Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності

Набуваючи практичних знань на робочих місцях, студенти здійснюють аналіз виробничих процесів на конкретному підприємстві; виявляють недоліки
Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності

Скачати 148.09 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 148.09 Kb. Міністерство освіти і науки України

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра

біотехнічних систем

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до переддипломної практики

для студентів спеціальності

7.091002 „Біотехнічні та медичні апарати і системи”

Тернопіль — 2004

В С Т У П

Переддипломна практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики: підприємствах і організаціях радіоелектронних та пов’язаних з ними галузей. При її організації і проведенні повинні створюватися умови, що забезпечують закріплення студентами теоретичних знань зі спеціальних предметів, набуття ними практичних навиків роботи за спеціальністю на основі глибокого вивчення досвіду організації радіоелектронних систем в медицині, їх проектування та експлуатації та процесів управління з використанням радіоелектронних систем в медицині різних рівнів.

Переддипломна практика – це самостійна робота студентів безпосередньо на робочих місцях, обладнаних сучасною технікою для розробки, конструювання, виробництва, експлуатації, ремонту, виконання ними конкретних службових обов’язків. Набуваючи практичних знань на робочих місцях, студенти здійснюють аналіз виробничих процесів на конкретному підприємстві; виявляють недоліки, притаманні існуючим радіоелектронним системам у медицині; проектують чи перепроектовують складові цих систем.

Крім цього, студенти вивчають загальний порядок роботи установи (підрозділу) та систему управління нею, організацію інформаційних процесів.

В даній програмі розглядаються загальні питання організації, проведення та підведення підсумків переддипломної практики студентів спеціальності 7.091002 „Біотехнічні та медичні апарати і системи”. Програма складена у відповідності з діючим Положенням “Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” від 8.04.93 р., розробленим Міністерством освіти України, та на основі програм спеціальних курсів для закріплення теоретичних знань і здобуття практичних навиків роботи за фахом.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці в сфері їх майбутньої професії, формування у них на базі отриманих в навчальному закладі знань професійних умінь і навиків для прийняття потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням дипломного проекту. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання як зі спеціальних, так і загальних дисциплін, збирається матеріал для виконання дипломного проекту.

Основні завдання практики:

 1. поглиблення знань, отриманих під час навчання в університеті;
 2. засвоєння практичних навиків на робочому місці, пов’язану базою практики;
 3. методи проведення аналізу, моделювання, проектування та розробки радіоелектронних систем в медицині;
 4. накопичення досвіду самостійної роботи згідно вибраного фаху;
 5. збір та опрацювання фактичного матеріалу для написання дипломного проекту.

В результаті проходження практики студенти повинні

знати:

 1. технічні та програмні засоби радіоелектронних систем на місці проведення практики ;
 2. предметну область, пов’язану з базою практики;
 3. методи проведення аналізу, моделювання, проектування та розробки радіоелектронних систем в медицині;
 4. сучасні інформаційні технології радіоелектронних систем в медицині;
 5. склад та зміст документів та стадії проектування;

вміти:

 1. організувати збір інформації для проектування радіоелектронних систем в медицині;
 2. проводити оцінку та вибір технічних та програмних засобів радіоелектронних систем в медицині;
 3. побудувати проблемно — розв’язуваний цикл для розвитку радіоелектронних систем в медицині та організувати його виконання;

отримати навики:

 1. самостійної практичної роботи, пов’язаної з експлуатацією та розвитком радіоелектронних систем в медицині, в умовах та підприємствах різноманітних сфер діяльності.

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Практика студентів кафедри БТ факультету електронних апаратів і комп’ютерних систем Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя проводиться на базах практики, які відповідають вимогам програми.

Для проходження практики студентів направляють в установи та організації, які оснащені сучасними радіоелектронними системами, в яких працюють найбільш кваліфіковані та досвідчені спеціалісти, і забезпечується високий рівень організації обслуговування.

В окремих випадках, коли підготовка спеціалістів здійснюється на замовлення юридичних чи фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з врахуванням діючого Положення про порядок проведення студентів) або вищий навчальний заклад, що визначається умовами угоди (контракту) на підготовку спеціаліста.

Розподіл студентів на практику проводиться інститутом з врахуванням замовлень на підготовку спеціалістів і їх майбутнього місця роботи після завершення навчання.

Випускна кафедра за 30 днів до початку переддипломної практики доводить до відома студентів перелік баз практики із вказівкою кількості практикантів по кожній з них і перелік тем дипломних проектів, які можуть бути розроблені на тій чи іншій базі.

Протягом 10 днів студенти зобов’язані вибрати місце практики і тему дипломного проекту та оформити свій вибір заявою на ім’я завідувача випускної кафедри.

За 20 днів до початку практики випускна кафедра готує наказ про переддипломну практику і закріплення тем дипломних проектів за студентами із вказівкою керівників практики від інституту і керівників дипломних проектів для кожного студента.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. З такими базами практики Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя завчасно укладає договір на її проведення.

Відповідальність за організацію, проведення і контроль за практикою покладається на керівництво кафедри, а навчально-методичне керівництво з виконання програми практики забезпечує випускна кафедра.

Переддипломна практика повинна проходити безпосередньо на робочому місці інженера під керівництвом найбільш кваліфікованих спеціалістів. На кожному етапі проходження практики студентом виконується окрема робота. Самостійна робота студентів є основною умовою проходження практики.

Проходження практики повинно проводитись в такій послідовності:

1. Бесіда керівника практики в конкретному підрозділі зі студентом про зміст виконуваної роботи, про особливості і методи виконання роботи даного підрозділу.

2. Вивчення студентом інструктивних матеріалів, що відносяться до роботи даного підрозділу.

3. Самостійне виконання студентом роботи на конкретному робочому місці.

4. Збір та обробка даних для написання звіту про проходження виробничої практики.

При наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

Студенти університету при проходженні практики зобовязані:

 1. до початку практики одержати від керівника практики від університету консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 2. своєчасно прибути на базу практики;
 3. у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками керівників;
 4. вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 5. дотримуватися режиму роботи організації (бази практики) і нести відповідальність за виконану роботу;
 6. своєчасно скласти залік з практики.

3 КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
Навчально-методичне керівництво переддипломною практикою здійснює випускна кафедра. До керівництва практикою залучаються досвідчені викладачі кафедри.

Керівник практики від університету перед початком практики здійснює контроль підготовленості баз практики до прибуття студентів-практикантів. Перед від’їздом студентів на практику керівники від інституту проводять нараду з питань проведення практики та техніки безпеки, надання студентам необхідних документів (направлення, програми, щоденники, методичні вказівки, теми дипломних проектів та ін.). Керівник ознайомлює студентів із системою звітності про проходження практики – написання письмового звіту і заповнення щоденника.

В тісному контакті з керівництвом від бази практики керівник від університету забезпечує:

 1. високу якість проходження студентами практики згідно з програмою (консультує студентів по питаннях, що виникають в процесі практики, при веденні щоденника, зборі матеріалу, написанні звіту);
 2. перевірку, чи всі види робіт відображені в календарному плані, щоденнику, звіті;
 3. контроль забезпечення нормальних умов праці студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
 4. контроль виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку;

За результатами проведення практики керівникам доцільно подати завідуючому кафедри зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації практики студентів.

Основними обов’язками безпосередніх керівників, призначених від баз практики, є:

 1. організація проведення практики згідно з програмою;
 2. забезпечення студентів робочими місцями і необхідними для роботи матеріалами;
 3. ознайомлення студентів зі специфікою роботи на конкретному робочому місці, технічними та програмними засобами і їх експлуатацією, методами проектування інформаційних систем, а також консультуванням з виробничих питань;
 4. контроль виконання затвердженого календарного плану проходження практики;
 5. контроль дотримання студентами-практикантами трудової дисципліни;
 6. написання характеристики студентам, як складової частини звіту з практики.

Після завершення практики, керівники практики від університету та бази практики перевіряють звіти виконані завдання і проводять заключну співбесіду з практикантами на предмет засвоєння ними матеріалу практики. За результатами співбесіди, перевірки звітів і записів у щоденнику керівник від бази практики дає оцінку роботи студента. Свою оцінку та висновки про роботу студента дає також керівник практики від інституту. У відгуку керівникам слід визначити виконання студентом програми практики, оволодіння практичними навиками, його ставлення до роботи та інше.
4 ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОІ ПРАКТИКИ
4.1 Загальне ознайомлення з роботою об’єкта практики.

Вивчення структури управління та основних видів діяльності підприємства та його підрозділів , а також галузевих зв’язків об’єкта. Ознайомлення з комплексом радіоелектронних систем їх задач і побудова їх структурної схеми.

4.2 Оцінка комплексу технічних засобів радіоелектронних систем.

Ознайомлення з наявним апаратним забезпеченням. Визначення характеристик радіоелектронних систем. Встановлення відповідності технічних засобів класу розв’язуваних задач.

4.3 Аналіз використання радіоелектронних систем.

1. Вивчення радіоелектронних систем їх побудови і використання.

2. Аналіз організації обробки даних в радіоелектронних системах.

3. Аналіз ефективності наявних радіоелектронних систем .

4. Оцінка рівня технології радіоелектронних систем та формування рекомендацій стосовно її удосконалення.
4.4 Ознайомлення з процесом управління розробкою біомедичної апаратури.

Склад та зміст документів на стадії проектування. Оцінка проблемно — розв’язувального циклу при розробці радіоелектронної системи об’єкту практики. Аналіз проектних рішень та оцінка їх рівня. Особливості проектування робочих місць користувачів радіоелектронної системи. Ознайомлення з інструкціями користувачів.

Вивчення частини документації стосовно дипломного проекту.
4.5 Передпроектне дослідження обєкту у відповідності з темою дипломного проекту.

Виділення предметної області.

Аналіз існуючого способу розв’язання проблеми, технологічного процесу. Побудова моделі існуючої радіоелектронної системи об’єкту практики При цьому виділяються вхідні та вихідні інформаційні потоки.

Виявлення недоліків в роботі системи як в цілому, так і при розв’язанні конкретної задачі: відсутність окремих необхідних функцій системи, недосконале виконання операцій, надмірна вартість виконання, висока трудомісткість операцій, тощо.

Встановлення меж проблеми. Постановка задачі дипломного проектування (включає способи усунення недоліків в роботі радіоелектронних систем та формальний опис задач). Формування проблемно — розв’язувального циклу для розвитку радіоелектронних систем .

Вивчення досвіду розробки радіоелектронних систем, літературних джерел та науково-технічної документації, що описують проектні рішення стосовно теми робочого проекту.

Обґрунтування проектних рішень, спрямованих на розвиток радіоелектронних систем.
4.7 Реалізація проектних рішень на обєкті практики.

 1. Проектування нової інформаційної моделі системи (структури системи).
 2. Проектування вхідних та вихідних показників.
 3. Проектування елементів системи: інтерфейсу користувачів.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
Згідно навчального плану переддипломна практика проводиться протягом двох тижнів . Період практики розподіляється по етапах із врахуванням вибраної студентом теми дипломного проекту.

Керівник переддипломної практики від бази практики в перший день практики уточнює календарний графік її проходження конкретним студентом. У графіку вказують терміни, в рамках яких студент повинен працювати на тому чи іншому робочому місці, порядок і термін виконання окремих етапів з програми практики. При цьому враховуються конкретні умови роботи організації – бази практики.

Можливий варіант розподілу кількості днів по етапах проходження переддипломної практики в календарному графіку.

№ п/п Назва етапу Кількість днів 1. Загальне ознайомлення з роботою об’єкта практики

2. Оцінка комплексу технічних засобів

3. Аналіз технічних характеристик

4. Ознайомлення з розробкою радіоелектронних систем

5. Оцінка параметрів

6. Перед проектне дослідження об’єкту

7. Реалізація проектних рішень на об’єкті практики

Всього

Календарний графік проходження практики повинен бути відображений у щоденнику практики. Крім того, даний календарний графік повинен відповідати календарному графіку написання дипломного проекту.

6 ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ
Кожен студент складає звіт про переддипломну практику, в якому повинна бути відображена виконана ним робота. Звіт про виконання програми практики студент систематично готує в процесі проходження практики згідно з календарним планом.

Звіт про практику повинен характеризувати самостійну роботу студентів на базі практики. Звіт в закінченому вигляді містить текстову частину і додатки до звіту. Форма титульного листка звіту про переддипломну практику приведена в додатку 1.

Текстова частина звіту повинна бути виконана на окремих аркушах стандартного формату і разом з додатками переплетена. Загальний об’єм текстової частини звіту не повинен перевищувати 5 сторінок рукописного тексту.

Звіт про виконану студентом роботу формують в послідовності, передбаченій програмою.

Структура звіту про переддипломну практику:

1. Постановка задачі дипломного проекту.

2. Структура та суть комплексу задач.

3. Вимоги до проектування (вхідних і вихідних даних, проектування структури, інтерфейсу, тощо) – технічне завдання на дипломне проектування (ТЗ).

Звіт, перевірений і підписаний керівником від бази практики, необхідно подати на кафедру після завершення практики згідно визначеного терміну.

Разом зі звітом необхідно подати заповнений щоденник практики, завірений підписами керівників практики і печаткою установи, де проходила практика.

Захист прав звітів з переддипломної практики організовує і приймає спеціальна комісія. Захист звітів може проходити на базах практики.

Неподання звіту є підставою для повторного проходження практики, а у випадку зневажливого ставлення до практики і порушення дисципліни – відрахування з вузу.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий