Методичні вказівки студентам 3 курсу медичних факультетів №1, 2

Тема заняття психологічні особливості хворих з різними захворюваннями. Психологічні особливості хворих при туберкульозі, сніді, онкопатології, ендокринних
Методичні вказівки студентам 3 курсу медичних факультетів №1, 2

Скачати 440.75 Kb.

Сторінка 1/2 Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 440.75 Kb.

  1   2

Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

Затверджено”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

“___” ___________ 200__р. (Протокол №___)

Завідувач кафедри

Професор В.М.Пашковський
“___” ___________ 200__р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам _3__ курсу медичних факультетів № 1, 2

(спеціальність “Лікувальна справа”)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема заняття 7. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ З РІЗНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ, СНІДІ, ОНКОПАТОЛОГІЇ, ЕНДОКРИННИХ, НЕРВОВИХ ТА ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ. ВПЛИВ НА ПСИХІКУ ЛЮДИНИ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ФІЗИЧНИХ ДЕФЕКТІВ.

Модуль І. Медична психологія

Змістовий модуль ІІ. Практичні аспекти медичної психології

Чернівці – 2007

Тема ІІ.4. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ З РІЗНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ, СНІДІ, ОНКОПАТОЛОГІЇ, ЕНДОКРИННИХ, НЕРВОВИХ ТА ПСИХІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ. ВПЛИВ НА ПСИХІКУ ЛЮДИНИ ВРОДЖЕНИХ ТА НАБУТИХ ФІЗИЧНИХ ДЕФЕКТІВ.
1. Актуальність теми: Для успішної лікувально-діагностичної діяльності окрім усіх вузькопрофесійних знань лікаря необхідно цілісне розуміння людини, в основі якого складні взаємовідношення між її психічним станом і хворобою. Психічне напруження, конфліктні ситуації можуть відображатися на соматичному стані хворого і викликати психосоматичні захворювання. Соматичні ж захворювання, у свою чергу, впливають на настрій, сприйняття оточуючого світу, поведінку, плани і психічний стан людини в цілому. Окрім особливостей особистості хворого на внутрішню картину хвороби і реакцію особистості на хворобу найбільш значимий вплив здійснюють такі фактори самої хвороби, як: важкість у визначенні характеру, локалізації патологічного процесу, виразність больового процесу; порушення функції органу чи системи, наявність інтоксикації, гострота початку захворювання, тривалість захворювання і його можлива хроніфікація, виліковність, наявність супутніх шкідливих факторів тощо. Враховуючи зростання впливу психологiчних набутків на роботу лiкарiв загального профiлю слiд пам’ятати про важливість урахування основних психологiчних закономiрностей, необхiдних для лікувальної взаємодії у практичнiй дiяльностi лiкаря; соціально-психологічного континууму взаємин лiкаря та пацiєнта та їхнього впливу на ефективнiсть лiкувального процесу.

Відомо, що при інфекційних захворюваннях можуть виникати психічні розлади як непсихотичного так і психотичного рівня. Їх розвиток зумовлений станом макроорганізму, вірулентністю мікроорганізму. Деякі інфекційні захворювання вимагають тривалого перебування хворого в умовах закритого інфекційного стаціонарного відділення із забороною контакту з родичами.

Тому лікареві важливо знати особливості психології хворих на інфекційні, шкірно-венеричні захворювання та туберкульоз та уміти надати їм та їх родичам медико-психологічну допомогу.

Почуттєва сфера жінки в період вагітності набуває амбівалентну емоційну тональність. Це обумовлено як зміною зовнішньої, соціальної ситуації в житті жінки, так і внутрішніми ендокринно-соматичними і психофізіологічними змінами. Тому в період вагітності важливим є психологічний супровід жінки, проведення психопрофілактичних занять та вміння вчасно визначити психопатологічні розлади, надати медико-психологічну допомогу.

2. Тривалість заняття: 2 (год.)
3. Навчальна мета (конкретні цілі):

Знати:

психологічні особливості хворих з різними видами патології:

— при захворюваннях серцево-судинної системи, бронхів та легень, травного тракту, нирок;

— при інфекційних захворюваннях, туберкульозі, СНІДі;

— ендокринних, нервових та психічних захворюваннях;

— психологічні зміни у жінок в гінекологічному стаціонарі;

— психологічні особливості жінок у період вагітності та пологів;

— особливості психології хворих дітей та людей похилого віку;

— психологічні особливості хворих в хірургічному стаціонарі в до- і післяопераційному періоді.

— психологічні особливості хворих в стоматології, офтальмології, отоларингології, ортопедії і травматології, в онкології.

— вплив на психіку людини вроджених та набутих фізичних дефектів.

Вміти:

  • визначати особистісно-преморбідні особливості пацієнта при різних захворюваннях з урахуванням вікових відмінностей;
  • діагностувати психологічні порушення у хворих при різних захворюваннях;
  • діагностувати психологічні порушення у хворих з ЧМТ;
  • діагностувати психологічні порушення у онкологічних хворого;
  • проводити медико-психологічну допомогу хворим на хірургічні, онкологічні захворювання, вмираючому.

Засвоїти практичні навички:

  • діагностики психічних і психологічних порушень у хворих на хірургічну, акушерсько-гінекологічну патологію, з на інфекційні хвороби, туберкульоз, СНІД;
  • діагностики психічних і психологічних порушень у хворого на онкологічне захворювання;
  • медико-психологічної допомоги хворим різного профілю.

  1. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін Отримані навики 1. Анатомія, гістологія
2. Загальна психологія
3. Нормальна фізіологія

4. Біохімія

Описувати будову головного мозку, аналізаторів, різних органів і систем

Застосовувати знання основних психічних процесів та їх властивостей у людини.

Класифікувати психічні функції здорової людини.

Визначити свідомість і самосвідомість.

Визначати функції різних мозкових структур.

Фізіологія вищої нервової діяльності, функціональних систем органів

Механізм дії біологічно активних речовин на психічну діяльність

  1. Поради студенту.

5.1. Зміст теми:

Психогенні розлади, що позначаються терміном «нозогенії», обумовлені впливом психотравмуючих подій, пов’язаних з соматичним захворюванням. Структура нозогеній детермінується психологічними, соціальними, конституціональними (характерологічні особливості особи) і біологічними (соматичне захворювання) чинниками.

Серед психологічних і соціальних впливів першорядну роль грає відношення пацієнта до власного захворювання, яке, відповідно до концепції внутрішньої картини хвороби, може бути зведеним до двох полярних позицій: гіпернозогнозія (висока суб’єктивна значущість переживання тілесного неблагополуччя) і гіпонозогнозія (низька значущість відповідних переживань). Певну роль у формуванні нозогеній грають і такі чинники, як формулювання діагнозу (небезпека для життя, з яким він асоціюється), можливість впливати на прояви хвороби («контрольованість» симптомів), обмеження, що накладаються соматичним стражданням на побутову і професійну діяльність. Серед клінічних проявів, що впливають на утворення нозогенних реакцій, необхідно виділити особливості динаміки соматичного захворювання з гострими порушеннями життєво важливих функцій (ішемія міокарду, явища бронхоспазму та ін.), які супроводжуються вітальним страхом і панічними атаками. Важливу роль у формуванні картини хвороби грають і часті загострення основного захворювання, особливо в тих випадках, коли ці загострення зв’язуються в свідомості хворих з несприятливими зовнішніми (і у тому числі емоційними) діями. При сукупній дії ряду несприятливих чинників реакція на хворобу може набувати такого вираженого характеру, що її корекція на перших етапах терапії представляється не менш важливим завданням, ніж безпосереднє лікування соматичного страждання.

Виділяють 3 основні групи синдромів нозогеній — невротичні, афективні і патохарактерологічні, клінічні прояви яких диференціюються залежно від переважання гіпер- або гіпонозогнозії. Крім того, окремо розглядаються нозогенії, що розвиваються у психічно хворих.

Невротичні синдроми поділяються на 2 варіанти.

Гіпернозогнозичний варіант виявляється нав’язливими станами та істероіпохондрією. Страхи і тривожні побоювання з приводу свого хворобливого стану і неможливості повної соціальної реабілітації поєднуються із загостреним самоспостереженням, гіпертрофованою оцінкою наслідків захворювання, що загрожують здоров’ю. Переважання істероіпохондричних розладів виражається демонстративністю поведінки, яскравістю і образністю скарг, що супроводжуються конверсійними симптомокомплексами. При затяжних реакціях на перший план виступають явища ригідної іпохондрії з ретельною реєстрацією щонайменших ознак тілесного неблагополуччя, встановленням ощадного, «оберігаючого» від можливих ускладнень або загострень соматичної хвороби, режиму. Гіпонозогнозічний варіант — представлений дисоціацією між проявами латентної соматизованої тривоги (тахікардія, тремтіння, пітливість) і демонстративно-зневажливим відношенням до лікування, проблем прогнозу і результату захворювання, пов’язаних з патологією уяви (нарцисичний комплекс ідеального фізичного здоров’я). Нарочите заперечення якої-небудь турботи з приводу втрати здоров’я і працездатності поєднується з інтерпретацією захворювання як тимчасовою, ситуаційно обумовленою реакцією на стрес, результату «перевтоми». Проте за фасадом награного оптимізму є страх порушення життєво важливих функцій організму. Відповідно пацієнти охоче погоджуються виконувати лікувальні процедури, дотримуються рекомендацій, що стосуються допустимих меж фізичної активності. В психологічних і психодинамічних дослідженнях такі реакції розглядаються як прояви «невротичного заперечення».

Афективні синдроми також мають два варіанти:

Гіпернозогнозичний варіант — синдром іпохондричної депресії. Він визначається гіпотимією з тривогою і відчуттям безнадійності, що поєднується з астенією, зниженням фізичної активності, алгіями, іншими патологічними тілесними сенсаціями, конверсійними розладами. На першому плані в клінічній картині — комплекс депресії, що включає песимістичне сприйняття хвороби, тривожні побоювання і іпохондричні фобії, тісно пов’язані з актуальним соматичним станом. Домінують уявлення про небезпеку (звичайно перебільшену) порушень діяльності внутрішніх органів через хворобливий процес, про його несприятливий результат, негативні соціальні наслідки, безперспективність лікування.

Гіпонозогнозичний варіант — синдром «ейфоричної псевдодеменції», що характеризується підвищеним афектом, неадекватно-оптимістичною оцінкою як справжнього стану, так і наслідків хвороби (такі явища нерідко спостерігаються при туберкульозі і розсіяному склерозі). При формальній констатації реальної небезпеки, пов’язаної з патологією внутрішніх органів, пацієнти виявляють прагнення до нівелювання негативних аспектів захворювання, мало стурбовані важкими, часом такими, що загрожують життю порушеннями діяльності організму; не сприймають себе в ролі «серйозного хворого». Ігноруючи домовленості родичів і медичного персоналу, порушують режим, «забувають» про необхідність прийому ліків. Не дивлячись на несприятливий прогноз будують багатобарвні плани на майбутнє.

Патохарактерологічні синдроми представлені наступними варіантами: гіпернозогнозичним у вигляді понадцінних ідей і синдромом «патологічного заперечення хвороби».

Гіпернозогнозичний варіант — синдром «іпохондрії здоров’я». В цих випадках усвідомлення пацієнтом патологічних змін, що відбулися, в діяльності організму супроводжується не тривогою і страхом, а прагненням до подолання недуги з відчуттям подиву і образи. Хворі постійно задають собі питання, як могла відбутися катастрофа, що уразила тіло, і поглинені думками «за всяку ціну відновити» свій фізичний і соціальний статус. При цьому вони відчувають в собі потенційні можливості зусиллям волі «переламати» хід подій, позитивно вплинути на перебіг і результат соматичного страждання, «модернізувати» лікувальний процес наростаючими навантаженнями або фізичними вправами, які вони виконують нерідко всупереч медичним рекомендаціям. Психологічними корелятами даного типу реакцій є «долаючий стиль поведінки».

Синдром «патологічного заперечення хвороби» зустрічається переважно у хворих із патологією, що загрожує життю (злоякісні новоутворення, гострий інфаркт міокарду, туберкульоз). При цьому повне заперечення захворювання, зв’язане з переконаністю в абсолютному збереженні функцій організму, зустрічається відносно рідко. Частіше спостерігається тенденція до мінімізації тяжкості проявів соматичної патології. В цьому випадку пацієнти заперечують не захворювання як таке, а лише ті його аспекти, які мають загрожуючий сенс. Так, виключається можливість летального наслідку. Пацієнт знає, що при недузі, якою він страждає, смерть можлива, але переконаний, що саме його це не торкнеться (завдяки «чуду», «чарівній дії» нового, невідомого раніше засобу неодмінно наступить зцілення). Іноді виявляється схильність до «перенесення» хворобливих відчуттів з уражених на здорові органи. Пацієнти уникають говорити і навіть думати про хворобу, але разом з тим охоче «експлуатують» тему здоров’я. Будучи місяцями прикованими до ліжка, говорять, що найближчим часом «встануть на ноги», займуться спортом, почнуть «нове життя».

При ІХС найбільш частими є тривожний, ейфоричний та ергопатичний типи відношення до хвороби, при бронхіальній астмі – сензитивний, при виразковій хворобі – іпохондричний і неврастенічний, при злоякісних новоутвореннях – тривожний та обсесивний типи. У хворих на ГХ в постінсультному періоді переважають неврастенічний, сензитивний і тривожний варіанти.

Інфекційна лікарня за своєю організацією та особливостями контингенту хворих якісно відрізняється від усіх інших лікувальних установ, перш за все внаслідок контагіозності інфекційних захворювань. Найбільшу частину госпіталізованих в інфекційний стаціонар пацієнтів складають хворі на вірусний гепатит. Не дивлячись на тенденцію до збільшення хворих, які лікуються амбулаторно, частіше за все дана патологія потребує стаціонарного лікування.

Більшість хворих на вірусний гепатит складають особи молодого віку. Крім того, хвороба триває відносно короткочасно, переважають легкі форми її перебігу. У багатьох випадках відновлення самопочуття передує клінічному одужанню. Все це зумовлює певну специфіку психологічних труднощів, з якими все частіше зустрічається лікар-інфекціоніст при лікуванні таких хворих.

Розповсюдженими є різні варіанти неадекватного ставлення пацієнтів до свого захворювання та лікування. Іноді при цьому спостерігають невротичні реакції, схильність до перебільшення важкості хвороби, побоювання щодо її «заразності». Проте більш розповсюдженим є недооцінка небезпеки захворювання, відмова від терапії та від перебування в стаціонарі. Мають місце і своєрідні погляди хворих на лікування – впевненість у необхідності більш широкого застосування медикаментів чи навпаки – думки про згубну побічну дію деяких ліків. В любому випадку, коли сприйняття хворим ситуації, пов’язаної з хворобою не відповідає реальності, існує загроза взаєморозуміння між лікарем та пацієнтом, що негативно впливає на повноту лікування та збільшує ризик виникнення ускладнень та неблагоприємних наслідків.

Особливої уваги потребують хворі з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, питома вага яких серед хворих на ВГ в останній час значно збільшилася.

Психологічні реакції хворих на шкірні захворювання обумовлені важкістю захворювання, характером ураження шкірних покривів (відкриті ділянки, обличчя, руки), впливом на професійну діяльність (артисти, викладачі, лікарі), преморбіними особливостями хворого).

Такі поширені захворювання, як псоріаз, екзема, кропив’янка, нейродерміт, відносять до психосоматичних захворювань. Простежується зв’язок хронічних шкірних захворювань з тривалими психічними травмами. При виникненні захворювання створюється характерне для психосоматичних розладів замкнене коло: прояви кожного захворювання сприяють виникненню емоційних реакцій як на саму хворобу, так і на оточуюче, а емоційні реакції, в свою чергу, підсилюють шкірні прояви.

У хворих з ураженням відкритих ділянок тіла часто спостерігається гіпернозогнозична реакція. Зовнішні прояви шкірного захворювання, помітні для оточуючих, виступають в ролі естетичного фактору в структурі внутрішньої картини хвороби. Вони викликають у хворих відчуття ніяковості, соромливості, в зв’язку з чим вони відчувають боязкість і скутість у спілкуванні з людьми. При цій же причині вони намагаються обмежити власну присутність в людних місцях, так як їх вигляд викликає відразу.

У деяких хворих можуть з’являтися надцінні ідеї відношення. Хворі можуть відказуватися від улюблених занять (спорт, хореографія та ін.), залишати навчання, змінювати місце роботи.

Найбільш виражені реакції на шкірні захворювання спостерігаються в підлітковому та юнацькому віці. У хворих можуть виникати депресивні стани, які часто не відповідають характеру ураження, але викликають серйозні порушення адаптації.

При хронічному перебігу таких захворювань, як нейродерміт, екзема, псоріаз, не властиві хворим раніше риси реагування і форми поведінки можуть закріплюватися і посилюватися, що в кінцевому випадку призводить до патохарактерологічного розвитку особистості. Основні варіанти такого розвитку: істеричний, сенситивний і експлозивний.

Певна роль у формуванні внутрішньої картини хвороби належить свербінню, особливо що турбує хворих вночі. Внаслідок цього у таких осіб виникає емоційна лабільність і виражена дратівливість, що потім призводять до вибуховості, протесту і опозиції. Виникаючі пари цьому часті конфлікти хворі і пов’язані з ними емоційні прояви хворі намагаються заглушити з допомогою алкоголю або інших психотропних засобів. Тому у них може виникати алкогольна або поєднана залежність (алкогольно-токсикоманічна, зокрема від транквілізаторів, що призначаються для зняття свербіння, а в подальшому приймаються хворими неконтрольовано у збільшуваних дозах).

Окрім хворих з власне шкірними захворюваннями, в полі зору лікарів-дерматологів можуть опинитися хворі з психічними розладами, клінічними проявами яких можуть бути зміни з боку шкіри (артефіціальний дерматит (патомімії) і трихотилломанія). В першому випадку має місце самонанесення пошкоджень шкіри у хворих на шизофренію і розлади особистості з порушенням потягів (звичайно в місцях, куди хворий може самотужки дотягнутися, в анамнезі – такі випадки траплялися і раніше). У випадку трихотилломанії, що починається звичайно в дитячому або підлітковому віці, відмічається непереборне бажання до висмикування волосся на голові і на тілі. Іноді хворі, крім того, ковтають висмикане волосся, що може призвести до утворення грудки в шлунку і непрохідності кишківника.

В останній час в молодіжному середовищі спостерігається повальне захоплення нанесенням різноманітних татуювань і пірсингом – проколюванням шкіри в області брів, носу, пупка, соска і т.д. з ціллю вдівання різноманітних металічних предметів. Являючись частиною молодіжної субкультури, ці захоплення приваблюють перш за все емоційно незрілих, інфантильних, навіюваних особистостей, що схильні до наслідування.

Наводяться особливості психології хворих на СНІД, венеричні захворювання, туберкульоз. Підкреслюється важливість надання медико-психологічної допомоги таким хворим як лікарями – інтерністами, так і лікарями – психологами, в тому числі з метою раннього виявлення психічних розладів та своєчасного їх лікування. Необхідність надання медико-психологічної допомоги родичам пацієнтів.

При органічному ураженні головного мозку на початкових стадіях, або при легкому перебігу незалежно від нозології характерним є формування психоорганічного синдрому, який проявляється церебрастенічними проявами. Генез вторинних невротичних симптомів в клініці органічних уражень головного мозку, особливо при енцефаліті з ураженнями проміжного мозку, тісно пов’язаний перш за все з генералізованими системними порушеннями сенсорної сфери. Для цих хворих характерні сенестопатії, часті порушення тілесної і особливо вісцелярної схеми тіла, яскраві психосенсорні розлади. Ці відчуття хворі переживають особливо гостро і важко, і у них з’являється переконаність в реальності життєвої катастрофи, яка може виникнути у будь-який момент всупереч завіренням лікаря. Реакцією на ці розлади, як правило, є невротичні страхи «збожеволіти», крововиливу в головний мозок, формування пухлини. Іпохондрична настроєність хворих з вказаними захворюваннями супроводжується стійкою фіксацією на своїх відчуттях, надмірною турботою про своє здоров’я.

При важкому ураженні головного мозку формується психоорганічний синдром, що проявляється тріадою Вальтер-Бюеля: 1) порушення пам’яті, 2) послаблення розуміння; 3) нетримання афектів. При цьому порушується критика хворих до свого стану внаслідок формування різноманітних форм деменції аж до глибокого недоумства або маразму.

Порушення психічної діяльності при гостро виникаючій патології головного мозку (мозкові інфекції, ЧМТ) виражається частіше за все у станах порушення свідомості від оглушення, деліріозного потьмарення до аменції, епілептиформного збудження. Після виходу з цього стану спостерігаються стійкі астенічні розлади у вигляді підвищеного виснаження, швидкої втомлюваності, зниженням активності, винахідливості. У таких хворих при незначному додатковому навантаженні виникають стани декомпенсації, які виражаються у розладах сну, коливаннях настрою. Під час праці вони потребують зниженого навантаження і скороченого робочого дня. При виникненні психотравмуючої ситуації на роботі чи дома на фоні астенічних порушень можуть з’явитися невротичні реакції чи стани.

У хворих з хронічними вертеброневрологічними больовими синдромами (наприклад, остеохондроз хребта) виявляються ознаки значної емоційної напруги, генералізованого тривожного розладу, змішаного тривожного і депресивного розладу, пролонгованої депресивної реакції.

За ЛОБІ (у кожного пацієнта можливо поєднання двох-трьох різних типів) у неврологічних хворих найбільш часто діагностується неврастенічний, сензитивний, гармонійний і паранойяльний типи. Гармонійний тип відношення до хвороби частіше спостерігається у пацієнтів з незначною емоційною напругою, неврастенічний — у хворих із значною емоційною напругою. Переважають такі особливості особистості, як зниження пошукової активності, спонтанності і можливості переключення на різні види діяльності; прихильність загальноприйнятим нормам поведінки і достатній самоконтроль, зниження мотивації досягнення, схильність до ригідності мислення і уповільнення вербалізації на фоні підвищеної тривожності, загостреної чутливості до невдач в наочній діяльності і спілкуванні. Характерною є слабка вираженість установки на одужання, перенесення пацієнтами відповідальності за своє здоров’я з себе на медичних працівників, часта умовна бажаність захворювання.

У хворих з початковими формами цереброваскулярної патології частіше виявляють неврастенічний, тривожний, сенситивний та обсесивно-фобічний типи відношення до хвороби. При значній емоційній напрузі — тривожний, апатичний, іпохондричний, егоцентричний типи реагування на хворобу зустрічаються частіше, ніж у хворих з незначною емоційною напругою. При проведенні теста Люшера у таких хворих є тенденції до зниження соціальної активності, необхідності у спілкуванні та емоційно насиченій міжособистісній взаємодії при схильності до обмеження контактів з оточуючими. Спостерігається більш виражена дезадаптація, ніж у вертеброневрологічних хворих; сповільнюється швидкість вербалізації, погіршується здатність до переключення на різноманітні види діяльності, підвищується чутливість до невдач і підвищеного самоконтролю.

В основі особливостей особистості хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП )лежить тривожність, яка виникає у більшості пацієнтів внаслідок дії механізму розщеплення Его. Самосвідомість пацієнтів може бути розколотою на два Его: внутрішнє, нерозвинуте та зовнішнє, захищено-грандіозне.

В роботі з неврологічними хворими лікар може стикатися з ятрогенією, яка може виникнути не тільки на ґрунті того, що сказав лікар, але і на ґрунті того, чого він не сказав, хоча повинен був. В походженні ятрогенії треба вбачати дві нерозривні сторони: неправильна поведінка лікаря і особливості особистості хворого (підвищену тривожність, недовірливість і т.п.).

Прояви ятрогеній різні — від відносно легких, короткочасних, самостійно повністю зникаючих невротичних реакцій до реактивних станів з вираженими депресивними проявами і суїцидальними спробами (у тому числі і завершеними), затяжних невротичних станів або патологічний розвиток особистості.

В період знаходження хворого в реанімації він розглядається швидше не як об’єкт, а як предмет впливу, все спілкування з ним полягає в проведенні медсестрами медичних процедур. Але динаміка протікання процесу активації мозку не лінійна, тому в цей період хворий повинен бути оточений найпильнішою увагою, необхідно заповнювати потребу спілкування з середовищем, і тут добрі всі відомі психології засоби дії і спілкування, як на вербальному рівні, тобто в розмовах, направлених до пацієнта, в частому звертанні до нього на ім’я і т.д., так і на невербальному — спілкування на тілесному рівні: доторкання, різні види масажу і т.д.

Клініко-психологічна робота з хворими, які мають незначну вираженість емоційної напруги, обмежується корекцією негармонійних типів реагування на хворобу.

Психічний стан інвалідів з наслідками спинальної травми є істотним чинником, багато в чому визначаючим ефективність медико-соціальної реабілітації. Тому в індивідуальних реабілітаційних програмах необхідно широко використовувати методи психологічної корекції, психотерапії (загальну і спеціальну), навчання основам аутотренінгу. При цьому переслідується мета добитися реальної оцінки хворим стану свого здоров’я і перспектив відновлення втрачених функцій. Необхідно добиватися активної участі хворого в реабілітаційному процесі і адекватної оцінки свого нового соціального статусу, широко використовуючи при цьому методи переконання і роз’яснення.

Психотерапія виявляється корисною при травматичних пошкодженнях хребта і спинного мозку, з вторинними невротичними і неврозоподібними розладами і неврологічними порушеннями, характерними для цієї групи хворих (порушення функцій кишечника, сечового міхура, розладів ходи і чутливості).

Одне з найпоширеніших психічних захворювань — це шизофренія. В клініці шизофренії можуть виявлятися, з одного боку, продуктивні (психотичні і непсихотичні) симптоми, такі як марення, галюцинації, кататонія, афективні порушення, неврозоподібні і психопатоподібні синдроми, з іншого — негативними, вказуючими на більш менш виражений дефект, недостатність психічних функцій (аутизм, апатія, абулія, редукція енергетичного потенціалу).

Труднощі в спілкуванні з хворим на шизофренію, які звернулися до лікаря загального профілю з скаргами соматичного характеру, можуть виникати вже на етапі збору скарг і анамнестичних відомостей. Це пов’язано з характерними для хворих на шизофренію розладами асоціативної діяльності, внаслідок чого вони не можуть (незалежно від старання обох сторін) зібрати свої думки для послідовного викладу необхідних лікарю відомостей. Хворі при цьому справляють враження розсіяних, нетямущих, занурених у свої переживання.

У разі грубих розладів мислення мова таких хворих часто стає не цілком зрозумілою через розірваність асоціацій, тобто втрати логічного зв’язку при збереженні граматичного зв’язку між окремими елементами мови. Слідством порушення процесу мислення може з’явитися втрата єдності думки і досвіду.

Часто в спілкуванні з хворим можна спостерігати своєрідну формальність мислення. Так, хворий при повторному надходженні в лікарню стверджував, що вона ніколи в цій лікарні не лікувалася. Ніякі доводи не діяли. Потім вона пояснила лікарю: «Ви ж самі говорили мені, що я так добре видужала, що можу забути про свою хворобу, ось я і забула».

Лікарі повинні також знати, що часто поведінка хворих на шизофренію є незрозумілою для оточуючих, іноді неадекватною, навіть якщо відсутні продуктивні психопатологічні прояви (галюцинації, марення і т.д.). Це може бути пов’язано з такими порушеннями в емоційній і вольовій сферах, як амбівалентність і амбітендентність. Можливі нічим не провоковані, деколи полярні, афективні реакції: недоброзичливість, яка супроводжується захопленістю, обожнюванням, а потім глухою тривогою, незадоволеністю оточуючими. Вчинки хворих також можуть носити зовні імпульсний характер. Характерні для хворих на шизофренію амбівалентність і пасивна підпорядкованість можна спостерігатись при переведенні їх з соматичного відділення в психіатричне або при госпіталізації з дому. Хворий, що чинив опір словесно або чинив фізичний опір під час госпіталізації, потім по вказівці лікаря йде у відділення, пасивно підкоряється і виконує всі призначення.

Разом з тим, необхідно пам’ятати, що хворий може дисимулювати наявні у нього розлади і при щонайменшій нагоді самовільно піти з відділення, ухилятися від прийому ліків, вдаючись до обману медперсоналу. Тому в таких випадках необхідне посилене спостереження і контроль за прийомом ліків. Такі хворі часто звертаються до студентів з проханням подзвонити родичам і повідомити їх, що випадково опинилися в психіатричній лікарні, відправити написані ними листи до адміністративних органів, прокуратуру з проханням або вимогою розібратися в ситуації і вирішити питання про виписку.

Під спостереження лікаря психіатра хворі частіше потрапляють тоді, коли вказані особливості психічної діяльності супроводжуються продуктивними симптомами, на які в першу чергу звертають увагу лікарі загального профілю. З терапевтичного відділення (стаціонару) в психіатричний диспансер (лікарню) можуть бути направлені хворі з неврозоподібними, іпохондричними, депресивними станами. У зв’язку з тим, що картина хвороби у таких хворих досить часто викликає діагностичні утруднення, для уточнення діагнозу і подальшого лікування необхідна консультація психіатра, а іноді і госпіталізація в психіатричний стаціонар. Саме уточненням діагнозу і необхідністю підбору адекватної терапії слід аргументувати направлення хворих до установ психіатричного профілю.

Утруднення можуть виникати у лікарів в роботі з хворими, які страждають маячними розладами. Припустивши у пацієнта на основі його висловів і поведінки наявність маячних розладів, лікар повинен перш за все пригадати стародавній вислів: «Сто мудреців не переконають божевільного», і тому не говорити з хворим в категоричній формі про неправомірність і невірогідність його тверджень. В інакшому випадку хворий прагнутиме дисимулювати наявність у нього хворобливих переживань, приховувати свої наміри, пов’язані з маячними ідеями. Для того, щоб хворий розкрив лікарю свої переживання, вимагається встановити з ним тісний контакт і добитися довіри, що вдається далеко не кожному фахівцю і вимагає професійної підготовки і досвіду роботи з психічно хворими.

Серйозну соціальну небезпеку можуть представляти хворі з маяченням ревнощів. Так само як і будь-яке інше паранойяльне маячення, спочатку маячення ревнощів грунтується як би на реальних фактах. Небезпека цих хворих в тому, що вони можуть робити замах по маячних мотивах на життя своєї дружини (чоловіка), уявного суперника, коханки, а також на своє власне життя. Іноді такі дії можуть спостерігатися в рамках розширеного суїциду, коли, хворий, який розправився з «невірною дружиною», скоює самогубство. Враховуючи небезпеку хворих для оточуючих, іноді доводиться вдаватися до їх недобровільної госпіталізації. Лікар поліклініки, до якого в першу чергу можуть звертатися за допомогою, повинен уміти пояснити дружині (чоловіку) і родичам, наскільки небезпечне захворювання і чому необхідно направити хворого в психіатричну лікарню. При подальшому розвитку маячних розладів, появі галюцинацій, псевдогалюцинацій, психічних автоматизмів хвороба стає більш явною і помітною для оточуючих.

На взаємостосунки лікаря з хворим на епілепсію можуть накладати відбиток зміни особистості, обумовлені хворобою. Особливості особистості і поведінки хворих на епілепсію описані лікарями ще з давнини. Найхарактернішими рисами особистості епілептика вважаються улесливість, догідливість, з одного боку, і злісність, злопам’ятність — з іншого.

Поведінка хворих часто визначається емоційною насиченістю переживань і схильністю до експлозивних реакцій. Причому реакції хворого на епілепсію характеризуються саме вибуховістю, а не просто дратівливістю, що може призвести до вербальної загрози, а іноді прямої агресії відносно оточуючих. Треба пам’ятати, що хворим на епілепсію, крім образливості і злопам’ятності, через особливості мислення властива нездатність диференціювати серйозну образу і дрібниці, тому вони можуть давати однозначні реакції гніву на різні по значущості ситуації. Про таких хворих говорять, що вони можуть принижуватися через дрібницю і через дрібницю убити людину.

Іноді в стані афекту хворі можуть скоювати аутоагресивні дії. Схильність хворих до тривалого застрявання на дрібних образах, сварках, егоцентризм домагань сприяють виникненню у них сутяжних тенденцій.

Контакт лікаря з хворими нерідко утруднений у зв’язку з наявними розладами мислення у формі в’язкості, всебічності, неможливості відділити головне від другорядного, що робить малопродуктивною бесіду з пацієнтом, збор скарг і анамнестичних відомостей.

Депресія – це стан зниженого настрою з домінуванням емоцій астенічного полюса (апатія, тривога, страх, смуток). Депресивний стан вважають патологічним тоді, коли не виявлено його специфічної психологічної причини або коли сам стан триває надто довго і його симптоми є важкими. Розглядати депресію як хворобу правомірно лише в тому випадку, коли зміна настрою відносно фіксована, є стійкою протягом 2-х і більше тижнів, коли зміна настрою позначається на поведінці, мисленні, діяльності всього організму.

Звернути увагу на варіанти маскованої депресії, яка найчастіше зустрічається у практиці і перебігає під маскою різноманітної соматовегетативної симптоматики, а прояви депресії є нетиповими.

Часто психічно хворі приховують свої хворобливі переживання (дисимуляція), а їх родичі, не здатні оцінити стан хворого, і не помічають наявних розладів, починають переконувати лікаря якнайскоріше виписати своїх близьких з психіатричного стаціонару, мотивуючи це тяжкістю перебування серед інших психічно хворих. При цьому вони «психологізують» ситуацію, посилаючись на морально-етичні і інші позитивні якості свого близького: «Вона цього ніколи не зробить, вона така добра мати».

Реакції «заперечення» хвороби, протесту і опозиції можуть спостерігатися у підлітків і хлопців при раптовому захворюванні одного з батьків, особливо якщо госпіталізація була недобровільною і проводилася в їх присутності. В цих випадках велике значення мають психотерапевтичні бесіди лікаря з підлітком, роз’яснення в доступній формі суті психічних порушень, можливих причин хвороби їх близького, існуючих небезпек і необхідності у зв’язку з цим лікування в умовах стаціонару.

Серед родичів психічно хворих зустрічаються і такі, у яких виявляються розлади мислення, паранойяльна нааштованість і інші психічні відхилення. При повідомленні про хворобу близьких вони не тільки не приймають доводів лікаря, але і намагаються довести зворотне, для чого збирають факти, знаходять свідків, які, на їх думку, можуть підтвердити психічне здоров’я родича. Вони звертаються до адміністративних органів зі скаргами на лікарів, підкреслюючи при цьому, що родича умисно «роблять божевільним», хочуть «заховати» в психіатричну лікарню. Подібна неправильна поведінка і тлумачення стану здоров’я хворого його родичами може бути обумовлена як гострою психогенною реакцією, пов’язаною з механізмом психологічного захисту по типу «заперечення» або «витіснення», так і із загостренням психічного захворювання (шизофренія), яке до цього протікало латентно без грубих ознак хвороби. У зв’язку з цим іноді доводиться вдаватися до госпіталізації родичів хворих в психіатричну лікарню.

Складність ситуації, коли родичі не розуміють хворобливості психічного стану своїх близьких, полягає і в наданні власне лікувальної і реабілітаційної допомоги хворим, включаючи видачу психотропних препаратів, контроль за їх прийомом, необхідність госпіталізації, проходження хворим огляду в ЛТЕК і ін. Успіх амбулаторного лікування, попередження загострень психічного захворювання, небезпечних дій хворих багато в чому залежать від того, наскільки добрий контакт встановлюється у хворого з лікарем і медичною сестрою психоневрологічного диспансеру.

Перед лікарем загального профілю в його роботі з хворими, страждаючими на психічні розлади, виникає ряд задач і серед них, перш за все — виявлення симптомів психічних захворювань, уміння їх правильно оцінити і переконати пацієнта звернутися по допомогу до психіатра. В практиці лікаря поліклініки або соматичного стаціонару можуть зустрічатися хворі з різними психічними порушеннями — від межових невротичних і особистісних розладів до виражених психотичних станів, включаючи розлади свідомості, маячні розлади, депресивні стани і т.д.

Перший обов’язок персоналу при роботі з хворим на депресію полягає в тому, щоб уберегти його від самогубства. Від такого хворого не можна відходити ні на крок ні вдень, ні вночі, не давати йому ховатися ковдрою з головою, необхідно проводжати його в туалет, ванну кімнату і т.д. Хворий повинен приймати ліки обов’язково у присутності сестри, щоб він не міг приховати і накопичити ліки з метою самогубства. Якщо наступає помітне поліпшення в стані хворого, то, не дивлячись на це, пильність при догляді за ним повинна бути повністю збережена. Такий хворий в стані деякого поліпшення навіть може бути ще більш небезпечним для себе.

Хворі з вираженою тугою не звертають уваги на себе, тому за ними потрібен особливий догляд: допомагати їм одягатися, умиватися, прибирати ліжко і т.д. Потрібно стежити за тим, щоб вони їли, а для цього їх часом треба довго, терпляче і ласкаво умовляти. Часто доводиться умовляти їх йти на прогулянку. Тужливі хворі мовчазні і занурені в себе. Їм важко вести розмову. Тому не треба їх турбувати своїми розмовами. Від лікаря вимагається психологічно підтримувати таких хворих, навіть коли вони не реагують на слова лікаря.

Депресивним хворим потрібен спокій. Всякі розваги можуть тільки погіршити його стан. У присутності тужливих хворих недопустимі сторонні розмови, оскільки ці хворі схильні пояснювати все по своєму. Треба стежити за відправленнями кишечника у таких хворих, оскільки у них звичайно бувають закрепи. Серед хворих з пригніченим настроєм є тужливі, і туга супроводжується сильною тривогою і страхом. У них іноді бувають галюцинації, вони виказують маячні ідеї переслідування. Вони не знаходять собі місця, не сидять і не лежать, а ходять по відділенню, заламують собі руки. За такими хворими потрібне пильне спостереження, бо вони теж прагнуть самогубства.

Хворі на маніакальні стани вимагають від лікаря зважати на наявність переоцінки власної особистості, формальну (або відсутність) критику до свого стану, підвищену рухову активність. Під час бесіди звертається увага на особливості формування особистості, характеру пацієнтів даної групи. Необхідно контролювати прийом таблетованих лікарських препаратів – за відсутності критики хворі можуть приховувати таблетки і не вживати їх.

В літературі наголошується характерна для вагітності перебудова самосвідомості жінки з поступовим включенням в нього образу дитини («симптом ухвалення нового життя в собі»). На певному етапі вагітності відбувається перенесення домінанти з себе на майбутню дитину.

Порушення здоров’я жінки, що ускладнює вагітність і реалізацію материнських функцій може бути двох форм:

1) Акушерська патологія. В цьому випадку звичайно йдеться про порушення зачаття і перебігу вагітності (невиношування і гестози), а також пологів. На реалізацію материнських функцій це може вплинути лише повторно, як ускладнення в здоров’ї жінки. Не дивлячись на те, що останнє виникає далеко не завжди, порушення материнського відношення і реалізації материнських функцій спостерігається практично завжди.

2) Ектрагенітальная патологія. В цьому випадку зачаття, вагітність і пологи виявляються ускладненими внаслідок порушення соматичного здоров’я жінки. Часто це ускладнює реалізацію материнських функцій.

В обох випадках вагітність і поява дитини є істотним чинником, який можна розглядати як додатковий стресовий фактор ситуації адаптації.

У разі акушерської патології цей чинник зв’язаний, а можливо є прямим наслідком порушення материнської сфери жінки, що в першу чергу буде відображатися ускладненням материнсько-дитячих відносин після народження дитини (навіть в тих випадках, коли після пологів здоров’я жінки і дитини не порушено).

У разі екстрагенітальної патології порушення здоров’я жінки створює складність не тільки зачаттю, виношуванню вагітності і пологів, але головним чином реалізації материнських функцій і можливостям всього її подальшого життя.

Ускладнення у сфері сімейних і соціальних відносин, катастрофи і інші стресові обставини.

Цей чинник також повинен розглядатися з погляду готовності особистості до подолання стресових ситуацій. Проте, висока цінність дитини і материнства нерідко є згладжуючим, допомагаючим чинником, сприяючим подоланню позбавлень і втрат, навіть під час вагітності. Більш того, висока цінність дитини і материнства може вести до перебудови в ієрархії цінностей, появі нових особистих значень, кращої адаптації до ситуації. В протилежному випадку дія цих фруструючих чинників посилюється і несприятливо діє на і так неадекватні цінності дитини і материнства.

  1   2
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий