Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України

На профілактику, діагностику, лікування і реабілітацію, з метою збереження, зміцнення, розвитку та у разі порушення, відновлення максимально досяжного рівня фізичного і психічного стану людського організму, що здійснюється медичними
Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України

Скачати 147.52 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 147.52 Kb. Кафедра соціальної медицини, орзанізації

охорони здоров’я та медичного правознавства

Дисципліна Медичне правознавство

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №1
Тема: Медична допомога та послуга: правова сутність та характеристика за законодавством України
Актуальність теми: на даний час спостерігається значне підвищення інтересу до якості надання медичної допомоги, правового регулювання відносин «лікар-пацієнт». Медична допомога – це вид професійної діяльності, який включає сукупність заходів, спрямованих на профілактику, діагностику, лікування і реабілітацію, з метою збереження, зміцнення, розвитку та у разі порушення, відновлення максимально досяжного рівня фізичного і психічного стану людського організму, що здійснюється медичними працівниками, які мають на це право згідно з чинним законодавством.
Навчальні цілі заняття: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен ознайомитися із нормативно-правовими документами, які регулюють суспільні відносини надання та отримання медичної допомоги.
Знати:

1. Правове регулювання медичної допомоги та медичної послуги в Україні.

2. Поняття та юридична природа медичних послуг.

3. Особливості надання платних медичних послуг в Україні.

Вміти: проводити аналіз нормативно-правових актів та застосовувати отриманні знання в майбутній професійній діяльності.
Самостійна поза аудиторна робота

Контрольні питання:

1. Поняття медичної допомоги та її види за законодавством України.

2. Поняття та юридична природа медичних послуг.

3. Платні та безкоштовні медичні послуги.

4. Медична допомога і медична послуга: проблеми співвідношення.

5. Договір про надання платних медичних послуг: поняття, структура, особливості укладення.

6.Правове регулювання надання стоматологічних послуг (факультативне питання).
Перелік обов’язкових практичних навичок:

Студент повинен вміти проводити аналіз нормативно-правових актів та застосовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності.

Самостійна аудиторна робота:

1. Письмові теоретичні роботи (опрацювання нормативно-правових актів):

— Конституція України;

— Закон України «Основи законодавства про охорону здоров’я»;

— Цивільний кодекс України;

2. Тестовий контроль, вирішення ситуаційних задач

Основна література:

 1. Медико-правовий тлумачний словник Упорядники: Сенюта І.Я., Терешко Х.Я., Хлібороб Н.Є., Цибак О.В. –К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – С.150.
 2. Паліативна та хоспісна допомога: Типова наскрізна навчальна програма для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму 1201 «Медицина» спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія», затверджена МОЗ України 17 квітня 2014 р. / Розробники: Ерстенюк Г. М., Децик О. З., Золотарьова Ж. М. –– К.,–– Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2014. –– 42 с.
 3. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред.. д.ю.н., проф.. С.Г. Стеценка. –К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 250-300.

Додаткова література:

    1. Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з мед. права (III Міжнар. наук.-практ. конф. з мед. права), 22-24 квіт. 2010 р., м. Львів / Всеукр. громад. орг. «Фундація мед. права та біоетики України» [та ін.]; упоряд.: І. Я. Сенюта, Х. Я. Терешко / І. Я. Сенюта (Упоряд.), Х. Я. Терешко (Упоряд.) — Л. : Медицина і право, 2010. — С. 138-156.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» __________ 20__ р. №______

Завідувач кафедри ___________ професор Децик О.З.

Кафедра соціальної медицини, орзанізації

охорони здоров’я та медичного правознавства

Дисципліна Медичне правознавство

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №2
Тема: Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин
Актуальність теми: Надання медичної допомоги є комплексною системою, в якій знайшли своє віддзеркалення права громадян, що передбачені законодавством. Це стосується як прав пацієнтів при отриманні кваліфікованої медичної допомоги, так і прав лікарів, що надають таку допомогу. Пацієнт, добровільно вступаючи у правові відносини з лікувальною установою, є носієм певних прав. В той же час лікувальна установа і в її особі лікар, виступають у цих правових відносинах не тільки як носії зобов’язань, але і як володільці певних прав.
Навчальні цілі заняття: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен ознайомитися із нормативно-правовими документами, які регулюють правовідносини між суб’єктами, що надають медичну допомогу, суб’єктами, що отримують медичну допомогу, суб’єктами, що сприяють наданню медичної допомоги (підрозділи), а також застосовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності.
Знати:

 1. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин.
 2. Поняття та правовий статус пацієнта.
 3. Поняття та правовий статус медичного працівника.
 4. Поняття та правовий статус суб’єкта, що сприяє наданню медичної допомоги.

Вміти: проводити аналіз нормативно-правових актів та застосовувати отриманні знання в майбутній професійній діяльності.
Самостійна поза аудиторна робота
Контрольні питання:

 1. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин
 2. Права та обов’язки пацієнта у системі охорони здоров’я
 3. Права і обов’язки медичних працівників
 4. Медико — правове значення лікарської таємниці

Перлік обов’язкових практичних навичок:

Студент повинен вміти проводити аналіз нормативно-правових актів та застосовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності.

Самостійна аудиторна робота:

 1. Письмові теоретичні роботи (опрацювання нормативно-правових актів):

— Конституція України;

— Закон України «Про охорону здоров»я»

— Закон України «Про захист прав споживачів»

— Цивільний кодекс України

— Кодекс законів про працю України

2. Тестовий контроль, вирішення ситуаційних задач

3. Оформлення і захист протоколів
Основна література:

1. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред.. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. –К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 420-454.

Додаткова література:

1.Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення): матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2008 р., м. Львів / Благодійний фонд «Медицина і право» ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького / І.Я. Сенюта (упоряд.), Х.Я. Терешко (упоряд.) — Л. : Медицина і право, 2008. — С.115-135.

2.Правові основи діяльності медичних і фармацевтичних працівників: навчальний посібник/ Бабанін А.А., Ясінський В.І., Соколова І.Ф. – Сімферополь, 2002.- C.356-402.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» __________ 20__ р. №______

Завідувач кафедри ___________ професор Децик О.З.

Кафедра соціальної медицини, орзанізації

охорони здоров’я та медичного правознавства

Дисципліна Медичне правознавства

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №3
Тема: Правопорушення в сфері охорони здоров’я і юридична відповідальність.
Актуальність теми : Незважаючи на значний прогрес у медицині, і сьогодні ніхто не може гарантувати обов’язкову успішність лікування, оскільки кінцевий результат будь-якого медичного втручання залежить від безлічі чинників: від об’єктивних обставин, професіоналізму лікаря та і від самого пацієнта. Тому стоїть гостра потреба у належному юридичному вирішенні питань, пов’язаних з відповідальністю медичних працівників за діяння, вчинені ними під час виконання своїх професійних обов’язків
Навчальні цілі заняття: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен ознайомитися із нормативно-правовими документами, які регулюють проблеми кваліфікації несприятливого результату, аспекти вини, труднощі у визначенні механізмів і практичних шляхів реалізації відшкоду­вання шкоди пацієнтові, вміти проводити аналіз правової бази щодо створення умов ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування та застосовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності
Знати:

 1. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників.
 2. Поняття та ознаки посадової особи у сфері охорони здоров’я.

Вміти: проводити аналіз нормативно-правових актів та застосовувати отриманні знання в майбутній професійній діяльності
Самостійна поза аудиторна робота:

Контрольні питання:

 1. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників.
 2. Цивільно-правова відповідальність лікувально-профілактичних закладів.
 3. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 4. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників.
 5. Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення професійних злочинів.
 6. Поняття та ознаки посадової особи у сфері охорони здоров’я.
 7. Зловживання посадою.
 8. Отримання незаконної винагороди.
 9. Халатність.

Перелік обов’язкових практичних навичок:

Студент повинен вміти проводити аналіз нормативно-правових актів та застосовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності.

Самостійна аудиторна робота:

 1. Письмові теоретичні роботи (опрацювання нормативно-правових актів):

— Конституція України;

— Закон України «Основи законодавства про охорону здоров»я»;

— Кримінальний кодекс України;

— Кримінально-процесуальний кодекс України;

2. Тестовий контроль, вирішення ситуаційних задач
Основна література:

 1. Медико-правовий тлумачний словник Упорядники: Сенюта І.Я., Терешко Х.Я., Хлібороб Н.Є., Цибак О.В. –К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – С.150.
 2. Паліативна та хоспісна допомога: Типова наскрізна навчальна програма для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму 1201 «Медицина» спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія», затверджена МОЗ України 17 квітня 2014 р. / Розробники: Ерстенюк Г. М., Децик О. З., Золотарьова Ж. М. –– К.,–– Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2014. –– 42 с.
 3. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред.. д.ю.н., проф.. С.Г. Стеценка. –К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С. 250-300.

Додаткова література:

 1. Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні: Навчально-методичний посібник /М. В. Банчук, В. В. Войченко, Г. А. Зарицький, О.Ю. Петрошак (за заг. редакцією проф. В. Д. Мішалова). Київ, 2010.-C.134-159.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» __________ 20__ р. №______

Завідувач кафедри __________ професор Децик О.З.

Методична розробка для самостійної позааудиторної роботи студентів №1

Кафедра соціальної медицини, орзанізації

охорони здоров’я та медичного правознавства

Дисципліна Медичне правознавства

Тема: Медичне правознавство в системі вищої медичної освіти
Актуальність теми: кожний громадянин, а тим більше лікар повинен знати законодавство України про охорону здоров’я, яке базується на Конституції та інших нормативно-правових актах, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони здоров’я. Охорона здоров’я визнана одним із пріоритетних напрямків державної політики та одним із основних факторів національної безпеки України. Формування висококваліфікованого фахівця медика в умовах реформування вищої школи неможливо без оволодіння ним певного рівня правових знань.
Навчальні цілі: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен ознайомитися із нормативно-правовими документами, які регулюють суспільні відносини у галузі охорони здоров’я та перспективами розвитку законодавства про охорону здоров’я, вміти проводити аналіз цих нормативно-правових актів та застосовувати отримані знання в майбутній професійній діяльності.
Знати:

 1. Предмет медичного правознавства.
 2. Правовідносини в сфері охорони здоров’я: поняття та склад.
 3. Суб’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я.
 4. Об’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я.
 5. Джерела права, що регулюють правовідносини в сфері охорони здоров’я.

Вміти: після самостійного опрацювання даної теми проводити аналіз нормативно-правових актів та застосовувати отриманні знання в майбутній професійній діяльності

Дисципліна Знати Вміти 1.Теорія держави і права Поняття, ознаки і функції держави. Поняття, ознаки і функції права. Джерела права Реалізовувати і пов’язувати отримані знання. Застосовувати практичні знання в процесі здійснення практики 2.Деонтологія Загальна характеристика окремих юридичних спеціальностей.

Поняття та зміст юридичної деонтології

Питання для самоконтролю:

 1. Медичне правознавство як навчальна дисципліна.
 2. Правовідносини в сфері охорони здоров’я: поняття та склад.
 3. Фізичні особи як суб’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я.
 4. Юридичні особи як суб’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я.
 5. Публічно-правові утворення як суб’єкти правовідносин охорони здоров’я.
 6. Об’єкти правовідносин в сфері охорони здоров’я.
 7. Джерела права, що регулюють правовідносини в сфері охорони здоров’я.

Основна література:

 1. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред.. д.ю.н., проф.. С.Г. Стеценка. –К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – С.70-95.

Додаткова література:

 1. Бабанін А.А., Нікітіна К.Г., Ясинський В.І. Правознавство: Підручник // Сімферополь, 2005.- С. 503-509 .
 2. Волков В’ячеслав Дмитрович, Дешко Л. М., Мазур Ю. В.. Медичне право України: практикум / В. Д. Волков, Л. М. Дешко, Ю. В. Мазур; Донец. нац. ун-т, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк : Сучасний друк, 2010. — С. 20-45.
 3. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 132-135.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» __________ 20__ р. №______
Завідувач кафедри ___________ професор Децик О.З.

Методична розробка для самостійної позааудиторної роботи студентів №2

Кафедра соціальної медицини, орзанізації

охорони здоров’я та медичного правознавства

Дисципліна Медичне правознавства

Тема: Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія
Актуальність теми : істотними причинами дефектів надання медичної допомоги є недостатня кваліфікація медичних працівників, неповноцінне обстеження і неуважне відношення до хворого, недоліки в організації лікувального процесу тощо. Важливе значення для потреб медичного права, потреб охорони здоров’я і медичної діяльності має саме правовий підхід, юридична кваліфікація дефектів. При цьому за рахунок визначених правом механізмів щодо кожного випадку дефекту надання медичної допомоги визначається ступінь вини і відповідальність конкретного медичного працівника.
Навчальні цілі заняття: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен ознайомитися із нормативно-правовими документами, які регулюють проблеми кваліфікації несприятливого результату, аспекти вини, труднощі у визначенні механізмів і практичних шляхів реалізації відшкоду­вання шкоди пацієнтові.
Знати:

 1. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих.
 2. Лікарські помилки.
 3. Нещасні випадки.
 4. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.
 5. Ятрогенна патологія: визначення, актуальність і основні причини виникнення ятрогеній; класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.

Вміти: проводити аналіз нормативно-правових актів та застосовувати отриманні знання в майбутній професійній діяльності.

Дисципліна Знати Вміти 1.Теорія держави і права Поняття, ознаки правопорушення.. Реалізовувати і пов’язувати отримані знання. Застосовувати практичні знання в процесі здійснення практики 2.Деонтологія Загальна характеристика окремих юридичних спеціальностей.

Поняття та зміст юридичної деонтології

Питання для самоконтролю:

 1. Юридична оцінка несприятливих результатів лікування хворих.
 2. Лікарські помилки.
 3. Нещасні випадки.
 4. Проведення експертизи дефектів надання медичної допомоги.
 5. Ятрогенна патологія: визначення, актуальність і основні причини виникнення ятрогеній; класифікація ятрогеній, місце ятрогенної патології в структурі несприятливих результатів медичних втручань.

Основна література:

1.Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред.. д.ю.н., проф.. С.Г. Стеценка. –К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – C. 450-500.

2.Медико-правовий тлумачний словник Упорядники: Сенюта І.Я., Терешко Х.Я., Хлібороб Н.Є., Цибак О.В. –К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – C.345.
Додаткова література:

1.Процесуальні, організаційні та етичні основи судово-медичної експертизи в Україні: Навчально-методичний посібник /М. В. Банчук, В. В. Войченко, Г. А. Зарицький, О.Ю. Петрошак (за заг. редакцією проф. В. Д. Мішалова). Київ, 2010.-C.134-159.

2.Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування.–Львів, 1999. – C.230-280.
Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» __________ 20__ р. №______

Завідувач кафедри ___________ професор Децик О.З.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий