Мета та завдання навчальної дисципліни метою курсу

Метою курсу полягає у озброєнні студентів теоретичними знаннями психології спілкування як системно-інтегративної діяльності, опануванні елементами психотехнік
Мета та завдання навчальної дисципліни метою курсу

Скачати 248.32 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 248.32 Kb.
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою курсу полягає у озброєнні студентів теоретичними знаннями психології спілкування як системно-інтегративної діяльності, опануванні елементами психотехнік, навичками емоційно-вольової саморегуляції і самовдосконалення в мистецтві комунікативної самоорганізації.

При цьому основні завдання курсу:

 • розширення та поглиблення професійних знань студентів;
 • розвиток особистості;
 • формування умінь та навичок застосовувати засвоєні теоретичні знання на практиці;
 • засвоєння етичних вимог до проведення психологічного тренінгу спілкування;
 • засвоєння навичок з організації та проведення тренінгу;
 • формування інтересу до самовдосконалення шляхом самопізнання та самоаналізу;
 • підвищення соціально-психологічної компетентності учасників;
 • формування активної соціальної позиції учасників;
 • розвиток здатності робити значні зміни у своєму житті та житті оточуючих людей;
 • розвиток здатності адекватного і найбільш повного пізнання себе та інших людей;
 • корекція особистісних якостей і умінь, зняття бар’єрів, що заважають реальним і продуктивним діям;
 • вивчення й оволодіння індивідуалізованими прийомами міжособистісної взаємодії для підвищення його ефективності.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань:

 • про теоретичні основи соціально-психологічного тренінгу, його мету, завдання та їх характеристику;
 • про основні етапи розвитку групи у тренінгові;
 • про підготовку ведучого тренінгових груп, його ролі, характеристику та стилі керівництва;
 • про різні види соціально-психологічного тренінгу, особливості їх процедур та методів;
 • про можливості поєднання різних напрямків психології у роботі тренінгових груп.

На основі цих знань повинні бути сформовані уміння:

 • будувати сценарії тренінгових занять;
 • керувати груповими процесами;
 • сприяти згуртованості тренінгової групи;
 • використовувати у проведенні занять загальні тренінгові методи: групову дискусію, ігрові методи, методи, спрямовані на розвиток соціальної перцепції, медитативні техніки;
 • проводити ігри на розігрів, психотехніки, ігри, орієнтовані на отримання зворотного зв’язку, ігри соціально – перцептивної спрямованості, комунікативні ігри;
 • застосовувати на практиці тренінгових груп гештальт-підхід, трансактний аналіз, психодраматичний та тілесно-орієнтований підходи, нейролінгвістичне програмування, арт-терапію;
 • визначати сутність особистісних проблем членів групи та підбирати відповідні техніки і методики різних психологічних підходів для ефективного їх вирішення;
 • сприяти особистісному росту членів групи та розвитку їх самосвідомості.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ.

Тема 1. Мета і завдання психотренінгу спілкування. Історія виникнення та розвиток тренінгу.

 • Поняття тренінгу.
 • Історія виникнення та розвиток тренінгу.
 • Основні етапи розвитку тренінгу як методу в Україні.
 • Тренінг як один з видів активного навчання. Тренінг як метод зміни поведінкового стереотипу людини. Тренінг як засіб цілеспрямованої зміни групи чи організації.
 • Мета і завдання психотренінгу спілкування.
 • Види тренінгів.
 • Загальна методологія тренінгу на сучасному етапі його розвитку.

Тема 2. Комплектування „Т — груп”. Принципи роботи тренінгової групи

 • Визначення терміну „Т – група”.
 • Особливості комплектування групи тренінгу.
 • Гомогенність та гетерогенність тренінгових груп.
 • Види тренінгових груп.
 • Головні принципи роботи групи тренінгу.

Тема 3. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі

 • Феномен малої групи.
 • Групові норми. Єдність і конкуренція в групі.
 • Проблеми психологічного опору.
 • Стадії розвитку групи.
 • Взаємодія тренера та групи.
 • Соціально-психологічна структура групи.

Змістовий модуль 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ДИЗАЙН ТРЕНІНГУ.

Тема 4. Дослідження потреби в тренінгу.

 • Замовлення на тренінг.
 • Типові проблеми під час співбесіди із замовником.
 • Основні моделі задоволення потреб учасників. Розвиток кар’єри. Розвиток компетентності. Розв’язання конкретної проблеми. Виявлення невідповідностей і створення мотивації розвитку.
 • Презентація тренінгу.

Тема 5. Планування та дизайн тренінгів.

 • Завдання та план тренінгу.
 • Розклад тренінгу.
 • Технічне обладнання.
 • Посібники та друковані матеріали.
 • Робота вдвох.
 • Інструкція, початок, перерви, закінчення тренінгу.
 • Підбір тренінгових вправ.

Тема 6. Організація тренінгу.

 • Початок тренінгу.
 • Знайомство.
 • Керівництво роботою учасників:

а) стимулювання активності групи;

б) підбиття підсумків.

 • Музика в тренінгу.
 • Сигнали та сигнальні рухи.
 • Важкі випадки.
 • Театралізовані ритуали завершення тренінгу.

Тема 7. Компоненти тренінгу.

 • Міні — лекція.
 • Групова дискусія.
 • Мозковий штурм.
 • Вправи: структуровані та рухові.
 • Малювання. Демонстрації. Тестування.
 • Рольова та ділова гра.
 • Читання посібника. Захист проектів.

Змістовий модуль 3. ОСОБИСТІСНА ДИНАМІКА УЧАСНИКІВ Т – ГРУПИ. РОЛЬ І ОСОБИСТІСТЬ ВЕДУЧОГО. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНІНГУ.

Тема 8. Стандарти тренінгової роботи та індивідуальний стиль тренера

 • Вимоги до особистості й освіти тренера.
 • Види тренерської компетентності.
 • Контекстуальна компетентність.
 • Технічна компетентність.
 • Комунікативна компетентність.
 • Адаптивна компетентність.
 • Етичні проблеми тренінгової роботи.

Тема 9. Оцінка ефективності тренінгу.

 • Опитування учасників.
 • Спостереження.
 • Тестові завдання.
 • Експертна оцінка замовника.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин денна форма Заочна форма усього у тому числі усього у тому числі л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Модуль 1 Змістовий модуль 1. ВСТУП ДО ДИСЦИПЛІНИ. Тема 1. Мета і завдання психотренінгу спілкування. Історія виникнення та розвиток тренінгу. 9 1 2 — — 6

Тема 2. Комплектування «Т – груп». Принципи роботи тренінгової групи. 9 1 2 — — 6

Тема 3. Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі. 8 — 2 — — 6

Разом за змістовим модулем 1 26 2 6 — — 18

Змістовий модуль 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ДИЗАЙН ТРЕНІНГІВ. Тема 1. Дослідження потреби в тренінгу. 9 1 2 — — 6

Тема 2. Планування та дизайн тренінгу. 7 — 1 — — 6

Тема 3. Організація тренінгу. 7 — 1

6

Тема 4. Компоненти тренінгу. 9 1 2

6

Разом за змістовим модулем 2 32 2 6 — — 24

Змістовий модуль 3. ОСОБИСТІСНА ДИНАМІКА УЧАСНИКІВ Т – ГРУПИ. РОЛЬ І ОСОБИСТІСТЬ ВЕДУЧОГО. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНІНГУ. Тема 1. Стандарти тренінгової роботи та індивідуальний стиль тренера. 7 — 2 — — 5

Тема 2. Оцінка ефективності тренінгу. 7 — 2 — — 5

Разом за змістовим модулем 3 14 — 4 — — 10

Усього годин

72 4 16 — — 52

Модуль 2

ІНДЗ

Усього годин

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми Кількість

годин

1

2

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми Кількість

годин

1 Мета і завдання психотренінгу спілкування. Історія виникнення та розвиток тренінгу 2 2 Комплектування „Т – груп”. Принципи роботи тренінгової групи 2 3 Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі 2 4 Дослідження потреби в тренінгу 2 5 Планування та дизайн тренінгу 1 6 Організація тренінгу 1 7 Компоненти тренінгу 2 8 Стандарти тренінгової роботи та індивідуальний стиль тренера 2 9 Оцінка ефективності тренінгу 2

Разом 16

7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми Кількість

годин

1

2

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми Кількість

годин

1 Мета і завдання психотренінгу спілкування. Історія виникнення та розвиток тренінгу 6 2 Комплектування „Т – груп”. Принципи роботи тренінгової групи 6 3 Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі 6 4 Дослідження потреби в тренінгу 6 5 Планування та дизайн тренінгу 6 6 Організація тренінгу 6 7 Компоненти тренінгу 6 8 Стандарти тренінгової роботи та індивідуальний стиль тренера 5 9 Оцінка ефективності тренінгу 5

Разом 52

9. Індивідуальні завдання
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Підготовка та реалізація тренінгової програми

Студент, дотримуючись вимог до розробки тренінгових програм, має розробити та апробувати програму тренінгу, спрямовану на подолання труднощів та підвищення компетентності у сфері міжособистісної взаємодії (реалізація планується на час проходження практики в школі чи під час практичних занять в академічній групі).

10. Методи навчання

 1. Проблемні лекції, лекції-тренінги; лекції з використанням дискусійної інформації, нестандартних, творчих завдань.
 2. Лекції із застосуванням прорізок.
 3. Розв’язування психологічних задач, проблемних ситуацій.
 4. Розв’язування творчих завдань.
 5. Складання діагностичного блоку вивчення особливостей комунікативної компетентності різновікових груп.
 6. Практичне оволодіння техніками проведення індивідуальних та групових психодіагностичних методик. Здійснення обробки та аналізу отриманих емпіричних даних.
 7. Розробка тренінгової програми підвищення компетентності в сфері міжособистісної комунікації в різновікових групах.
 8. Складання графічних схем.
 9. Робота у дослідницько-навчальних групових семінарах, круглих столах, диспут-клубах тощо.
 10. Розв’язування психологічних задач методом мозкової атаки, аналіз конкретних ситуацій та обговорення можливих варіантів їх вирішення.
 11. Метод стажування – студент у ролі викладача (тренера тренінгової групи): самостійно діє, приймає рішення, оцінює, подає нову інформацію.
 12. Навчання на емпіричних даних, що отримані в процесі проведення власних соціологічних опитувань.
 13. Індивідуальна самостійна робота студентів.
 14. Індивідуальні консультації викладача.

11. Методи контролю

1. Поточне оцінювання знань та умінь студентів.

2. Оцінювання самостійної роботи студентів.

3. Оцінювання реферату.

4. Оцінка за навчальний проект.

5. Робота в модульному середовищі.

6. Оцінювання наукової роботи студентів.

7. Підсумковий тест.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль І

(практичний) Модуль ІІ (теорет) Модуль ІІІ

(самостійна робота) Загальна кількість балів Змістовий модуль 1 Всього за змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього за змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Всього за змістовий модуль 3 Всього за практичний модуль Всього за модуль рубіжного контролю Робота в модульному середовищі Виконання завдань самостійної роботи Наукова робота Реферати Всього за модуль самостійної роботи Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Заняття 1 Заняття 2 Заняття 3 Заняття 4 Заняття 5 Заняття 5 Заняття 6 Заняття 7 Заняття 8 6,25 6,25 6,25 18,75 6,25 3,15 3,1 6,25 18,75 6,25 6,25 12,5 50 балів 30 балів 6 балів 6 балів 6 балів 2 бали 20 балів 100 балів ІХ семестр

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 90 – 100 А відмінно зараховано 82-89 В добре 74-81 С 64-73 D задовільно 60-63 Е 35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання 0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

   1. Опорні конспекти лекцій.
   2. Опорні конспекти практичних занять.
   3. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).
   4. Нормативні документи.
   5. Програми тренінгів, затверджені навчально-методичними радами та рекомендовані МОН, Молоді та спорту України.
   6. Роздатковий матеріал, психодіагностичних інструментарій, обладнання.
   7. Ілюстративні матеріали тощо.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Гольдштейн Арнольд, Хомик Володимир. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / Пер. з англ. В. Хомика. – К.: Либідь, 2003. – 520 с.
 2. Девид Ли. Практика группового тренинга. – СПб.: Питер, 2002. – 120 с
 3. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 288 с.
 4. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как инструментальное действие. – СПб.: Речь, М.: Смысл, 2002. – 80 с.
 5. Захаров П.Н., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг. – Л., 1990.
 6. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: Тесты, опросники, ролевые игры. – М., 1991.
 7. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995. – 304 с.
 8. Макшанов С.И. Психология тренинга. – СПб, 1997.
 9. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.
 10. Мороз Людмила Основи професійно-психологічного тренінгу (У запитаннях та відповідях): Навч. посібник. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 130 с.
 11. Петровская Л.А. Теоретические и методологические вопросы социально-психологического тренинга. – М.,1982.
 12. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. – М.: Изд. МГУ, 1989. – 216 с.
 13. Практикум по социально-психологическому тренингу. – СПб., 1997.
 14. Психогимнастика в тренинге / Под. ред. Н.Ю. Хрящевой. – СПб.: «Речь», Институт Тренинга, 2002. – 256 с.
 15. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. – М., 1991.
 16. Прутченков А.С. Тренинг личностного роста. – М.: Новая школа, 1993. – 48 с.
 17. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2001. – 336 с.
 18. Стюарт Й., Джойнс В. Основи ТА: Транзакційний аналіз. – К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – 393 с.
 19. Тренінги спілкування / Упор. Т.Гончаренко. – К.: Редакція загально- педагогічної газети, 2004. – 120 с.
 20. Періодичні видання: «Практична психологія та соціальна робота», «Журнал для батьків», «Обдарована дитина»; газета «Психолог», «Психологическая газета», «Завуч», «Директор школи».

Допоміжна

 1. Абрамова Г.С. Практическая психология. – 3-е изд. – Екатеринбург: Деловая книга, 1998. – 368 с.
 2. Арнольд О.Р. Ролевой тренинг: Методическое пособие. – М., 1989.
 3. Большаков В.Ю. Психологический тренинг. – СПб., 1996.
 4. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М., 1999.
 5. Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів-медичних психологів: Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Вітенко І.С. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 128 с.
 6. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. – Л., 1985.
 7. Єфремцева С.А. Тренінг спілкування для старшокласників / За ред. Ю.З. Гільбуха. – Пер. з рос. – К.: Інститут психології АПН України, 1994. – 76 с.
 8. Жариков Е.С. Уроки психолога для руководителя. – М., 1990.
 9. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и развитие компетенции в общении. – М., 1990.
 10. Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту, 1974.
 11. Литовченко Н.Ф. Професійно-орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції. Навчально-методичні матеріали для тренінгових занять студентів педагогічних вузів (спеціальність „Практична психологія”). – Ніжин: НДПУ, 2002. – 72 с.
 12. Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс… — Ростов н/Д, 1991.
 13. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. – М., 1994.
 14. Методы практической психологии общения: Сб. статей. – М., 1987.
 15. Немиринский О.В. Терапевтическая роль групповой динамики // Московский психотерапевтический журнал. – 1993. — №3. – с.5-25.
 16. Никадров В.В. Вербально-комуникативные методы психологии (беседа, опрос, анкетирование): Учебное пособие. – СПБ.: Речь, 2002. – 72 с.
 17. Перлз Ф. Опыты психологии самопознания (практикум по гештальттерапии). – М.: Тиль-Эс-тель, 1993. – 240 с.
 18. Пиз А. Язык жестов. – Н. Новгород, 1992.
 19. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам. — М., 1995.
 20. Платонов В.Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение. – М., 1990.
 21. Пойнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – 4-е междун. изд. – СПб.: Питер, 2000.
 22. Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе. Методические разработки и сценарии занятий социально-психологических тренингов. – М.: Новая школа, 1995.
 23. Прутченков А.С. Школа жизни. Методические разработки и сценарии занятий социально-психологических тренингов. – М.: Российское педагогическое агентство, 2000. – 192 с.
 24. Прихожан А.М. Психологический справочник, или как обрести уверенность в себе. – М.: Просвещение, 1994. – 191 с.
 25. Психологічні тренінги / Упоряд. О.Главник. – К.: Шкільний світ, 2002. – 112 с.
 26. Робер М., Тильман Ф. Психология индивида и группы. – М., 1985.
 27. Роджерс Э., Аргвала-Роджерс Р. Коммуникация в организации. – М., 1980.
 28. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. – М.: Прогресс, 1993. – 368 с.
 29. Рутман Э.М. Надо ли убегать от стресса? – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 128 с.
 30. Скотт Джини Г. Способы разрешения конфликтов. – ГИИМ. Киев.: Изд. общ-во «Верзилин и К.ЛТД», 1991. – 208 с.
 31. Соколов Я.В., Прутченков А.С. Человек в обществе (Азбука социальной психологии). – М.: НВЦ «Гражданин»,1994. – 96 с.
 32. Соснин В.А., Лунев П.А. Учимся общению: взаимопонимание, взаимодействие, переговоры, тренинг. – М., 1993.
 33. Социально-психологический тренинг: Методические указания. – СПб., 1997.
 34. Умеете ли вы общаться? /И.Н. Горелов и др. – М., 1991.
 35. Харрис Т. Я хороший, ты хороший /Пер. с англ. К.В. Кленина. – М.: Соль, 1993. – 176 с.
 36. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике /Сост. В.Ю. Баскаков. – М.: НПО «Психотехника», 1992. – 108 с.
 37. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. – Л.: Медицина, 1990. – 192 с.
 38. Энкельманн Н. Преуспевать с радостью. – М.: Экономика, 1993. – 395с
 39. Яценко Т.С.Социально-психологическое обучение в подготовке учителей. – К,1987.

15. Інформаційні ресурси

 1. Нормативна база.
 2. Джерела бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
 3. Джерела Інтернет.

ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ БІБЛІОТЕК

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадского, Киев — http://www.nbuv.gov.ua/
 2. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва — http://www.library.vinnitsa.com/
 3. ::НПБ України::: http://nplu.kiev.ua/
 4. Бібліотека Верховної Ради України — http://www.rada.gov.ua
 5. Головна сторінка | ДОУНБК : Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської — http://www.library.donetsk.ua/
 6. Бібліотека Курта Зонтгаймера — http://www.library.ukma.kiev.ua/
 7. Обласна універсальнанаукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського, м.Кіровоград, Україна — http://www.library.kr.ua
 8. Наукова бібліотека ЗНУ — http://library.zsu.zp.
 9. Наукова бібліотека ЛНУ — http://prima.franko.lviv.ua/library
 10. Обласна бібілотека імені Островського — http://www.ounb.km.ua/
 11. ЦНБ : Наука : Підрозділи :: ХНУ — http://wwwukr.univer.kharkov.ua
 12. Бібліотека Інституту журналістики — http://journlib.univ.kiev.ua/
 13. Бібліотека Максима Мошкова — http://lib.ru/
 14. Российская Государственная Библиотека — http://www.rsl.ru/
 15. Бесплатная электронная библиотека — http://webww.net.ru/
 16. Русская виртуальная библиотека: Russian Virtual Library- http://www.rvb.ru
 17. Библиотека Комарова — http://ilibrary.ru/
 18. Библиотека православного христианина — http://www.wco.ru/biblio/
 19. ALLBEST.RU — http://www.allbest.ru/libraries.
 20. Бібліотека «Альдебаран» // http://www.aldebaran.ru // http://disser.h10.ru/
 21. Томский государственный университет // http://www.lib.tsu.ru/
 22. LIB.com.ua [электронная библиотека] — http://lib.com.ua/
 23. BIGLIB.COM.UA :: Народная библиотека :: Главная// http://biglib.com.ua/
 24. Библиотека «Вехи». Русская религиозно-философская и художественная литература. — http://www.vehi.net/index.html

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий