Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»

Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін зі змінами та доповненнями, внесеними наказом моз україни від 12. 10. 2004 р
Міністерство охорони здоров’я україни державний заклад «дніпропетровська медична академія моз україни»

Скачати 1.36 Mb.

Сторінка 1/10 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 1.36 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»

Затверджую”Рекомендовано” проректор з навчальної роботи на методичній нараді

професор __________________

Т.О. Перцева

Кафедри фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки

(назва кафедри) “___” ________ 2011 р. Завідувач кафедри

професор_Мамчур В.Й.______________

(ПІП, підпис)

“___” ________ 2011 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

«ФАРМАКОЛОГІЯ»

для студентів вищих медичних закладів освіти

ІІІ – ІV рівнів акредитації
Спеціальність:
7.110106 «Стоматологія”

кваліфікація – лікар-стоматолог.

(розроблена на підставі типової навчальної програми 2010 року)

Дніпропетровськ, 2011

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з фармакології для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності «Стоматологія» 7.110106 напряму підготовки 1101 «Медицина» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 28.07.03 № 504, навчальним планом, затвердженим наказом МОН України від 25.07.03 № 352. Термін навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 5 років. Програма складена на підставі «Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін», що затверджені наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. №152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін».

Згідно з навчальним планом вивчення фармакології здійснюється в ІV-V семестрах.

За даними ВООЗ, ліки становлять 80-85% усіх видів медичної допомоги. Зараз стало очевидним, що лікар, незалежно від спеціалізації, повинен знати основи фармакології, тому підготовка кваліфікованого лікаря неможлива без поглибленого і разом з тим конкретизованого вивчення фармакології.

Програма з фармакології складена відповідно до навчального плану підготовки лікарів-стоматологів, затвердженого МОЗ України. Згідно з навчальним планом для студентів стоматологічного факультету заплановано 6 кредитів(180 годин), з них 20 годин для лекцій, 100 годин для практичних занять і 60 годин для самостійної роботи.

Мета курсу: після вивчення предмету студенти повинні вміти виписати рецепти на препарати в різних лікарських формах, які включені до програми з дисципліни, а також знати їх групову належність, основні механізми дії, особливості фармакокінетики, фармакодинаміки, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти, взаємодію з іншими лікарськими засобами; особливості застосування лікарських препаратів у стоматологічній практиці.

У лекційному курсі необхідно висвітлити проблемні питання відповідних розділів фармакології – історію фармакології, сучасні досягнення фармакологічної науки, залежність дії препаратів від хімічної структури та інших факторів залежно від лікарських засобів і організму, особливості їх фармакокінетики і фармакодинаміки, сучасні механізми дії, показання до застосування, побічні ефекти, симптоми передозування, допомогу при отруєнні.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Впровадження цієї системи на кафедрі фармакології дозволить:

 1. інтенсифікувати навчальний процес, раціонально поділивши його на модулі, що буде сприяти підвищенню якості підготовки лікарів з фармакології;
 2. сприяти систематичному засвоєнню навчального матеріалу згідно виділеним модулям з фармакології, при цьому стимулювати самостійну роботу студентів протягом усього семестру з метою підвищення якості їх знань;
 3. встановити зворотній зв’язок з кожним студентом, виявляти та розвивати творчі здібності студентів на визначених етапах навчання з фармакології, згідно модулям;
 4. проводити контроль за якістю засвоєння теоретичного і практичного матеріалу та якістю підготовки до кожного практичного заняття, підвищувати об’єктивність оцінювання знань студентів;
 5. своєчасно коригувати навчально-виховний процес на кафедрі фармакології згідно отриманим новим результатам експериментальних і клінічних досліджень з фармакології та досягнень в галузі педагогіки;
 6. підвищувати мотивацію учасників навчально-виховного процесу (підготовка рефератів, тематичних таблиць, участь в олімпіадах, робота в науковому студентському гуртку), що буде сприяти впровадженню здорової конкуренції;
 7. сприяти психологічному розвантаженню студентів в кінці семестру за рахунок підвищення контролю, об’єктивності знань студентів протягом семестру;
 8. підвищити відповідальність студентів за результати навчальної діяльності, підвищити вирішальний вплив суми балів, одержаних протягом семестру на підсумкову оцінку з навчальної дисципліни.

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту). Курс фармакології поділено на 2 модулів:
Модуль 1. Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Засоби, що впливають на нервову систему. Вітамінні, гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби.

Змістові модулі:

 1. Лікарська рецептура. Загальна фармакологія.
 2. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію
 3. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію
 4. Лікарські засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. Психотропні лікарські засоби.
 5. Вітамінні та гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби. Імунотропні препарати

Модуль 2. Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів та систем. Фармакологія протимікробних, противірусних, протипаразитарних лікарських засобів. Антибіотики. Протимікозні лікарські засоби. Протипухлинні лікарські засоби. Принципи лікування гострих отруєнь.

Змістові модулі:

 1. Фармакологія засобів, що впливають функцію серцево-судинної системи.
 2. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на функцію органів дихання та травлення.
 3. Лікарські засоби, що впливають на систему крові. Антиагреганти.
 4. Протимікробні, противірусні, антибіотики, протигрибкові лікарські засоби..
 5. Протипаразитарні та протипротозойні лікарські засоби.
 6. Фармакологія антидотів. Лікарські засоби, що впливають на пульпу зуба.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:

а) лекції,

б) практичні заняття,

в) самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів фармакології.

Навчальні заняття за методикою їх організації є практичними, бо передбачають таку організаційну структуру:

 1. Підготовчий етап (організаційний, постановка навчальних цілей та їх мотивація, контроль вихідного рівня знань).
 2. Основний етап (формування професійних вмінь та навичок щодо визначення загальних принципів фармакокінетики, фармакодинаміки, виписування рецептів, розв’язання типових фармакотерапевтичних задач та тестових завдань, проведення дослідів на тваринах та ін.).
 3. Заключний етап — контроль кінцевого рівня знань та вмінь (розв’язання нетипових задач, виписування рецептів, тестових завдань). Підведення загальних підсумків. Завдання на наступні заняття.

У лекційному курсі передбачено висвітлення проблемних питань відповідних розділів фармакології – історію фармакології, сучасних досягнення фармакологічної науки, залежність дії препаратів від хімічної структури та інших факторів з боку лікарських засобів, особливості їх фармакокінетики і фармакодинаміки, сучасні механізми дії, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти, симптоми передозування, допомогу при отруєнні лікарськими засобами.

Під час лекцій і практичних занять необхідно використовувати аудіовізуальні засоби навчання: таблиці, слайди, прозірки, колекції лікарських препаратів, навчальні фільми, комп’ютерну техніку та ін.; при проведенні експериментів на тваринах — враховувати міжнародні вимоги біоетики.

На кожному практичному занятті студенти повинні вести короткий протокол, в якому виписувати рецепти, записувати результати дослідів та відповіді на ситуаційні задачі.

Кафедри фармакології мають право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, екології та господарської діяльності. (в межах 15%), але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

Навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях під час поточного контролю відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, виписування рецептів, визначення належності препаратів до фармакологічної групи згідно міжнародної класифікації, можливі показники до застосування; аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують зміни функції організму тварин під впливом препаратів.

Підсумковий контроль засвоєння кожного модулю, контроль практичних навичок здійснюється по його завершенню.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.
Опис навчального плану з дисципліни » Фармакологія » для студентів стоматологічного факультету за спеціальностями

7.110106 «Стоматологія” кваліфікація – лікар-стоматолог.

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Рік навчання Вид контролю Всього Аудиторних СРС Лекцій Практичних занять

180 20 100 60 2-3

Кредитів ЕСТS 6, 0

Модуль 1:

Змістових модулів 7 105 год. / 3,5 кредитів ЕСТS 10 58,5 36,5 Поточний та під-сумковий, модульний Модуль 2:

Змістових модулів 6 75 год. /2,5

кредита ЕСТS 10 41,5 23,5 -“- В тому числі, підсумковий контроль засвоєння 2-х модулів 5 год./0,17

кредит ЕСТS

Тижневе навантаження 5,3 год. /0,2

кредитів ЕСТS

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 67%, СРС – 33%

Нарахування балів за поточну діяльність та конвертація традиційних оцінок у бали

Номер модуля, кількість навчальних годин / кількість кредитів ЕСТS Кількість змістових модулів, їх номери Кількість практичних занять Конвертація у бали традиційних оцінок Мінімальна кількість балів* Традиційні оцінки Бали за виконання індивідуальних завдань як виду СРС “5”4”3”2” Модуль 1

105/3,5

7

(№ 1-7)

22 5 4 3 1 10 66 Модуль 2

75/2,5

4

(№ 8-13)

13 9 7 5 2 12 65

 1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення фармакології — кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Мета вивчення фармакології включає визначення групової належності лікарських засобів, їх фармакокінетики, фармакодинаміки, проявів можливої побічної дії та симптомів передозування, головних показань до призначення і взаємодії з іншими медикаментами.

Кінцеві цілі дисципліни

 • Визначити групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій
 • Визначати фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізм дії
 • Визначати прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і лікування
 • Обґрунтовувати головні показання до призначення, адекватну лікарську форму, шляхи введення і взаємодії з іншими медикаментами.
 1. зміст програми

Модуль 1. Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні лікарські засоби. Протизапальні, протиалергічні лікарські засоби.
Змістовий модуль 1. Лікарська рецептура. Загальна фармакологія.
Конкретні цілі:

 • Узагальнити та проаналізувати характеристику лікарських форм, особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах.
 • Оцінити значення правильно виписаної сигнатури.
 • Узагальнити та проаналізувати характеристику твердих та м’яких лікарських форм, особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах.
 • Узагальнити та проаналізувати характеристику рідких лікарських форм, особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах.
 • Узагальнити та проаналізувати характеристику настоянок, мікстур, крапель всередину особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах.
 • Узагальнити та проаналізувати характеристику нових лікарських форм(кахети, пастилки, глосети, карамелі) особливості їх виготовлення, шляхів введення в організм та пропису в рецептах
 • Узагальнити та проаналізувати основні фармакологічні терміни.
 • Оцінити значення фармакології як фундаментальної дисципліни для розвитку інших дисциплін та напрямків в медицині.
 • Проаналізувати основні етапи розвитку фармакології як науки та внесок вчених на кожному з її етапів становлення.

Тема 1. Закон України „Про лікарські засоби». Введення в лікарську рецептуру. Тверді лікарські форми.

Поняття про лікарську рецептуру, лікарську сировину, речовину, засіб, форму, препарат. Рецепт: структура та правила виписування рецептів для дорослих та дітей, види рецептурних бланків. Аптека. Визначення фармакопеї, види фармакопей. Поняття про офіцинальні лікарські засоби.

Лікарські форми. Тверді лікарські форми (порошки, присипки, таблетки, капсули, кахети, глосети, пастилки, карамелі, драже, мікродраже, спансули, гранули, супозиторії).
Тема 2. М’які лікарські форми.

Мякі лікарські форми (мазі, пасти, лініменти, пластирі, припарки, аплікації). Вимоги до м’яких лікарських форм, правила виписування. Конституенси для м’яких лікарських форм.

Тема 3. Рідкі лікарські форми.

Рідкі лікарські форми (краплі всередину, очні краплі, краплі у ніс та вушні). Розчини для інєкцій. Вимоги до інєкційних розчинів, правила виписування; шляхи введення. Методи стерилізації інєкційних розчинів.

Тема 4. Рідкі лікарські форми.

Рідкі лікарські форми (краплі всередину, очні краплі, краплі у ніс та вушні). Розчини для інєкцій. Вимоги до інєкційних розчинів, правила виписування; шляхи введення. Методи стерилізації інєкційних розчинів.

Тема 5. Контроль практичних навичок з лікарської рецептури.
Тема 6. Загальна фармакологія. Розвиток лікознавства та історія фармакології.

Визначення фармакології. Фармакологія в системі медичних та біологічних наук. Основні розділи фармакології: теоретична, експериментальна, фізико-хімічна, біохімічна, фізіологічна, клінічна. Нові напрями розвитку фармакології: педіатрична, геріатрична, радіаційна, імунофармакологія, психофармакологія, фармакогенетика, хронофармакологія. Роль вітчизняних та зарубіжних учених в становленні та розвитку фармакології, як науки (, Ю.О. Петровський, М.П. Кравков, О.І. Черкес). Сучасний розвиток фармакології в Україні. Основні досягнення вітчизняних фармакологів.

Фармакокінетика лікарських засобів. Шляхи введення лікарських засобів (ентеральний і парентеральний, їх різновиди). Види всмоктування і їх основні механізми (активний транспорт, пасивна і полегшена дифузія, фільтрація, піноцитоз). Поняття про біодоступність та біоеквівалентність. Зв’язування лікарських засобів з білками плазми крові та іншими біолігандами. Розподіл ліків в організмі. Проникнення через гістогематичні бар’єри: плацентарний, гематоенцефалічний та інші. Депонування ліків.

Біотрансформація ліків, її види. Роль цитохрому Р-450. Шляхи екскреції ліків з організму.

Поняття про основні фармакокінетичні параметри (константа швидкості всмоктування, період напівелімінації, стаціонарна концентрація, кліренс препарату). Вікові особливості фармакокінетики (у дітей перших років життя та у осіб похилого віку).

Визначення дози, види доз: разова, добова, курсова, порогова, ударна, роздрібнена, підтримуюча, профілактична, лікувальна, середня і вища терапевтична, токсична і смертельна. Широта терапевтичної дії. Концентрація лікарського засобу в лікарський формі або біологічній рідині. Значення залежності “концентрація (доза) – ефект” у фармакології. Фармакодинаміка лікарських засобів. Поняття про рецептори, в тому числі специфічні, агоністи, антагоністи. Синергізм, потенціювання, антагонізм ліків. Види дії лікарських засобів. Типи і способи дії ліків. Обмін речовин (білків, ліпідів, вуглеводів, електролітів) як об’єкт впливу лікарських засобів.

Фактори, що впливають на фармакодинаміку і фармакокінетику. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, фізико-хімічні властивості, їх дози і кратність застосування), а також від факторів, пов’язаних з біологічним об’єктом (вік, генотип, фенотип, стать, маса тіла, етнічний фактор, біоритми), кліматичними та антропогенними факторами (сезонність, температура, забруднення токсичними речовинами), патологічним станом (захворювання нирок, печінки, інфекції, серцево-судинна патологія, метаболічні та інші порушення), фізіологічними особливостями (вагітність, пологи та ін.).

Особливості дії ліків при їх повторному застосуванні. Поняття про матеріальну і функціональну кумуляцію. Толерантність або звикання (як різновид тахіфілаксія), залежність від дії ліків (психічна, фізична). Поняття про синдром відміни та віддачі. Медичні та соціальні аспекти боротьби з лікарською залежністю. Комбінована дія ліків – синергізм (сумація, потенціювання), антагонізм (як різновид антидотизм). Несумісність лікарських речовин.

Поняття про безпеку ліків. Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії. Передозування абсолютне і відносне (токсичні ефекти). Непереносимість. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність. Система фармакологічного нагляду у світі і Україні.

Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів. Характеристика фізико-хімічної (фармацевтичної), фармакокінетичної і фармакодинамічної взаємодії ліків.

Змістовий модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію. Конкретні цілі.

  • Узагальнити та проаналізувати основні шляхи фармакологічної корекції (впливу) порушень функції аферентну нервової системи.
  • Проаналізувати основні класифікації лікарських засобів, що впливають аферентну нервову систему.
  • Пояснювати фармакологічну характеристику основних фармакологічних засобів, пояснювати механізми дії.
  • Інтерпретувати показання до застосування лікарських засобів відповідно знань фармакодинаміки.
  • Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів, що впливають на аферентну у нервову систему.
  • Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні кокаїном, іншими місцево анестезуючими засобами. Розуміти можливість застосування антидотів у кожному конкретному випадку.
  • Пояснювати залежність дії лікарських засобів, що впливають на периферичну нервову систему від особливостей фармакокінетики у пацієнтів різного віку, супутніх захворювань та їх терапії.
  • Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів з метою їх запобігання.
  • Виписувати та аналізувати рецепти на препарати, що впливають на функції периферичної нервової системи.

Тема 7. Анестезуючі, в`яжучі, обволікаючі, адсорбуючі, подразнювальні лікарські засоби

Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію. Класифікація засобів, що впливають на аферентну іннервацію (лікарські засоби, що знижують чутливість закінчень аферентних нервів, та лікарські засоби, що стимулюють закінчення аферентних нервів). Лікарські засоби для місцевої анестезії. Класифікація за хімічною будовою та за використанням для різних видів анестезії. Вимоги до препаратів групи місцевих анестетиків. Фармакологія складних ефірів (прокаїну, бензокаїну(анестезину) та замісних амідів (артикаїну, лідокаїну, мепивакаїну). Порівняльна характеристика місцевоанестезуючих засобів та комплексних препаратів на їх основі. Показання до застосування. Мета та можливості комбінації з адреноміметиками. Побічна дія місцевих анестетиків, заходи її запобігання та лікування. Органічні та неорганічні в’яжучі лікарські засоби. Механізм дії, показання до застосування. Фармакологічна характеристика таніну, вісмуту нітрату основного, трави звіробою, листя шавлії, квіток ромашки. Комплексні препарати на їх основі. Загальна характеристика обволікаючих засобів. Механізм дії, показання до застосування (слиз крохмалю, насіння льону). Адсорбуючі лікарські засоби. Класифікація адсорбуючих засобів. Механізм дії. Показання до застосування. Препарати вугілля (вугілля активоване). Синтетичні сорбенти (ентеросгель). Принципи гемо- та ентеросорбції. Лікарські засоби, що подразнюють закінчення чутливих нервів.

Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію.

Конкретні цілі.

  • Узагальнити та проаналізувати фармакологічну характеристику основних фармакологічних засобів, пояснювати механізми дії.
  • Інтерпретувати показання до застосування лікарських засобів відповідно знань фармакодинаміки.
  • Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів, що впливають на периферичну нервову систему.
  • Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні кокаїном, мускарином, антихолінестеразними засобами, атропіноподібними речовинами, нікотином. Розуміти можливість застосування антидотів у кожному конкретному випадку.
  • Пояснювати залежність дії лікарських засобів, що впливають на периферичну нервову систему від особливостей фармакокінетики у пацієнтів різного віку, супутніх захворювань та їх терапії.
  • Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів з метою їх запобігання.
  • Виписати та проаналізувати рецепти на препарати, що впливають на функції еферентної нервової системи.

Тема 8. Лікарські засоби, що діють на передачу збудження в холінергічних синапсах. М- і Н- холіноміметики. Антихолінестеразні лікарські засоби. М-холіноміметики, М-холіноблокатори.

Анатомо-фізіологічні властивості вегетативної нервової системи. Сучасні уявлення про нервові синапси, медіатори та рецептори. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему. Лікарські засоби, що впливають на функцію холінергічних нервів. Поняття про холінергічні рецептори. Класифікація засобів, що впливають на функцію холінергічних нервів. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та пригніченні холінорецепторів. Холіноміметичні лікарські засоби М- та Н- холіноміметичні лікарські засоби. Фармакологія карбахоліну. М-холіноміметики. Фармакологічна характеристика пілокарпіну гідрохлориду. Вплив на орган зору, гладенькі м’язи внутрішніх органів, секрецію залоз, серцево-судинну та сечостатеву системи. Показання до застосування. Гостре отруєння мускарином. Заходи допомоги, антидотна терапія. Антихолінестеразні лікарські засоби та реактиватори холінестерази. Класифікація антихолінестеразних засобів. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія. Порівняльна характеристика антихолінестеразних препаратів (неостигміну метилсульфат, галантамін, піридостигміну, ривастигміну). Особливості дії фосфорорганічних сполук (ФОС). Гостре отруєння ФОС та надання допомоги. Фармакологія реактиваторів ФОС (алоксим). Холіноблокуючі лікарські засоби. М- та Н- холіноблокатори. Н-холіноміметики. Фармакологічні ефекти нікотину. Куріння як медична та соціальна проблема. Лікарські засоби, що використовуються для боротьби з палінням тютюну. Побічні ефекти. М-холіноблокуючі лікарські засоби. Фармакологічна характеристика атропіну сульфату. Показання до застосування. Гостре отруєння атропіном та рослинами, що його містять. Заходи допомоги. Платифіліну гідротартрат, скополаміну гідробромід, екстракт беладонни, іпратропію бромід (атровент), пірензепін (гастроцепін). Порівняльна характеристика. Показання до застосування. Побічні ефекти.

Тема 9. Лікарські засоби, що діють на передачу збудження в холінергічних синапсах. Н-холіноміметики. Н-холіноблокатори (міорелаксанти).

Н-холіноміметики. Н-холіноблокатори (міорелаксанти). Н-холіноблокатори. Класифікація гангліоблокаторів. Механізм дії. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, побічна дія. Характеристика препаратів: бензогексоній, гігроній, пентамін. Класифікація міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубокурарину хлориду. Показання до застосування, побічна дія. Порівняльна характеристика міорелаксантів: панкуронію бромід, піпекуронію бромід, рокуронію броміду. Клінічні симптоми при передозуванні та надання допомоги при передозуванні недеполяризуючими (курареподібними) міорелаксантами. Поняття про декураризацію. Фармакологічна характеристика деполяризуючих (суксаметоній) міорелаксантів. Показання до застосування. Допомога при передозуванні. Фармакологічні властивості пімадину.

Тема 10. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних синапсах. Адреноміметики, симпатоміметики. Антиадренергічні лікарські засоби, симпатолітики.

Лікарські засоби, що впливають на адренергічну іннервацію. Сучасні уявлення про адренергічні рецептори, їх види та локалізація. Класифікація засобів, що впливають на адренергічну інервацію. Адреноміметичні лікарські засоби. Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, фармакодинаміка епінефрину (адреналіну гідрохлорид). Показання до застосування. Порівняльна характеристика адреноміметиків (норепінефрин /норадреналіну гідротартрат/, ефедрину гідрохлорид, фенілефріну /мезатон/, нафтизин, ксилометазолін, сальбутамол, фенотерол). Антиадренергічні лікарські засоби. Адреноблокуючі лікарські засоби. Особливості застосування α-адреноблокаторів (доксазозин, теразозин), механізм дії та фармакологічні ефекти β-адреноблокаторів. Порівняльна характеристика пропранололу /анаприліну/, атенололу, метопрололу. Симпатолітики (резерпін, октадин). Механізм дії та показання до застосування, побічні ефекти.

Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. Психотропні лікарські засоби.

Конкретні цілі

  • Узагальнити та проаналізувати основні шляхи фармакологічної корекції (впливу) порушень функції центральної нервової системи.
  • Пояснити та проаналізувати основні класифікації лікарських засобів, що пригнічують центральну нервову систему.
  • Пояснювати фармакологічну характеристику основних фармакологічних засобів, пояснювати механізми дії.
  • Інтерпретувати показання до застосування лікарських засобів відповідно знань фармакодинаміки.
  • Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських засобів, що впливають на центральну нервову систему.
  • Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому снодійними, морфіном та іншими наркотичними анальгетиками, амфетамінами. Розуміти можливість застосування антидотів у кожному конкретному випадку.
  • Пояснювати залежність дії лікарських засобів, що впливають на центральну нервову систему від особливостей фармакокінетики у пацієнтів різного віку, супутніх захворювань та їх терапії.
  • Винести судження про можливість виникнення побічних ефектів лікарських засобів з метою їх запобігання.
  • Виписувати та рецепти на препарати, що пригнічують центральну нервову систему.

Тема 11. Засоби для наркозу. Фармакологія і токсикологія спирту етилового. Снодійні, протиепілептичні, протипаркінсонічні лікарські засоби. Засоби для профілактики та лікування розсіянного склерозу.

Загальна характеристика стану наркозу. Історія відкриття засобів для наркозу (Д.Мортон, Ф.І.Іноземцев, М.І.Пирогов та ін.). Види наркозу. Класифікація засобів для наркозу. Вимоги до засобів для наркозу. Теорії наркозу. Засоби для інгаляційного наркозу: галотан, ізофлуран, севофлуран, дінітрогену оксид, ксенон. Порівняльна характеристика, побічна дія. Комбіноване застосування засобів для наркозу з препаратами інших фармакологічних груп. Засоби для неінгаляційного наркозу. Класифікація за тривалістю дії. Фармакологічна характеристика пропофолу, тіопентал-натрію, гексобарбіталу, кетаміну, натрію оксибутирату. Порівняльна характеристика препаратів. Поняття про премедикацію, вступний, базисний, комбінований наркоз.

Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в клінічній практиці. Гостре та хронічне отруєння алкоголем, заходи допомоги. Принцип лікування алкоголізму (лідевін). Механізм дії тетураму (дисульфіраму), комбінований препарат лідевін.

Тема 12. Снодійні, протиепілептичні, протипаркінсонічні лікарські засоби. .

Снодійні лікарські засоби. Сучасні уявлення про природу сну. Основні види інсомній. Класифікація снодійних засобів за хімічною будовою та їх загальна характеристика. Можливі механізми дії. Фенобарбітал, нітразепам, бромізовал, донорміл, хлоралгідрат, зопіклон, золпідем. Порівняльна характеристика снодійних засобів різних груп. Показання до застосування, побічні ефекти (синдром віддачі, післядії, лікарська залежність). Гостре отруєння барбітуратами, заходи допомоги. Судоми як симптоми прояву різних патологічних станів. Використання препаратів різних фармакологічних груп для усунення судом (транквілізатори, міорелаксанти, снодійні, наркотичні лікарські засоби, міотропні спазмолітики). Протиепілептичні лікарські засоби (карбамазепінокскарбазепін, фенітоїн, ламотриджін,натрію вальпроатенобарбітал, тіагабін, леветирацетам, клоразепат). Класифікація протиепілептичних засобів за показанням. Порівняльна характеристика, побічна дія протиепілептичних засобів.

Протипаркінсонічні лікарські засоби (леводопа, перголід, ропінірол, толкапон, праміпексол). Класифікація, основні механізми дії. . Використання в клінічній практиці.
Тема 13. Фармакологія опіатних та неопіатних анальгетиків.

Анальгетичні лікарські засоби. Загальна характеристика анальгетичних засобів(морфін, кодеїн, промедол, фентаніл, омнопон, буторфанол, бупренорфін). Класифікація. Шляхи усунення болю. Поняття про опіатні рецептори. Наркотичні анальгетики. Класифікація за хімічною будовою, походженням та спорідненістю до опіатних рецепторів. Механізм дії. Фармакологія морфіну гідрохлориду. Особливості впливу препарату на ЦНС. Порівняльна характеристика препаратів. Показання до застосування анальгетичних засобів. Побічні ефекти. Гостре отруєння наркотичними анальгетичними засобами. Клінічні прояви та заходи допомоги. Характеристика налорфіну гідрохлориду, налоксону, налтрексону. Лікарська залежність, що виникає до наркотичних анальгетиків, клінічні прояви, поняття про абстинентний синдром, методи лікування. Наркоманія як соціально-біологічна проблема. Ненаркотичні анальгетики. Класифікація ненаркотичних анальгетиків за хімічною будовою. Загальна характеристика групи. Механізми аналгезуючої, жарознижувальної діїдії. Фармакологічна характеристика препаратів: кислота ацетилсаліцилова, метамізол (анальгін), парацетамол. Порівняльна характеристика, побічна дія.

Тема 14. Нейролептики, транквілізатори, солі літію, седативні лікарські засоби.

Психотропні лікарські засоби. Класифікація психотропних препаратів. Загальна характеристика нейролептиків, класифікація за хімічною будовою. Загальна характеристика. Механізм антипсихотичної дії нейролептиків. Фармакологічні ефекти хлорпромазину, хлорпротиксену, дроперидолу, галоперидолу, сульпіриду. Порівняльна характеристика, показання до застосування. Побічні ефекти нейролептиків. Комбіноване застосування з препаратами інших фармакологічних груп. Поняття про нейролептанальгезію. Транквілізатори. Класифікація транквілізаторів. Механізм транквілізуючої дії, поняття про бензодіазепінові рецептори. Фармакологія лоразепаму, хлордіазепоксиду, клоназепаму, феназепаму. Порівняльна характеристика. Денні транквілізатори (гідазепам, медазепам). Поняття про атипові транквілізатори. Показання та протипоказання до застосування транквілізаторів, їх побічні ефекти. Лікарська залежність. Комбіноване застосування з препаратами інших фармакологічних груп. Поняття про атаралгезію. Анксіолітики небензодіазепінової структури. Нормотіміки (препарати солей літію). Фармакокінетика та фармакодинаміка, показання до застосування. Побічні ефекти. Гостре отруєння солями літію. Допомога при отруєнні.

Тема 15. Антидепресанти, ноотропні лікарські засоби, адаптогени, психомоторні стимулятори.

Фармакологія антидепресантів. Класифікація антидепресантів за механізмом дії та хімічною будовою:, амітриптилін, кломіпрамін, флуоксетин, флувоксамін, парокситин, сертралін, міртазапін. Побічні ефекти антидепресантів. Ноотропні лікарські засоби. Класифікація ноотропних засобів. Можливі механізми дії. показання до застосування. Фармакологія пірацетаму, аміналону, вінпоцетину, кавінтону, серміону, пентоксифіліну, натрію оксибутирату. Седативні лікарські засоби. Класифікація седативних засобів.

Лікарські засоби, що стимулюють функцію центральної нервової системи. Класифікація психотропних засобів збуджувальної дії. Психомоторні стимулятори. Фармакокінетика та фармакодинаміка кофеїн-бензоату натрію. Показання до застосування. Загальна характеристика групи психостимуляторів. Поняття про психодислептики та амфетаміни. Формування залежності, соціальне значення. Лікарські засоби, що призводять до виникнення залежності, нарко- та токсикоманії.
Змістовий модуль 5. Вітамінні та гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби. Імунотропні препарати.

Конкретні цілі:

  • Узагальнити та проаналізувати фармакологічну характеристику вітамінних, гормональних, протизапальних, протиалергічних та імуннотропних лікарських засобів.
  • Аналізувати сучасні класифікації вітамінних, гормональних, протизапальних, протиалергічних та імуннотропних лікарських засобів.
  • Пояснювати фармакологічну дію вітамінних, гормональних, протизапальних, протиалергічних та імуннотропних лікарських засобів.
  • Створювати алгоритм допомоги пацієнтам у невідкладних станах (гіпо- та гіперглікемічна кома, анафілактичний шок, спазмофілія).
  • Інтерпретувати показання до застосування вітамінних та гормональних препаратів у випадках проведення замісної або профілактичної терапії.
  • Виписувати і аналізувати рецепти на препарати, що впливають на процеси обміну речовин.

Тема 16. Фармакологія водорозчинних та жирозчинних вітамінних препаратів, ретиноїди та їх застосування в медичній практиці. Фармакологія ферментних лікарських засобів.

Терапія вітамінними препаратами та її види. Класифікація вітамінних препаратів.

Загальна характеристика водорозчинних вітамінних препаратів. Фармакологія тіаміну броміду, рибофлавіну, піридоксину, кислоти нікотинової, ціанокобаламіну, кислоти фолієвої, кислоти аскорбінової, кальцію пангамату, кальцію пантотенату. Показання до застосування, побічні ефекти. Поняття про біофлавоноїди (рутин, кверцетин), коферментні препарати.

Загальна характеристика жиророзчинних вітамінних препаратів. Фармакологія ретинолу ацетату, фармакологічні властивості. Показання до застосування. Ретиноїди, фармакологічні властивості. Показання до застосування. Фармакологія третиноїну, ізотретиноїну. Показання до застосування, побічні ефекти. Фармакологічні властивості синтетичних ретиноїдів(етретинат, ацитретин). Особливості застосування у вагітних. Фармакологія токоферолу ацетату. Фармакологія філохінонів та менахінонів. Фармакологічні властивості вікасолу(вітамін К2). Фармакологічні властивості та застосування фітоменадіону(вітамін К1). Показання та протипоказання до застосування. Фармакологія препаратів вітаміну D – нативні вітаміни(ергокальциферол, колекальциферол), структурні аналоги вітаміну D2(дігідротахістерол), активні метаболіти вітаміну D (кальцитріол, альфакальцидол). Побічні ефекти жиророзчинних вітамінних препаратів. Полівітамінні препарати. Поняття про антивітаміни.

Тема 17. Гормональні препарати білкової та пептидної будови, їх синтетичні замінники та антагоністи. Засоби для лікування та профілактики остеопорозу.

Загальна характеристика гормональних препаратів. Класифікація гормональних препаратів за походженням. Механізм дії гормональних препаратів. Показання до застосування.

Гіпоглікемічні лікарські засоби. Класифікація гіпоглікемічних засобів. Фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до застосування інсуліну. Класифікація природних інсулінів по терміну дії. Фармакологія актрапіду, хумуліну, протафану, монотарду, інсулін гларгіну. Комбіновані інсуліни. Побічна дія. Особливості використання при гіперглікемічній комі. Передозування інсуліну, допомога при гіпоглікемічній комі. Синтетичні протидіабетичні лікарські засоби: похідні сульфонілсечовини – глібенкламід, гліквідон, гліклазид; похідні бігуанідів — метформін; прандіальні регулятори глікемії — репаглінід, натеглінід; інсулінові сенситайзери – піоглітазон, розіглітазон; інгібітори α-глюкозидаз(акарбаоза). Порівняльна характеристика, побічні ефекти. Лікарські засоб для лікування гіпоглікемії – глюкагон.

Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях щитоподібної залози: тиреоїдні гормони — левотироксин, ліотиронін, тіреокомб; антитиреоїні засоби – тіамазол, пропілтіоурацил. Фармакологія йодовміщуючих препаратів (калію йодид). Показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти.

Гормональні препарати гіпоталамусу.
Тема 18. Гормональні препарати стероїдної будови, їх синтетичні замінники та антагоністи. Пероральні протизаплідні засоби. Анаболічні препарати.

Гормональні препарати коркового шару наднирників. Фармакологічні ефекти, показання, протипоказання до застосування, режим дозування препаратів для замісної терапії (кортизон, гідрокортизон, флудрокортизон). Порівняльна характеристика. Поняття про глюко- та мінералкортикоїдну активність. Побічні ефекти. Фармакологія дезоксикортону (дезоксикортикостерону ацетату). Показання до застосування.

Препарати статевих гормонів. Класифікація. Загальна характеристика препаратів жіночих статевих гормонів. Механізм дії та показання до застосування естрогенних препаратів в залежності від вікових гормональних змін у жінок.

Препарати чоловічих статевих гормонів. Фармакологічна характеристика тестостерону пропіонату, метилтестостерону. Показання до застосування, побічні ефекти. Антагоністи андрогенних гормонів(ципротерон, флутамід, фінастерид). Фармакологія анаболічних стероїдів. Механізм дії, показання до застосування(нандролон, ретаболіл, метандростенолон). Побічна дія анаболічних стероїдів.

Тема 19. Протизапальні лікарські засоби.

Класифікація протизапальних засобів. Основна спрямованість дії. Фармакологія нестероїдних протизапальних засобів. Порівняльна характеристика препаратів (кислота ацетилсаліцилова, кислота мефенамова, бутадіон, індометацин, диклофенак-натрій, ібупрофен, напроксен, піроксикам, мелоксикам, целекоксиб, німесулід) за ступенем інгібування ЦОГ (циклооксигенази) — 1 та — 2 і вираженості протизапальної дії. Побічні ефекти препаратів та заходи їх запобігання.

Характеристика стероїдних протизапальних засобів, механізм дії, показання та протипоказання до застосування, побічна дія. Стероїдні протизапальні лікарські засоби (кортизону ацетат, гідрокортизону ацетат, преднізолон, дексаметазон, тріамцінолон, флуметазону півалат, синафлан, беклометазону дипропіонат). Фармакологічні ефекти, показання, протипоказання до застосування, режим дозування. Порівняльна характеристика. Побічні ефекти глюкокортикоїдів.
Тема 20. Протиалергічні лікарські засоби.

Протиалергічні лікарські засоби. Поняття про гістамінові рецептори. Класифікація та загальна характеристика протиалергічних засобів. Лікарські засоби, що використовують при гіперчутливості негайного типу (глюкокортикоїди, протигістамінні, інгібітори фібринолізу, адреноміметики, холіноблокатори, спазмолітики, бронхолітики). Особливості застосування. Фармакологія протигістамінних препаратів — блокаторів гістамінових Н1-рецепторів (дифенідрамін (дімедрол), хлоропірамін (супрастин), хіфенадин (фенкарол), діазолін (мебгідролін), цетірізин (зиртек), лоратадин, прометазин (дипразин, пипольфен), дезлоратидин. Принципи класифікації протилергічних препаратів. Поняття по покоління препаратів. Порівняльна характеристика, побічна дія. Фармакокінетика, фармакодинаміка, показання до застосування кромоліну натрію, кетотифену. Принципи допомоги при анафілактичному шоку. Лікарські засоби, що використовують при гіперчутливості уповільненого типу.

Тема 21. Препарати солей калію, кальцію, магнію. Ферментні препарати.

Препарати кислот, лугів. Місцева та резорбтивна дія кислот та лугів. Показання до застосування. Гостре отруєння кислотами та лугами. Заходи допомоги. Класифікація препарати лужних і лужноземельних металів. Препарати натрію. Фармакодинаміка та показання до застосування. Препарати калію. Фармакодинаміка, показання до застосування. Препарати магнію. Фармакокінетика, фармакодинаміка. Залежність ефекту від шляху введення. Показання до застосування. Препарати кальцію. Фармакологічні ефекти, показання до застосування, шляхи введення.

Тема 22. Імунотропні лікарські засоби, Плазмозмінники. Кристалоїди

Лікарські засоби, що впливають на імунні процеси. Загальна характеристика засобів, що зменшують ушкодження тканин (стероїдні та нестероїдні протизапальні лікарські засоби). Лікарські засоби, що впливають на імунітет. Класифікація стимуляторів імунітету. Фармакологія препаратів тимусу (тималін), стимуляторів лейкопоезу (натрію нуклеїнат, метилурацил), інтерферонів та вакцин. Імуносупресивні лікарські засоби (антиметаболіти, алкілуючі сполуки, глюкокортикоїди, ферментні препарати). Показання до застосування, побічна дія. Загальна характеристика. Фармакологія імунодепресантів (азатіоприн, метотрексат, циклофосфамід, циклоспорин, інфліксімаб, лефлуномід).

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ — МОДУЛЮ 1:

» Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні лікарські засоби. Протизапальні, протиалергічні лікарські засоби.»

Тема Лекції Практичні заняття СРС СРС, яка не входить до плану аудиторних занять Змістовий модуль I. Лікарська рецептура. Загальна фармакологія.

1. Закон України „Про лікарські засоби». Введення в лікарську рецептуру. Тверді лікарські форми.

2,5 1

2. М’які лікарські форми.

2,5 1

3. Рідкі лікарські форми.

2,5 1

4. Рідкі лікарські форми

2,5 1

5. Контроль практичних навичок з лікарської рецептури.

2,5 3

6. Загальна фармакологія. Розвиток лікознавства та історія фармакології. 2 2,5 3,5 .

Змістовий модуль 2. Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію

7. Анестезуючі, в`яжучі, обволікаючі, адсорбуючі, подразнювальні лікарські засоби 2 2,5 1

Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію

8. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. М-, Н- холіноміметики. М-, Н-холіноблокатори. Антихолінестеразні лікарські засоби. М-холіноміметики та М- холіноблокатори. 1 2,5 1 .

9. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в холінергічних синапсах. Н-холіноміметики. Н-холіноблоблокатори ( міорелаксанти). 1 2,5 1

10. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних синапсах. Адреноміметики, симпатоміметики. Антиадренергічні лікарські засоби

2,5 1

Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи. Психотропні лікарські засоби.

11. Засоби для наркозу. Фармакологія і токсикологія спирту етилового.

2,5 1

12. Фармакологія протиепілептичних, протипаркінсонічних лікарських засобів. Снодійні лікарські засоби

2,5 1

13. Фармакологія опіатних та неопіатних анальгетиків. 1 2,5 1

14. Нейролептики, транквілізатори,седативні, солі літію. 1 2,5 1

15. Антидепресанти. Ноотропні засоби. Психомоторні стимулятори.

2,5 1

Змістовний модуль 5. Вітамінні та гормональні лікарські засоби. Протизапальні та протиалергічні лікарські засоби. Імунотропні препарати

16.Фармакологія водорозчинних та жирозчинних вітамінних препаратів.

2,5 1

17. Гормональні препарати білкової та пептидної будови, їх синтетичні замінники та антагоністи. Засоби для лікування та профілактики остеопорозу. 1 2,5 1

18. Гормональні препарати стероїдної будови, їх синтетичні замінники та антагоністи. Пероральні протизаплідні засоби. Анаболічні препарати. 1 2,5 1

19. Протизапальні лікарські засоби. Інгібітори ЦОГ2. 1 2,5 1

20. Протиалергічні препарати. Принципи лікування анафілактичного шоку. 1 2,5 1

21. Препарати солей калію, кальцію, магнію. Ферментні препарати.

3,0 1

22. Імунотропні лікарські засоби, Плазмозмінники. Кристалоїди

3,0 1

Підсумковий контроль засвоєння модулю 1 «Лікарська рецептура. Загальна фармакологія. «Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему».

2,5 8

Усього годин – 105 10 58,5 36,5

Кредитів ЕСТS – 3,5

Аудиторна робота – 60% , СРС – 40%
Тематичний план лекцій

№ з.п. ТЕМА Кількість годин 1 Історія розвитку фармакології. Стан сучасної фармакології. Закон України „Про лікарські засоби». Загальна фармакологія. 2 2 Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на аферентну іннервацію. 2 3 Фармакологія речовин, що впливають на ЦНС. Наркотичні та ненаркотичні анальгетики. 2 4 Протизапальні лікарські засоби. Способи та фармакологічні методи зменшення побічної дії протизапальних лікарських засобів. Препарати для лікування ревматоїдних захворювань. 2 5 Протиалергічні лікарські засоби. 2

РАЗОМ 10

Тематичний план практичних занять

№ з.п. ТЕМА Кількість годин 1. Закон України „Про лікарські засоби». Введення в лікарську рецептуру. Тверді лікарські форми. 2,5 2. Тверді лікарські форми

3. М`які лікарські форми. 2,5 4. Рідкі лікарські форми 2,5 5. Контроль практичних навичок з лікарської рецептури, тестовий контроль основних положень загальної фармакології. 2,5 6. Загальна фармакологія. Розвиток лікознавства та історія фармакології 2,5 7. Анестезуючі, в`яжучі, обволікаючі, адсорбуючі, подразнювальні лікарські засоби. 2,5 8. Лікарські засоби, що діють на передачу збудження в холінергічних синапсах. М- і Н- холіноміметики. Антихолінестеразні лікарські засоби. М-холіноміметики, М-холіноблокатори 2,5 9. Лікарські засоби, що діють на передачу збудження в холінергічних синапсах. Н-холіноміметики. Н-холіноблокатори (міорелаксанти). 2,5 10. Лікарські засоби, що впливають на передачу збудження в адренергічних синапсах. Адреноміметики, симпатоміметики. Антиадренергічні лікарські засоби, симпатолітики. 2,5 11. Засоби для наркозу. Фармакологія і токсикологія спирту етилового. 2,5 12. Снодійні, протиепілептичні, протипаркінсонічні лікарські засоби. 2,5 13. Фармакологія наркотичних та ненаркотичних анальгетиків. 2,5 14. Нейролептики, транквілізатори, солі літію, седативні лікарські засоби. 2,5 15. Антидепресанти, ноотропні лікарські засоби. Психомоторні стимулятори. 2,5 16. Фармакологія водорозчинних та жирозчинних вітамінних препаратів. 2,5 17. Гормональні препарати білкової та пептидної будови, їх синтетичні замінники та антагоністи. Засоби для лікування та профілактики остеопорозу. 2,5 18. Гормональні препарати стероїдної будови, їх синтетичні замінники та антагоністи. Пероральні протизаплідні засоби. Анаболічні препарати. 2,5 19. Протизапальні лікарські засоби. Інгібітори ЦОГ2. 2,5 20. Протиалергічні препарати. Принципи лікування анафілактичного шоку. 2,5 21. Препарати солей калію, кальцію, магнію. Ферментні препарати. 3 22. Імунотропні лікарські засоби, Плазмозмінники. Кристалоїди 3

Підсумковий модульний контроль в тому числі:

практичної підготовки 1,5 контроль теоретичної підготовки 1

РАЗОМ 58,5

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий