Медсестринське Група м – 31, м – 32, м 36 Викладач: Зайцев Володимир Олексійович Кількість годин за навчальним планом

Програма дисципліни структурована на 3 модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів
Медсестринське Група м – 31, м – 32, м 36 Викладач: Зайцев Володимир Олексійович Кількість годин за навчальним планом

Скачати 339.72 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 339.72 Kb.

Головне управління охорони здоров’я

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад охорони здоров’я

Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
З дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія»

Спеціальність 5.12010102 Сестринська справа

Відділення медсестринське
Група М – 31, М – 32, М — 36

Викладач: Зайцев Володимир Олексійович

Кількість годин за навчальним планом

№ Розподіл навчальних годин Загальна кількість годин В тому числі Вид підсумкового контролю занять аудиторні заняття практичні і лабораторні заняття самостійна робота 1 Всього годин на дисципліну 162 49 54 59 Диф. залік 2 Заплановано на І семестр 81 20 20 41

3 Заплановано на ІІ семестр 81 29 34 18 Диф. залік

Програма дисципліни структурована на 3 модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів.

Модуль І. Загальна патоморфологія та патофізіологія

Змістовий модуль 1. Загальна нозологія

Змістовий модуль 2. Типові патологічні процеси

Модуль ІІ. Патоморфологія та патофізіологія захворювань системи крові, серцево-судинної системи і дихання

Змістовий модуль 3. Патоморфологія та патофізіологія захворювань системи крові

Змістовий модуль 4. Патоморфологія та патофізіологія захворювань серцево-судинної системи

Змістовий модуль 5. Патоморфологія та патофізіологія захворювань органів дихання

Модуль ІІІ. Патоморфологія та патофізіологія захворювань травної, сечостатевої, нервової й ендокринної систем

Змістовий модуль 6. Патоморфологія та патофізіологія захворювань травної системи. Інфекційні хвороби

Змістовий модуль 7. Патоморфологія та патофізіологія сечостатевої, нервової й ендокринної систем

Структура залікового кредиту модуля I

Загальна патоморфологія та патофізіологія

№ Назва змістових модулів і тем Кількість годин усього у тому числі лекції практичні

заняття

самостійна

робота

Змістовий модуль 1. Загальна нозологія. Основні патоморфологічні та патофізіологічні процеси 1. Предмет, завдання і методи патоморфології. Поняття про морфогенез, патогенез і нозологію 4 2

2 2. Загальне вчення про хворобу. Патогенна дія на організм факторів зовнішнього середовища. Роль спадковості і конституції в розвитку патології 8 2 2 4 3 Основні патоморфологічні процеси. Альтерація. Дистрофії. Некроз. Атрофія Регенерація 8 2 2 4 4 Порушення обміну речовин. Голодування 4 2

2 5 Імунопатологічні процеси. Реактивність організму. Алергія. Патофізіологія імунної системи 8 2 2 4 Змістовий модуль 2. Типові патологічні процеси 6 Порушення кровообігу, пристосування та компенсація. Патофізіологія кровообігу. Гіпоксія 9 2 2 5 7 Запалення. Етіологія, патоге-нез, класифікація. Патофізіо-логія запалення. Гарячка 10 2 2 6 8 Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин 8 2 2 4 9 Підсумковий модульний контроль 1. 2

2

Всього 61 16 14 31

Тематичний план лекцій з модуля I

з/п Тема Кількість годин 1 Предмет, завдання і методи патоморфології. Поняття про морфогенез, патогенез і нозологію 2 2 Загальне вчення про хворобу. Патогенна дія на організм факторів зовнішнього середовища. Роль спадковості і конституції в розвитку патології 2 3 Основні патоморфологічні процеси. Альтерація. Дистрофії. Некроз. Атрофія. Регенерація 2 4 Типові порушення обміну речовин. Голодування 2 5 Імунопатологічні процеси. Реактивність організму. Алергія. Патофізіологія імунної системи 2 6 Порушення кровообігу, пристосування та компенсація. Патофізіологія кровообігу. Гіпоксія 2 7 Запалення. Етіологія, патогенез, класифікація. Патофізіологія запалення. Гарячка 2 8 Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин 2

Усього 16

Тематичний план практичних занять з модуля I

з/п Тема Кількість годин 1 Основні патоморфологічні процеси 2 2 Патогенна дія на організм факторів зовнішнього середовища. Роль спадковості і конституції в розвитку патології 2 3 Реактивність організму. Алергія Імунопатологічні процеси. Патофізіологія імунної системи 2 4 Порушення кровообігу, пристосування та компенсація. Патофізіологія кровообігу. Гіпоксія 2 5 Запалення. Етіологія, патогенез, класифікація. Патофізіологія запалення. Гарячка 2 6 Пухлинний ріст, ознаки, види росту пухлин 2 7 Підсумковий модульний контроль І 2

Усього 14

Тематичний план самостійної роботи студентів з модуля I

з/п Тема Кількість годин Вид

контролю 1 Сучасні методи патоморфологічних досліджень. Українські патоморфологи 2 Поточний 2 Патогенна дія біологічних факторів 2 Поточний 3 Регенерація клітин 2 Поточний 4 Організація. Інкапсуляція 2 Поточний 5 Аутоалергійні хвороби 2 Підсумковий 6 Десенсибілізація оганізму та її види 2 Поточний 7 Імунопатологічні стани 2 Поточний 8 Гіпоксична гіпоксія 1 Поточний 9 Сладж-феномен 2 Підсумковий 10 Емболія та її види 2 Поточний 11 Зміни в органах і системах при гарячці 2 Поточний 12 Місцеві та загальні прояви запалення 2 Поточний 13 Роль інтерлейкіну-1 у розвитку запалення 2 Поточний 14 Сучасні теорії пухлинного росту 2 Поточний 15 Взаємодія пухлин з організмом 2 Поточний 16 Сучасна класифікація пухлин 2 Поточний

Усього 31

Перелік питань до підсумкового модульного контролю І

 1. Хвороба: визначення, стадії.
 2. Термінальні стани. Найважливіші методи реанімації.
 3. Патогенна дія термічного фактора: гіпер- і гіпотермія, відмороження і опік, застуда.
 4. Види йонізуючого випромінювання. Первинний механізм дії йонізуючих променів.
 5. Гостра променева хвороба: форми та стадії.
 6. Дія зниженого атмосферного тиску на організм. Сидром декомпресії.
 7. Дія підвищеного атмосферного тиску на організм. Кесонна хвороба.
 8. Патогенна дія електричного струму на організм.
 9. Види мутацій. Найважливіші мутагени.
 10. Методи діагностики спадкових хвороб.
 11. Типи передачі спадкових хвороб.
 12. Хромосомні хвороби.
 13. Ферментопатії.
 14. Принципи профілактики і лікування спадкових хвороб.
 15. Конституція, класифікація конституційних типів за Зіго і Чорноруцьким.
 16. Діатези: види, коротка характеристика.
 17. Альтерація. Види дистрофій. Некроз, його види.
 18. Регенерація (визначення, види). Гіпертрофія.
 19. Атрофія.
 20. Голодування, його види. Характеристика періодів повного голодування.
 21. Білково-калорійна недостатність.
 22. Етапи порушення жирового обміну. Ожиріння.
 23. Спадкові аномалії обміну амінокислот.
 24. Дегідратації, види, причини і механізми розвитку.
 25. Набряки, етіологічна і патогенетична класифікація.
 26. Порушення нервової, ендокринної та імунної системи в разі старіння.
 27. Алергія: визначення поняття, причини, класифікація алергійних реакцій за методами Кумбса і Джела.
 28. Стадії алергійних реакцій.
 29. Найважливіші медіатори алергії.
 30. Аутоалергія. Механізми формування ауторезистенції.
 31. Імунодефіцитні захворювання. Класифікація, приклади. СНІД.
 32. Імунні реакції (механізми, види).
 33. Артеріальна та венозна гіперемія.
 34. Ішемія. Стаз.
 35. Тромбоз, емболія (поняття, види, наслідки).
 36. Шок (види, наслідки). ДВЗ-синдром.
 37. Фагоцитоз: визначення, стадії та механізми.
 38. Система мононуклеарних фагоцитів.
 39. Запалення: визначення, види, стадії, місцеві та загальні ознаки.
 40. Медіатори запалення.
 41. Альтерація при запаленні.
 42. Порушення місцевого кровообігу при запаленні.
 43. Ексудація й еміграція при запаленні. Види ексудатів.
 44. Гарячка: визначення, види гарячки за походженням, роль екзо- та ендогенних пірогенів.
 45. Стадії гарячкової реакції.
 46. Види температурних кривих.
 47. Пухлини: визначення, види анаплазій.
 48. Канцерогени: їх класифікація. Приклади.
 49. Три етапи в патогенезі пухлинного росту.
 50. Види росту пухлин.
 51. Метастазування та його види.
 52. Ознаки доброякісних і злоякісних пухлин.
 53. Класифікація пухлин.

Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю І

 1. Пояснювати причини і механізми виникнення ушкоджень.
 2. Аналізувати роль альтерації в патогенезі ушкоджень.
 3. Характеризувати механізми розвитку дистрофій, некрозу, атрофій.
 4. Визначати попередні причини порушення обміну речовин.
 5. Порівнювати імунодефіцитні стани.
 6. Роз’яснювати сутність імунодефіцитних хвороб.
 7. Пояснювати механізм тромбоутворення.
 8. Визначати етіологію гіпоксії.
 9. Пояснювати садж-феномен.
 10. Характеризувати синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.
 11. Уміти пояснити механізм розвитку основних клінічних ознак запалення.
 12. Аналізувати зміни мікроциркуляції у вогнищі запалення.
 13. Пояснювати розвиток загального адаптаційного синдрому.
 14. Порівнювати відмінності специфічного і неспецифічного запалення.
 15. Вміти пояснювати механізм розвитку загальних клінічних ознак запалення.
 16. Характеризувати доброякісні, злоякісні і пухлини з місцеводеструюючим ростом.
 17. Пояснювати критерії злоякісності пухлин.
 18. Розуміти принципи будови сучасної класифікації пухлин.

Пояснювати патологічні зміни в організмі при пухлинах.

Структура залікового кредиту модуля IІ

Патоморфологія та патофізіологія захворювань системи крові, серцево-судинної системи і дихання

№ Назва змістових модулів і тем Кількість годин усього у тому числі лекції практичні

заняття

самостійна

робота

Змістовий модуль3. Патоморфологія та патофізіологія системи крові 10 Патоморфологія захворю-вань системи крові 8 2 2 4 11 Загальна характеристика патофізіологічних змін при захворюваннях системи крові 12 2 4 6 Змістовий модуль 4. Патоморфологія та патофізіологія серцево-судинної системи 12 Патоморфологія захворю-вань органів серцево-судинної системи 10 4 4 2 13 Патофізіологія системного кровообігу 8 2 4 2 Змістовий модуль 5. Патоморфологія та патофізіологія органів дихання 14 Патоморфологія захворю-вань органів дихання 8 4 2 2 15 Патофізіологія дихання. Недостатність дихання 6 2 2 2 16 Підсумковий модульний контроль ІІ. 2

2

Всього 54 16 20 18

Тематичний план лекцій з модуля ІІ

з/п Тема Кількість годин 9 Патоморфологія захворювань системи крові 2 10 Загальна характеристика патофізіологічних змін при захворюваннях системи крові 2 11 Патоморфологія захворювань органів серцево-судинної системи. Ревматичні хвороби. Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба 2 12 Патоморфологія ішемічної хвороби серця. Вади серця 2 13 Патофізіологія порушень системного кровообігу 2 14 Патоморфологія захворювань органів дихання. Бронхіт. Пневмонія 2 15 Патоморфологія хронічних неспецифічних захворювань органів дихання 2 16 Патофізіологія дихання. Недостатність дихання 2

Усього 16

Тематичний план практичних занять з модуля IІ

з/п Тема Кількість годин 8 Патоморфологія захворювань системи крові 2 9 Загальна характеристика патофізіологічних змін при захворюваннях системи крові 2 10 Модульний контроль змістового модуля 3 2 11 Патоморфологія захворювань органів серцево-судинної системи. Ревматичні хвороби. Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба 2 12 Патоморфологія ішемічної хвороби серця. Вади серця 2 13 Патофізіологія недостатності кровообігу. Коронарна недостатність. Аритмії 2 14 Патофізіологія серцевої недостатності. Судинна недостатність 2 15 Патоморфологія захворювань органів дихання 2 16 Патофізіологія дихання. Недостатність дихання 2 17 Підсумковий модульний контроль ІІ 2

Усього 20

Тематичний план самостійної роботи студентів з модуля IІ

з/п Тема Кількість годин Вид

контролю 17 Вплив опромінювання на розвиток патології системи крові 2 Поточний 18 Патофізіологія лімфогранульоматозу 2 Поточний 19 Види анемій за різними кваліфікаційними критеріями 2 Поточний 20 Патофізіологія лейкоцитозу 2 Поточний 21 Патоморфологія і патофізіологія геморагічного діатезу, його види. 2 Підсумковий 22 Етіопатогенез колагенозів 2 Поточний 23 Емболія навколоплідними водами 2 Поточний 24 Бронхоектатична хвороба 2 Поточний 25 Порушення нереспіраторних функцій легенів 2 Підсумковий

Усього 18

Перелік питань до підсумкового модульного контролю ІІ

 1. Ацидози.
 2. Алкалози.
 3. Зміни загального об’єму крові — класифікація, приклади.
 4. Крововтрата. Негайні і віддалені механізми компенсації.
 5. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові.
 6. Анемія. Визначення поняття, патогенетична класифікація.
 7. Гемолітичні анемії.
 8. Залізодефіцитні анемії.
 9. В12-дефіцитні анемії.
 10. Лейкоцитози і лейкопенії. Лейкемічні реакції.
 11. Гострі лейкози. Етіологія, патогенез.
 12. Хронічні лейкози. Етіологія, патогенез.
 13. Картина крові при різних видах лейкозу.
 14. Серцева недостатність при ураженні міокарда.
 15. Серцева недостатність від перевантаження.
 16. Гіпертрофія міокарда.
 17. Аритмії, класифікація.
 18. Атріовентрикулярна блокада.
 19. Прояви декомпенсації серця.
 20. Гіпертонічна хвороба. Етіологія, патогенез, види, морфологічні прояви, ускладнення.
 21. Атеросклероз (фактори ризику, стадії розвитку, морфологічні прояви.
 22. Хронічна ішемічна хвороба серця (види). Інфаркт міокарда (етіологія, патогенез, стадії, ускладнення).
 23. Пневмонії (класифікація, етіологія, патогенез, морфологічні прояви, ускладнення, наслідки).
 24. Хронічний бронхіт, емфізема (патогенез, види, ускладнення).
 25. Рак легень (етіологія, патогенез, форми, метастазування).
 26. Ателектаз. Колапс легень.
 27. Задишка, періодичне і термінальне дихання. Апное.
 28. Гіпоксія.

Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю ІІ

 1. Порівнювати морфологічні прояви різних видів анемії.
 2. Давати клініко-морфологічну характеристику гострого та хронічного лейкозу.
 3. Вміти визначати попередню причину крововтрати.
 4. Визначати етапи розвитку гіпертонічної хвороби.
 5. Аналізувати етіологію виникнення артеріальної гіпертензії.
 6. Інтерпретувати патофізіологічні зміни при недостатності вінцевого кровообігу.
 7. Порівнювати морфологічні прояви крупозної та вогнищевої пневмонії.
 8. Визначати етапи метастазування раку легенів.
 9. Визначати тип періодичного дихання і графічно його відображати.

Структура залікового кредиту модуля IІІ

Патоморфологія та патофізіологія захворювань травної, сечостатевої, нервової й ендокринної систем

№ Назва змістових модулів і тем Кількість годин усього у тому числі лекції практичні

заняття

самостійна

робота

Змістовий модуль 6 Патоморфологія та патофізіологія травної системи. Інфекційні хвороби 17 Патоморфологія захворю-вань органів травної системи 8 2 4 2 18 Порушення травлення 8 4 2 2 19 Недостатність печінки 3 1 2

20 Інфекційні хвороби 3 1 2

Змістовий модуль 7. Патоморфологія та патофізіологія сечостатевої та нейроендокринної системи 21

Патоморфологія захворю-вань органів сечової та статевої системи 5 2 2 1 22 Порушення функції нирок. Характеристика захворювань нирок 5 2 2 1 23 Патоморфологія вагітності, постпартального і перинатального періодів 4 2

2 24 Патофізіологія порушень функцій ендокринної системи 5 2 2 1 25 Патофізіологія порушень функцій нервової системи 4 1 2 1 26 Підсумковий модульний контроль ІІІ. 2

2

Всього 47 17 20 10

Тематичний план лекцій з модуля ІІІ

з/п Тема Кількість годин 17 Патоморфологія захворювань органів травної системи 2 18 Порушення травлення в ротовій порожнині та шлунку 2 11 Патоморфологія захворювань органів серцево-судинної системи. Ревматичні хвороби. Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба 2 12 Патоморфологія ішемічної хвороби серця. Вади серця 2 13 Патофізіологія порушень системного кровообігу 2 14 Патоморфологія захворювань органів дихання. Бронхіт. Пневмонія 2 15 Патоморфологія хронічних неспецифічних захворювань органів дихання 2 16 Патофізіологія дихання. Недостатність дихання 2

Усього 16

Тематичний план практичних занять з модуля IІІ

з/п Тема Кількість годин 8 Патоморфологія захворювань системи крові 2 9 Загальна характеристика патофізіологічних змін при захворюваннях системи крові 2 10 Модульний контроль змістового модуля 3 2 11 Патоморфологія захворювань органів серцево-судинної системи. Ревматичні хвороби. Атеросклероз. Гіпертонічна хвороба 2 12 Патоморфологія ішемічної хвороби серця. Вади серця 2 13 Патофізіологія недостатності кровообігу. Коронарна недостатність. Аритмії 2 14 Патофізіологія серцевої недостатності. Судинна недостатність 2 15 Патоморфологія захворювань органів дихання 2 16 Патофізіологія дихання. Недостатність дихання 2 17 Підсумковий модульний контроль ІІ 2

Усього 20

Тематичний план самостійної роботи студентів з модуля IІІ

з/п Тема Кількість годин Вид

контролю 17 Вплив опромінювання на розвиток патології системи крові 2 Поточний 18 Патофізіологія лімфогранульоматозу 2 Поточний 19 Види анемій за різними кваліфікаційними критеріями 2 Поточний 20 Патофізіологія лейкоцитозу 2 Поточний 21 Патоморфологія і патофізіологія геморагічного діатезу, його види. 2 Підсумковий 22 Етіопатогенез колагенозів 2 Поточний 23 Емболія навколоплідними водами 2 Поточний 24 Бронхоектатична хвороба 2 Поточний 25 Порушення нереспіраторних функцій легенів 2 Підсумковий

Усього 18

Перелік питань до підсумкового модульного контролю ІІІ

 1. Ангіна (види, ускладнення).
 2. Гострий гастрит, ерозії, гострі виразки.
 3. Хронічний гастрит (етіологія, патогенез, ускладнення).
 4. Виразкова хвороба (етіологія, патогенез, ускладнення).
 5. Розлади травлення, пов’язані з порушенням виділення жовчі і підшлункового соку.
 6. Жовтяниці.
 7. Перитоніт (види, ускладнення).
 8. Токсична дистрофія печінки. Печінково-клітинна недостатність.
 9. Гепатити (види, патогенез, ускладнення).
 10. Цирози печінки (визначення, види). Портальна гіпертензія.
 11. Жовчнокам’яна хвороба. Жовтяниця (види).
 12. Гострі респіраторні вірусні інфекції.
 13. Дифтерія.
 14. Туберкульоз.
 15. Черевний тиф. Сальмонельоз.
 16. Дизентерія.
 17. Вірусний гепатит.
 18. СНІД.
 19. Гломерулонефрит (види, патогенез, наслідки).
 20. Дифузний гломерулонефрит — етіологія, патогенез, експериментальні моделі.
 21. Уремія.
 22. Пієлонефрит (види, патогенез, наслідки).
 23. Гостра та хронічна ниркова недостатність.
 24. Прояви ниркової недостатності: набряки, артеріальна гіпертензія, анемія, ацидоз.
 25. Центральні, периферичні та залозисті механізми ендокринних розладів.
 26. Гіперфункція адено- і нейрогіпофіза.
 27. Гіпофункція адено- і нейрогіпофіза.
 28. Гіперфункція щитоподібної залози.
 29. Гіпофункція щитоподібної залози.
 30. Гостра і хронічна недостатність надниркових залоз.
 31. Гіперфункція кіркового і мозкового шару надниркових залоз.
 32. Висхідні інфекції статевих органів (види, ускладнення).
 33. Паралічі і парези.
 34. Рухові розлади при ураженні мозочка.
 35. Біль. Патогенез болю.
 36. Гострий біль, його види. Хронічні больові синдроми.
 37. Порушення нервової трофіки. Нейродистрофічний процес.
 38. Порушення функцій вегетативної нервової системи. Вегетативна дистонія.
 39. Етіологія і патогенез неврозів.
 40. Ускладнення перипартального періоду.
 41. Ембріопатії, фетопатії (види).
 42. Пологова травма (види, наслідки).
 43. Дистрес-синдром новонароджених.

Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю ІІІ

 1. Порівнювати патоморфологію гострого і хронічного гастриту.
 2. Пояснювати етіологію виразкової хвороби.
 3. Характеризувати патоморфологію гострого апендициту та прогнозувати можливі ускладнення.
 4. Пояснювати патоморфологію хвороб печінки.
 5. Пояснювати розлади секреторної функції шлунка.
 6. Визначити причини порушення мембранного травлення і всмоктувальної функції кишок.
 7. Порівнювати жовтяниці різної етіології.
 8. Уміти пояснювати механізм зміни функцій організму на різних стадіях інфекційного процесу.
 9. Пояснювати патоморфологічні зміни при СНІДі.
 10. Характеризувати морфологічні зміни при захворюваннях органів сечовидільної системи.
 11. Порівнювати патофізіологічні зміни при гострій і хронічній нирковій недостатності.
 12. Прогнозувати завершення простатиту та залозистої гіперплазії ендометрія.
 13. Порівнювати прояви гіпер- і гіпофункції ендокринних залоз.
 14. Прогнозувати розвиток стресу та запобігати його виникненню.
 15. Пояснювати значення болю для організму.
 16. Характеризувати причини паралічів і парезів.
 17. Розпізнавати неврози.

Рейтингове оцінювання знань студентів

Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою. Кожен модуль оцінюється в 100 балів. За сумою балів двох модулів визначається середньоарифметичний показник. Поточний контроль оцінюється в 60 балів, підсумковий – 40 балів.

Поточний контроль:

а) на теоретичних заняттях оцінюються в 24 бал. На кожній лекції проводиться контроль у вигляді тестів або письмової роботи, який оцінюється від «0» до «5». При відсутності студента без поважної причини або повна відсутність знань з відповідної теми студент отримує «0» балів. По закінченні теоретичного курсу підраховується середня оцінка яка переводиться в бали. Максимальна кількість балів -21. Студенти, які були присутні на всіх лекціях отримують додаткові «3» бали;

б) на практичних заняттях – оцінюється в 36 балів. Кожне заняття оцінюється від «0» до «5». При відсутності студента без поважної причини або повна відсутність знань з відповідної теми студент отримує «0» балів. По закінченні практичного курсу підраховується середня оцінка яка переводиться в бали. Максимальна кількість балів – 25. Додаткові бали – 11б за виконання самостійної роботи.

Підсумковий контроль:

а) теоретична частина оцінюється в 16 балів, проводиться шляхом тестового контролю;

б) практична частина оцінюється в 24 бали, проводиться у вигляді розв’язуванні ситуаційних завдань.

Конвертація та ранжування студентів відповідно до шкали ЕСТ8

Сума балів за оцінка ЕСТ8 Оцінка за Для заліку всі види

національною

навчальної

шкалою

діяльності

90-100 6 А відмінно зараховано 82-89 б В добре зараховано 74-81 б С добре зараховано 64-73 б D задовільно зараховано 60-63 б Е задовільно зараховано 35-59 б FХ незадовільно з можливістю повторного складання не

зараховано з

можливістю повторного складання

0-34 6 F незадовільно з обов’язковим вивченням дисципліни не

зараховано

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий