Медичний коледж

Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою «Медицина» і «Фармація», та згідно Положення про організацію і проведення Державного випускного іспиту зі спеціальності 12010101 «Лікувальна справа»
Медичний коледж

Скачати 1.29 Mb.

Сторінка 1/8 Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 1.29 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Івано-Франківського

національного медичного університету,

професор ____________ М.М.Рожко

Матеріали

ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010101 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

У медичному коледжі ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Івано-Франківськ

2015

Матеріали до Державної атестації випускників складені у відповідності до примірного навчального плану 2011 року, Освітньо-кваліфікаційної характеристики «Молодший спеціаліст» та Освітньо-професійної програми «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» напряму підготовки 1201 «Медицина», які затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №649 від 24 червня 2011 року, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.1999 р. №91/3384 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою «Медицина» і «Фармація», та згідно Положення про організацію і проведення Державного випускного іспиту зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» в Івано-Франківському національному медичному університеті

Матеріали розглянуто і схвалено на засіданні циклової методичної комісії із спеціальності “Сестринська справа” та “Лікувальна справа” Медичного коледжу ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” (протокол № 5

від 15.04.2015 року).

Державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» дає оцінку практичних навичок, вмінь та теоретичних знань випускників, демонструє здатність майбутніх фахівців до проведення діагностики, лікування найбільш поширених захворювань та надання невідкладної допомоги.

Прийом Державного кваліфікаційного іспиту здійснюється Державною кваліфікаційною комісією. До складу Державної кваліфікаційної комісії входять: голова Державної кваліфікаційної комісії, ректор Івано-Франківського національного медичного університету, перший проректор, директор Медичного коледжу, професори, доценти кафедр внутрішньої медицини №2 та медсестринства, дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії, хірургії №1, хірургії стоматологічного факультету, акушерства і гінекології, кафедри гігієни та екології, представники Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, провідні спеціалісти з числа середнього медичного персоналу.

Відповідно до Примірних навчальних планів (2001, 2011) з підготовки молодших медичних спеціалістів (фельдшерів) у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України навчання завершується Державною атестацією, яка здійснюється в два етапи:

І. Відповідно до рекомендаційного листа МОЗ України від 23.09.2011 №08.01-47/1715 «Про проведення ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М. Лікувальна справа», «Крок М. Акушерська справа» ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Лікувальна справа» з 2011/2012 н.р. запроваджений як складова частина Державної атестації (теоретична частина – тестовий контроль) у всіх вищих навчальних закладах які здійснюють підготовку молодших спеціалістів, в тому числі Медичного коледжу ДВНЗ “ІФНМУ”. Ліцензійний інтегрований іспит «Крок М. Лікувальна справа» проводиться ДО «Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України у визначені терміни за буклетами, підготовленими вищевказаним Центром.

ІІ. Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності «Лікувальна справа» проводиться на клінічній базі Медичного коледжу університету і включає в себе питання з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології, основ охорони праці та охорони праці в галузі.

Кожному студенту пропонується виконати наступні завдання:

— відповідно схеми і методики обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного закладу виконати обстеження хворого з встановленням попереднього діагнозу, плану обстеження та лікування пацієнта. Ця частина іспиту проводиться в стаціонарі біля ліжка хворого;

— демонстрація практичних навичок з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології в навчально-практичному центрі згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики 5.12010101 «Лікувальна справа». Студент виконує чотири практичних завдання, відповідно з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології;

— вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної долікарської допомоги, які включають невідкладні стани з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології та ситуаційних задач з основ охорони праці та охорони праці в галузі згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики 5.12010101 «Лікувальна справа».

Для підготовки до Державної атестації профільними кафедрами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики 5.12010101 «Лікувальна справа» пропонуються:

— перелік теоретичних питань з підготовки до Державної атестації;

— перелік практичних навичок;

— перелік рекомендованої основної та додаткової літератури;

— критерії оцінювання знань та вмінь студентів (додаток I);

— протокол оцінювання знань та вмінь студентів (додаток II);

— карта первинного огляду пацієнта (додаток III)

— перелік ситуаційних задач (додаток IV) та еталонів відповідей до них (додаток V).

До Державної кваліфікаційної комісії подаються:

— накази ректора ІФНМУ про організацію та проведення Державного кваліфікаційного іспиту, про призначення голови Державної кваліфікаційної комісії, складу Державної кваліфікаційної комісії та секретаріату комісії;

— розклад державних кваліфікаційних іспитів;

— розклад роботи комісії;

— списки студентів за навчальними групами, які допущені до складання Державної атестації;

— зведена відомість про виконання студентами всіх вимог навчального плану і одержаних ними оцінок із дисциплін, виробничих практик, перевідних екзаменів.

Окремо подаються:

— навчальні програми з дисциплін, які винесені на Державну атестацію;

— комплект комплексних кваліфікаційних завдань;

— перелік оснащення, передбачений для використання під час підготовки студентами, алгоритми виконання практичних навиків, нормативні документи, макети, моделі, бланки документів.

І. Знаючи схему і методику обстеження пацієнта в умовах лікувально-профілактичного закладу виконати обстеження хворого з встановленням попереднього діагнозу, плану обстеження та лікування пацієнта.

Ця частина іспиту проводиться в стаціонарі біля ліжка хворого.

Випускник повинен показати вміння та знання з наступних позицій:

1. Проведення суб’єктивного обстеження та аналіз отриманих даних. Користуючись картою первинного огляду пацієнта, шляхом спілкування з пацієн­том, хворою дитиною та її батьками вміти:

— збирати скарги, анамнез захворювання, анамнез життя, епідеміологічний анамнез;

— оцінювати анамнестичні дані.

2. Проведення фізичного обстеження пацієнта та аналіз отри­маних даних. За допомогою карти первинного огляду пацієнта вміти:

— оцінювати загальний стан пацієнта;

-проводити огляд та пальпацію шкіри, підшкірної основи; периферичних лімфатичних вузлів; голови та обличчя; очей, повік, склер, кон’юнктиви, зіниць; носа; вух; волосся; губ, ротової порожнини, зубів, язика; шиї, щитоподібної залози; м’язів; хребта; кінцівок, суглобів;

— за допомогою медичного обладнання прово­дити антропоме­три­ч­ні виміри;

— оцінювати фізичний розвиток дітей за допомогою стандартних таблиць;

— визначати стан живлення;

— вимірювати температуру тіла та здійснювати реєстрацію в температурному листі.

3. Проведення обстеження органів дихання та аналіз отриманих даних. Вміти проводити: огляд грудної клітки, пальпацію грудної клітки; пальпацію молочних залоз; порівняльну та топографічну перкусію грудної клітки; аускультацію легень та підрахунок частоти дихання.

4. Проведення обстеження системи кро­вообігу та аналіз отри­маних даних. Вміти проводити: огляд ділянки серця, огляд великих судин; пальпацію верхівкового поштовху; перкусію серця; аускультацію серця; пальпацію артеріальних, венозних судин кінцівок; пальпацію черевної аорти; дослідження властивостей пульсу; вимірювання артеріального тиску.

5. Проведення обстеження органів трав­лення та аналіз отрима­них даних. Вміти проводи­ти: огляд живота; перкусію живота; аускультацію живота; огляд анальної ділянки; обстеження прямої кишки; поверхневу та глибоку пальпацію живота; перевірку симптомів Щоткіна-Блюмберга, Ортнера, Кера, Мерфі, френікус-симптом; оцінювання випорожнень.

6. Проведення обстеження сечовидільної системи та статевої системи і аналіз отриманих даних. Вміти проводити: огляд зовнішніх сечових та статевих органів; пальпацію нирок; пальпацію сечового міхура; перевірку симптому Пастернацького; оцінювання сечі.

7. Проведення обстеження нервово-психічної системи та аналіз отриманих даних. Вміти оцінювати нервово-психічний розвиток пацієнта та перевіряти набуті уміння і навички: стан черепно-мозкових нервів; рухову функцію, чутливість, рівновагу; пальценосову пробу; стан менінгеальних оболонок.

8. Проведення обстеження вагітної. За допомогою медично­го обладнання вміти: вимірювати обвід живота; вимірювати висоту стояння дна матки; вислуховувати серцебиття плода; проводити пробу Мак-Клюра-Олдріча; володіти прийомами Леопольда; визначати строк вагітності та пологів; зважувати вагітну та аналізувати збільшення маси тіла; вимірювати зовнішні розміри тазу; вимірювати індекс Соловьйова; визначати діагональну кон’югату; розраховувати справжню кон’югату.

9. Проведення обстеження роділлі. З метою виявлення клінічно-вузького таза вміти перевіряти ознаки Вастена і Цангейместера; з метою виявлення аномалій пологової діяльності вміти пальпаторно визначати силу, тривалість, частоту перейм; з метою виявлення травм шийки матки, промежини, піхви підчас пологів вміти оглядати післяпологові шляхи; за допомогою стандартних мето­дик вміти: оглядати послід на цілісність; визначати об’єм крововтрати; визначати ознаки відокремлення посліду за методами (Шредера, Альфельда, Чукалова-Кюстнера).

10. Проведення обстеження пацієнтки. З метою виявлення патології шийки матки та піхви, використовуючи двостулкове, ложкоподібне дзеркала та підіймач, вміти проводити дзеркальне дослідження; брати мазки на: ступінь чистоти піхви; цитологічне дослідження; гормональне обстеження.

11. Проведення обстеження новонародженого. Вміти оцінювати стан новонародженого за шкалою Апгар.

12. Проведення додаткових методів обстеження. Користуючись відповідними методиками, медичним обладнанням, вміти проводити:

 • забір матеріалу від хворого на бактеріоскопічне, бактеріологічне дослідження;
 • забір матеріалу на серологічне дослідження;
 • забір матеріалу від хворих з підозрою на особливо небезпечні інфекції, венеричні захворювання;
 • доставку матеріалу в лабораторію;
 • дослідження сечі на білок;
 • дослідження крові на гемоглобін та ШОЕ;
 • запис електрокардіограми, аналіз її значних патологічних змін;
 • спірометрію;
 • експрес-діагностику глюкози та кетонових тіл у сечі;
 • оцінювання результатів дослідження крові;
 • оцінювання визначення групи крові та резус-належності;
 • оцінювання проби на сумісність донора та реципієнта;
 • визначення якості крові та її препаратів до переливання;
 • оцінювання результатів дослідження сечі;
 • взяття матеріалу методом мазків-відбитків;
 • люмінесцентну діагностику.

ІІ. Вирішення ситуаційних задач з надання невідкладної долікарської допомоги. В перелік задач включаються невідкладні стани з внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, акушерства та гінекології згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики «Молодший спеціаліст».
Випускник повинен поставити попередній діагноз та надати невідкладну допомогу при таких невідкладних станах та захворюваннях:

1. Гострі та хронічні захворювання органів дихання:

 • напад бронхіальної астми
 • стенозуючий ларинготрахеїт
 • астматичний статус
 • пневмоторакс, гемоторакс
 • гостра дихальна недостатність
 • кровохаркання
 • легенева кровотеча
 • носова кровотеча

2. Гострі та хронічні захворювання системи кровообігу:

 • непритомність
 • колапс, шок
 • кардіальна астма
 • набряк легень
 • стенокардія
 • інфаркт міокарда
 • аритмія
 • гіпертонічний криз
 • кардіогенний шок
 • захворювання судин кінцівок

3. Гострі та хронічні захворювання травного каналу:

 • гострий живіт
 • кишковий токсикоз
 • печінкова кома
 • печінкова коліка
 • шлункова кровотеча

4. Гострі та хронічні захворювання сечової та статевої систем:

 • ниркова коліка
 • гостра ниркова недостатність
 • гостра затримка сечі

5. Гострі та хронічні алергійні захворювання:

 • набряк Квінке
 • анафілактичний шок
 • сироваткова хвороба
 • кропивниця

6. Ендокринні захворювання

 • гіперглікемічна кома
 • гіпоглікемічна кома

7. Гострі та хронічні захворювання органів кровотворення

8. Гострі та хронічні отруєння

9. Гострі та хронічні професійні захворювання

10. Гострі та хронічні захворювання шкіри та підшкірної основи

11. Венеричні захворювання та захворювання, які передаються статевим шляхом

12. Гострі та хронічні захворювання опорно-рухового апарату.

13. Закриті механічні ушкодження

14. Відкриті механічні ушкодження (рани)

15. Термічні ушкодження

16. Зовнішні кровотечі

17. Внутрішні кровотечі

18. Захворювання, які викликані анаеробною інфекцією

19. Гіпо-, гіпер-, авітамінози, порушення обміну речовин

20. Спадкові захворювання

21. Захворювання новонароджених, пов’язані з актом пологів

22. Захворювання новонароджених, пов’язані з інфікуванням

23. Гострі та хронічні інфекційні захворювання, що передаються:

— фекально-оральним шляхом

— аерогенним шляхом

— трансмісивним шляхом

— контактно-побутовим шляхом

24. Групи особливо небезпечних інфекцій (холера, чума, жовта лихоманка, геморагічні лихоманки Ебола, Марбурга)

25. Первинні симптоми СНІДу

26. Інфекційно-токсичний шок

27. Онкологічні захворювання зовнішньої локалізації

28. Гострі та хронічні захворювання придатків ока та очного яблука:

— катаракта

— глаукома

29. Гострі та хронічні захворювання вуха

30. Стоматологічні захворювання

31. Гіпертермічний синдром

32. Судоми

33. Коматозні стани

34. Термінальні стани

Вирішення ситуаційної задачі з основ охорони праці та охорони праці в галузі згідно вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики «Молодший спеціаліст».

Володіючи основними принципами безпечної життєдіяльності людини, випускник повинен продемонструвати вміння трактувати основні вимоги законодавчих і нормативних актів про охорону праці медичних працівників, робити висновки про вплив шкідливих факторів виробничого середовища на медичного фахівця під час виконання ним професійних обов’язків, пояснити вимоги до забезпечення охорони праці медичного персоналу в сучасних умовах.

Випускник повинен показати знання з наступних позицій:

 1. Основи законодавства України про працю. Застосування основних принципів державної політики в галузі охорони праці, Закону України «Про охорону праці».
 2. Небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища. Виявлення наявності впли­ву шкідливих факторів на медичного фахівця під час виконання ним професійних обов’язків.
 3. Правила техніки безпеки в структурних підрозділах ЛПЗ різного профілю. Правила техніки безпеки під час роботи з електроприладами, апаратами, що працюють під тиском у структурних підрозділах лікувально-профілактичних установ і закладів.
 4. Основи пожежної безпеки. Причини виникнення пожеж та їх профілактика в установах охорони здоров’я;
 5. Характеристика навколишнього, виробничого та побутового середовища. Визначення шляхів усунення впливу шкідливих факторів виробничого середовища на медичного працівника.
 6. Способи захисту медичних працівників в надзвичайних ситуаціях. Використання індивідуальних засобів захисту при виконанні функціональних обов’язків та при виникненні надзвичайних ситуацій.
 7. Організація надання медичної допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій в закладах охорони здоров’я. Організація надання потерпілим домедичної та першої медичної допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій.

ІІІ. Виконання практичних навичок з догляду за хворим, діагностичних обстежень, лікувальних і профілактичних заходів, проведення фізіотерапевтичних процедур, ведення документації, забезпечення санепідемічного режиму, принципів раціонального харчування.

Випускник повинен показати вміння та знання при виконанні наступних практичних навичок:

1. Перелік практичних навичок з внутрішньої медицини

 1. Дати рекомендації щодо дієтичного харчування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нирок, при цукровому діабеті.
 2. Термометрія. Правила проведення термометрії, дезінфекція та зберігання термометрів. Цифровий і графічний запис температури в температурний лист.
 3. Характеристика пульсу. Визначення та реєстрація даних.
 4. Вимірювання артеріального тиску, аналіз та реєстрація даних.
 5. Застосування гірчичників.
 6. Застосування зігрівального компресу.
 7. Застосування грілки, міхура з льодом.
 8. Застосування банок.
 9. Підготовка пацієнта та необхідного обладнання до проведення плевральної пункції.
 10. Збирання харкотиння для лабораторного дослідження.
 11. Методи оксигенотерапії. Техніка подавання кисню пацієнту.
 12. Виконання очисної клізми.
 13. Виконання сифонної клізми.
 14. Виконання послаблювальної клізми.
 15. Виконання лікувальної клізми.
 16. Промивання шлунка товстим зондом.
 17. Взяття калу для копрологічного дослідження, на приховану кров.
 18. Підготовка пацієнтів до ендоскопічного методу обстеження органів травлення, рН-метрії.
 19. Підготовка пацієнта до рентгеноскопії шлунку, ірігоскопії.
 20. Підготовка пацієнта до холецистографії .
 21. Визначення добового діурезу, водного балансу, оцінка та реєстрація результатів.
 22. Визначення вмісту глюкози й ацетону в сечі експрес –методом.
 23. Виконання внутрішньошкірної, підшкірної ін′єкцій.
 24. Способи введення антибіотиків.
 25. Розведення антибіотиків. Виконання алергологічних проб на чутливість до лікарського препарату.
 26. Інсулінотерапія. Введення інсуліну різними видами шприців.
 27. Введення біциліну.
 28. Венопункція. Взяття венозної крові для лабораторного дослідження. Дотримання правил техніки безпеки при роботі з кров’ю.
 29. Виконання внутрішньовенного струминного введення лікарського препарату.
 30. Виконання внутрішньовенного краплинного введення лікарського препарату.
 31. Виконання дуоденального зондування.
 32. Виконання фракційного зондування шлунка.
 33. Застосування отруйних, сильнодіючих та наркотичних препаратів, ведення медичної документації.
 34. Профілактика СНІДу в умовах ФАПу, станції швидкої допомоги, лікувального закладу.
 35. Використання індивідуальних засобів захисту при взятті біологічного матеріалу в терапевтичному відділенні, протитуберкульозному закладі.
 36. Запис електрокардіограми.
 37. Проведення пікфлоурометрії.

2. Перелік практичних навичок з хірургії

 1. Підготувати стерильний стіл для перев’язувальної медсестри.
 2. Скласти набір інструментів для венесекції.
 3. Підготувати розчин і обробити руки С-4.
 4. Скласти набір інструментів для ампутації нижньої кінцівки.
 5. Підготувати гумові рукавички до стерилізації.
 6. Скласти набір інструментів для трахеоcтомії.
 7. Скласти набір інструментів для трепанації черепа.
 8. Скласти набір інструментів для лапароцентезу.
 9. Підготувати розчин і обробити руки за методом Спасокукоцького – Кочергіна.
 10. Скласти набір інструментів для скелетного витяжіння.
 11. Скласти набір інструментів для апендектомії.
 12. Скласти набір інструментів для ПХО.
 13. Підготувати інструменти для стерилізації після гнійного втручання.
 14. Підготувати необхідні інструментів для вскриття панаріцію під місцевою анестезією по Оберсту – Лукашевичу.
 15. Одягання стерильного халату та маски медсестрою.
 16. Накласти пов’язку “чепець”.
 17. Накласти пов’язку на колінний суглоб.
 18. Накласти пов’язку “лицарська рукавичка”.
 19. Накласти пов’язку “вуздечка”.
 20. Накласти колосовидну пов’язку на плечовий суглоб.
 21. Накласти пов’язку Дезо.
 22. Накласти хрестостоподібну пов’язку на потилицю.
 23. Провести пробу на індивідуальну сумісність крові донора та реципієнта по групі.
 24. Провести пробу на індивідуальну резус-сумісність крові донора та реципієнта.
 25. Визначити групу крові за допомогою цоліклонів анти – А та анти – В.
 26. Накласти джгут при пораненні верхньої третини плеча.
 27. Провести транспортну іммобілізацію при переломі хірургічної шийки лівої плечової кістки.
 28. Накласти шину Крамера при переломі двох кісток гомілки.
 29. Провести туалет гнійної рани.
 30. Провести серцево – легеневу реанімацію.

3. Перелік практичних навичок з педіатрії

 1. Проведення першого туалету новонародженої дитини.
 2. Техніка зважування дітей різного віку.
 3. Техніка вимірювання зросту у дітей.
 4. Техніка вимірювання окружності голови.
 5. Техніка вимірювання грудної клітки.
 6. Техніка ранкового туалету грудної дитини.
 7. Закрапування крапель у вуха, носові ходи, кон’юнктивальний мішок.
 8. Годування дитини через зонд.
 9. Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів.
 10. Проведення штучної вентиляції легень і закритого масажу серця.
 11. Вимірювання температури тіла дитині.
 12. Оброблення слизової оболонки ротової порожнини при пліснявці та стоматиті.
 13. Техніка оброблення пуповинного залишку і пупкової ранки.
 14. Розрахунок разової і добової потреби в їжі.
 15. Техніка проведення контрольного зважування.
 16. Техніка введення газовідвідної трубки.
 17. Техніка промивання шлунка дитині раннього віку.
 18. Взяття калу на виявлення яєць гельмінтів.
 19. Зіскрібок на ентеробіоз.
 20. Взяття калу на бактеріологічне дослідження.
 21. Техніка проведення очисної клізми дитині раннього віку.
 22. Техніка проведення лікувальної клізми дитині раннього віку.
 23. Техніка підрахунку частоти дихання й пульсу у дітей раннього віку.
 24. Техніка вимірювання артеріального тиску в дитини.
 25. Техніка проведення інгаляцій.
 26. Діагностична проба на індивідуальну чутливість до антибіотиків.
 27. Техніка постановки зігрівального компресу на вухо.
 28. Взяття сечі для загального аналізу.
 29. Взяття сечі за методикою Нечипоренка.
 30. Взяття сечі за методикою Зимницького.
 31. Взяття мазка з носоглотки на наявність менінгокока.
 32. Взяття мазків зі слизової оболонки мигдаликів і носа для бактеріологічного дослідження та визначення чутливості до антибіотиків.
 33. Проведення діагностичної проби Манту.

  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий