Методична розробка практичного заняття із студентами медсестринського факультету ІІ -іv курсів з теми

Актуальність: Усвідомлення студентами структури управління галуззю дає можливість визначити напрямки її удосконалення у зв’язку з змінами в стані здоров’я населення України, вимогами та завданнями
Методична розробка практичного заняття із студентами медсестринського факультету ІІ -іv курсів з теми

Скачати 102.33 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 102.33 Kb. “СХВАЛЕНО”

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 2000 р.

Протокол № ___

Зав.кафедрою___________

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття із студентами

медсестринського факультету ІІ -ІV курсів з теми:

Структура управління в здоровоохороні”

Тривалість заняття — 10 годин

Методичну розробку

підготували:

доцент В.Л.Таралло

Чернівці, 2003 р.

Затверджено

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини і організації охорони здоров’я

“___”______________ 2000 р.

Протокол №___

Зав. кафедрою: В.Л.Таралло

Методична розробка

практичного заняття № 7

з менеджменту та лідерства

в медсестринстві

I. Тема: Структура управління в здоровоохороні

II. Тривалiсть заняття — 10 годин.

III. Актуальність: Усвідомлення студентами структури управління галуззю дає можливість визначити напрямки її удосконалення у зв’язку з змінами в стані здоров’я населення України, вимогами та завданнями, що постають за програмою “Здоров’я світового співтовариства”.

IV. Мета заняття:

Засвоєння студентами принципів, функцій, змісту та структури Управління в охороні здоров’я, визначення напрямків управлінської діяльності за теперішнім станом здоров’я населення “Програмою дій” ООН та програмою “Здоров’я — 21” ВООЗ.

V. Навчальна мета:

Студент повинен знати (=ІІ).

 • принципи, функції, зміст та структуру управління в охороні здоров’я;
 • основні характеристики здоров’я населення на початок ХХІ століття;
 • зміст “Програми дій” ООН та програми “Здоров’я — 21” ВООЗ

Студент повинен вміти (=ІІ-ІІІ).

 • визначити напрям змін в структурі та змісті управління охороною здоров’я на територіальному рівні (за місцем праці) за характеристиками здоров’я, узгоджені з стратегією здоровоохорони України, “Програмою дій” ООН та програмою “Здоров’я-21” ВООЗ.

VI. Виховна мета:

 • формувати у студентів управлінське мислення;
 • виховувати у студентів розуміння щодо необхідності застосування в національній охороні здоров’я провідних світових медичних технологій для покращення роботи її закладів, показників здоров’я населення та якості життя хворих;
 • вимагати у студентів дотримання етичних та деонтологічних принципів в майбутній діяльності.

VІІ. Практичні навички:

Студент повинен засвоїти структуру управління здоровоохороною для викоористання в поточній діяльності для вирішення начальних завдань територіальних служб охорони здоров’я за програмою “Здоров’я-21”.

VІІІ. Міжпредметна інтеграція:

— з курсом соціальної медицини та організації охорони здоров’я;

— з курсом економіки охорони здоров’я;

— з курсом медичної статистики.

IХ. План та організаційна структура заняття.

1. Підготовчий етап (10хв х5=50хв..):

 • організація заняття;
 • визначення мети та завдань предмету і, зокрема, даного заняття;
 • контроль вихідного рівня знань окремих студентів шляхом опитування.

2. Основний етап (60хв.х 5=300хв.):

А. На перших трьох заняттях з теми за теоретичним розглядом питань розглядаються: а) принципи управління в здоровоохороні:

— організаційні, координаційні і оперативні, які спрямовані на активізацію і посилення мотивації діяльності кожного співробітника і всього колективу. Серед них: влада і відповідальність, єдиноначальність, єдність керівництва, централізація, лінійне управління, порядок, стабільність, ініціатива;

— принципи розвитку, спрямовані на оптимізацію взаємовідносин і підвищення ефективності колективної діяльності. Це — дісципліна, справедливість, підпорядкування особистих інтересів загальним, кооперативна психологія, винагородження персоналу тощо;

— принципи підвищення іміджу, авторитета, рівня представництва закладу: б) цілі управління: (новаторство, вирішення проблем, реалізація певних обов’язків, удосконалення роботи тощо);

в) функція управління: (особливий вид управлінської діяльності, процес продукта розподілу праці і спеціалізації в сфері управління; конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, що обумовлюють і визначають зміст ділових взаємовідносин);

г) функції управління, що встановлюються за рівнем системи управління (стратегічний, тактичний, оперативний). За першим визначаються цілі і можливі результати в перспективі. Конкретні задачі, організацію, етапність виконання і контроль результатів, оперативний — забезпечує оптимальним використанням наявних ресурсів. До цього рівня можна віднести: облік, контроль і аналіз тих структур, що вже функціонують. Управлінську працю супроводжують наступні функції: визначення і встановлення цілі (цілеположеність), організація, координація, прийняття управлінського рішення, планування, регулювання, контроль, робота з кадрами, лідерство і адміністрування, представництво, заключення угод, підпис договорів.

Структура провідних функцій управління наступна:

1. Технічні операції — виробництво; для медичних закладів це діагностика, експертиза, реабілітація, заходи профілактики тощо.

2. Комерційні — придбання, продаж, обмін; для медичних закладів це продаж окремих видів медичних послуг.

3. Фінансові операції — заохочення засобів (ресурсів) і розпорядження ними для діяльності.

4. Страхові — страхування осіб і охорони стану їх здоров’я, осередку мешкання.

5. Облікові — бухгалтерія, облік, статистика тощо.

6. Адміністративні — перспективне програмно-цільове планування, організація, координація, розпорядливі функції і контроль.

Цілям і функціям управління відповідає певна установка (технічна, комерційна, адміністративна, фінансова, облікова, страхова). Вона орієнтується на групу якостей та знань, що визначаюься за такими параметрами як фізичне здоров’я, розумові здібності (розсудливість, гнучкість розуму, рівень кругозору), моральні якості (енергія, відповідальність, почуття достойності, доброзичливість,чесність тощо), спеціальні (професійні) знання і досвід роботи;

д) зміст управління за навединими функціями: (планування, організація, надання розпоряджень, координація, контроль, аналіз, оцінка ефективності, прийняття рішення, підбір персоналу, мотивація і оптимізація індивідуальної діяльності, представництво, ведення переговорів, заключення угод);

е) структура управління: (обговорити докладно з студентами ієрархію загального галузевого правління, територіальну підпорядкованість, посадову, фахову; визначити особливість прийняття рішень за станом явищ, населення, окремих хворих тощо).

Б. На четвертому заняття визначаються і обговорюються зі студентами основні характеристики стану громадського здоров’я в Україні, основні засади “Програми дій” ООН та програми “Здоров’я-21” ВООЗ. Підкреслюється піднесення демографічного напрямку контролю популяційного здоров’я у 21 столітті. Наголошуються загальні контрольні орієнтири оцінки здоров’я населення, невід’ємність економічного розвитку територій і здоров’я населення, винесення стану громадського здоров’я виключно єдиним якісним показником оцінки розвитку держав.

В. На останньому занятті за матеріалами перших трьох занять визначаються конкретні напрямки розвитку управлінсько-менеджерського мислення медичних працівників, менеджерської діяльності, наголошується її національна мета з боку покращання стану здоров’я населення, розширення діяльності галузі, а також інформаційного забезпечення нового напряму в громадській здоровоохороні на національному та територіальному рівнях. Глобальною стратегією досягнення здоров’я для всіх (ВООЗ,1993) це 5 найважливіших завдань:

— збереження курсу на усунення соціальної нерівності в медичному забезпеченні; вирішити виробничі труднощі і підвищити відповідальність людей за власне здоров’я;

— посилити роботу в напрямку покращання управління здоровоохороною, зокрема в удосконаленні процедури прийняття стратегічних рішень і зосередженні на найважливіших задачах з використанням достовірної інформації;

— примножити діяльність щодо укріплення інфраструктури охорони здоров’я на основі принципів первинної медико-санітарної допомоги;

— домогтися ефективного управління наявними в розпорядженні систем здоровоохорони засобами і залучати додаткові ресурси;

— надавати широкомаштабну допомогу найменш вразливим верствам населення і територіям.

Ураховуючи необхідність застосування функціонального підходу в менеджменті з боку його технології, належить підкреслити три її якості-вимоги:

1. Детермінірованість — щодо набору вказівок та розпоряджень (наказів).

2. Масовість — придатність для вирішення всіх задач певного типу, а не лише однієї.

3. Результативність — орієнтування на одержання оптимального результату.

Менеджерська управлінська діяльність за даною стратегією повинна спрямовуватись на вирівнювання стану здоров’я населення, заохочення людей в управління власним здоров’ям, здоров’ям територій їх проживання, налагодження внутрішньогалузевої взаємодії і міжсекторального співробітництва.

До всіх занять студенти готують реферати за контрольними питаннями теми.

3. Заключний етап (20 хв.х5=100хв.):

 • підведення підсумків заняття з корегуванням отриманих навичок;
 • надання домашнього завдання студентам для самостійної підготовки з теми наступного заняття.

Х. Контрольні питання до теми заняття:

1. Принципи управління в здоровоохороні.

2. Цілі управління.

3. Визначення функції управління.

4. Функції управління в охороні здоров’я.

5. Лінійний, функціональний і матрічний види (типи) управління в здоровоохороні.

6. Показники громадського здоров’я.

7. Провідні якісні характеристики стану здоров’я населення України.

8. “Програма дій” ООН, її основні напрями.

9. “Здоров’я-21” — провідна програма ВООЗ з охорони здоров’я населення в світі.

10. “Глобальна стратегія здоров’я для всіх” ВООЗ, основні завдання в охороні здоров’я населення.

11. Напрями менеджерської управлінської діяльності в здоровоохороні ХХІ століття.

IХ. Список рекомендованої літератури:

1. Основна:

 • Криштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджмент в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -180 с.
 • Мескон М.Х., Лабберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1992. -572 с.
 • Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравохранения. -К., 1994. -335 с.
 • Фигшер Р., Юри Г. Путь к согласию. -М.: Економика, 1990, -21 с.
 • Баримський В.П., Войтенко И.С. Психологические основы менеджмента в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -168 с.
 • Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. -М.: Економика, 1990. -335 с.

2. Додаткова:

 • Бойко В.В., Ковалев А.П., Панферов В.А. Социально-психологический климат коллектива и личность. -М.: Мысль, 1983. -112 с.
 • Андреева И.М. Система управления кадрами в здравоохранении. -Київ: Здоров’я, 1986. -165 с.
 • Кант В.И. Методология системного подхода и ее применение в практике здравоохранения. -М.: Медицина, 1978. -136 с.
 • Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджмент. Для руководителя-практика. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1991. -320 с.
 • Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения. -М.: Экономика, 1988. -191 с.
 • Дерябина В.Л. Научные основы управления здравохранения: Руководство по социальної гигиене и организации здравоохранения в 2-х томах. -М.: Медицина, 1987. -С.44-85.
 • Корнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. -К.: Наукова думка, 1989. -224 с.
 • Андреева Т.М. Социальная психология. -М.: Экономика, 1990. -192 с.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній нараді

кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я

”__”____________ 1999 р.

Протокол №___

Зав. кафедрою: ______________

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичного заняття № 7

для самостійної підготовки

студентів курсу

з менеджменту та лідерства

в медсестринстві

ТЕМА: Структура управління в здоровоохороні

МЕТА: Засвоєння студентами принципів, функцій, змісту та структури Управління в охороні здоров’я, визначення напрямків управлінської діяльності за теперішнім станом здоров’я населення “Програмою дій” ООН та програмою “Здоров’я — 21” ВООЗ.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 години.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

1. Принципи управління в здоровоохороні.

2. Цілі управління.

3. Визначення функції управління.

4. Функції управління в охороні здоров’я.

5. Лінійний, функціональний і матрічний види (типи) управління в здоровоохороні.

6. Показники громадського здоров’я.

7. Провідні якісні характеристики стану здоров’я населення України.

8. “Програма дій” ООН, її основні напрями.

9. “Здоров’я-21” — провідна програма ВООЗ з охорони здоров’я населення в світі.

10. “Глобальна стратегія здоров’я для всіх” ВООЗ, основні завдання в охороні здоров’я населення.

11. Напрями менеджерської управлінської діяльності в здоровоохороні ХХІ століття.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

Студент повинен засвоїти структуру управління здоровоохороною для викоористання в поточній діяльності для вирішення начальних завдань територіальних служб охорони здоров’я за програмою “Здоров’я-21”.

ЛІТЕРАТУРА:

 • Криштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджмент в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -180 с.
 • Мескон М.Х., Лабберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента. /Пер. с англ. -М.: Дело, 1992. -572 с.
 • Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравохранения. -К., 1994. -335 с.
 • Фигшер Р., Юри Г. Путь к согласию. -М.: Економика, 1990, -21 с.
 • Баримський В.П., Войтенко И.С. Психологические основы менеджмента в здравоохранении. -К.: Здоров’я, 1993. -168 с.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий