Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

«Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Скачати 0.66 Mb.

Сторінка 1/2 Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 0.66 Mb.

  1   2

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

до виконання контрольних робіт

із дисципліни

«Українська мова

за професійним спрямуванням»

для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання

Частина ІІ

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

до виконання контрольних робіт

із дисципліни

«Українська мова

за професійним спрямуванням»

для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання

Частина ІІ

Вінниця

ВНТУ

2014

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Л. Є. Азарова, Л.В. Горчинська, Г.В. Кухарчук

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт

із дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”

для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання

Частина ІІ

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки. Протокол № ______ від

Вінниця

ВНТУ

2014

Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від р.)

У

Рецензенти:

Т.М. Пустовіт, кандидат філологічних наук, доцент

М.Г. Прадівлянний, кандидат педагогічних наук, доцент

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. Частина ІІ / Уклад. Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Г. В. Кухарчук – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 49 с.

Методичні вказівки містять матеріали, що передбачають опрацювання тем з орфографії, синтаксису, стилістики сучасної української літературної мови, а також розкривають особливості усної форми професійного спілкування, основні вимоги до перекладу та редагування наукових текстів, особливості укладання інформаційних, розпорядчих, обліково-фінансових документів.

Призначено для тих, хто поглиблює знання з діловодства, опановувати ключові моменти ділового, усного і писемного спілкування.

ПЕРЕДМОВА
У наш час досить гостро стоїть питання про досконале володіння українською мовою широких верств населення, підвищення культури усного мовлення, що безпосередньо пов’язано з прийняттям Закону про мови в Україні. Звідси випливають нові завдання, що поставило життя й перед вітчизняними вузами: виховувати духовно збагачених, національно свідомих фахівців, які володіють нормами загальної мовної культури.

Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів, оскільки мова виступає одним з основних інструментів професійної діяльності сучасного фахівця. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен мати високу загальну й мовну культуру, уміти спілкуватися з людьми, висловлюватися точно, логічно й виразно, досконало володіти фаховою термінологією, що можливо тільки за умови глибокого вивчення рідної мови, свідомого ставлення до повсякденної мовної практики. Засвоєні знання та уміння з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців.

Концепція контрольної роботи ґрунтується на нових засадах викладання української мови, а її зміст підпорядкований розвиткові писемного й усного зв’язного мовлення студентів. Вона побудована відповідно до нової програми з української мови, враховує різні види мовної і мовленнєвої діяльності, сприйняття усного і писемного мовлення, використання різних способів засвоєння синтаксису.

Контрольна робота складається з 10 завдань, що передбачають опрацювання таких тем:

  • особливості усної форми професійного спілкування (індивідуальні та колективні форми фахового спілкування);
  • жанри наукового та офіційно-ділового стилів української літературної мови;
  • українська орфографія (опрацювання таких тем: вживання великої літери, правопис українських та інших слов’янських прізвищ, імен та по батькові);
  • український синтаксис (складні випадки узгодження підмета й присудка в простому реченні, розділові знаки в простих та складних синтаксичних конструкціях, однорідні члени речення, дієприкметникові та дієприслівникові звороти, пряма мова та оформлення цитат).

Студентам також запропоновано опрацювати особливості укладання інформаційних, розпорядчих, обліково-фінансових документів та надати їх зразки відповідно до вимог сучасного діловодства.

Контрольна робота передбачає засвоєння вимог до перекладу та редагування наукових текстів.

Роботу потрібно виконати охайно, чітким, розбірливим почерком. Вона може бути набрана на комп’ютері, роздрукована на аркушах формату А 4. Сторінки контрольної роботи потрібно пронумерувати. У кінці роботи необхідно подати список використаної літератури. На титульній сторінці студенту потрібно вказати дисципліну, спеціальність, шифр групи, прізвище, ім’я, по батькові.

Контрольну роботу із зазначеною датою виконання та власним підписом у встановлений термін слід подати на кафедру мовознавства, де вона реєструється і передається викладачеві для перевірки. Незадовільно виконана за змістом, формою робота разом із рецензією повертається студентові на доопрацювання.

Пропоновані методичні вказівки мають на меті допомогти студентам в оволодінні відповідними знаннями у формуванні мовних навичок.

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ВАРІАНТ І
Завдання 1. Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити та особливості його оформлення. Укладіть зразок.

Службовий лист.

Завдання 2. Напишіть, де потрібно, з великої літери. Поясніть правопис.
генеральний секретар оон, укрінформ, літак „антей”, акт проголошення незалежності україни, орден вітчизняної війни, велика французька революція, андріївська церква, пансіонат „здоров’я”, київський вокзал, київський завод „арсенал”, національний банк україни, верховний суд сша, арабська республіка єгипет, антанта, андріївський узвіз, північнокримський канал, далекий схід, молочний шлях, свято перемоги, заслужений діяч мистецтв.
Завдання 3. Відтворіть українською мовою. Поясніть правопис.
Панин, Головин, Иванов, Ивцов, Чижиков, Зиновьев, Ломтев, Сераковский, Евдокимов, Пушкин, Исаенков, Алябьев, Афанасьев, Бердяев, Гуляев.
Завдання 4. Перекладіть наведені словосполучення українською мовою.
Делать поблажку, внести предложение, войти в сделку, визирование документа, проживающий по адресу, материальный учет, в семь часов, выписка из протокола, адресование документа, внести в расход, государственная система делопроизводства, действующий на основании устава, каждая из сторон, благодарю вас, предполагаемые нарушения.
Завдання 5. Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Прокоментуйте їхнє вживання.
1. Праця та розум краса людини (Нар. тв.).

2. Справжній поет повинен мати своє обличчя і почерк і ходу (А. Малишко).

3. Все на світі минає підуть марно царства і панства трони й корони любов щира останеться навіки (С. Васильченко).

4. Степ мовби спочиває вичахаючи м’яко оповиваючись духмяними сутінками (О. Гончар).

5. Небо було всіяне зорями та яскравіше за всіх горіла моя улюблена зірка вечорова (А. Шиян).

6. Щасливий той кому пером дано небачене у звичному відкрити (Л. Забашта).

7. І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав неначе човен в синім морі то виринав то потопав. ( ?)

8. Бачу здалека хвиля іскриста грає вільно по синьому морі (Л. Українка).

9. Не вмовкли в лісах солов’ї то кликала нас Україна у зелені простори свої (Л. Первомайський).

10. Татку поведи мене вище на перевал не раз уже просила Натела (О. Гончар).

11. У нижчеподаній статті я звичайно не охоплюю всіх проблем розвитку української мови (М. Рильський).

12. Було про що думати цієї ночі та він примусив себе не думати зараз ні про що крім бою. (?)

13. Як я бідна тут горюю прийди подивися (І. Котляревський).

14. Весь край слов’янський чує крок дружин які спішать на збір у Дрогачин (М. Бажан).

15. Якби його так намалювати сказали б то не чоловік сидить то сам сум (П. Мирний).
Завдання 6. Відредагуйте поданий текст пунктуаційно й орфографічно.
Кожна його новелла це картина трагедії селянського життя трагедії разючої бідності безнадійної самотності невимовної туги від розлуки з рідною землею й світ повний смутку і водночас несказаної краси та любові до людини входить в серце читача і недає спокою ятрить болем душу.

Кожен твір Стефаника це бесприкладна творча праця згусток нервів письменника трагедія душі вистражданна в слові. Довго виношував свої задуми росповідав про них спочатку в товаристві друзів перевіряв кожне слово ніби добирав матеріал на памятник. Нема у нього жодної новелли з життя письменника або близько знаних людей.

Поетом мужицької розлуки селянським Битховеном співцем селянської бідноти співцем Гуцульсчини борцем проти соціального і національного гніту володарем селянських дум називають Василя Стефаника.
Завдання 7. Зазначте правильні твердження.

1. Короткий перелік проблем, досліджуваних у науковому тексті, – це:

а) конспект;

б) план;

в) стаття;

г) тези.

2. Письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який грунтується на критичному огляді бібліографічних джерел, називається:

а) науковою роботою (курсовою, дипломною);

б) статтею;

в) рефератом.

3. Цитування в науковому тексті може бути:

а) простим, ускладненим;

б) прямим, безпосереднім;

в) непрямим, опосередкованим;

г) довільним, факультативним.

4. Переклад наукового тексту, який точно передає зміст оригіналу, його стиль і відповідає нормам літературної мови, називається:

а) буквальним;

б) послідовним;

в) повним;

г) адекватним.

Завдання 8. Зазначте номери тверджень, що відповідають нормам справочинства.
1. У тексті наказу слід обов’язково вказувати причину складання цього документа.

2. Лист-нагадування і лист-попередження потребують письмової відповіді.

3. У ділових паперах не слід уживати наукові терміни.

4. Назва міністерства в документах міститься у верхній лівій частині аркуша або посередині його верхньої частини.

5. Акти прийому-передання, обстеження чи ревізії набу­вають юридичної сили лише після затвердження вищою інстанцією або керівником підприємства, організації чи установи.

6. Реквізит – це елемент оформлення документа.

7. Накази щодо особового складу (кадрові) оформляють при призначенні, переміщенні на посадах, відрядженнях, наданні відпустки, заохоченні, звільненні, нагородженні тощо.

8. Протокол загальних зборів підписують голова зборів і керівник структурного підрозділу.

9. Документ, що містить письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, називається прес-реліз.

10. Трудовий договір – це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи.

Завдання 9: Перекладіть українською мовою.
Безналичные расчеты – денежные расчеты между различными субъектами хозяйственной деятельности, осуществляемые без приме-нения наличных денег путем перечисления определенных сумм со счета плательщика на счет кредитора в банке или путем зачета взаимных требований. Безналичные расчеты осуществляются с помощью векселей, чеков, кредитных карточек, заменяющих наличные деньги, а также путем зачета взаимных требований и клиринговых расчетов.

Существуют следующие формы безналичного расчета: расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, которые предусмотрены законом. В соответствии с этим законом устанавливаются банковские правила и применяемые в банковской практике обычаи делового оборота.

Завдання 10. Зазначте правильні твердження.
1. Головною метою ділового спілкування є:

а) організація, регулювання, оптимізація професійної, наукової, комерційної чи іншої діяльності;

б) досягнення максимально позитивного результату при мінімальних мовних засобах;

в) суб’єктивний та емоційний виклад інформації.

2. Культура управління — це:

а) сукупність вимог до процесу управління й особистих якостей людей, які його здійснюють;

б) сукупність вимог до етики спілкування й естетики робочого місця;

в) сукупність вимог до моральних якостей керівника.

3. Мета дискусії — це:

а) пошук правильного рішення;

б) підписання контракту;

в) збирання інформації.

4. Вступ доповіді повинен містити:

а) причину й мету виступу, розкривати суть конкретної справи, щоб привернути увагу аудиторії;

б) переконливі цифри, факти, цитати, переконливі міркування;

в) стисле викладення суті проблеми;

г) викладення суті проблеми у формі тез.

ВАРІАНТ 2
Завдання 1. Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити та особливості його оформлення. Укладіть зразок.

Акт.
Завдання 2. Напишіть, де потрібно, з великої літери. Поясніть правопис.

укоопспілка, автобус „турист”, декларація прав людини, орден дружби народів, вітчизняна війна, золоті ворота, дитячий табір „беркут”, поема „енеїда”, станція фастів-перший, сесія київської обласної ради, міністерство освіти і науки україни, народна палата республіки індії, князівство монако, балканські країни, південно-західна залізниця, кавказький хребет, західна україна, чумацький шлях, голова верховної Ради україни.
Завдання 3. Відтворіть українською мовою. Поясніть правопис.
Королёв, Пришвин, Репин, Столетов, Твердохлебов, Воробйов, Алфёров, Верёвкин, Елизаров, Тёркин, Матвеев, Пешковский, Куликов, Никитин, Куницын.
Завдання 4. Перекладіть наведені слова і словосполучення українською мовою.
Щекотливое обстоятельство, в нашу пользу, в адрес, труды не пропали даром, стороны обязуются, ужесточить требования, чувство собственного достоинства, заключить договор о следующем, учредительное собрание, целесообразный, брать обязательства, обеспечить по просьбе, мероприятие, с целью выяснения нарушений.
Завдання 5. Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Прокоментуйте їхнє вживання.
1. Найбільша слава для нації творити загальнолюдське.

2. Хочу бачити чути і любити й творити красу (Л. Первомайський).

3. Символи звичаї традиції рідна мова мамина пісня бабусина казка це корені народу.

4. Всупереч зовнішній легковажності Люба напрочуд чесно вміла зберігати таємниці (О. Гончар).

5. Уже вишневі зацвіли садки і сніг пахучий падає на воду (М. Рильський).

6. Хто не хилиться в битві хоробрій той одвічно для бою живе (С. Головатівський).

7. Коли людина знає свої достоїнства і вади їй легше домогтися успіху в будь-якій роботі визначити своє місце в колективі стати кращим.

8. У товаристві лад усяк тому радіє (Л. Глібов).

9. Хай лютує казиться зима все долають теплі людські руки (В. Сосюра).

10. Чому не починають мітингу? запитав хтось (О. Бойченко).

11. Ці слова до речі викликають сумнів.

12. Без гарячої любові до природи людина не може бути митцем.

13. Дивився на батька і йому стало жаль його, завчасно постарілого, спрацьованого (Б. Харчук).

14. Надворі стало темно через те що небо заволокло чорною хмарою.

15. Ліс іще дрімає а з синім небом уже щось діється воно то зблідне наче від жаху то спалахне сяйвом немов од радощів (М. Коцюбинський).
Завдання 6. Відредагуйте поданий текст пунктуаційно й орфографічно.
Юрій Яновський романтик за світовідчуттям і стилем. Його приваблювали яскраві характери небудені екстремальні ситуації у яких найвиразніше розкривалися глибинні людські риси. Манера письма цього автора позначена суб’єктивною стихією вибухом емоцій патетикою виведеними авторськими симпатіями та антипатіями. Ю. Яновський був тонким стилістом з особливим чуттям слова його відтінків і н’юансів.

Творчий доробок Ю. Яновського різножанровий новели оповідання повісті романи поезії п’єси. Не всі вони витремали випробування часом але кращі з них це одкровення оригінальний погляд на світ.

Художні здобутки Ю. Яновського дають право визнати його новатором в українській літературі ХХ столітьтя. Створений новий тип романної форми (роман у новелах) в українській літературі захоплює нетрадиційними прийомами сюжетобудування.

Наділений великим талантом Юрій Яновський не до кінця реалізував його але кращі твори письменника хвилювали і хвилюють читача.

Завдання 7. Зазначте правильні твердження.
1. За структурою плани поділяють на:

а) номінативні і питальні;

б) прості та складні;

в) односкладові та двоскладові;

г) нескладні і складні.

2. Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті, який є результатом мисленнєвого процесу, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок, є:

а) рефератом;

б) конспектом;

в) статтею.

3. Списком літератури з певного питання є:

а) примітка;

б) виноска;

в) бібліографія.

4. Процес відтворення письмового чи усного тексту засобами іншої мови – це:

а) редагування;

б) переклад;

в) анотація;

г) стаття.

Завдання 8. Зазначте номери тверджень, що відповідають нормам справочинства.
1. Кожний пункт наказу починається з дієслова у формі дійсного способу.

2. Поширеними вступними фразами в ділових листах є посилання на попередню домовленість, яке оформлюють так: У відповідності з нашою домовленістю.

3. Перелік питань, які розглядаються на зборах, нараді або конференції, становить порядок денний.

4. В оголошеннях крім чіткої лаконічної мови, важливості теми, цікавості змісту велике значення мають оформлення, вдало підібрані кольори, симетричність розташування повідомлень, чіткість вимови, оригінальність композиції тексту.

5. Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують усі присутні.

6. У витягу з протоколу дуже стисло фіксується весь хід засідання, зборів, конференції.

7. Тексти документів не припускають двозначності сприймання змісту.

8. Заголовок документа передає його стислий зміст.

9. Договір про спільну діяльність – це договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників.

10. Акт – це офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб.

Завдання №9. Перекладіть українською мовою.
Биржа фондовая – учреждение, основную деятельность которого составляет организация регулярного рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

Фондовые биржи возникли в XVI веке. Первой биржей со значительным оборотом фондовых ценностей была биржа в Амстердаме (основана в 1608 г.), которая получила репутацию крупнейшего центра биржевой торговли государственными долговыми обязательствами (Испании, Португалии, Англии и Франции) и муниципальными обли-гациями (прежде всего отдельных провинций и городов Голландии). Помимо этого на бирже в Амстердаме обращались частные ценные бумаги, в том числе голландских Ост- и Вест-Индских компаний. Как самостоятельный вид финансовой деятельности фондовые биржи выс-тупают лишь с конца XVIII в. с распространением акционерной формы собственности.

Завдання 10. Зазначте правильні твердження.
1. Ділова бесіда – це:

а) спілкування між особами з метою встановлення ділових стосунків, вирішення ділових проблем;

б) суто діалогове спілкування з передбачуваним або попередньо запланованим результатом;

в) діалогове чи полілогове спілкування з передбачуваним або попередньо запланованим результатом.

2. Під час прийому відвідувачів:

а) спілкування має бути коректним, ввічливим на будь-яких етапах спілкування;

б) тон спілкування залежить від співбесідника;

в) спілкування має бути коректним, але ввічливість залежить від поведінки співбесідника.

3. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:

а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;

б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;

в) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.

4. Телефонна розмова складається з таких етапів:

а) вступ, основна частина, закінчення;

б) момент налагодження контакту, викладення суті справи, закінчення розмови;

в) момент налагодження контакту, прощання.

ВАРІАНТ 3
Завдання 1. Дайте класифікаційну характеристику наведеного документа. Вкажіть реквізити та особливості його оформлення. Укладіть зразок.

Протокол.

Завдання 2. Напишіть, де потрібно, з великої літери. Поясніть правопис.
облвиконком, трактор „білорусь”, конгрес захисту культури, орден почесного легіону, львівське збройне повстання 1848 р., колізей, ресторан „либідь”, підручник „історія україни”, порт балаклава, львівська середня школа №1 імені і. франка, міністерство культури і мистецтв україни, національна рада демократичної партії україни, королівство бельгія, європейське економічне співтовариство, північний морський шлях, північний полюс, країни заходу, марс, генеральний прокурор україни, трипільська культура.
Завдання 3. Відтворіть українською мовою. Поясніть правопис.
Кривонос, Достоевский, Хрущев, Григорьев, Щипачёв, Пешков, Ковалевский, Евгеньева, Степанов, Комиссаренко, Павлишина, Шевченко, Зверев, Филиппов, Телегин.
Завдання 4. Перекладіть наведені слова і словосполучення українською мовою.
Текушие дела, расход недели, расчетньй отдел, свидетельство о рождении, себестоимость, сберегательный банк, с вашего разрешения, семь часов, соблюдать закон, совпадение обстоятельств, в противном случае, следует отметить, согласно Вашей просьбе, принять необходимые меры, по состоянию дел.
Завдання 5. Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Прокоментуйте їхнє вживання.
1. Життя без книг це хата без вікна (Д. Павличко).

2. Скільки душевної витонченості й такту святості й доброти було в наших матерів (Є. Колодійчук).

3. Вони уособлюють душевність добро і ласку віру і надію щирість і щедрість.

4. І мене в сім’ї великій в сім’ї вольній новій не забудьте пом’янути незлим тихим словом (Т. Шевченко).

5. А тепер шепочуть колоски у полі й сонцем налилося золоте зерно (В. Сосюра).

6. В одному місці де небо сходилось з морем де білів легенький туман з’явилась чорна пляма (І. Нечуй-Левицький).

7. Спробуй дізнатися який ти є насправді без недооцінок і переоцінок пізнай самого себе.

8. Не русалонька блукає то дівчина ходить (Т. Шевченко).

9. Посієш впору збереш зерна гору (Нар. тв.).

10. І все ж ваші літаки красивіші каже Таня до брата мовби втішаючи його (О. Гончар).

11. Із степу як із вогкої печери тягло свіжою прохолодою (О. Гончар).

12. Майже всі твори видатного художника включаючи етюди були представлені на цій виставці.

13. Там за горами давно вже день і сяє сонце а тут на дні міжгір’я ще ніч (М. Коцюбинський).

14. Мене цікавить не як це сталося а які можливі наслідки цього факту.

15. Мистецтво найкращий педагог.

  1   2
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий