«Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики»

Види між предметних зв’язків у змісті навчання інформатиці
«Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики»

Скачати 78.02 Kb.

Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 78.02 Kb. «Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики»

(з досвіду роботи)

Розробила:

Харченко Юлія Володимирівна,

вчитель фізики та інформатики

Розумівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

вчитель вищої категорії

Запоріжжя, 2013

З м і с т

 1. Вступ ……………………………………………………………… ………. 3
 2. Види між предметних зв’язків у змісті навчання інформатиці………………………………………………… ……………. .. 5
 3. Функції між предметних зв’язків……………………………………….. .. 6
 4. З досвіду роботи…………………………………………………………… . 7
 5. Висновок…………………………………………………………… ……….. .8
 6. Використані джерела …………………………………………… ………… .9

Вступ

Однією з важливих умов міцності знань, умінь і навиків, які формуються в учнів, є здійснення міжпредметних зв’язків в процесі викладання навчальних предметів. Вирішення проблеми міжпредметних зв’язків відіграє важливу роль при визначенні змісту, методів і організації процесу навчання.

“Міжпредметні зв’язки” – це вираження фактичних зв’язків, що встановлюються в процесі навчання або в свідомості учня, між різними навчальними предметами. Міжпредметні зв’язки мають дві сторони – об’єктивну і суб’єктивну. Об’єктивна сторона міжпредметних зв’язків знаходить вираження в визначенні змісту навчання і враховується при розробці навчальних планів, програм, складанні підручників, навчальних і методичних посібників по відповідних навчальних предметах. Суб’єктивна сторона міжпредметних зв’язків здійснюється викладачами в процесі навчання.

Міжпредметні зв’язки класифікують:

за змістом навчального матеріалу;

за уміннями, що формуються;

за методами та засобами навчання.

Проблемі реалізації міжпредметних зв’язків (МЗ) у навчанні приділялась значна увага на всіх етапах розвитку педагогіки. Загальновідомо, що успішне розв’язання цієї педагогічно-соціальної проблеми суттєво впливає на якість і ефективність навчального процесу. Тому вона постійно перебуває в центрі уваги дослідників і вчителів-практиків.

Актуальність проблеми в наш час обумовлена рівнем розвитку науки, на якому яскраво виражена інтеграція природничо-наукових, технічних, суспільних знань. В інформаційному суспільстві існують глобальні чинники, що породжують міжпредметні зв’язки.

Інформатика стала базовим компонентом сучасної освіти, повноцінним загально-науковим навчальним предметом. Вона відіграє дедалі більшу роль у житті суспільства, стає його важливим ресурсом. Аналіз змісту фахової діяльності людей масових професій і прогноз її розвитку дозволяють зробити висновок про зростання ролі підготовки молоді в галузі інформатики. Отже, школа повинна формувати теоретичну базу учнів з основ інформатики та практичні навички використання ними засобів інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності.

Шкільна освіта у своєму розвитку зобов’язана враховувати й втілювати новітні досягнення – гуманізацію і гуманітаризацію, рівневу та профільну диференціацію, суттєво нові види зв’язків між предметами, які наповнюються новим змістом. Курс інформатики володіє значними потенційними можливостями для розв’язання цих задач і загальних задач навчання, розвитку та виховання учнів .

Види міжпредметних зв’язків у змісті навчання інформатиці.

Сукупність функцій міжпредметних зв’язків реалізується в процесі навчання тоді, коли вчитель інформатики здійснює все різноманіття їхніх видів. Розрізняють зв’язки внутріциклові (зв’язки інформатики з математикою, кресленням) і міжциклові (зв’язки інформатики з англійською мовою). Види міжпредметних зв’язків діляться на групи, виходячи з основних компонентів з навчання (змісту, методів, форм організації): змістовно — інформаційні й організаційно-методичні.

Змістовно — інформаційні міжпредметні зв’язки діляться по складу наукових знань, відображених у програмах курсів інформатики, на фактичні, понятійні, теоретичні, філософські.

Міжпредметні зв’язки на рівні фактів (фактичні) — це встановлення подібності фактів, використання загальних фактів, досліджуваних у курсах математики, креслення і їхній всебічний розгляд з метою узагальнення знань про окремі явища, процеси й об’єкти вивчення. Понятійні міжпредметні зв’язки — це розширення й поглиблення ознак предметних понять і формування визначень, загальних для родинних предметів (загальнопредметних). Теоретичні міжпредметні зв’язки — це розвиток основних положень загальнонаукових теорій і законів, досліджуваних на уроках по родинних предметах, з метою засвоєння учнями цілісної теорії.

Функції міжпредметних зв’язків.

Міжпредметні зв’язки виконують у вивченні інформатики ряд функцій.

Методологічна функція виражена в тім, що тільки на їхній з можливе формування в учнів диалектико матеріалістичних поглядів на природу, сучасних подань про її цілісність і розвиток, оскільки міжпредметні зв’язки сприяють відбражннню у вивченні методології сучасного природознавства, що розвивається по лінії інтеграції ідей і методів з позицій системного підходу до пізнання природи .

Освітня функція міжпредметних зв’язків полягає в тому, що з їхньою допомогою вчитель інформатики формує такі якості знань учнів, як системність, глибина, усвідомленість, гнучкість. Міжпредметні зв’язки виступають як засіб розвитку визначень в інформатиці, сприяють засвоєнню зв’язків між ними й загальними поняттями.

Розвиваюча функція міжпредметних зв’язків визначається їхньою роллю в розвитку системного й творчого мислення учнів, у формуванні їхньої пізнавальної активності, самостійності й інтересу до пізнання інформатики. Міжпредметні зв’язку допомагають перебороти предметну інертність мислення й розширюють кругозір учнів.

Виховнича функція міжпредметних зв’язків виражена в їхньому сприянні всім напрямкам виховання школярів у вивченні інформатики. Вчитель інформатики, опираючись на зв’язок з іншими предметами, реалізує комплексний підхід до виховання.

Конструктивна функція міжпредметних зв’язків полягає в тому, що з їхньою допомогою вчитель удосконалює зміст навчального матеріалу, методи й форми організації навчання. Реалізація міжпредметних зв’язків вимагає спільного планування вчителями предметів комплексних форм навчальної й позакласної роботи, які припускають знання ними підручників і програм суміжних предметів .

З досвіду роботи

У своєму досвіді роботи використовую проблему міжпредметних зв’язків, які є ведучими в роботі кожного вчителя, незалежно від того, який предмет він викладає.

Проблема міжпредметних зв’язків має ще одну підставу — об’єктивний зв’язок наук про природу та середовище. Кожна наука, вивчаючи певні явища, дає нам відображення однієї із сторін матеріального світу. Всі разом науки дають відносно повне і всестороннє відображення [2, c.91]. Наприклад, урок в 11 класі «Проблеми використання екологічно-чистих джерел енергії» /фізика – інформатика/, використовуючи теоретичний матеріал фізики та його відображення через прикладне програмне забезпечення загального призначення . Урок у 6 класі «Математична подорож до країни Розумників через екосистему Запорізького краю» /математика — природознавство – інформатика/.

Інтегровані уроки мають зміст навчальних предметів, створюють основу навчального світогляду, формувати яке в рамках одного або декількох ізольованих одне від одного предметів, неможливо.

Висновок

Міжпредметні зв’язки дозволяють відокремити головні елементи змісту утворення, передбачити розвиток системоутворюючих ідей, понять, загальнонаукових прийомів навчальної діяльності, можливості комплексного застосування знань із різних предметів у трудовій діяльності учнів .

Вирішуючи завдання, учні роблять складні пізнавальні й розрахункові дії:

1) усвідомлення сутності межпредметной завдання, розуміння необхідності застосування знань із інших предметів;

2) відбір і актуалізація (приведення в «робочий стан») потрібних знань із інших предметів;

3) їхній перенос у нову ситуацію, зіставлення знань із суміжних предметів;

4) синтез знань, установлення сумісності понять, одиниць виміру, розрахункових дій, їхнє виконання;

5) одержання результату, узагальнення у висновках, закріплення понять .

Систематичне використання міжпредметних пізнавальних завдань у формі проблемних питань, кількісних завдань, практичних завдань забезпечує формування вмінь учнів установлювати й засвоювати зв’язок між знаннями з різних предметів. У цьому укладена найважливіша розвиваюча функція навчання інформатики .

Міжпредметні зв’язки впливають на склад і структуру навчальних предметів. Кожний навчальний предмет є джерелом тих або інших видів міжпредметних зв’язків. Тому можливо виділити ті зв’язки, які враховуються в змісті інформатики, і, навпаки, — які йдуть від інформатики в інші навчальні предмети.

Використані джерела

 1. Буган Ю.В. «Методична служба в школі», Тернопіль., 2003;
 2. Зеленяк О. П. « Реалізація міжпредметних зв’язків інформатики та математики в процесі навчання інформатики в школі»: дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004
 3. Максимова В.Н. « Міжпредметні зв’язки в учбово-виховному процесі» — Л., 1980;
 4. Максимова В. Н. Межпредметнме связи в учебно-воспитательном процессе современной школы/ В. Н. Максимова. — М. : Просвещение, 1986.
 5. Минченков Е. Е. Роль учителя в организации межпредметных связей / Е. Е. Минченков // Межпредметные связи в преподавании основ наук в средней школе : МежВУЗовский сборник научных трудов. — Челябинск : Челябинский пед. ин-т, 1982.
 6. Федорец Г. Ф. Межпредметнме связи в процессе обучения / Г. Ф. Федорец. — М. : Наука, 1985. — С. 45.
 7. Федорчук О. М. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення фізики / О. М. Федорчук // Фізика в школах України. — 2009. — № 22.
 8. Форум інформатиків http://informatic.org.ua/forum/11-341-1

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий