокол № 5 від 25.03.2015 р.)

Рецензенти:

Арцишевський Роман Антонович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри філософії, керівник науково-методичного центру світоглядної освіти молоді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Дем’янчук Олександр Никанорович ‒ доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 2-3 квіт. 2015 р.) / упоряд. Т. Й. Жалко, О. І. Кушпетюк, Н. Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2015. – 296 с.

Випуск вміщує статті з актуальних проблем сучасної освіти та науки, розвитку соціальних комунікацій в умовах європейської інтеграції; питань впровадження інформаційних технологій в освітній процес; тенденцій розвитку соціальних технологій та психолого-консультативної діяльності; економіко-правових аспектів і туристично-рекреаційної роботи в науково-освітньому просторі; проблем фізичного виховання, зміцнення та відновлення здоров’я.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Статті подані в авторському варіанті. За достовірність поданих у них даних відповідальність несуть автори.

©Луцький інститут розвитку людини

Університету «Україна», 2015

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Арцишевський Р. А.

Людиноцентризм – як головна парадигма сучасної освіти………………… 10 Євтодюк А. В.

Ціннісний контекст сучасної філософії освіти України…………………….. 12 Par Bakoh C. G.

La communauté économique et monétaire des etats de l’afrique centrale. (CEMAC)…………………………………………………………………………

20

Арцишевська О. Р.

Просторово-культурне самовизначення людини в умовах глобалізації і зростаючої взаємодії культур…………………………………………………..

23

Арцишевська М. Р.

Мовна освіта як передумова толерантності та взаєморозуміння в контексті євроінтеграції…………………………………………………………………… 25 Бундак О. А.

Політичні та правові реформи суспільства в матеріалах всеросійського селянського союзу………………………………………………………………

27

Бундак О. А.

Рекрутська овинність в царській росії як соціальний та політичний феномен………………………………………………………………………….

29

Hofman Yuriy

Niektóre kwestie transgranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie oświaty i nauki…………………………………………………………………..

32

Дем’янюк О. Й.

Місце «Спецкурсу з військово-психологічної підготовки юнаків» у військово-патріотичному вихованні студентів………………………………..

34

Двойнінова О. В.

Система вищої освіти в Португалії……………………………………………. 36 Джус О. В.

Професійна підготовка молоді на військовому факультеті Українського народного університету в таборі інтернованих (Польща, 1921-1922 рр.)

38

Єрко Г. І., Ковальчук І. Л.

Використання ґендерної складової у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін………………………………………………………..

40

Капустян Г. Т.

Навчально-пізнавальна екскурсія – дієвий засіб освітнього процесу………. 42 Комиссарова И. А.

История проведения научной международной конференции в провинциальном вузе……………………………………………………………

44

Корнійчук Я. А., Корнійчук А.М.

Історичні аспекти євроінтеграції слов’янських земель та сучасної України……………………………………………………………………………

46

Кушпетюк О. І.

До питання інтеграції освіти і науки як важливих складових освітнього простору…………………………………………………………………………

48

Некрасова Н. С., Матета О. А.

Проблеми і перспективи реалізації влади в умовах європейської інтеграції………………………………………………………………………..

50

Пащук Т. В.

Історія становлення та розвитку Луцького окружного суду м. Луцька Волинського воєводства (sąd okręgowy w Łucku) 1919 – 1939 рр…………..

52

Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я.

Джерельна база досліджень з історії науки і техніки……………………….. 54 Тупчієнко М. П.

Деякі світоглядні аспекти розвитку науки та виробництва………………… 56 Шапарчук І. О., Іванюк І. Я.

Освіта як передумова цілісного розвитку особистості……………………… 57

РОЗДІЛ ІІ. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ Дерев’янко Т. Є.

Дослідницькі вміння – основа дослідницької культури вчителя у ЗНЗ……. 61 Іванюк І. Я.

Роль мотивації у навчально-пізнавальній діяльності студента ВНЗ……….. 62 Пазьоха В. Л.

Самозайнятість молоді в контексті євроінтеграційного поступу………….. 65 Коць М.О.

Організація науково-дослідницької діяльності у навчально-реабілітаційному центрі на основі співпраці із ВНЗ………………………..

67

РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ Aykut Solukcu

Information technology in Turkish educational system…………………………. 70 Айкут Солукджу

Інформаційні технології в системі освіти Туреччини………………………. 71 Сидорович М. М.

Формування інформаційних компетенцій студентів-біологів засобами комп’ютерної підтримки фахових біологічних дисциплін………………….

72

Татаренко Г. В.

Дистанційне навчання в системі MOODLE: проблеми та перспективи……. 74 Тимошенко І. С.

Сучасні інноваційні засоби в інформаційно-документаційному забезпеченні медичної науки…………………………………………………..

76

РОЗДІЛ ІV. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Samostyan Tatjana

Linguistic paradigm of advertizing messages……………………………………. 79 Арендарчук І. А., Жалко Т. Й.

Використання глобальної мережі Інтернет в освіті…………………………… 81 Васюра Р. В.

Ораторське мистецтво промовця як умова переконання…………………… 83 Давидюк І. В., Зволинська Л. Я.

Порівняльний аналіз специфіки інформування читачів журналом «Дивослово» та газетою «Літературна Україна»…………………………….

87

Єжижанська Т. С.

Сприйняття РR-повідомлення цільовою аудиторією……………………….. 89 Жалко Т. Й.

Соціальні мережі як новітні медіа: статистика використання……………… 91 Жук К. І., Зволинська Л. Я.

Вплив ЗМІ на масову аудиторію……………………………………………… 94 Зволинська Л. Я.

Принципи російської пропаганди……………………………………………. 97 Зозуля Н. Ю.

Вплив ЗМІ на громадську думку і політичну культуру……………………… 99 Клок Т. М.

Загрози свободі в сучасному світі…………………………………………….. 101 Конон Н. Г., Гордійчук П. В. 

Календар «Знаменних і пам’ятних дат» як інформаційна складова національного і культурного відродження……………………………………

102

Кузора О. А., Зволинська Л. Я.

Інформаційна війна України й Росії за посередництвом радіо……………. 104 Ляшук Н. В.

Специфіка застосування етнічних стереотипів у ЗМК……………………… 107 Прудка Є. С., Жалко Т. Й.

Документація з особового складу: призначення, особливості, поділ документів……………………………………………………………………….

109

Резнік В. В., Жалко Т. Й.

Сучасний вітчизняний кінематограф………………………………………… 112 Хомінський С. Й.

Релігійна ситуація та перпективи європейської інтеграції України крізь призму соціальних комунікацій………………………………………………

115

Хомик М. Г., Зволинська Л. Я.

Одне з правил пропаганди російського телебачення в інформаційній війні проти України…………………………………………………………………..

118

РОЗДІЛ V. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПСИХОЛОГО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Eva Jasiuk, Hitun Natalia

Family as the basic object of study and research of educational activity of A.S.Makarenko…………………………………………………………………..

121

Гітун Н. І.

Ѓендерний підхід в системі вищої освіти України…………………………. 128 Голик Г. Г., Гітун Н. І.

Види і функції прийомної сім’ї………………………………………………. 132 Гучак І. Б.

Соціалізація в реалізації соціальних технологій…………………………….. 135 Закусило О. Ю.

Програма «15»: впровадження у навчальних закладах міста Луцька……… 137 Лісова О. В., Гучак І. Б.

Технології соціально-педагогічної терапії……………………………………. 139 Присяжний М. І., Гучак І. Б.

Вплив духовності на процес соціалізації індивіда…………………………… 141 Навроцька Ю. О., Гітун Н. І.

Гуманістична спрямованість як базова складова діяльності cоціального працівника з дітьми, які мають обмежені можливості……………………… 143 Паничко О. В., Гітун Н. І.

Соціальні технології у боротьбі з алкоголізмом серед молоді……………… 146 Поточало С. В., Гучак І. Б.

Основи формування соціальної політики підприємства……………………. 148 Ющишин Н. Р., Закусило О. Ю.

Профілактика раннього соціального сирітства………………………………. 150 Янюк М. В.

Тенденції розвитку соціальних технологій та психолого-консультативної діяльності………………………………………………………………………… 152

РОЗДІЛ VІ. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ В НАУКОВОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Вовк О. П., Рязанцев О. Є.

Щодо поняття цивільно-правової відповідальності………………………….. 155 Гаврилюк Н. В.

Поняття та сутність монополій………………………………………………… 157 Гаврилюк Т. Д.

Окремі аспекти надання допомоги потерпілим у європейських країнах….. 159 Гайдучик А. Ф., Рязанцева Н. О.

Правовий статус учасників господарського процесу………………………… 162 Гоздецький Д. А., Пікалюк С. С.

Організаційно-правові заходи реабілітації інвалідів………………………… 164 Доманська В. А., Рязанцев О. Є.

Щодо процесу доказування в цивільному судочинстві України……………. 168 Євтух О. Т., Євтух О. О.

Оцінка ринкової вартості активів в Україні………………………………….. 170 Засєкін Т. С., Кузьменко О. О.

Поняття та особливості актів Конституційного Суду України……………… 172

Зуграва Н. В.

Економічні аспекти управління діяльністю підприємств в умовах кризи…. 174 Касинюк Л. А.

Правова освіта молоді в контексті євроінтеграційного поступу…………… 176 Качур Ю. В., Рязанцев О. Є.

Щодо визначення поняття усиновлення……………………………………… 178 Крикун О. А., Рязанцев О. Є.

Щодо правової природи комерційної таємниці………………………………. 180 Куртін В. О., Пікалюк С. С.

Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб’єктів господарювання…………………………………………………

182

Міхоровська О. О., Попов А. А.

Торговельні звичаї як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності і конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу….

185

Пікалюк С. С.

Розвиток соціального партнерства України та Німеччини: порівняльний аналіз……………………………………………………………………………..

187

Пасічник О. М., Мочкош Я. В.

Проблеми запровадження суду присяжних в Україні……………………….. 191 Сернюк А. С., Гаврилюк Н. В.

Основні поняття попиту і пропозиції………………………………………… 193 Сямук І. П., Пікалюк С. С.

Матеріальна відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах…. 196 Фірчук О. В., Попов А. А.

Бюджетні установи як суб’єкти господарської діяльності…………………… 198 Федік А. С., Пікалюк С. С.

Загальна характеристика гарантій здійснення трудових прав працівників… 201 Янкевич Н. В., Пікалюк С. С.

Загальнотеоретичні підходи розуміння правової культури…………………. 203

РОЗДІЛ VІІ. ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ Й ВИРІШЕННІ ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ЗАВДАНЬ Громик О. М.

Радіаційні дослідження Камінь-Каширського та Маневицького районів Волинської області………………………………………………………………

206

Друзюк-Боровик С. А.

Теоретичні засади логістики туризму…………………………………………. 208 Закрева Ю. С., Козік Б. В., Ковш В. С.

Формування стратегії розвитку туристичних регіонів України……………. 211 Кравченко Ю. В., Ольхова-Марчук Н. В.

Управління на підприємствах готельного господарювання………………… 213 Лоюк О. В.

Феномен творчого мислення в духовно-ціннісній парадигмі ноосферизму……………………………………………………………………..

216

Мартинчук К. С., Терлецький В. К.

Заповітами батьків……………………………………………………………… 217 Ольхова-Марчук Н. В.

Управління якістю туристичних послуг в умовах конкурентного середовища……………………………………………………………………….

219

Кравчинська А. М., Терлецький В. К.

Зачарований край……………………………………………………………….. 222 Сушик О. Г.

Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму Поліського регіону……………………………………………………………………………

224

Терлецький В. К.

Краєзнавчі ресурси Волині……………………………………………………… 226

РОЗДІЛ VІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІЦНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я Андрійчук Ю. М.

Вплив експериментальної програми на фізичний стан підлітків, які займаються у секції з волейболу……………………………………………….

229

Богдановська Н. В.

Аеройога як засіб відновлення локомоторних функцій осіб з остеохондрозом хребта………………………………………………………….

230

Борбенчук К. І., Бенедь В. П.

Самоцінка фізичного стану, здоров‘я, самопочуття у сільських та міських школярів………………………………………………………………………….

232

Войнаровська А. А.

Про ефективність двохразових тренувань у художній гімнастиці…………. 234 Гвоздецька Г. С., Чернявська І. В., Вакалюк І. П., Боцюрко Ю. В.

Відкриття зали ін’єкційної техніки – вдосконалення професійної підготовки майбутніх медсестер……………………………………………….

236

Глазиріна В. М., Глазирін І. Д., Смоляр С. І.

Формування зубної формули людини як метод дослідження біологічного дозрівання людини………………………………………………………………

239

Гончаренко М. С.

Современное научное представление о развитии науки о здоровье – валеологии……………………………………………………………………….

240

Гордійчук В. І.

Обґрунтування необхідності удoскoналення системи фізичного виховання підлітків………………………………………………………………………….

243

Грейда Н. Б., Кренделєва В. У.

Аналіз захворюваності учнів старших класів………………………………… 245 Деделюк Н. А., Томащук О. Г.

Сучасні підходи до організації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу…………………………………………..

247

Гурковський О. М., Чижик В. В.

Порівняльний аналіз фізичної працездатності у школярів загальноосвітньої школи та гімназистів при різній організації уроків фізичної культури……

249

Довгаль В. І., Чижик В. В.

Формування мотивації до занять фізичною культурою школярів із затримкою психічного розвитку……………………………………………….

251

Іващенко А. О., Страколист Г. М.

Вплив раціонального харчування на інтелект студентів……………………. 253 Кирилюк В. В.

Актуальні проблеми фізичного виховання дітей з особливими потребами… 254 Компанієць Ю. О., Мельник Т. О.

Зміцнення здоров’я дітей, які часто хворіють, шляхом застосування сеансів інструментальної гіпокситерапії……………………………………………….

256

Кущ В. В., Кальонова І. В.

Особливості фізичної реабілітації осіб з нестабільністю шийного відділу хребта……………………………………………………………………………..

258

Ладан С. М., Гордійчук В. І.

Особливості соматотипу хворих на ІХС……………………………………… 260 Лизогуб В. С., Макаренко М. В., Коваль Ю. В., Хоменко С. М., Юхименко Л . І.

Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я учнів зі слуховою депривацією…. 264 Омельчук Я. В.

Особливості фізичного вихованя різних контингентів школярів………….. 266 Поташнюк І. М.

Застосування засобів фізичної реабілітації хворих на остеохондроз хребта……………………………………………………………………………..

268

Савельєва Н. М.

Стан системного імунітету і характер імунних розладів у хворих на ХГП І-ІІ ступеня тяжкості при паразитозах…………………………………………..

270

Соколенко В. Л, Соколенко С. В., Мельник Т. О.

Вплив нормобаричної гіпоксії на показники основних субпопуляцій т-лімфоцитів периферичної крові………………………………………………..

272

Тучак О. А., Тучак О. М.

Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку…………………………………………………………….

274

Даха Фіда, Баришок Т. В.

Спорт як шлях до соціалізації інвалідів………………………………………. 276 Хамід Таліб Хамід Хамід, Бандуріна К. В.

Адаптивна фізична культура і спорт як засіб зміцнення здоров’я інвалідів………………………………………………………………………….

278

Чижик В. В.

Актуальні проблеми диференціації фізичного виховання різних контингентів дітей і підлітків………………………………………………….

279

Чижик В. В.

Корекція фізичного стану підлітків із затримкою психічного розвитку….. 282

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

284

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   20
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий